sat─▒r aras─▒

Amilaz Tahlili Nedir? Amilaz D├╝┼č├╝kl├╝─č├╝, Y├╝ksekli─či!

─░nsan─▒n tükürü─čünde bulunan ‘amilaz’ isimli enzim, karbonhidrat ve proteinlerin parçalanmas─▒n─▒ sa─člar.

Bu enzimin seviyesinde meydana gelen de─či┼čiklikler birtak─▒m sa─čl─▒k problemlerinin habercisi olabilir. 

Amilaz nedir kan tahlili sorusuna pankreas ve sindirim rahats─▒zl─▒klar─▒n─▒n te┼čhis edilmesine yard─▒mc─▒ olan bir testtir ┼čeklinde yan─▒t verilebilir. 

─░nsanlarda tükürükteki amilaz seviyeleri gün boyunca nispeten sabit kal─▒rken pankreas sorunu olan hastalarda amilaz seviyelerinde de─či┼čiklikler görülebilir.

Amilaz dü┼čüklü─čü, yüksekli─či sa─čl─▒k problemlerini i┼čaret etmesi bak─▒m─▒ndan büyük önem ta┼č─▒r. 

Kan tahlili amilaz nedir sorusu kan testiyle vücuttaki amilaz enzim seviyesinin ölçülmesidir, ┼čeklinde yan─▒tlanabilir.

Bu test sonucu normal aral─▒─č─▒n d─▒┼č─▒nda olsa bile, bunun her zaman bir hastal─▒k belirtisi oldu─ču anlam─▒na gelmeyebilir.

Yetersiz beslenme de amilaz enzim seviyelerinde de─či┼čikli─če yol açabilir.  

Amilaz Kan Tahlili Nedir?

Amilaz Kan Tahlili Nedir?

Amilaz, genel olarak tükürük bezleri taraf─▒ndan salg─▒lanan bir sindirim enzimidir. Karbonhidrat ve proteinlerin parçalanmasa yard─▒mc─▒ olur.

Kandaki amilaz seviyesinin de─či┼čmesine yol açabilen birçok farkl─▒ sa─čl─▒k sorunu bulunabilir. 

Amilaz nedir kan tahlili sorusu pankreas─▒n i┼člevinin ara┼čt─▒r─▒lmak istendi─či durumlarda uygulanan bir kan testidir ┼čeklinde yan─▒tlanabilir. Amilaz testi sonucunun, normal de─čerlerin d─▒┼č─▒nda olmas─▒ tek ba┼č─▒na bir rahats─▒zl─▒─č─▒n tan─▒s─▒ say─▒lamaz.

Buna yol açan nedenin ara┼čt─▒r─▒lmas─▒ için ba┼čka testlerin de yap─▒lmas─▒ gerekebilir. 

Amilaz nedir kan tahlili ile ölçümü yap─▒labilen önemli bir sindirim enzimidir.

Ancak bu test sonucu alan─▒nda uzman doktor taraf─▒ndan farkl─▒ enzim ve kan parametreleri ile bir arada incelenerek de─čerlendirilir. 

Kan tahlili amilaz nedir sorusu kandaki amilaz enzimi seviyelerini ara┼čt─▒rmaya yönelik yap─▒lan bir kan testidir ┼čeklinde yan─▒tlanabilir.

Genellikle alan─▒nda uzman doktor taraf─▒ndan belirli bir hastal─▒k tan─▒s─▒ koymak amac─▒yla ya da rutin kontroller için amilaz kan testi istenebilir. 

Amilaz nedir kan tahlili sonucu vücuttaki amilaz enzim miktar─▒n─▒n ölçümünü gösterir. Amilaz enziminin büyük bir ço─čunlu─ču pankreas taraf─▒ndan üretilir.

Bu yüzden pankreasta meydana gelen rahats─▒zl─▒klar─▒n yan etkisi olarak kandaki amilaz enzim miktar─▒nda art─▒┼č ya da azal─▒┼č görülebilir.

Amilaz Kan Tahlili Normal De─čeri Kaç Olmal─▒?

Amilaz enzimi kanda belirli bir miktarda bulunabilen bir tür enzimdir.

Tükürük bezleri ya da sindirim sistemine ili┼čkin hastal─▒klardan ┼čüphelenildi─či durumlarda alan─▒nda uzman doktor taraf─▒ndan amilaz testinin uygulanmas─▒ istenebilir. 

Amilaz nedir kan tahlili denildi─činde baz─▒ hastal─▒k olas─▒l─▒klar─▒n─▒n de─čerlendirilmesi aç─▒s─▒ndan uygulanan kan testi anla┼č─▒labilir. 

