sat覺r aras覺

Avask羹ler Nekroz Nedir? Avask羹ler Nekroz Tedavisi

Avasküler nekroz, bir kemik hastal覺覺d覺r ve zaman içerisinde semptomlar giderek kötüleebilir. Bu hastal覺k zamanla kiinin hareket kabiliyetini büyük ölçüde k覺s覺tlar.

Avasküler nekroz, kemiklere gelmesi gereken kan ak覺覺n覺n doru fonksiyonu göremedii durumlarda ortaya ç覺kar.

Nedenleri aras覺nda kemiklerde oluan k覺r覺klar, kalça ç覺k覺覺, radyasyon tedavisi ve alkol kullan覺m覺 yer alabilir. 

ou hastan覺n kemik bölgesindeki ar覺y覺 hafifletmek ve hareket k覺s覺tl覺l覺覺n覺 gidermek için ameliyata ihtiyac覺 olabilir.

Avasküler Nekroz Nedir?

Avask羹ler Nekroz Nedir?

Avasküler nekroz, kemik dokusunu besleyen kan覺n azalmas覺 veya kesilmesi ile oluan kan kayb覺 nedeniyle dokunun ölmesi durumudur ve genellikle büyük eklemleri etkiler.

Dier ad覺 osteonekroz olan bu durum, kemiklerde küçük k覺r覺lmalara neden olur.

Avasküler nekroz, genellikle femur ba覺, kalça veya diz gibi büyük kemiklerin uyluk k覺sm覺n覺 etkiler.

Bunun nedeni k覺r覺k bir kemik veya ç覺k覺k eklem olabilir. Kemik hasarlar覺n覺n yan覺 s覺ra uzun süreli yüksek dozda steroid ilaç kullan覺m覺 ve alkol al覺kanl覺覺 da hastal覺覺n görülmesine katk覺 verebilir.

Avasküler Nekrozun Belirtileri Nelerdir?

Avasküler nekrozun belirtileri, etkilenen bölgedeki kemikteki kan ak覺覺n覺n azalmas覺 ile ortaya ç覺kmaya balar.

Bu belirtiler genellikle zamanla geliir ve iddetli ar覺, eklem sertlii ve hareket k覺s覺tl覺l覺覺 eklinde kendini gösterebilir. Belirtilerden baz覺lar覺 unlard覺r:

 • Kemiinize bask覺 uygulad覺覺n覺zda ve daha sonra bask覺y覺 kald覺rd覺覺n覺zda görülen aral覺kl覺 ar覺
 • Zamanla artan ar覺 ve eklem sertlii
 • Hareket k覺s覺tl覺l覺覺
 • Topallama
 • Kas zay覺fl覺覺
 • Merdiven ç覺kmada, ayakta durmada veya yürümede zorlanma

Avasküler Nekroza Ne Sebep Olur?

Bir kemiin k覺r覺lmas覺 veya eklemin yerinden ç覺kmas覺ndan sonra travmatik avasküler nekroz görülebilir.

Ayr覺ca kan覺n kemik dokusuna akmas覺n覺 engelleyen bir hastal覺k veya t覺bbi durum da travmatik olmayan avasküler nekroz oluumuna etki edebilir.

Avasküler nekrozun bilinen nedenlerinden baz覺lar覺 unlard覺r:

 • Kemikler kan ak覺覺n覺n azalmas覺 veya kesilmesi
 • Travma ve yaralanmalar
 • Alkol kullan覺m覺
 • Osteoporoz
 • Orak hücreli anemi gibi kan rahats覺zl覺klar覺
 • eker hastal覺覺 (Diyabet)
 • HIV
 • Uzun süreli veya a覺r覺 dozda kullan覺lan steroid ilaçlar

Avasküler Nekroz Tehisi Nas覺l Yap覺l覺r?

Avask羹ler Nekroz Tehisi Nas覺l Yap覺l覺r?

Doktor taraf覺ndan öncelikli olarak hasta öyküsü al覺n覺r. Daha sonra doktor taraf覺ndan fiziksel muayene yap覺l覺r.

Fiziksel bir muayene s覺ras覺nda, doktor eklemlere bask覺 yaparak eklem ve kemik hassasiyetini kontrol eder.

