Uzm. Dr.Ahmet Cem Yardımcı

  • Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji
  • İ.A.Ü. VM Medical Park Florya
  • İlgi Alanları: Kemik Yumuşak Doku İnfeksiyoları, İdrar Yolu İnfeksiyonları, Cİnsel Yolla Bulaşan İnfeksiyonlar, HIV/AIDS, Akut Viral Hepatitler, Hepatit A, Hepatit B, Hepatit C, Grip, Tonsilit, Akciğer İnfeksiyonları, Menenjit, Ensefalit, Lenf Bezi İltihapları, Tüberküloz, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, Lyme Hastalığı, Brusellozis, Seyahat İnfeksiyonları, Besin Zehirlenmeleri, Mantar İnfeksiyonları, Sifiliz, Erişkin Bağışıklama, Hastane İnfeksiyonları

Eğitim ve Uzmanlık
2000 - 2006 - İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Aralık 2007 - Ocak 2013 - İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Deneyim
Mayıs 2013 - Ekim 2016  - Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Ekim 2016 - Mart 2017 - İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nisan 2017 - Ağustos 2017 - Medicalpark Hastanesi İstanbul Bahçelievler              
Eylül 2017 - İstanbul Aydın Üniversitesi Florya Medicalpark Hastanesi

Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Ceylan B, Yardımcı CA, Fincanci M, et al. Predictors of Liver Fibrosis in Patients with Chronic HCV Infection, Turkiye Klinikleri J Med Sci 2012;32(6):1522-9.

2. Ceylan B, Fincanci M, Yardimci CA, et al. Can mean platelet volume determine the severity of liver fibrosis or inflammation in patients with chronic hepatitis B?,  E Eur J Gastroenterol Hepatol. 2013;25(5):606-12.

3. Ceylan B, Yardimci CA, Fincanci M, et al Comparison of tenofovir and entecavir in patients with chronic HBV infection. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2013; 17(18):2467-73.

4. Aysan E, Bayrak OF, Aydemir E, Telci D, Sahin F, Yardimci CA, Muslumanoglu M.  Cancer preventive effects of whole cell type immunization against mice Ehrlich tumors. Asian Pac J Cancer Prev. 2013;14(6):3515-9.

5. Ceylan B, Fincanci M, Yardimci CA, et al. Mean platelet volume in chronic viral hepatitis, Eur J Gastroenterol Hepatol. 2014; 26(2):240-1.

6. Ceylan B, Aslan F, Yardimci CA, et al. Efficiency of second pegylated interferon and ribavirin combination treatment for the relapsed hepatitis C virus infection in low-income countries, Eur J Gastroenterol Hepatol. 2014; 26(4):493-4.

7. Ceylan B, Arslan F, Batırel A, Fincancı M, Yardımcı CA, Fersan, E, ... & Mert A. Impact of fatty liver on hepatitis B virus replication and virologic response to tenofovir and entecavir.  Turk J Gastroenterology  2016; 27: 42-6.

8. Korkmaz P, Demirtürk N., Batırel A, Yardımcı CA, Çağır Ü, Nemli SA., ... & Karakecili F. (2017). Noninvasive models to predict liver fibrosis in patients with chronic hepatitis B: a study from Turkey. Journal of Hepatology, 66(1), S679-S680.

9. Aydin, M, Ergönül Ö, Azap A, Bilgin H, Aydın G, Çavuş SA., ... Yardımcı CA, et al. Rapid Emergence of Colistin Resistance and its Impact on Mortality in Healthcare-associated Infections. Journal of Hospital Infection 2017 (In Press, Accepted Manuscript).

10. Hakyemez IN, Erdem H, Beraud G, Lurdes M, Silva-Pinto A, Alexandru C, ... Yardımcı CA et al. Prediction of unfavorable outcomes in cryptococcal meningitis: results of the multicenter Infectious Diseases International Research Initiative (ID-IRI) cryptococcal meningitis study. European journal of clinical microbiology & infectious diseases, 1-10.

Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler

1. Yardımcı CA , Karaağaç L, Fersan E. Are We Missing Out Some of Chronic Hepatitis B Patients Who Actually Needs Treatment?, 25th Asian Pacific Association for the Study of the Liver (APASL 2016) “Modern Hepatology", Tokyo, 20-24 Şubat 2016.

