sat覺r aras覺

Ba覺rsak Sarkmas覺 Nedir? Ba覺rsak Sarkmas覺 Belirtileri Nelerdir?

Ba覺rsak sarkmas覺, pelvik alanda yerleen ba覺rsaklar覺n kar覺n boluunda baka bir yere yerlemesini ifade eder.

Özellikle kad覺nlarda rahim sarkmas覺 sonras覺 oluan vajinal aç覺kl覺k bu rahats覺zl覺覺n temel nedenidir. 

Kal覺n ba覺rsak ve vajinal ç覺k覺ta kaslarda herhangi bir geveme olduunda ya da anormal bir aç覺kl覺k olutuunda ba覺rsak sarkmas覺 meydana gelebilir.

Hastal覺覺n tehisi uzman bir doktor taraf覺ndan yap覺ld覺ktan sonra farkl覺 tedavi yöntemleri ile h覺zl覺ca iyiletirilmesi amaçlar.

Eer, tedavi ihmal edilirse d覺k覺n覺n tutulamamas覺 ya da rektal ülser gibi farkl覺 hastal覺klara zemin haz覺rlayabilir.

Ba覺rsak Sarkmas覺 Nedir?

Ba覺rsak Sarkmas覺 Nedir?

Boalt覺m fonksiyonunu salayan kal覺n ba覺rsa覺n makata doru ç覺k覺nt覺 vermesi ya da f覺t覺klama durumuna ba覺rsak sarkmas覺 denir.

T覺p dilinde rektal prolapsus olarak da adland覺r覺lan rahats覺zl覺k, makat bölgesinde kaslar覺n zay覺flamas覺na bal覺 mukus salg覺s覺n覺n d覺ar覺 ç覺kmas覺na neden olur.

Hastal覺k iddetlenirse tamamen rektum d覺ar覺 ç覺kabilir ciddi komplikasyonlar oluabilir.

Ayr覺ca, kad覺n ve erkekte de görülebilen hastal覺k, %80 oran覺nda kad覺nlarda daha çok gözlemlenir. 

Kad覺nlar覺n adet kanamas覺n覺n (regl) d覺ar覺ya verilmesi, hamilelikte bebein ç覺k覺覺n覺n salanmas覺 ya da yumurtan覺n döllenmesi için vajen aç覺kl覺覺na sahiptir.

Bu aç覺kl覺k ba覺rsa覺n alt bölümünde zay覺f bir alan olumas覺na sebebiyet verebilir.

Ba覺rsak sarkmas覺, pelvik alanda yerleen ba覺rsaklar覺n kar覺n boluunda baka bir yere yerlemesini ifade eder.

Özellikle kad覺nlarda rahim sarkmas覺 sonras覺 oluan vajinal aç覺kl覺k bu rahats覺zl覺覺n temel nedenidir. 

Kal覺n ba覺rsak ve vajinal ç覺k覺ta kaslarda herhangi bir geveme olduunda ya da anormal bir aç覺kl覺k olutuunda ba覺rsak sarkmas覺 meydana gelebilir.

Hastal覺覺n tehisi uzman bir doktor taraf覺ndan yap覺ld覺ktan sonra farkl覺 tedavi yöntemleri ile h覺zl覺ca iyiletirilmesi amaçlar.

Eer, tedavi ihmal edilirse d覺k覺n覺n tutulamamas覺 ya da rektal ülser gibi farkl覺 hastal覺klara zemin haz覺rlayabilir.

Ba覺rsak Sarkmas覺 Neden Olur?

Ba覺rsak sarkmas覺 toplumda hemoroid (basur) olarak bilinse de kad覺n hastal覺klar覺, idrar kesesi ve kal覺n ba覺rsakla dorudan ilgilidir.

Bu dorultuda, hastal覺覺n alt覺nda yatan nedenler aa覺daki gibi listelenebilir:

 • Hastal覺覺n ana nedenlerinden en önemlisi 覺k覺nma refleksinin gerçeklemesidir. Bununla birlikte, anne aday覺n覺n normal doum s覺ras覺nda zorlu 覺k覺nmalar覺 bu süreci balatabilir. Ayr覺ca, say覺ca fazla normal doum yapma, normal doumda vajinada epizyotomi aç覺lmas覺, ciddi doumlarda vakum uygulamas覺 gibi problemler vajinadan ba覺rsak sarkmas覺n覺 tetikleyebilir.
 • Devaml覺 olarak kab覺zl覺k ya da ishal yaama ve kronik kab覺zl覺a neden olan hastal覺klar sürece zemin haz覺rlar. Ülser, sibo rahats覺zl覺覺, crohn hastal覺覺kolitpolip gibi durumlar temek neden olabilir.
 • Ba覺rsak floras覺n覺n zararl覺 bakterilerle bozulmas覺, parazitler ve dizanteri gibi enfeksiyonlar覺 s覺k yaanmas覺 hastal覺覺 tetikleyebilir.
 • Yala beraber d覺k覺n覺n ç覺k覺覺 s覺ras覺nda kas覺l覺p geveyen kaslar zay覺flayarak hastal覺覺 oluturabilir.
 • A覺rl覺kla kad覺nlarda görülen çat覺 kemii taban覺 deformasyonu ve beraberinde idrar kaç覺rma rahats覺zl覺覺 meydana getirebilir.
 • D覺k覺n覺n a覺r覺 yumuamas覺na neden olan d覺k覺 gevetici ilaçlar覺n kullan覺m覺 hastal覺覺n tetikleyici unsurlar覺ndand覺r.
 • Kronik hale gelen öksürme halinin devam etmesi sonucu hastal覺k oluabilir.

