Prof. Dr.Barbaros Dokumacı

Eğitim ve Uzmanlık
1979 - 1983 - İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
1983 - 1985 GATA Askeri Tıp Fakültesi
1988 -1992 GATA Kardiyoloji Uzmanlı Eğitimi
1995  ve 1998  (Avrupa Kardiyoloji Derneği İlk Araştırma Bursu) de iki defa 6 şar ay Elektrofizyoloji Eğitimi (Hollanda) 
2017 - Hukuk Lisans Diploması (Altınbaş Üniversitesi)

Deneyim
1985-1986 GATA Stajyer Teğmen
1986-1988 KITA hizmeti
1988-1992 Uzmanlık Eğitimi
1993- GATA Kardiyoloji Yardımcı Doçent
1994-1998 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
1998-2003 Eskişehir SSK Bölge Hastanesi
2003-2018 Çeşitli Özel Hastaneler
2014-2017 Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
 

 

1. PEKTAŞ  O. ,  KUMBAY  E. ,  COŞKUN  M . ,  DİNÇTÜRK  M . ,  UYAN  C . ,
DOKUMACI  B . ,  Sağ Ventrikül  Miyokard  İnfarktüslerinin  Elektrokardiyografik  ve  Ekokardiyografik  Değerlendirilmesi .
GATA Bülteni  29 :   469-477 ,  1987 .

2. PEKTAŞ O . ,  IŞIK  E . ,  ÇOŞKUN  M .   DEMİRKAN  D . ,  GENÇ  C . ,  TÖRE
HF . , UYAN  C . ,  DOKUMACI  B . ;  Late  Hemodynamic  Changes  in
Percutaneous  Mitral  Valvuloplasty .  Am  Heart  J  119 :  112.    1990 .

3. TÖRE  HF . ,  IŞIK  E . , UYAN  C. ,  DOKUMACI   B .  , SAĞ  C . , PEKTAŞ  O . ; Hipertansiyonlu Hastalarda Hidroklorotiazid+Amilorid HCI Kombinasyonunun Etki ve Yan Etkilerinin Değerlendirilmesi;Türkiye Klinikleri Kardiyoloji  3: 172-175, 1990.

4. ÖZKAN  M . ,  ERBİL  K . ,  DOKUMACI  B . ,  UYAN  C . ,  TÖRE  HF . ,  IŞIK  E,
UZBAY  İT . ,  PEKTAŞ  O . ; Koroner  Anjiyografi  ile  Hastalığı  Kanıtlanmış 
 Olguların  Serum  Lipid  ,  Lipoprotein  ve  Apolipoproteinleri  arasındaki  ilişki .
GATA  Bülteni  33 :  779-784 ,   1991 .

5. GENÇ  C . ,  ÖZKAN  M . ,  UYAN  C . ,  DOKUMACI  B . ,  BALKAYA  O . ,  KARAOĞUZ R . , TÖRE  HF . ,  IŞIK  E . ,  PEKTAŞ  O . ;  Dobutamin  Stres  Ekokardiyografisinin İskemik   Kalp  Hastalıklarında  Tanı  Değeri .  Türk  Kardiyol  Dern  Arş  20 :  311-316 ,  1992.

6.DOKUMACI  B . ,  UYAN  C . ,  TÖRE  HF . ,  ÖZKAN  M . ,  IŞIK  E . , PEKTAŞ O.;
İkiyüz  Koroner  Lezyona  PTCA  Sonuçlarımız  ve  Restenoz  Oranı .Türk  Kardiyol  Dern  Arş  20 :  373-376 ,    1992 .

7.ÖZKAN  M. ,  ERBİL  K . ,  UYAN  C . ,  DOKUMACI  B . ,  TÖRE  HF . ,   IŞIK  E . ;
Anjiyografi  ile  Aterosklerotik  Koroner  Kalp  Hastalığı  Arasındaki  İlişki .
GATA  bülteni  34 :   103-109 ,   1992 .

8.ÖZKAN  M . ,  DEMİRKAN  D . ,  DOKUMACI  B . ,UYAN  C . , IŞIK  E .GENÇ  C . ;
Koroner  Bypass  Operasyonlarından  Sonra  Gelişen  Reperfüzyon  Aritmileri . 
GATA  Bülteni  34 :  669-677 ,  1992.