Ayr覺ca hareket aral覺覺n覺 incelemek için eklemleri farkl覺 konumlarda hareket ettirebilirler. Ayr覺ca tehise yard覺mc覺 olmak için doktor taraf覺ndan istenen baz覺 testler unlar覺 içerir:

 • Görüntüleme testleri: Röntgen görüntüleme yöntemi Avasküler nekroz hastal覺覺n覺n ilerleyen aamalar覺nda kemik yap覺s覺nda meydana gelen k覺r覺klar覺 ve artrit belirtilerini tespit edebilir. Ayr覺ca MR ve BT taramas覺 da etkilenen kemikte avasküler nekrozun neden olduu deiiklikleri ve kan dola覺m覺ndaki sorunlar覺 tespit etmeye yard覺mc覺 olabilir.
 • Kemik Sintigrafisi: Kemik sintigrafisi, kemik dokusunun kan dola覺m覺n覺 deerlendirmek için kullan覺labilir. Bu test, avasküler nekrozun erken aamalar覺nda bile kan dola覺m覺ndaki deiiklikleri tespit edebilir.
 • Laboratuvar Testleri: Kan testleri, avasküler nekrozun alt覺nda yatan nedenleri belirlemeye yard覺mc覺 olabilir. Örnein, steroid kullan覺m覺 veya alkol tüketimi gibi risk faktörlerine yönelik testler yap覺labilir.

Avasküler nekrozun doru tehisi, hastal覺覺n ilerlemesini durdurmak ve uygun tedavi seçeneklerini belirlemek için kritik öneme sahiptir.

Bu nedenle, hastalar taraf覺ndan semptomlar覺n görülmesi durumunda uzman bir doktora bavurmalar覺 gerekir.

Avasküler Nekroz Tedavisi Nedir?

Avasküler nekroz tedavisi kemiklerde meydana gelen hasar覺n durumuna bal覺 olarak doktor taraf覺ndan planlan覺r. 

Kemik yap覺s覺ndaki hasarlar vücut a覺rl覺覺n覺 ta覺mayan daha küçük kemiklerle s覺n覺rl覺 olmas覺 durumunda doktor taraf覺ndan cerrahi olmayan tedavi yöntemleri planlanabilir.

Avasküler nekroz tedavisinde kullan覺lan cerrahi olmayan baz覺 tedavi yöntemleri unlard覺r:

 • 襤laç Tedavisi: Steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlar (NSAID'ler) ar覺y覺 azaltmak ve inflamasyonu kontrol alt覺nda tutmak için doktor taraf覺ndan reçete edilebilir. Ayr覺ca, doktor taraf覺ndan kemik dokusunun sal覺覺n覺 desteklemek için vitamini takviyeleri önerilebilir.
 • Hareket Aral覺覺n覺 Art覺rmak 襤çin Fizik Tedavi: Uzman doktor eliinde eklemdeki hareket aral覺覺n覺n korunmas覺na veya iyiletirilmesine yard覺mc覺 olabilecek egzersizler uygulanabilir. Bu programlar, egzersizler, manuel terapi teknikleri ve elektriksel stimülasyon gibi yöntemleri içerebilir.
 • Kemik Destekleyici Tedaviler: Baz覺 durumlarda, avasküler nekrozun ilerlemesini durdurmak için kemikteki bas覺nc覺 azalt覺c覺 veya kemik büyümesini tevik edici tedaviler uygulanabilir. Örnein, kemik içi bas覺nc覺 azaltmak için ortezler veya koltuk denekleri kullan覺labilir.

Avasküler nekrozun ilerlemesi durumunda veya semptomlar覺n kontrol alt覺na al覺namad覺覺 durumlarda cerrahi müdahaleler gerekebilir.

Cerrahi seçenekler aras覺nda unlar yer alabilir.

 • Çekirdek dekompresyonu: Ameliyat s覺ras覺nda, cerrah etkilenen kemik bölgesine erimek için küçük bir kesi yapar. Daha sonra, avasküler nekroz bölgesindeki bas覺nc覺 azaltmak ve kan ak覺覺n覺 art覺rmak için etkilenen kemik dokusunun içine bir delik açar. Bu ilem, kemik içindeki bas覺nc覺 azaltarak nekrotik (ölü) dokunun iyilemesini tevik eder.
 • Greft Uygulamas覺: Baz覺 durumlarda, çekirdek dekompresyonu s覺ras覺nda eklem içine ya da kemik içine greft (doku transferi) uygulanabilir. Bu, kemik iyilemesini daha da desteklemeye ve ameliyat覺n baar覺s覺n覺 art覺rmaya yard覺mc覺 olabilir.
 • Eklem deiimi: Hasar meydana gelen eklemler yapay bir eklemle deitirilebilir. Kalça protezleri ve diz protezleri, ar覺n覺n hafifletilmesinde ve eklem hareketliliin yeniden salanmas覺nda kullan覺labilir.