Tüm bunlarla birlikte kiinin yaam stiline bal覺 obezite hastal覺覺na yakalanmas覺, ba doku problemleri, rahim ameliyatlar覺 hastal覺a neden olabilir.

Özellikle, kar覺n iç bas覺nc覺n覺 artt覺ran sorunlar ile leen kemii dokular覺n hasara uramas覺 üstünde kalan organlar覺n aa覺ya doru inmesine sebebiyet verebilir.

Ba覺rsak Sarkmas覺 Belirtileri Nelerdir?

Ba覺rsak Sarkmas覺 Belirtileri Nelerdir?

Ba覺rsak sarkmas覺 belirtileri bireysel farkl覺l覺klara dayan覺r ve kiilerde farkl覺 iddette ortaya ç覺kar.

Her yata görülebilen rahats覺zl覺k genellikle yal覺larda daha fazla öne ç覺kar. Genel olarak, kal覺n ba覺rsak sarkmas覺 belirtileri ile kendini gösteren hastal覺k yayg覺n semptomlar gösterebilir.

Tüm bu bilgiler dorultusunda, ba覺rsak sarkmas覺 belirtileri aa覺daki gibi s覺ralanabilir:

 • Pelvik ve kar覺n bölgesinde ar覺: Ar覺n覺n iddeti devaml覺 ya da aral覺kl覺 artabilir, semptomlar覺 zamanla a覺rlaabilir.
 • Kab覺zl覺k: Fizyolojik olarak boalt覺m覺n gerçekletii organ覺n kaymas覺 ba覺rsa覺n normal hareketlerini bozulmas覺na etken olabilir. D覺k覺lanma probleminin yaanmas覺 kab覺zl覺k sorununu beraberinde getirebilir. Bu sürecin aksine, hareket dengesizlii ishal sorununu da gündeme getirebilir.
 • 襤drara ç覺kma problemi: Hastal覺覺n pelvik organlar覺 zorlamas覺 ve bas覺nc覺 art覺rmas覺 idrar kesesinin tam boalmas覺n覺 engelleyebilir. Bozulan idrar ak覺覺 nedeniyle idrar yaparken yanma ve ar覺 gözlemlenir. Ayr覺ca, mesaneye ekstra bask覺 yap覺lmas覺 s覺k s覺k tuvalete gitme problemini meydana getirebilir.
 • Kal覺n ba覺rsak sarkmas覺 belirtilerinden d覺k覺lama sonras覺 tamamlanmam覺 hissi kiide psikolojik kayg覺 oluturabilir. Tam boaltma salayamad覺覺n覺 düünen kii bölgesel hissizlikle durumu da ay覺rt edemez.
 • Gaz ve haz覺ms覺zl覺k hissetme: Normal ilevi bozulan boalt覺m sisteminde besinlerin sindiriminde de problemler oluarak ikinlik hissedebilir.
 • Cinsel iliki s覺ras覺nda iddetli ar覺: Pelvik alanda istenmeyen sarkmadan kaynakl覺 rahime bask覺 artar ve kiide cinsel iliki s覺ras覺nda ciddi ar覺 durumu oluabilir.

Ba覺rsak Sarkmas覺 Nas覺l Tehis Edilir?

Hastal覺覺n tehisinde genel cerrahi ve jinekoloji alan覺nda uzman doktor kiinin ba覺rsak sarkmas覺 belirtilerini dikkate alarak fiziki muayene yapar.

Hastal覺覺n 3 farkl覺 tipi olurken tip 3 türünde fiziki muayenede rektumda ç覺k覺nt覺 muayene s覺ras覺nda tespit edilebilir.

Sonras覺nda görüntüleme ya da endoskopik yöntemlerle tehis konulur. Tehiste yararlan覺lan yöntemler aa覺daki gibi listelenebilir:

 • Pelvik MRG: Pelvik alanda yer alan ya da makat bölgesinde bulunan kaslar覺n durumu bu tarama testi ile görüntülenebilir.
 • Kolonoskopi: Hastal覺覺 alt覺nda yatan problemi bulmak ad覺na kolonoskopiden yararlan覺l覺r. Böylece, kiide kolon kanseri ya da polip olmas覺 durumunda hastal覺k tan覺s覺 konulur.
 • Anorektal Manometri: Kiinin makat bölgesinde bulunan kaslar覺n ilevleri ve gücü bu yöntemle ölçülür. Bu ekilde, bölgesel kaslar覺n gaz tutmas覺n覺 ve d覺k覺 tutulmas覺n覺 salayan kaslar覺n kas覺lma ile dinlenme halinde bas覺nçlar覺 deerlendirilir.
 • Defekografi: Ba覺rsak çal覺覺rken rektumun görüntülenmesini salar. Farkl覺 alternatifler aras覺nda yer alan manyetik rezonans görüntüleme (MRG defekografi), video defekografi ve bilgisayarl覺 tomografi ile makat sarkmalar覺 görüntülenebilir.