Bu kan testinde amilaz enzimine ili┼čkin normal kabul edilen de─čer parametresi laboratuvardan laboratuvara farkl─▒l─▒k gösterebilece─či gibi genel olarak yap─▒lan test yöntemine ba─čl─▒ olarak da de─či┼čebilir.

Ayr─▒ca hastan─▒n ya┼č─▒na, cinsiyetine ve genel sa─čl─▒k durumuna göre de amilaz kan tahlili normal de─čeri farkl─▒ olabilir.

Ancak amilaz kan tahlili normal de─čer parametresi 19-86 U/L olarak belirtilebilir. 

Test sonucunda enzim seviyesinin bu de─čerlerin alt─▒nda olmas─▒ amilaz kan tahlili dü┼čüklü─čü olarak bilinir.

Seviyenin üzerinde ç─▒kmas─▒ ise amilaz yüksekli─či olarak de─čerlendirilebilir.

S─▒n─▒rdaki yükseklik parametreleri vücudun ola─čan seyriyle ya da geçirilen basit enfeksiyonlarla ili┼čkilendirilebilir.

Amilaz enzimlerinde olu┼čabilecek de─či┼čiklerin yol açabilece─či baz─▒ belirtiler ┼ču ┼čekilde s─▒ralanabilir: 

Amilaz Kan Tahlili Dü┼čüklü─čü Nedenleri

Amilaz Kan Tahlili D├╝┼č├╝kl├╝─č├╝ Nedenleri

Amilaz, karbonhidrat ve proteinleri basit ┼čekere dönü┼čtürebilen sindirim sistemi aç─▒s─▒ndan önemli bir enzimdir.

Vücudumuzda bu enzim pankreas ve tükürük bezleri taraf─▒ndan üretilir.

Amilaz kan tahlili, kandaki amilaz miktar─▒n─▒ ölçmeye yarayan bir testtir. Amilaz dü┼čüklü─čü, tükürük bezleriyle ilgili sorunlar─▒ i┼čaret edebilir. Pankreas hastal─▒klar─▒n─▒n belirtisi olabilir. 

Amilaz dü┼čüklü─čü neden olur sorusu altta yatan nedene ba─čl─▒ olarak farkl─▒ yan─▒tlar içerebilir. En yayg─▒n olarak rastlan─▒lan amilaz dü┼čüklü─čü nedenleri ┼ču ┼čekilde s─▒ralanabilir: 

Amilaz dü┼čüklü─čü tek ba┼č─▒na bir hastal─▒─č─▒n belirtisi olarak de─čerlendirilmez.

Alan─▒nda uzman doktor taraf─▒ndan amilaz dü┼čüklü─čüne yol açan nedeni ara┼čt─▒rmak için ba┼čka kan testleri de isteyebilir ve bu testler sonras─▒ durum de─čerlendirilerek hastal─▒k tan─▒s─▒ konulur. Buna göre uygun tedavi yöntemine ba┼član─▒r.   

Amilaz Kan Tahlili Yüksekli─či Nedenleri

Amilaz kan tahlili yüksekli─či nedenleri altta yatan etkene ba─čl─▒ olarak farkl─▒l─▒k gösterebilir. 

Amilaz yüksekli─či, yayg─▒n olarak görülen bir sorundur. Bu soruna yol açabilecek olas─▒ nedenlerden hangisinin sorunun yol açt─▒─č─▒na ili┼čkin ileri tan─▒ tetkikleri yap─▒lmas─▒ gerekebilir.

Alan─▒nda uzman doktor taraf─▒ndan ┼čüphelenilen hastal─▒k tan─▒s─▒n─▒ destekleyici daha farkl─▒ kan testleri yap─▒lmas─▒ istenebilir. 

Kan tahlilinde amilaz yüksekli─či nedir, sorusu t─▒p dilinde ‘hiperamilazemi’ olarak adland─▒r─▒lan bir sorundur ┼čeklinde yan─▒tlanabilir. 

Amilaz yüksekli─či birçok farkl─▒ nedenden olu┼čabilir.

Do─čru tedavi yönteminin uygulanabilmesi için öncelikle amilaz yüksekli─čine yol açan ana nedenin belirlenmesi önemli bir rol oynar. 

Tan─▒ konulmadan önce ultrasonografi, manyetik rezonans (MR), bilgisayarl─▒ tomografi (BT) gibi görüntüleme tekniklerinden de yararlan─▒l─▒r.