Avasküler Nekrozdan Korunma

Avask羹ler Nekrozdan Korunma

Avasküler nekrozun önlenmesi tamamen mümkün olmayabilir ancak, uygun önlemlerin al覺nmas覺yla risk faktörü azalt覺labilir.

Avasküler nekrozdan korumak için al覺nabilecek baz覺 tedbirler unlard覺r:

 • Steroid Kullan覺m覺ndan Kaç覺nma: Hastalar taraf覺ndan kontrolsüz olarak uzun süreli ve fazla dozda steroid ilaçlar覺 kullan覺m覺, hastal覺覺n riskini art覺rabilir. Bu nedenle, steroidlerin doktor kontrolünde kullan覺m覺 ve mümkünse alternatif tedavi seçeneklerinin arat覺r覺lmas覺 önemlidir.
 • Alkol ve Sigaradan Kaç覺nma: Alkol tüketimi ve sigara içmek, kemik sal覺覺n覺 olumsuz yönde etkileyebilir ve avasküler nekroz riskini art覺rabilir. Bu nedenle, bu zararl覺 al覺kanl覺klardan kaç覺nmak gerekir.
 • Travmadan Korunma: Travma ve yaralanmalardan korunmak, kemiklerdeki kan dola覺m覺n覺 etkileyerek avasküler nekroz riskini azaltabilir. Özellikle büyük eklem bölgelerindeki travmalardan kaç覺nmak önemlidir.
 • Düzenli Doktor Kontrolleri: Özellikle yüksek risk faktörlerine sahip kiilerin, düzenli doktor kontrollerine giderek kemik sal覺覺n覺 izletmeleri, avasküler nekrozun ilerlemesini önlemeye yard覺mc覺 olabilir.

Ayr覺ca doktor kontrolünde dengeli beslenme ve düzenli egzersiz yapmak, kemik sal覺覺n覺 korumas覺 için önemli uygulamalard覺r.

S覺k Sorulan Sorular

Avasküler Nekroz Nerede Geliir?

Avasküler nekroz görüldüü bölgeler çounlukla kemik dokular覺d覺r ancak genellikle kalçalarda görülür. Avasküler nekroz gelitirebilecek dier eklemlerden baz覺lar覺 unlard覺r:

 • Ayak bilekleri
 • Çene
 • Dizler
 • Üst kol ve omuzlar

Femur Ba覺 Avasküler Nekrozu Nedir?

Femur ba覺 avasküler nekroz, femur ba覺ndaki kemik dokusunun kan kayb覺 nedeniyle ölmesi durumudur.

Bu durum, femur ba覺ndaki kan ak覺覺n覺n kesintiye uramas覺 sonucunda ortaya ç覺kar.

Femur ba覺 avasküler nekroz, kalça eklemi ar覺s覺, hareket k覺s覺tl覺l覺覺 ve topallamaya neden olabilir.

Tedavi edilmediinde, femur ba覺 avasküler nekroz kemikte çökme ve kalça eklemi dejenerasyonuna yol açabilir, bu da ciddi kalça problemlerine neden olabilir.

Avasküler Nekrozdan Kurtulan Var m覺?

Avasküler nekrozdan kurtulan pek çok kii bulunmaktad覺r. “Avasküler nekrozdan kurtuldum.” demek için risk faktörü bulunan hastalar覺n düzenli doktor kontrolleri önemlidir. Erken tehis ve uygun tedavi ile avasküler nekrozun ilerlemesi durdurulabilir ve semptomlar kontrol alt覺na al覺nabilir. 襤laçlar, cerrahi müdahaleler ve fizik tedavi gibi çeitli tedavi seçenekleri avasküler nekrozun tedavi yönetiminde kullan覺labilir.

Avasküler nekroz, ciddi bir kemik hastal覺覺 olup kiilere günlük yaamda zorluklar verebilir. 襤lerleyen durumlarda cerrahi müdahale gerektirebilir. Avasküler nekroz belirtileri bulunan kiiler hastanelerin ortopedi polikliniinden randevu alarak tedaviye balayabilirler.

En ok Okunan Sal覺k Rehberi Yaz覺lar覺m覺z

Sosyal Medya Hesaplar覺m覺z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Op. Dr.
Emre zdemir
Ortopedi ve Travmatoloji
VM Medical Park Mersin
978

Bu i癟eriin gelitirilmesinde Medical Park Yay覺n Kurulu katk覺 salam覺t覺r.
Sayfa i癟erii sadece bilgilendirme ama癟l覺d覺r. Sayfa i癟eriinde tedavi edici sal覺k hizmetine y繹nelik bilgiler i癟eren 繹gelere yer verilmemitir. Tan覺 ve tedavi i癟in mutlaka hekiminize bavurunuz.