Ba覺rsak Sarkmas覺 Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Ba覺rsak Sarkmas覺 Tedavi Y繹ntemleri Nelerdir?

Genel bir sal覺k taramas覺ndan sonra tehis konularak tedavi plan覺 ç覺kar覺labilir. Bu dorultuda tedavi yöntemleri aa覺daki gibi s覺ralanabilir:

 • Konservatif yöntemler: Hastal覺k ilk aamalar覺nda ve semptomlar az ise yaam tarz覺ndan deiikliklerin yap覺lmas覺, pelvik kaslar覺na yönelik egzersizler, diyetle kontrol uygulanabilir. Kab覺zl覺覺 önlemek ad覺na su tüketimini artt覺rmak ve lifli g覺dalar tüketmek alternatifler aras覺ndad覺r.
 • 襤laç tedavisi: 襤shal ya da kab覺zl覺k gibi problemlerin kayna覺 bakteri, parazit ve dier mikroorganizmalar olabilir. Ba覺rsak düzenleyici ilaçlarla kontrol alt覺na al覺nabilir. Ayr覺ca, ilaçlar sayesinde d覺k覺n覺n ç覺k覺覺 düzenlenebilir ve semptomlar azalt覺labilir.
 • Pelvik Alan覺 Destekleyen Medikal Ürünler: Pelvik kaslar覺n覺 desteklemek ad覺na cihazlar kullan覺labilir. Böylece, ba覺rsak sarkmas覺n覺 tutmak için halka ya da bant tak覺larak destek salanabilir.
 • Cerrahi Tedavi yöntemleri: Hastal覺k ilerlemise ameliyat zorunlu hale gelebilir. Bu amaçla, tedavide 3 farkl覺 yöntem uygulanabilir. Bu yöntemler; laparoskopik kapal覺 yöntem ile cerrahi operasyon, kar覺ndan aç覺k ameliyat ve robotik cerrahidir. Ayr覺ca, kad覺n hastal覺klar覺 ba覺rsak sarkmas覺 ameliyat覺 ile hastal覺k engellenebilir.

Tüm bunlarla birlikte skleroterapi, akupunktur, radyofrekans ablasyon gibi ameliyats覺z yöntemlerle rektumun eski formuna dönmesi gerçekletirilebilir.

Ba覺rsak Sarkmas覺 Hakk覺nda S覺kça Sorulan Sorular

Ba覺rsak Sarkmas覺 Kimlerde Görülür?

Her yata görülebilen rahats覺zl覺k, yal覺l覺kta kaslar覺n zay覺flamas覺yla daha çok gözlemlenir. Özellikle kad覺nlar覺n pelvik kaslar覺nda zay覺flama doum gibi durumlarda artt覺覺 için hastal覺a yakalanma riski daha yüksektir.

Ba覺rsak Sarkmas覺 Hangi Bölüm Bakar?

Genel cerrahi ile jinekoloji bölümü koordineli bir ekilde hastal覺k durumunu deerlendirebilir.

Ba覺rsak Sarkmas覺 Tedavi Edilmezse Hayati Risk Oluturur mu?

D覺k覺n覺n ç覺k覺覺yla ilgili problemler devam ettikçe kolon ve rektum kanseri riski, hemoroid, ülser, kanama gibi hastal覺klar tetiklenebilir. Bununla birlikte, makat bölgesinde ç覺k覺nt覺 oluumu artarsa enfeksiyon riski yükselebilir.

ba覺rsak sarkmas覺 olarak adland覺r覺lan durum vajen denilen alandan organ birimlerinin d覺ar覺 ç覺kmas覺yla sonuçlanabilir. Dier bir taraftan, vajina aç覺kl覺覺 yerine makatta da ç覺k覺nt覺 oluabilir. 

Sosyal hayatta hastan覺n yaam kalitesini bozan bu rahats覺zl覺k, ilk balarda ç覺kan dokunun elle içeriye al覺nmas覺 ile toparlanmaya çal覺覺l覺r. Ancak, kiinin t覺bbi tedavi olmas覺 zorunludur, alan覺nda uzman bir doktor taraf覺ndan süreç takip edilir.

En ok Okunan Sal覺k Rehberi Yaz覺lar覺m覺z

Sosyal Medya Hesaplar覺m覺z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Op. Dr.
Fuat elik
Genel Cerrahi
Medical Park Medical Park Karadeniz
775

Bu i癟eriin gelitirilmesinde Medical Park Yay覺n Kurulu katk覺 salam覺t覺r.
Sayfa i癟erii sadece bilgilendirme ama癟l覺d覺r. Sayfa i癟eriinde tedavi edici sal覺k hizmetine y繹nelik bilgiler i癟eren 繹gelere yer verilmemitir. Tan覺 ve tedavi i癟in mutlaka hekiminize bavurunuz.