2. Korkmaz P, Demirtürk N, Batırel A, Yardımcı CA, Çağır Ü et al. Noninvasive models to predict liver fibrosis in patients with chronic hepatitis B: a study from Turkey,EASL The International Liver Congress™, Amsterdam, 19-23 Nisan 2017.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Yardımcı CA, Sarı N.D, Ceylan B, Ulutürk R, Fincancı M. Brusellozlu olgularda semptomların süresi ile standart tüp aglütinasyon titreleri, kan kültürlerinde üreme ve lokomotor sistem tutulumu arası ilişkinin irdelenmesi. Göztepe Tıp Dergisi 2009;24(2):69-72

2. Ulutürk R, Özkantar G.Ü, Fincancı M, Yardımcı CA, Destanoğlu Ö. Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalarda Metisiline Dirençli Staphylococcus Aureus Nazal Kolonizasyonu ve Hastane Enfeksiyonu İlişkisi. Istanbul Tip Derg. 2010; 11(4): 159-163

3. Yardımcı CA, Fincancı M, Uysal B.B, Erdenen F, Tekke N.S, Yiğit Ö. Erişkinlerde Boğaz Ağrısı Nedeniyle Başvuran Hastalarda Hızlı Strep Testi Sonuçlarının Değerlendirilmesi, Istanbul Tip Derg. 2012; 13(3): 112-114

4. Celal A, Yardımcı CA, Nihat Ç et al. Kronik Hepatit D Virusu İnfeksiyonunun Yönetimi: Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Viral Hepatit Çalışma Grubu Uzlaşı Raporu, Klimik Dergisi, 2014; 27: 40-47.

5. İnci A, Fincancı M, Yardımcı CA, Fersan E. HIV İnfekte Yaşlı Olguların Değerlendirilmesi. Flora Dergisi, 2014; 19.2: 74-79.

6. Yardımcı CA, Fincancı  M. HIV İnfeksiyonlu Hastalarda Fırsatçı Hastalıkların Viral Yük ve CD4+ T Hücre Sayılarıyla İlişkisi. Klimik Dergisi 2015; 28: 28-34.

7. Tekin S, Yardımcı CA, Karaoğlan İ et al. Bir Ay İçinde Görülen Suriyeli İki Kuduz Olgusu,  Klimik Dergisi 2015; 28: 38-41.

8. Zirek A,Beklen H,Budak R.O, Güler O.K, Yardımcı CA, Bozkuş F. Paranazal Sinüslerde Anatomik Varyasyonların Sıklığı ve Enflamatuar Sinüs Hastalıklarına Etkisi, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2016; 13(3), 215-222.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

1. Yardımcı CA,  Yavuz D , Soysal F , Fincancı M. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı  İle Birlikte Candida Enfeksiyonu: 2 Olgu Sunumu. 10 Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, 16-18  Ekim 2008

2. Yardımcı CA, Ceylan B, Fincancı M, Karagöz Y. Nedeni Bilinmeyen Ateş Nedeniyle İncelenirken Mediastinal Kitle ve Lenfadenopati Saptanan ve Klindamisin ile Tedaviye İyi Yanıt Alınan Kronik Böbrek Yetmezlikli Olgu. 14. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 25-29 Mart 2009.

3. Sarı ND, Yardımcı CA, Fincancı M, Karagöz Y, Üzüm G, Günver S. Edinsel İmmun Yetmezlikli Hastada Sitomegalovirus Appendisiti Olgusu Sarı ND, 14. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya,25 -29 Mart 2009.

4. Ceylan B, Yardımcı CA, Fincancı M ve ark., Tenofovir ve Entekavir Kullanan Kronik HBV Enfeksiyonlu Olguların Viral Kinatik, Virolojik Yanıt ve Yan Etki Açısından Değerlendirilmesi. 15. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 23-27 Mart 2011 (sözel)

5. Yardımcı CA, Fincancı M, Müderrisoğlu CA, Ceylan B. Tedavi başarısı elde edilen kronik hepatit C

hastalarında relaps oranı ve relapsın ortaya çıkış zamanı. XI. Ulusal Viral Hepatit

Kongresi, Antalya 12-15 Nisan 2012.

6. Yardımcı CA, Fincancı M, Müderrisoğlu AC, Ceylan B.İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde

takipli kronik hepatit C hastalarının yaş dağılımlarının irdelenmesi. XI. Ulusal Viral

Hepatit Kongresi, Antalya, 12-15 Nisan 2012.

