sat覺r aras覺

Çeitli ekipmanlar kullan覺larak yap覺lan aletli pilates faydalar覺 ile öne ç覺kar. Universal Reformer, Wunda Sandalyesi, Cadillac, Ladder Barrel aletli pilateste kullan覺lan mekanik ekipmanlard覺r.

Bu ekipmanlar, pilates hareketlerinin etkinliini art覺r覺r. Pilates aletleri ile hareketler kiinin özel ihtiyaçlar覺na ve seviyesine uygun ekilde ayarlanabilir. Bu sayede vücudunuzu fazla zorlamadan veya seviyenizi art覺rarak hareketleri yapabilirsiniz.

Reformer, Chair, Ladder Barrel, Step Barrel, Cadillac Trapez gibi ekipmanlar, farkl覺 egzersiz varyasyonlar覺 için kullan覺l覺r. Bu ekipmanlar, ile pilatesin temel prensiplerine dayanan birçok hareket yap覺labilir.

Aletli Pilates Faydalar覺

Aletli pilates faydalar覺 aras覺nda; kar覺n ve s覺rt bölgesini güçlendirmesi ve sal覺kl覺 iskelet yap覺s覺 oluturmas覺 yer al覺r. Pilatesin en önemli özelliklerinden bir dieri ise tüm vücudu esnetmesi ve omurlar覺 açmas覺d覺r. Omurlar覺n aç覺lmas覺n覺 salayarak, boyun uzunluunu artt覺r覺labilir. 

Pilatesin faydalar覺n覺 detayl覺 ekilde aa覺daki gibi s覺ralanabilir:

 • Aletli pilates, kar覺n ve s覺rt bölgesini güçlendirerek vücudun genel dengesini ve dayan覺kl覺l覺覺n覺 gelitirir.
 • Tüm vücuda esneklik kazand覺r覺r ve eklem hareketliliini art覺r覺r.
 • Omurga sal覺覺n覺 destekleyerek omurga problemlerini iyiletirir.
 • Aletli pilates, zihin ve beden aras覺ndaki koordinasyonu gelitirerek daha bilinçli hareket etmenizi salar.
 • Pilates egzersizleri, omurgay覺 güçlendirerek ve doru duruu salayarak kambur duruu ve dier duru bozukluklar覺n覺 düzeltir.
 • Pilates egzersizleri, nefes egzersizleri ve konsantrasyon gerektiren hareketler içerir. Bu sayede stresi azaltarak daha sakin zihin salar.
 • Aletli pilates, bel ar覺s覺, boyun ar覺s覺 ve eklem ar覺lar覺 gibi kronik ar覺lar覺n tedavisinde etkili bir yöntemdir.
 • Reformar pilates aletleri fizik tedavi amac覺yla kullan覺l覺r.
 • Kalori yakman覺za ve kilo vermenize yard覺mc覺 olabilir.
 • Kan dola覺m覺n覺 h覺zland覺r覺r.

Pilates Aletleri ve Faydalar覺

Pilates, sal覺kl覺 beden ve zihne sahip olman覺za yard覺mc覺 olur. Bu yöntemin gelitirilmesinde kullan覺lan özel aletler, bu fayday覺 art覺r覺r.

Pilates aletleri ve salad覺klar覺 faydalar u ekilde aç覺klanabilir:

 • Reformer: Joseph Pilates'in sava zaman覺nda yaral覺 askerler için tasarlad覺覺 bu alet, modern pilates egzersizlerinin temelini oluturur. Esnek yaylar ve kayan platformlar sayesinde, esneklik ve güç egzersizleri kolayca yap覺labilir.
 • Chair: Sandalye formunda tasarlanan alet, özellikle ayak, bacak ve kar覺n kaslar覺n覺 çal覺t覺ran egzersizler için kullan覺l覺r. Menteeli pedallar kullan覺larak farkl覺 direnç seviyelerinde çal覺ma imkan覺 salar.
 • Ladder Barrel: Yuvarlak yüzeye ve merdiven basamaklar覺na sahip olan alet, omurga esnekliini art覺r覺r. Kar覺n ve s覺rt kaslar覺n覺 güçlendirir ve dengeyi gelitirir.
 • Step Barrel: Sert ahap malzemeden üretilen alet üzerinde yap覺lan hareketler omurgan覺n doal yap覺s覺n覺 korurken kar覺n, s覺rt ve omuz kaslar覺n覺 güçlendirir. Esneklik ve güç kombinasyonu sayesinde tam vücut egzersizi salar.
 • Cadillac Trapez: Joseph Pilates hastane görevi s覺ras覺nda metal yatak gövdelerine yaylar ekleyerek gelitirmitir. Çeitli direnç seviyeleri ve aç覺larla çal覺ma imkan覺 sunarak vücudu güçlendirir, esneklii art覺r覺r ve omurga sal覺覺n覺 destekler.

