sat覺r aras覺

Ameliyat olmak birçok kiiyi korkutan bir durumdur. Çou kii önemli sal覺k sorunlar覺n覺 s覺rf ameliyat korkusu yüzünden görmezden gelir. Sal覺k sorunu yaayan kiiler ameliyat olma ihtimalini göz önünde bulundurarak hastaneye gitmekten dahi çekinebilir.

Bunun temel nedeni asl覺nda ameliyat sonras覺 ölüm korkusudur. Birçok kiide görülen bu problem, hastalarda psikolojik baz覺 sorunlar覺n ortaya ç覺kmas覺na dahi neden olabilir. Ayn覺 zamanda ameliyat olmas覺 gereken hastalar da ameliyat覺 reddederek canlar覺n覺 tehlikeye atabilir. 

Ameliyat korkusu hayat覺n覺z覺 riske atman覺za dahi neden olabilen ciddi bir fobidir. Bu nedenle ameliyat korkusu nas覺l yenilir sorusuna yan覺t bulmak gerekir. Ameliyat korkusu psikolojik bir sorundur ve bu sorunu yenebilmek için at覺lmas覺 gereken ilk ad覺m psikolojik destek almakt覺r. 

Ameliyat korkusu nas覺l yenilir sorusuna tek bir yan覺t vermek mümkün deildir. Baz覺 kiiler yaam覺 olduklar覺 travmalara bal覺 olarak bu korkuya sahip olabilir. Özellikle yak覺nlar覺n覺 ameliyatta kaybeden kiiler vard覺r. Bu gibi kötü durumlar kiilerde bu tarz korkular olumas覺na neden olur. 

Kiilerin hastal覺覺n覺n ciddiyetine bal覺 olarak ameliyata girmeleri zorunlu olabilir. Bunun için de ameliyat korkusunun yenilmesi gerekir. Ameliyat korkunuz varsa ve bu korkuyu yenmek istiyorsan覺z ilk yapman覺z gereken ey alan覺nda uzman psikologlardan yard覺m almak olmal覺d覺r. Psikolog yard覺m覺 ile bu sorunun geçmemesi halinde ise farkl覺 tedavi yöntemlerini denemek mümkündür.

Ameliyat Korkusu Nedir?

Ameliyat korkusu genellikle ölüm korkusu ile benzerlik gösteren bir durumdur. Ameliyat korkusuna sahip olan birçok kii asl覺nda ameliyattan ç覺kamamaktan ve ölmekten korkuyor. Bu durum asl覺nda ameliyat sonras覺 ölüm korkusu olarak da bilinir. Bu korkuya sahip olan kiiler sadece ameliyatlardan korkmaz. Bu kiilerde genellikle anksiyete bozukluu gibi psikolojik problemlerin görülmesi de muhtemeldir. 

Kiiler herhangi bir olay kar覺s覺nda ölmekten korkar. Bu durum trafikte dahi kendini gösterir. Trafikte herhangi bir problem olmasa dahi kaza olma ihtimali düünülür. Olas覺 bir trafik kazas覺nda bu kiiler öleceklerine inan覺r.

Bu nedenle de ameliyata girmekten korktuklar覺 gibi trafie ç覺kmaktan da korkarlar. Ölüm korkusu olarak adland覺rabileceimiz ameliyat korkusu, kiilerin yaama istei ile de alakal覺d覺r. Bu kiiler bu hayattan gitmekten, sevdiklerinin üzülmesinden ve öldükten sonra olacaklar覺n覺 düündüü ihtimallerden korkar.

Ameliyat Korkusu Neden Olur?

Ameliyat korkusunun temel nedenlerinden birisi kiilerin sevdiklerini ve yak覺nlar覺n覺 kaybetmi olmas覺 ile balant覺l覺d覺r. Özellikle bir hastal覺a ya da ameliyata bal覺 olarak hayat覺n覺 kaybeden tan覺d覺klar覺 olmas覺 halinde bilinç altlar覺nda ameliyat覺n ölüm getirdii düüncesi yerleir. 