7. Yardımcı CA, Fersan E, Fincancı M, İncel P. Akut enfeksiyöz tabloları taklit edebilen bir ilaç reaksiyonu: DRESS sendromu. Türkiye EKMUD Kongresi, İstanbul 9-12 Mayıs 2012.

8. Yardımcı CA, Fincancı M, Kulucan C, Müderrisoğlu CA. Aseptik menenjit komlikasyonu ile tanı alan

Sjögren sendromu olgusu. Türkiye EKMUD Kongresi, İstanbul 9-12 Mayıs 2012.

9. Yardımcı CA, Fincancı M, Müderrisoğlu CA. HIV ve Hepatit koenfeksiyonlu olguların değerlendirilmesi. Türkiye EKMUD Kongresi, İstanbul, 9-12 Mayıs 2012.

10. Yardımcı CA, Fersan E, Fincancı M, Müderrisoğlu CA. Relaps saptanan kronik hepatit C olgularının karaciğer fibroz skorunun değerlendirilmesi. Türkiye EKMUD Kongresi, İstanbul, 9-12 Mayıs 2012.

11. Yardımcı CA, İnci A, İncel P. Kliniğimizde Takip Edilen Geriatrik İnfeksiyonlu Olguların Değerlendirilmesi. 5. Akademik Geriatrik Kongresi, Antalya, 23-27 Mayıs 2012.

12. Yardımcı CA , Karaağaç L. Sağlık Bakımı ile Bulaş Düşündüren İki Akut Hepatit B Olgusu, Ulusal Sağlık Bakımıyla İlişkili İnfeksiyonlar Simpozyumu, İstanbul, 7-9 Mart 2014.

13. Yardımcı CA, Karaağaç L. Akut Viral Hepatit Bulgularıyla Seyreden Bruselloz Olgusu, XII. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, Antalya, 26-29 Mart 2014.

14. Yardımcı CA. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ nde Hepatit C Virusu Genotiplerinin Dağılımı, 31. Ulusal Gastroenteroloji Haftasi, Antalya, 25-30 Kasım 2014.

15. Yardımcı CA, Oğur Ü, Karaağaç L ve ark. Osteoartiküler Brusellozda Sintigrafik Bulguların Önemi, XVII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 25-29 Mart 2015.

16. Yardımcı CA, Tunca B. Ultrasonografi Eşliğinde Uygulamalı Karaciğer Biyopsisi Kursunun Klinik Uygulamalardaki Sonuçları, XVII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 25-29 Mart 2015. (sözel)

17. Yardımcı CA. Uzun Süreli İnterferon Tedavisi Alan Kronik Hepatit D Olgusu, VII. Ulusal Viral Hepaitit Simpozyumu, Adana, 22-24 Mayıs 2015 (sözel)

18. Yardımcı CA, Karaağaç L, Gökgöz A, Tekin EE, Vurupalmaz Y. Şanlıurfa Eğitim ve Araştıma Hastanesinde Erişkin Yaş Akut Viral Hepatit A Tanılı Hastaların Değerlendirilmesi, 30. ANKEM Kongresi, KKTC, 06 – 10 Mayıs 2015.

19. Yardımcı CA , Karaağaç L, Erdal H ve ark. Hastanemiz Yoğun Bakımlarında Gelişen Kateter Nedenli Üriner Sistem İnfeksiyonlarındaki Etkenler ve Antibiyotik Duyarlılıkları, 30. ANKEM Kongresi, KKTC, 06– 10 Mayıs 2015.

20. Yardımcı CA , Karaağaç L, Ayalp Ç ve ark. Escherichia Coli ve Klebsiella Pneumoniae Cinsi Bakterilerde Genişlemiş Spektrumlu Beta Laktamaz ve Karbapenem Direnci, 30. ANKEM Kongresi, KKTC, 06– 10 Mayıs 2015.

21. Karaağaç L, Yardımcı CA, Erdal H ve ark. Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Gelişen Hastane İnfeksiyonları, 30. ANKEM Kongresi, KKTC, 06– 10 Mayıs 2015.

22. Karaağaç L, Yardımcı CA, Ayalp Ç ve ark. Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Çalışanlarında Hepatit B, Hepatit C ve HIV Seroprevalansı, 30. ANKEM Kongresi, KKTC, 06– 10 Mayıs 2015.

