sat覺r aras覺

Aermek Ne Demektir? Hamilelikte Aermek Neden Olur?

Aermek ne demek, sorusunun yan覺t覺 olarak kiinin belli bir yiyecee veya içecee kar覺 duyduu youn istek yan覺t覺 verilebilir. Aermek genellikle hamilelik dönemindeki kad覺nlarda görülen bir durumdur.

Aermek için yemeklere veya içeceklere duyulan özlem de denebilir.Hamilelik dönemi kad覺nlar覺n duygusal ve fizyolojik olarak hormonlar覺n etkisiyle büyük deiimler yaad覺覺 bir dönemdir. 襤te bu dönemdeki yaad覺klar覺 durumlardan biri de aermedir.

Aermek, tatl覺ya, ekiye ya da ac覺ya aerme gibi çeitli ekillerde olabilmektedir. Kesin bir bilimsel aç覺klamas覺 olmamakla birlikte hamilelik dönemindeki kad覺nlar覺n üçte ikisi bu durumu yaamaktad覺r.

Hamilelik döneminde aermek son derece normal kar覺lanan bir durumdur. Ancak hamilelik döneminde dengeli beslenme de büyük önem ta覺maktad覺r. 襤te bu noktada aerme durumu hamilelii olumsuz etkileyebilmektedir.

Sürekli aerme durumu hamilelikte sal覺覺, hamile bireylerin ekerini, olmas覺 gereken kilosunu etkileyebilir. Bu gibi olumsuz etkilerden kaç覺nmak için mutlaka hekimlere dan覺覺lmal覺d覺r.

Aermek Nedir? 

Aermek Nedir?

Aermek belli besinlere kar覺 daha fazla istek duyma durumudur. Genellikle hamilelik döneminde kad覺nlarda rastlanan bir durumdur. En fazla aerilen besinlerin meyve ve meyve sular覺, tatl覺lar ve çikolata olduu tespit edilmitir.

Bu dönemde yemekten kaç覺n覺lan besinlerin ise kafeinli içecekler, k覺rm覺z覺 et, yumurta, tavuk ve bal覺k olduu tespit edilmitir. Aerme nedir dendiinde bazen besin olmayan maddelere (toprak, kireç, di macunu vb.) destek duyma olarak da ortaya ç覺kabilmektedir.

Bu durum genellikle yetersiz beslenen hamilelerde ortaya ç覺kmaktad覺r. Hamile birey toprak, kil yeme ihtiyac覺 duyabilir. Bu da hamile bireyde anemi gelimesine sebep olabilir. Dier besin ögelerinin emilimi engellenebilir, parazit oluumuna neden olabilir.

Aermenin Belirtileri Nelerdir?

Hamilelik 3 dönemden oluan bir süreçtir. Aerme ilk dönemde yava yava etkisini göstermekte olup ikinci dönemde younlamaktad覺r ve üçüncü dönemde azalmaktad覺r. Ancak, her hamile birey için ayn覺 durum söz konusu olamayabilir.

Kiiden kiiye deiim gösterse de aerme genellikle hamileliin 7. haftas覺ndan itibaren balamaktad覺r. Hamileliin 12. haftas覺ndan itibaren de etkisini azaltmaktad覺r. Baz覺 hamilelerde aerme dönemi daha uzun sürebilmektedir.

Bunun genel nedeni psikolojiktir. Ancak, hamile bireyin vitamin eksiklikleri de uzun süren aerme dönemini de beraberinde getirebilir. Bir yiyecee kar覺 duyulan a覺r覺 istek en belirgin belirtisidir.

Aerme Nedenleri Nelerdir?

Aerme Nedenleri Nelerdir?