Genellikle çocukluk dönemlerinde böyle bir duruma ahit olmu kiiler nedenini hat覺rlamasa dahi ameliyata girmekten korkar hale gelir. Burun ameliyat覺 korkusu gibi birçok ameliyattan korkma hissi balar. Ölüm korkusu haricinde ise baz覺 kiilerde anestezi korkusu olduu da bilinir. Burun ameliyat覺 korkusundan örnek vermek gerekirse baz覺 kiiler estetik ya da sal覺k amaçl覺 dahi olsa ameliyata girmek istemez. 

Burun ameliyat覺 anestezi korkusu genel olarak ameliyat korkusundan ayr覺l覺r. Bu aamada kiiler anestezi etkisi alt覺ndayken söyleyecekleri eylerin duyulmas覺ndan çekinir. Anestezi etkisinde olan kiiler baz覺 s覺rlar覺n覺 dahi anlatabilir. Özellikle refakatçi olan kiilerin duymas覺n覺 istemedikleri baz覺 konular varsa anestezi etkisi daha da korkutucu olabilir. 

Ameliyat Korkusu Nedenleri

Ameliyat korkusu birçok farkl覺 nedene bal覺 olarak ortaya ç覺kabilir. Burun ameliyat覺 korkusunda da olduu gibi bu durum anestezi etkisi ile alakal覺 olabilir. Ayn覺 zamanda kiilerin ölüm korkusu da ameliyat olma korkusunu tetikleyen unsurlar aras覺nda yer al覺r.

Ameliyat korkusunun baz覺 nedenleri u ekildedir:

  • Travmalar 
  • Anksiyete bozukluu
  • Ölüm korkusu
  • Anestezi etkisi
  • Kiilerin kendisini tan覺mad覺klar覺 birine emanet etme hissi
  • Ameliyata bal覺 olarak estetik görüntü kayg覺s覺
  • Ameliyat sonras覺 bak覺m korkusu
  • Sal覺k sorunlar覺n覺 etkileyen unsurlara bal覺 pimanl覺k hissi (sigara içmek, alkol tüketmek vb.)

Ameliyat Korkusu Belirtileri Nelerdir?

Ameliyat korkusu belirtilerinin en ba覺nda kiinin herhangi bir sal覺k sorunu olmas覺na ramen hastaneye gitmekten kaç覺nmas覺 yer al覺r. Ayn覺 zamanda bu kiiler anestezi almaktan da çekinirler. 

Burun ameliyat覺 anestezi korkusunda olduu gibi birçok ameliyat türünde de kiiler anestezi uygulamas覺ndan korkar. Bu da ameliyat korkusunun bir parças覺 olarak kabul edilir. Bunun haricinde ise kiilerin psikolojik durumuna, stres seviyesine ve hastal覺覺na bal覺 olarak farkl覺 belirtilerin ortaya ç覺kma ihtimalide bulunur. Ameliyat korkusu olan kiiler genellikle hastanelere gitmekten de pek holanmaz.

Ameliyat Korkusu Nas覺l Geçer?

Ameliyat korkusunun geçebilmesi için ilk olarak kiilerin kayg覺 bozukluunun kontrol alt覺na al覺nmas覺 gerekir. Kiiler ameliyat öncesinde korku ve panik haline bürünür. 

Kayg覺 bozukluu gibi psikolojik ve ruhsal problemlere sahip olan kiiler ise bu duygu durumlar覺ndan daha fazla etkilenir. Bu nedenle de kiinin ameliyat öncesinde sakinletirici ilaç kullanmas覺na izin verilmesi halinde, psikiyatri taraf覺ndan verilen reçeteli ilaçlar覺 içmesi mümkündür. Fakat baz覺 ameliyatlar öncesinde hiçbir ilaç tüketilmemesi gerekir. Bunun için ise ameliyat sürecine kadar psikolojik destek alman覺n faydas覺 vard覺r. 