Bu tetkikler neticesinde koyulan hastal─▒k tan─▒s─▒na göre tedavi sürecine ba┼član─▒r. Altta yatan hastal─▒─ča yönelik uygulanan tedaviler sonucunda amilaz enziminin kandaki düzeyleri de normale döndürülebilir. 

Amilaz yüksekli─či, her zaman bir hastal─▒─č─▒ i┼čaret etmeyebilir.

Kullan─▒lan baz─▒ ilaçlar─▒n yan etkisi olarak da kan seviyesinde amilaz yüksekli─či görülebilir.

Bu gibi durumlarda genellikle kullan─▒lan ilaç b─▒rak─▒ld─▒─č─▒nda amilaz yüksekli─či herhangi bir tedavi gerektirmeden kendili─činden normal seviyeye gelebilir. 

Amilaz Kan Tahlili Randevusu Nas─▒l Al─▒n─▒r?

Amilaz kan tahlili randevusu almak için muayene oldu─čunuz doktorunuzun önerdi─či bir laboratuvardan randevu talebinde bulunabilirsiniz.

E─čer doktor muayenesi olmak için hastaneye gittiyseniz, hemen her hastanenin kendi bünyesinde bulunan bir laboratuvar vard─▒r.

Doktor muayenenizden sonra doktorunuzun amilaz kan tahlili istek formunu hastane laboratuvar─▒na vererek uygun gün ve saat aral─▒─č─▒nda tahlil randevunuzu alabilirsiniz. 

Amilaz Kan Tahlili Sonucu Nas─▒l Ö─črenilir?

Amilaz Kan Tahlili Sonucu Nas─▒l ├ľ─črenilir?

Amilaz kan tahlili sonucu, tahlilin yapt─▒r─▒ld─▒─č─▒ laboratuvardan ö─črenilir.

Ayr─▒ca e─čer amilaz kan testi doktorun ba─čl─▒ çal─▒┼čt─▒─č─▒ hastanenin laboratuvar─▒nda yap─▒ld─▒ysa test sonucu doktor kontrolünde ö─črenilebilir.

Doktor, tahlil sonucu hakk─▒nda hastay─▒ detayl─▒ ┼čekilde bilgilendirir. Tahlil sonucuna göre doktor hastadan ba┼čka testler yapt─▒rmas─▒n─▒ da isteyebilir. 

Amilaz Kan Tahlili Hakk─▒nda S─▒kça Sorular Sorular

Amilaz Kan Tahlili Testi Nas─▒l Yap─▒l─▒r?

Amilaz kan tahlili testi, hastan─▒n kolundan aç─▒lan damar yolundan kan örne─či al─▒nmas─▒yla yap─▒l─▒r. Bu i┼člem genellikle sabah aç karn─▒na uygulan─▒r. H─▒zl─▒ ve a─čr─▒s─▒zd─▒r. Hastadan al─▒nan bu kan örne─či incelenmek üzere laboratuvara gönderilir. Laboratuvara gönderildi─čine dair hastaya bir takip kâ─č─▒d─▒ verilir. Hasta bu ka─č─▒tta kendisine yap─▒lan tüm tahlillerin listesi ve bu tahlil sonuçlar─▒n─▒n ne zaman ç─▒kaca─č─▒ hakk─▒nda bilgi sahibi olabilir.   

Amilaz Kan Tahlili Sonuçlar─▒ Kaç Günde Ç─▒kar?

Amilaz kan tahlili sonuçlar─▒ testin yap─▒ld─▒─č─▒ laboratuvardaki yo─čunlu─ča, doktorun istedi─či testin özelliklerine ba─čl─▒ olarak farkl─▒l─▒k gösterebilir. Amilaz kan tahlili sonuçlar─▒n─▒n kaç günde ç─▒kaca─č─▒yla ilgili testin yap─▒ld─▒─č─▒ laboratuvardan net bir bilgi edinilebilir.   

Amilaz kan tahlilinizi yapt─▒rd─▒─č─▒n─▒z hastaneninizin web sitesinden ya da telefonunuza indirebilece─činiz e-nab─▒z uygulamas─▒ndan takip edebilirsiniz. Hastaneye gitmeden bulundu─čunuz yerden internet ortam─▒nda eri┼čim imkan─▒ sa─člayabilirsiniz. Amilaz kan tahlili sonucunuz ç─▒kt─▒ktan sonra ise doktorunuz ile ileti┼čime geçip testi yorumlamas─▒n─▒ isteyebilir, tedavinize ba┼člayabilirsiniz. 

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Prof. Dr.
An─▒l Tombak
Hematoloji
VM Medical Park VM Medical Park Mersin
205

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.