Hamilelik döneminde aermeyi sadece hormonsal nedenlere balamak doru olmaz. Aermenin çeitli nedenleri vard覺r. Bunlar u ekilde s覺ralanabilir:

  • Hormonal deiimler: Hamilelik dönemi hormonal deiimlerin çok youn olduu bir dönemdir. Östrojen ve progesteron gibi hormonlar覺n deiimi beyindeki tat alma duyular覺n覺 etkileyebilir. Bu da farkl覺 tatlara gereksinim duyulmas覺na neden olabilir.
  • Duygusal durumlar: Hamilelik dönemi duygusal deiimlerin çok s覺k görüldüü bir dönemdir. Stres, kayg覺, gerginlik ve bunlar覺n ard覺ndan gelen duygusal rahatlama ihtiyac覺 özellikle tatl覺 besinlere olan istei artt覺rabilir.
  • Besin ihtiyaçlar覺: Hamilelik dönemi, bireylerin besine en çok ihtiyaç duyduu dönemlerin ba覺nda gelmektedir. Çünkü hamile birey yani anne aday覺 hem kendi besin ihtiyaçlar覺n覺 hem de bebein besin ihtiyaçlar覺n覺 kar覺lamaktad覺r. Bu nedenle hamilelik sürecinde bireyin ihtiyac覺 olan besin miktar覺 ve besin çeitlilii artar. Özellikle tatl覺 besinlere hamilelik döneminde enerji salamak amac覺yla daha s覺k ihtiyaç duyulabilmektedir.
  • Hücre oluumu: Hamilelik ayn覺 zamanda sürekli meydana gelen bir hücre oluum dönemidir. Bebein hücre geliimi için ihtiyaç duyduu maddeleri anneden ald覺覺 için karacier ve beyne giden sinyaller hamilelik dönemindeki aermenin nedenleri aras覺nda gösterilebilir. 

Aermek ne demektir, eklinde sorulan belirli besinlere a覺r覺 istek duyma olarak tan覺mlanan ve aerme denen durumun kesin nedenleri tam olarak bilinmemektedir. Ancak, hamilelikte meydana gelen hormonal deiimlerin ve kan ekeri seviyesindeki deiimlerin etkisinin büyük olduu bilinmektedir. 

Hamilelikte Aerme ile Ba Etme Yollar覺 Nelerdir?

Hamilelikte Aerme ile Ba Etme Yollar覺 Nelerdir?

Hamilelik döneminde youn aerme yaan覺yorsa mutlaka kontrol alt覺na al覺nmal覺d覺r. Ayr覺ca beslenme dengesizlikleri ve bozukluklar覺 da fark edilmise mutlaka anne aday覺 tedavi edilmelidir.

Çünkü her iki durumda da bebek sal覺覺 da anne sal覺覺 da tehlike alt覺na girebilmektedir. Hamilelik tehisinden itibaren mutlaka doktora dan覺覺lmal覺 ve uygun bir beslenme listesi haz覺rlanmal覺d覺r. Anne aday覺 mutlaka haz覺rlanan beslenme listesine uymal覺d覺r.

  • Dengeli ve düzenli beslenme: Hamilelik döneminde dengeli ve düzenli beslenme son derece önem ta覺maktad覺r. Çünkü anne aday覺n覺n hücresel çoalmas覺 artt覺覺 için vitamin, mineral gereksinimi artmaktad覺r. Besin deeri aç覺s覺ndan zengin, besin deeri yüksek g覺dalarla beslenmek son derece önemlidir. Kan ekeri seviyesinin deiiminden kaynakl覺 tatl覺 ihtiyaçlar覺 için sal覺kl覺 ve doal besinler tercih edilmelidir. Dengeli beslenmenin yan覺nda düzenli beslenmek de hamilelik dönemi için önem ta覺maktad覺r. Öün atlanmamal覺, ara öünler zaman覺nda yap覺lmal覺d覺r.
  • Porsiyon dengesi: Hamilelik döneminde dengeli ve kontrollü porsiyonlar tüketmek gerekmektedir. Gereinden fazla tüketilen besinler hem anne aday覺n覺n sal覺覺n覺 hem de bebek sal覺覺n覺 olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle porsiyonlar覺 besin ihtiyac覺na göre ayarlamak çok önemlidir.
  • Tatl覺 ihtiyac覺: Hamilelik döneminde çeitli sebeplerle a覺r覺 tatl覺 ihtiyac覺 olabilir. Bu noktada sal覺kl覺 alternatif seçenekler hamilelikte aermeye yard覺mc覺 olmaktad覺r. Meyve, kurutulmu meyve, pekmez gibi doal tatland覺r覺c覺larla haz覺rlanan besinler bu dönemde tercih edilebilir.
  • Profesyonel destek almak: Hamilelik döneminde aermeniz fazla olmas覺yla ba etmekte zorlanabilirsiniz. Bu bir çok anne aday覺n覺n yaad覺覺 bir durumdur. Bu noktada hekiminiz, sal覺k uzman覺 ya da gebelik dan覺man覺na bavurmak durumunuzu kolaylat覺rabilir.
  • Düzenli egzersiz: Hamilelik dönemi stres ve kayg覺n覺n artt覺覺 bir dönemdir. Bunlar da aermeyi artt覺rabilir. Bu nedenle olan aermeleri azaltmak için düzenli olarak egzersiz, yürüyü yapabilirsiniz. Düzenli egzersiz yapmak sadece aermeyi engellemek için deil ayn覺 zamanda kilo kontrolünü salamak, stres düzeyini azaltmak ve bebek sal覺覺 için de faydal覺 olacakt覺r.