Yukar覺da bahsedilen pilates aletleri, doru tekniklerle kullan覺ld覺覺nda fiziki görünümüzü ve vücut sal覺覺n覺z覺 iyiletirebilir.

Aletli Pilates Faydalar覺 Hakk覺nda Bilimsel Çal覺malar

Modern yaam覺n getirdii younluk ve stres, bedenimizi ve zihnimizi olumsuz etkileyebilir. Ancak aletli pilates, bu sorunlarla baa ç覺kmak ad覺na çözüm sunabilir.

Bilimsel çal覺malar, düzenli olarak yap覺lan aletli pilates egzersizlerinin birçok faydas覺n覺 ortaya koymutur:

 • 30 ila 50 ya aras覺ndaki 42 kad覺na 8 hafta boyunca haftada 3 gün ve her gün 60 dakika süren pilates eitimi verilmitir. Arat覺rma sonunda bacak, kol ve gövde bölgelerindeki ya yüzdesinde belirgin bir azalma gözlemlenmitir.
 • Multiple Skleroz hastalar覺 üzerinde gerçekletirilen 8 haftal覺k pilates uygulamas覺 sonucunda hem mat hem de aletli pilatesin denge, kuvvet, mobilite ve yaam kalitesini art覺rd覺覺 belirlenmitir.
 • 30 ila 60 ya aral覺覺nda 40 kad覺nla gerçekletirilen bir arat覺rmada, 12 hafta boyunca haftada 2 gün ve günde 45-50 dakika süren aletli pilates uygulamas覺n覺n eklem hareket genilii ve esneklik üzerinde olumlu etkiler yaratt覺覺 belirlenmitir.
 • Klinik pilates egzersizlerinin omuz-boyun postür problemine sahip yetikin hastalarda etkili olduunu göstermitir. Klinik pilates uygulanan grupta, duru bozukluu düzelmesi ve omuz kua覺 esnekliinde belirgin art覺lar kaydedilmitir.

Tüm bu çal覺malar, aletli pilatesin yaam tarz覺n覺z覺 olumlu yönde etkileyebileceini ve daha sal覺kl覺, dha mutlu bir yaam sürmenize yard覺mc覺 olabileceini gösterir. Düzenli olarak yap覺lan aletli pilates egzersizleri, bedeninizi güçlendirirken zihninizin de dinlenmesine ve gevemesine yard覺mc覺 olabilir.

Aletli Pilates Faydalar覺 ve Özellikleri

Aletli pilatesin özellikleri aras覺nda; nefes, konsantrasyon, kontrol, merkezleme, kesinlik, dengeli kas geliimi, ritimli hareketler, tüm vücudun hareket etmesi ve rahatlama bulunur.

Nefes egzersizleri, pilatesin temel bir ilkesidir ve doru solunumun beden ve zihin aras覺ndaki ba覺 güçlendirdii, oksijen dola覺m覺n覺 art覺rd覺覺 ve egzersizlerin etkinliini art覺rd覺覺 bilinir. Konsantrasyon, pilates pratiinde kritik bir rol oynar; egzersizler s覺ras覺nda dikkatinizi ve odaklanman覺z覺 güçlendirerek vücudunuzu daha iyi hissettirir. Kontrol, hareketlerin doru formda ve uygun eforla gerçekletirilmesini salar, bu da sakatlanma riskini azalt覺r ve kaslar覺 dengeli bir ekilde güçlendirir.

Pilates ayr覺ca güçlü bir merkez oluturmay覺 amaçlar. Bu, postürün düzeltilmesine, fiziksel kabiliyetlerin gelitirilmesine ve vücudun daha iyi denge salamas覺na yard覺mc覺 olur. Ritimli hareketler, egzersizlerin ak覺c覺 ve zarif bir ekilde gerçekletirilmesini salar, eklemlere zarar vermeden vücudu güçlendirir. Tüm vücudun hareket etmesi, pilatesin bütünsel bir yakla覺m覺d覺r ve her egzersizde tüm vücut aktif olarak çal覺abilir.

Pilateste esneklik ve güçlenme kadar önemli olan rahatlama, egzersiz sonras覺 bedenin ve zihnin yeniden enerji kazanmas覺na ve gevemesine yard覺mc覺 olur. Pilates, bu temel ilkeleri bir araya getirerek genel sal覺覺n覺z覺 iyiletirir. Bu nedenle, düzenli olarak pilates yapmak, daha sal覺kl覺 ve dengeli bir yaam sürmek ad覺na yap覺labilecek bir tercihtir.

