sat覺r aras覺

Beynin duygusal süreçlerle ilikilendirilen bir bölgesi olan amigdala; ad覺n覺, yap覺s覺n覺n badem ekline benzerliinden dolay覺 Yunanca 'amygdale' kelimesinden alm覺t覺r. Amigdala nedir, sorusunun temel cevab覺; öncelikle korku ile ilikilendirilen duygular覺n ve an覺lar覺n ilenmesi ile temellendirilebilir. 

Beyindeki limbik sistem bir parças覺 olan amigdala, duygular覺 nas覺l ilediimizle ve duygusal tepkilerimizle direkt olarak ilikilidir. Ayn覺 ekilde bu bilisel verilere bal覺 fizyolojik tepkilerin ortaya ç覺kmas覺n覺 salar. Buna duruma en iyi örnek, tehlike alg覺land覺覺 an “sava ya da kaç” tepkisinin ortaya ç覺kmas覺d覺r.

Amigdala Nedir

Amigdala ne demek sorusu beynin medial temporal lobunun iç k覺s覺mlar覺nda yer alan, badem eklindeki bir yap覺, eklinde yan覺tlanabilir. Duygusal deneyimlerin deerlendirilmesi ve duygusal kontrol gibi alanlarda önemli rol oynayan amigdala, beyin içindeki daha büyük bir a olan limbik sistemin bir parças覺d覺r. 

Amigdala nedir, sorusunun en temel yan覺t覺; korku, öfke ve mutluluk gibi temel duygusal tepkilerin ilenmesinde etkin bir göreve sahip olduudur. Tehlike alg覺lamak için otomatik ilev gören amigdala ve limbik sistem, hayatta kalmakla direkt olarak ilikili olduu için büyük önem ta覺r.

Amigdala Ne 襤e Yarar?

Amigdalan覺n görevi, duygusal haf覺zan覺n oluturulmas覺 ve duygusal tepkilerin bu haf覺zaya bal覺 ekilde düzenlenmesi ile ilgilidir. Amigdalan覺n kontrol ettii temel duygu korkudur. Görülen-duyulan eyleri ileyen ve bu verileri tehlikeli olan覺 saptamak için kullanan amigdala, gelecek deneyimlerin nas覺l hissettireceine ilikin yön verir.

Örnein tehlikeli bir durum s覺ras覺nda, amigdala h覺zl覺 bir ekilde devreye girer ve vücutta adrenalin gibi stres hormonlar覺n覺n salg覺lanmas覺n覺 tetikleyerek “sava ya da kaç” tepkisini balat覺r.

Arat覺rmalar, amigdalan覺n sadece endie veya korku ile ilgili olmad覺覺n覺 göstermitir. Amigdala ne ie yarar sorusunun kapsaml覺 yan覺t覺 u maddelerle ele al覺nabilir:

 • Sald覺rganl覺k (agresyon)
 • Ödül ve ceza yoluyla örenme
 • Bilinçsiz bellei ileme ve kullanma (Otomatik ekilde yap覺lan eylemler; bisiklet sürmek, bac覺k balamak gibi)
 • Sosyal iletiimde duygusal sinyalleri alg覺lama ve deerlendirme, buna uygun ekilde kar覺l覺k verme 
 • Ebeveynlik ve birine bakmak (bak覺m) ile ilgili duygular
 • An覺larla ilgili duygular
 • Ba覺ml覺l覺k ile ilgili örenilmi davran覺lar

Amigdalan覺n hasar görmesi veya amigdaladaki ilev bozukluu; duygusal örenme ve haf覺za süreçlerinde ciddi sorunlara yol açabilir. Duygusal tepkilerin kontrolünde zorluk, sosyal iletiimde problem ve anksiyete gibi rahats覺zl覺klar gözlemlenebilir. Amigdala sal覺覺; bireyin duygusal, bilisel ve fiziksel sal覺覺 için büyük önem ta覺r.

Amigdala Nerededir?

Temporal lobun bir parças覺 olan amigdala, hipokampüsün hemen önünde yer al覺r. Amigdala, beynin iki yar覺m küresinde de çift halinde bulunur. Amigdalan覺n konumu, onun duygusal ileme ve haf覺zayla ilgili fonksiyonlar覺n覺 yerine getirmesi için stratejik bir öneme sahiptir. 