Ameliyat öncesinde hastaya daha fazla bilgi vermeye çal覺arak da kiinin akl覺ndaki soru iaretlerinden kurtulmas覺na imkan sunulabilir. Baz覺 hastalar bilinmezlie bal覺 olarak ameliyattan korkar. Bu durumda doktorlar覺n ameliyat覺n nas覺l ilerleyecei ya da ameliyatta neler yap覺laca覺 hakk覺nda baz覺 bilgileri hastaya sunmas覺, hastan覺n kendisini daha iyi hissetmesine imkan sunar.

Ameliyat Korkusu Tedavisi Var m覺?

Ameliyat korkusu bir fobi türü olarak da kabul görür. Bu tarz korkular psikolojik sorunlara bal覺 olarak ortaya ç覺kar. Ayn覺 zamanda travma yaam覺 olan kiiler ayn覺 olaylar覺n ba覺na gelme ihtimalinden dolay覺 da korku tepkisi gösterir. Bu tarz fobilerin tedavisi vard覺r. Tedavi süreci tamamen psikolojik destek eklinde ilerler. Psikolojik destein yeterli olmad覺覺 durumlarda ise ilaç tedavisi ile sürece devam edilir. 

Ameliyat Korkusu Hakk覺nda S覺kça Sorulan Sorular

Ameliyat Korkusu Hastal覺覺 için Hangi Bölüme Gidilir?

Ameliyat korkusu yaayan kiilerin tedavi olabilmesi için hastanelerin ruh ve sinir hastal覺klar覺 bölümlerinden randevu almas覺 gereklidir. Psikologlar ve psikiyatrlar bu alanda uzmanlam覺 olan kiilerdir. Bu tarz fobiler ile baa ç覺kabilmek ad覺na psikolojik destek almak gerekir. Bu alanlardan randevu alarak ameliyat korkusuna neden olan temel sorunu bulmak da mümkün hale gelir. Sorunun temel nedeni ortaya ç覺kt覺ktan sonra ise ameliyat korkusunun yenilmesi salan覺r. 

Ameliyat Korkusunu Yenmek için Ne Yapmal覺y覺m?

Ameliyat korkusu kiinin hayat覺n覺 riske atabilecek derecede tehlikeli bir korku türüdür. Bu nedenle de bu korkunun yenilmesi gerekir. Bu korkunun yenilememesi halinde ise kiiler ameliyata giremez. Ameliyata girememesi halinde ise hastal覺覺 ölümcül bir hale gelebilir. 

Ameliyat korkusunu yenmek bu nedenle oldukça büyük önem ta覺r. Sizler de ameliyat korkusuna sahipseniz ya da ameliyat korkunuzun olduunu düünüyorsan覺z ilk olarak psikologlar覺 ziyaret edebilirsiniz. Psikologlar ile ameliyat korkusunun temel nedenini bulmak daha kolayd覺r. Psikolog görümeleri ile kiilerin korku durumu hafifleyebilir. 

Baz覺 kiilerde ise bu korku direkt olarak kayg覺 bozukluu, anksiyete ya da panik atak ile alakal覺 olabilir. Ameliyat korkunuz bu tarz ruhsal ve psikolojik problemlere bal覺 olarak ortaya ç覺k覺yor ise psikiyatriden destek alman覺z gerekir. Psikiyatri sizlerin yaam覺 olduu rahats覺zl覺klara bal覺 olarak ilaç tedavisine balar. Kullan覺lan ilaçlar bu tarz korkular覺n ortadan kalkmas覺na destek olur.

En ok Okunan Sal覺k Rehberi Yaz覺lar覺m覺z

Sosyal Medya Hesaplar覺m覺z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Uzm. Klnk. Psk.
G繹zde Nur K覺nal覺
Psikoloji
Medical Park G繹ztepe
700

Bu i癟eriin gelitirilmesinde Medical Park Yay覺n Kurulu katk覺 salam覺t覺r.
Sayfa i癟erii sadece bilgilendirme ama癟l覺d覺r. Sayfa i癟eriinde tedavi edici sal覺k hizmetine y繹nelik bilgiler i癟eren 繹gelere yer verilmemitir. Tan覺 ve tedavi i癟in mutlaka hekiminize bavurunuz.