Aletli Pilates Nas覺l Yap覺l覺r?

Pilates, bedeni güçlendirmek, esneklii art覺rmak ve postürü düzeltmek amac覺yla yap覺l覺r. Reformer pilates aleti ise spor hareketlerinin etkisini art覺ran çok yönlü bir araçt覺r. Oturma, ayakta durma, kay覺lar覺 çekme, ayak çubuunu itme, omuz bloklar覺na oturtma ve daha birçok farkl覺 pozisyonda çal覺abilirsiniz.

Spor hareketleri pilates aletleriyle, bedeninizin ihtiyaçlar覺na ve yetenek seviyenize göre ayarlanabilir. Düzenli olarak yap覺ld覺覺nda, h覺zl覺 bir geliim kaydedersiniz ve vücudunuzdaki deiiklikleri hissedersiniz. Ancak aletli pilates yapman覺n en etkili ve güvenli yolu, bir eitmenin gözetiminde yap覺lan derslere kat覺lmakt覺r. Bu sayede aletlerin boyutlar覺 ve doru kullan覺m覺 konusunda eitim alabilirsiniz.

Aletli pilateste, oturarak, ayakta veya uzanarak çeitli hareketler yapabilirsiniz. Egzersizler s覺ras覺nda kay覺lar覺 çekebilir, bedeninizi itmeye çal覺abilir, ba aa覺 veya yan durabilirsiniz. Uzmanlar taraf覺ndan belirlenen programlar dorultusunda, aletlerin direnci ayarlan覺r ve hareketler tek tek uygulan覺r.

Ancak boyun düzlemesi, f覺t覺k gibi sorunlar覺n覺z var ise pilatese balamadan önce doktora dan覺man覺z önerilir. Bu tür rahats覺zl覺klar baz覺 hareketleri yapman覺z覺 zorlat覺rabilir. Ayr覺ca vücudunuzun baz覺 bölgelerine fazla yük binecei için sakatlanma olas覺l覺覺 artabilir.

Aletli Pilates Hakk覺nda S覺kça Sorulan Sorular

Aletli pilates kaç seansta etki eder?

Aletli pilatesin etkisi kiinin kilo, vücut ya oran覺 ve beslenme rutinine göre farkl覺l覺k gösterir. Düzenli olarak uyguland覺覺nda fiziinizde gözle görülür sonuçlar elde edebilirsiniz.10 ders sonras覺nda vücudunuz gözle görülür ekilde s覺k覺lamaya ve incelmeye balayabilir. Fayda görmek ad覺na haftada 2 veya 3 kez yap覺lmal覺d覺r.

Aletli pilates ile kilo verilir mi?

Aletli pilates, vücudunuzun s覺k覺lamas覺na yard覺mc覺 olurken merkez kaslar覺n kontrolünü art覺r覺r ve kalori yak覺m覺n覺 tevik eder. Özellikle iç bacak, bel ve kar覺n bölgelerini toparlar. Düzenli yap覺ld覺覺nda, s覺k覺lama salayarak kilo kayb覺na katk覺da bulunabilir. Uzun süre aletli pilates yaparsan覺z fit bir görünüme kavuabilirsiniz.

Haftada kaç gün pilates yap覺lmal覺d覺r?

Her gün egzersiz yapmak kas yorgunluuna neden olabilir. Haftada bir seferde ise istenilen sonuçlar覺 elde etmek zor olabilir. Pilatesin etkilerinden tam anlam覺yla faydalanmak için haftada en az 2-3 gün, ideal olarak 3-5 gün düzenli olarak uygulanmal覺d覺r. 30-45 dakikal覺k seanslarla yap覺lan pilates, vücut yap覺s覺n覺 güçlendirir, ideal duruu destekler ve kendine güveni art覺r覺r.

En ok Okunan Sal覺k Rehberi Yaz覺lar覺m覺z

Sosyal Medya Hesaplar覺m覺z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Do癟. Dr.
Birhan Okta
Ortopedi ve Travmatoloji
襤stinye niversitesi Hastanesi 襤S Liv Hospital Bah癟eehir
703

Bu i癟eriin gelitirilmesinde Medical Park Yay覺n Kurulu katk覺 salam覺t覺r.
Sayfa i癟erii sadece bilgilendirme ama癟l覺d覺r. Sayfa i癟eriinde tedavi edici sal覺k hizmetine y繹nelik bilgiler i癟eren 繹gelere yer verilmemitir. Tan覺 ve tedavi i癟in mutlaka hekiminize bavurunuz.