Amigdala, özellikle koku olmak üzere duyulardan bilgi ta覺yan birkaç yap覺ya yak覺nd覺r, bu nedenle kokular覺n duygular ve belleklerle güçlü bir ekilde balant覺 kurmas覺 olas覺d覺r. Amigdala ayr覺ca görme ve iitme ileyen beyin alanlar覺na balan覺r.

Amigdalan覺n merkezi konumu, duygusal haf覺zam覺z覺n ekillenmesinde ve günlük yaam覺m覺zda kar覺lat覺覺m覺z olaylara duygusal anlam yüklememizde kilit bir rol oynamas覺n覺 salar. 

Amigdala Neyi Etkiler?

Amigdala, insan beyninde duygusal ileme ve haf覺za ile ilikili bir yap覺d覺r. Bu ayn覺 zamanda amigdala ne demek sorusunun da yan覺t覺d覺r. Temel duygusal tepkilerden sorumlu olan bu beyin bölgesi, özellikle korku, öfke ve mutluluk gibi duygular覺n deneyimlenmesinde ve ifade edilmesinde önemli bir rol oynar. Amigdalan覺n etkiledii alanlar aras覺nda duygusal örenme ve haf覺za, sosyal davran覺lar ve stresle baa ç覺kma mekanizmalar覺 bulunur.

Amigdala, duygusal deneyimlerimiz ve tepkilerimiz üzerinde kapsaml覺 bir etkiye sahip olan ve beynin duygusal merkezi olarak kabul edilen bir yap覺d覺r. Bu yap覺, duygusal haf覺zan覺n oluturulmas覺 ve duygusal tepkilerin düzenlenmesi gibi ilevlerle dorudan ilikilidir ve bu süreçlerde kritik bir rol oynar.

Amigdalay覺 Etkileyen Durumlar Nelerdir?

Psikiyatrik veya nörolojik baz覺 durumlar amigdalan覺n ilevini etkileyebilir, buna bal覺 ekilde duygusal bozukluklar veya davran覺sal sorunlar görülebilir. Amigdalay覺 etkileyen durumlar aras覺nda genel olarak psikiyatrik, nörolojik ve genetik olarak ele al覺nabilir.

Psikiyatrik faktörler:

 • Kayg覺 bozukluklar覺
 • Aral覺kl覺 patlay覺c覺 bozukluk
 • Kluver-Bucy sendromu
 • Panik bozukluk
 • Travma sonras覺 stres bozukluu
 • Fobiler
 • Duygudurum bozukluu
 • Kiilik bozukluklar覺

Nörolojik faktörler:

Bu faktörlere ek olarak genetik faktörler de amigdalan覺n yap覺s覺n覺 ve ilevini etkileyebilir. Ailesinde duygusal bozukluklar veya belirli psikiyatrik rahats覺zl覺klar bulunan bireylerde, amigdalan覺n farkl覺 çal覺ma biçimleri gözlenebilir. 

Amigdalan覺n ileyiini etkileyen bu durumlar ve bozukluklar, bireylerin duygusal sal覺覺 ve genel yaam kalitesi üzerinde önemli etkilere sahip olabilir. Bu nedenle, amigdalan覺n ilev bozukluklar覺n覺 anlamak, duygusal ve davran覺sal sorunlar覺n tedavisinde önemli bir ad覺md覺r.

Amigdalay覺 etkileyen durumlar覺n semptomlar覺, duruma bal覺 olarak deikenlik gösterir. Semptomlar, duygusal deiiklikleri veya bu duygulara bal覺 fiziksel tepkileri otomatik ekilde etkileyebilir. Bu belirtilere örnek olarak;

 • Sempatik sinir sistemi aktivasyonu,
 • Nabz覺n yükselmesi ve kalbin h覺zlanmas覺,
 • Terleme,
 • Daha h覺zl覺 nefes alma, gibi belirtiler say覺labilir.

Yaanan duruma bal覺 olarak semptomlar deiiklik gösterebilecei için profesyonel destek almak ve deneyimlenen belirtileri direkt olarak uzmanla paylamak oldukça önemlidir.

Amigdala Sal覺覺 Nas覺l Korunur?