K覺sacas覺 hamilelik döneminde aermek normal ve zarars覺z bir durumdur. Ancak normalin üstünde aerme meydana geliyorsa mutlaka önlem al覺nmas覺 gerekir. Bunun için hekiminize dan覺abilirsiniz.

Ayn覺 zamanda aermenin ya da tüketilen besinlerin bebein cinsiyetini etkilemedii de unutulmamal覺d覺r. Bu da hamilelikte dengesiz beslenmeye neden olabilmektedir. Ard覺ndan sal覺k sorunlar覺n覺 da meydana getirebilmektedir.

Hamilelikte Aerme Hakk覺nda S覺kça Sorulan Sorular

Hamilelik Döneminde Aermenin Bebein Cinsiyetiyle 襤likisi Var M覺d覺r?

Hamilelik döneminde ac覺l覺 ve ekili besin aerme durumunda k覺z bebek olaca覺na; tatl覺 besin aerme durumunda erkek bebek olaca覺na dair halk aras覺nda yayg覺n bir inan覺 vard覺r. Ancak bu kesin bir olgu deildir.

Hamilelik döneminde aerme kiiden kiiye deiir ve çeitli faktörlere bal覺 ortaya ç覺kar. Hamilelikte eki aermek ya da a覺r覺 tatl覺 istei duymak anne aday覺n覺n o anki biyolojik ve psikolojik durumuna göre de deiiklik gösterebilir.

Aerme istekleri hamilelik süresinde oluan geçici bir durumdur. Hormonal, duygusal, besin ihtiyac覺 gibi çeitli sebepleri bulunmaktad覺r. Ancak, aerilen yiyeceklerin bebein cinsiyetiyle ilgili olduuna dair kesin bir sonuç bulunmamaktad覺r. Kiisel ya da hormonal durumlara göre ekillenen bir durumdur.

Hamilelikte Aermenin Neden Olabilecei Riskler Var m覺d覺r?

Hamilelikte baz覺 besinlere dierlerinden daha fazla gereksinim ya da ilgi duyulabilmektedir. Hamilelik döneminde aerme veya cinsiyeti etkiledii düünülen besinlerin gereinden fazla tüketimi, tek yönlü beslenme riskini de beraberinde getirir.

Bu da anne sal覺覺n覺 olumsuz etkilemektedir. Ayr覺ca hamilelik dönemindeki baz覺 besinlere kar覺 gelien isteksizlik ve tiksinmeye bal覺 yetersiz beslenme de anne aday覺nda sal覺k sorunlar覺na sebep olabilir. Bu nedenle anne adaylar覺 beslenme al覺kanl覺klar覺na, besin tüketim durumuna ve dengeli ve yeterli beslenmeye son derece dikkat etmelidir.

Op. Dr.
Hande Sezer
Kad覺n Hastal覺klar覺 ve Doum
Medical Park anakkale
580

Bu i癟eriin gelitirilmesinde Medical Park Yay覺n Kurulu katk覺 salam覺t覺r.
Sayfa i癟erii sadece bilgilendirme ama癟l覺d覺r. Sayfa i癟eriinde tedavi edici sal覺k hizmetine y繹nelik bilgiler i癟eren 繹gelere yer verilmemitir. Tan覺 ve tedavi i癟in mutlaka hekiminize bavurunuz.