9.ÖZKAN  M . , DOKUMACI  B . ,  UYAN  C . ,  TÖRE  HF  . ,  IŞIK  E. ; GATA Kardiyolojide   İlk  200  PTCA  Sonuçları  ve  Komplikasyonları . GATA  Bülteni  34 :  817-820 ,  1992.

10.ÖZKAN  M . ,  UYAN  C . ,  DOKUMACI  B . ,  TÖRE  HF . ,  IŞIK  E . ;  GATA  Kardiyolojide İlt  100  Perkutan  Mitral  Valvuloplasti  (PMV)  Uygulamasının  Sonuçları  ve  Komplikasyonları . GATA  Bülteni  34 :   821-827 ,     1992 .

11.UYAN  C . ,  DOKUMACI  B . ,  TÖRE  HF . ,  ÖZKAN  M . ,  DEMİRTAŞ  E . ,  IŞIK  E . ,PEKTAŞ  O . ,  Mitral  Valvotomiden  Sonra  Restenoz .  Türk  Kardiyol  Dern  Arş  21 : 44-47 ,    1993 .

12.UYAN  C . , DOKUMACI  B . ,  TÖRE  HF . ,  ÖZKAN  M. ,  IŞIK  E . ; Kronik  Koroner Arter  Tam  Tıkanmalarında  Perkutan   Transluminal  Koroner  Anjiyoplasti  ;  Sol Ventrikül  Fonksiyonunda  Düzelme .  Türkiye  Klinikleri  Kardiyoloji  6 : 95-99 ,  1993.

13.UYAN  C . ,  DOKUMACI  B . ,  TÖRE  HF . ,   ÖZKAN  M . ,  IŞIK  E . ; İskemik
Kalp  Hastalıklarının  Tanısında  Kompüterize  Elektrokardiyografinin  (K-EKG) 
Güvenilirliği . Türkiye  Klinikleri  Kardiyoloji  6 :  113-115 ,   1993 .

14.DOKUMACI  B . ,  UYAN  C . , ÖZKAN M.,TÖRE  HF . , IŞIK E. ;  Akut  Miyokard  İnfarktüslü Bir  Olguda  Ventriküler  Taşikardi  ve  Fibrilasyon  Nedeniyle  50’ den Fazla Defibrilasyon  Uygulaması  ve  Takip  Sonuçları . GATA   Bülteni  35 : 277-281  1993.

15.DOKUMACI  B . ,  UYAN  C . , TÖRE  HF . ,  ÖZKAN  M . , IŞIK  E . ,  DEMİRTAŞ  E . ;PTCA  Esnasında  Gelişen  Major  Diseksiyonun  Perfüzyon  Balon  Kateteri  ile 
Düzeltilmesi ,  (Olgu) . GATA Bülteni  35 : 281-285  1993.

16.PEKTAŞ  O . ,  IŞIK  E . ,  DOKUMACI  B . ,  UYAN  C . ;  PTCA  in  Chronic  Total  Occlusions :  Clinical   Results  with  a  wire  System . Angiology-The  Journal  of  Vascular Diseases ;45(2): 155-60, FEB 1994.

17.GÜNALP  B . , DOKUMACI  B . ,  UYAN  C . , ÖZGÜVEN M . ,  ÖZTÜRK E . , VARDARELİ E . ,  IŞIK  E . ,  BAYHAN  H . ;  Value  of  Dobutamine  Tc-99m Sestamibi  Spect  and  Echocardiography  in  the  Detection   of  Coronary  Artery  Disease  Compared  with Coronary  Angiography . The Journal  of  Nuclear  Medicine ; 34 (6) : 889-94, JUN 1993.

18.GÜNALP  B .  , UYAN  C . ,DOKUMACI  B . , ÖZGÜVEN  M . , VARDARELİ  E . ,
ÖZTÜRK  E . ,   ÖZKAN  M . ,  IŞIK  E. ,  BAYHAN  H . ; Dobutamine  Stress  Radıonuclide   Ventriculography  for  the  Detection  of  Coronary  Artery  Disease . Nuclear  Medicine Communications ; 14 (6) : 471-8, JUN 1993.