Amigdala sal覺覺n覺n korunmas覺, duygusal ileme ve haf覺zan覺n sal覺kl覺 bir ekilde ilemesine katk覺 salar. Amigdala, stres, duygusal tepkiler ve örenme gibi önemli beyin ilevlerinde kritik bir rol oynad覺覺 için, bu beyin bölgesinin ilevselliinin korunmas覺 bireyin genel sal覺覺 için önemlidir. 

 • 襤deal kiloyu korumak, buna bal覺 olarak düzenli egzersiz yapmak
 • Sal覺kl覺 ve dengeli beslenmek
 • Vitamin ve mineral gibi eksikliklerin önlenmesi (Beslenme rutininin korunmas覺)
 • Ba vb. bölgelerin yaralanmaya kar覺 korunmas覺 (Kask, emniyet kemeri gibi koruyucu ögelerin kullan覺lmas覺)
 • Kronik hastal覺klar覺n doru ekilde yönetilmesi (Epilepsi,hipertansiyon, Tip 2 diyabet gibi hastal覺klarda tedavi sürecinin doru ekilde planlanmas覺 ve yürütülmesi)

Yukar覺daki maddelere ek olarak, stres yönetimi, kiinin genel sal覺覺 için olduu gibi amigdala sal覺覺 için de dorudan bir etkiye sahip olabilir. Stres, amigdalay覺 a覺r覺 aktive edebilir ve bu durum duygusal dengesizliklere yol açabilir. Meditasyon-yoga-esneme gibi rahatlat覺c覺 pratikler uygulamak veya kiinin rahatlamas覺n覺 salayan fiziksel aktivitelere kat覺lmak oldukça önemlidir.

Zihinsel egzersizler ve yeni eyler örenmek de beyin sal覺覺 için önemlidir. Zihinsel aktivite, beyin hücrelerinin balant覺lar覺n覺 güçlendirir ve bu da amigdala dahil olmak üzere beyin yap覺s覺n覺n sal覺kl覺 kalmas覺na yard覺mc覺 olur.

Amigdala Hakk覺nda S覺kça Sorulan Sorular

Amigdala görevi nedir?

Amigdala, özellikle korku ve kayg覺 bata olmak üzere, duygusal ileme sürecinden sorumludur. Haf覺za, örenme ve duyular olmak üzere dier beyin fonksiyonlar覺 ile direkt olarak ilikilidir. Temelde duygusal örenme süreci ve duygusal tepkilerin gelimesi olmak üzere; bilinçsiz bellei kullanma, an覺larla ilgili duygular覺n atanmas覺, sald覺rganl覺k gibi pek çok konu ile balant覺l覺d覺r.

Amigdalaya bal覺 sorunlar nas覺l test edilir?

Amigdalay覺 etkileyen sorunlar覺 kontrol etmek için birkaç görüntüleme ve tan覺 testi bulunur. Bu testlere örnek olarak;

 • Manyetik rezonans görüntüleme (MR),
 • Pozitron emisyon tomografisi (PET),
 • Elektroensefalografi (EEG),
 • Manyetik alan elektroensefalografi (MEG), verilebilir.

Amigdala nas覺l tedavi edilir?

Amigdalay覺 özel olarak hedefleyen bir tedavi yoktur. Tedavi plan覺, spesifik semptomlara veya ilgili dier durumlara bal覺 ekilde, oldukça kapsaml覺 bir inceleme sonras覺nda oluturulur. 

 • Psikoterapi
 • 襤laç tedavisi
 • Beyin cerrahisi

En ok Okunan Sal覺k Rehberi Yaz覺lar覺m覺z

Sosyal Medya Hesaplar覺m覺z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Prof. Dr.
Abdulkadir Ko癟er
N繹roloji
Medical Park G繹ztepe
2576

Bu i癟eriin gelitirilmesinde Medical Park Yay覺n Kurulu katk覺 salam覺t覺r.
Sayfa i癟erii sadece bilgilendirme ama癟l覺d覺r. Sayfa i癟eriinde tedavi edici sal覺k hizmetine y繹nelik bilgiler i癟eren 繹gelere yer verilmemitir. Tan覺 ve tedavi i癟in mutlaka hekiminize bavurunuz.