23. Karaağaç L, Yardımcı CA, Erdal H ve ark. Hastanemizde Yıllar İçinde Görülen Acinetobacter baumannii ve Pseudomonas aeruginosa Suşlarının Karbapenem Direnç Durumu, 30. ANKEM Kongresi, KKTC, 06– 10 Mayıs 2015.

24. Yardımcı CA , Karaağaç L, Dölek SÇ, Tarini Z. Kronik Hepatit B Hastalarının Karaciğer Biyopsi Sonuçları, 12. Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongresi ve 3. Ulusal Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi, Afyonkarahisar, 8-10 Ekim 2015.

25. Yardımcı CA , Karaağaç L,Tosun A. Nedeni Bilinmeyen Ateş Etiyolojisinde Kolanjiokarsinom:Bir Olgu Sunumu, 12. Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongresi ve 3. Ulusal Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi, Afyonkarahisar, 8-10 Ekim 2015.

26. Yardımcı CA , Karaağaç L. İleus ile Prezente Olan Salmonella İnfeksiyonu, 6. Tepecik Enfeksiyon Günleri, Muğla, 4-8 Kasım 2015.

27. Karaağaç L, Yardımcı CA. Bir Devlet Hastanesindeki Sağlık Çalışanlarında Hepatit A İnfeksiyonu Seroprevalansı,  6. Tepecik Enfeksiyon Günleri, Muğla, 4-8 Kasım 2015.

28. Barut Ş , Yardımcı CA, Demir O, Güneş F. İnterferonsuz hepatit C tedavilerini bekleyen hastalarımızın özellikleri: APRI skorlaması ile fibrozis evrelerinin belirlenmesi,  HepAtölye III: Hepatit C Virusu İnfeksiyonunun Tedavisinde Yeni Antiviraller, İstanbul, 4-6 Aralık 2015.

29. Alıravcı DI, Aydın ÇG, Tunca B, Yardımcı CA. 4 Farklı Merkezde Öğrenci Hemşirelerde Yapılan HBsAg, Anti-HBs, Anti-HCV ve Anti-HIV Seroprevalans Çalışması, Klimik 2016 - 30 Yıl Kurultayı, Antalya, 9-12 Mart 2016.

30. Yardımcı CA , Karaağaç L, Karakoç M. Tüberküloz Lenfadenopatili İmmunkompetan Olguda Gelişen Paradoksal Yanıt, Klimik 2016 - 30 Yıl Kurultayı, Antalya, 9-12 Mart 2016.

31. Yardımcı CA , Karaağaç L, Erdal H. ve ark. Son Bir Yıldaki Nazokomiyal kökenli Acinetobacter baumannii Suşlarının İrdelenmesi, 6. Turkiye EKMUD Kongresi, Antalya, 11-15 Mayıs 2016.

32. Yardımcı CA , Karaağaç L, Zirek A. Brusellozlu Hastada İzole Servikal Lenfadenit, 6. Turkiye EKMUD Kongresi, Antalya, 11-15 Mayıs 2016.

33. Zirek A, Yardımcı CA , Karaağaç L, Kesen S. Peritonsiller Abseyle Başlayan Boyunda Nekrotizan Fasiit Olgusu, 6. Turkiye EKMUD Kongresi, Antalya, 11-15 Mayıs 2016.

34. Yardımcı CA , Karaağaç L, Namlı Z, Baykaran BM. HIV İnfekte Annede Gelişen Postpartum Depresyon, 6. Turkiye EKMUD Kongresi, Antalya, 11-15 Mayıs 2016.

35. Karaağaç L, Çadırcı Ö, Yardımcı CA. Bakteriyel Pnömoni Komplikasyonlu H1N1 Pnömoni Olgusu, 6. Turkiye EKMUD Kongresi, Antalya, 11-15 Mayıs 2016.

36. Karaağaç L, Yardımcı CA. Bir Devlet Hastanesinin Viral Pnömoni Bilançosu, 6. Turkiye EKMUD Kongresi, Antalya, 11-15 Mayıs 2016.

37. Yardımcı CA , Karaağaç L, Güler KO. Boyunda Kitle İle Başvuran Toksoplazma Lenfadeniti Olgusu, 6. Turkiye EKMUD Kongresi, Antalya, 11-15 Mayıs 2016.