19.DOKUMACI  B . ,  UYAN C . ,  ÖZKAN  M . ,  TÖRE  HF . ,  IŞIK  E . ; Ritmiletim  bozuklarının  tanısında   kompüterize  elektrokardiyografi . GATA  Bülteni;35:485-488,1993. 

20.IŞIK  E . ,GENÇ  C . , DEMİRALP  E . ,  KUMBAY  E . ,  TÖRE  HF  . ,  DOKUMACI  B . ,PEKTAŞ  O . ; Radyonüklid  Anjiyokardiyografinin  Sol  Ventrikül  Performansının  ve Anevrizmasının  Değerlendirilmesindeki  Yeri , Kontrast  Anjiyokardiyografi  ile Karşılaştırılması .  GATA  Bülteni  33 : 121-131 ,  1991.

21.KARAEREN  H . ,  BİLGİ  C . ,  ÖZKAN  M . ,  ERDÖL  C . ,  DOKUMACI  B . ,  GENÇ  C., DEMİRALP  E. ,   IŞIK  E . , PEKTAŞ  O . ; Mirtal  Stenozunun  Tedavisinde  Perkütan Mitral  Valvüloplastinin  Kreatin  Kinaz , Kreatin  Kinaz –MB  ve  Myoglobin  Üzerine Etkisi . GATA  Bülteni 33 :  1023-1029 ,    1991.

22.PEKTAŞ  O . ,  GENÇ  C . ,   KUMBAY  E . ,  ÇOŞKUN  M . , DİNÇTÜRK  M . ,  ERZURUM  Y. ,ÇELİK  S . ,  DOKUMACI  B . ; Akut  Myokard  İnfarktüsünden  Sonra  Anormal  Duvar  Hareketlerinin Restorasyonunun  İki  Boyutlu  Ekokardiyografik  Olarak  Gösterilmesi  . GATA  Bülteni 31 : 269-279 , 1989 . 

23 . UYAN C., YAZICI M.,UYAN AP., AKDEMİR R.,İMİRZALIOĞLU N., DOKUMACI B., Ebstein’s anomaly in siblings:an original observation.Int J Cardiovasc Imaging;18(6): 435-8, Dec 2002.

24. GÖRENEK B., ÇAVUŞOGLU Y., TİMURALP B., ATA N., ÜNALIR A., DOKUMACI B., Case of biatrial thrombosis. ECHOCARDİOGRAPHY A Journal of Cardiovascular Ultrasound and Allied Techniques 1998; 15: 585-590.

25. ÜNALIR A., DOKUMACI B., ÇAVUŞOĞLU Y., ÇOLAK Ö., ALATAŞ Ö., ATA N., GÖRENEK B., TİMURALP B., Unstable angina pektoriste glutatyon peroksidaz süperoksid dismutaz değişiklikleri ve trimetazidinin etkisi. Medical Network Kardiyoloji 1996; 3: 324-326.
 
26. DOKUMACI B., KIRDAR C., ÜNALIR A.,ENTOK E, ÇAVUŞOĞLU Y., GÖRENEK .,VARDERELİ E., ATA N., TİMURALP B., Akut miyokard infarktüsünde reperfüzyonun etkilerinin nükleer  görüntüleme yöntemleri ile değerlendirilmesi. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 1997; 25: 412-417.

27.DOKUMACI B., ATALAY S., ATA N., ÜNALIR A., ÇAVUŞOĞLU Y., TİMURALP B., Çift odacıklı kalp pili özelliği olan implantabl kardiyoverter defibrilatör (olgu sunumu). Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 1997; 25: 424 -428.

28. GÖRENEK B., KEPEKÇİ Y., TİMURALP B., ATA N., ÜNALIR A., DOKUMACI B., ÇAVUŞOĞLU Y., KILIÇ M., YUSUF M., Mitral darlığının klinik seyri. Medical Network Kardiyoloji 1997; 4: 508-512. 

29. ÇAVUŞOĞLU Y., DOKUMACI B., ÜNALIR A., ATA N., ATALAY S., TİMURALP B., Olgu sunumu: Kardiyojenik şokla seyreden miyokard infarktüsünde infarktla ilgili olan safen ven ostiyal lezyonuna primer stent uygulaması (olgu sunumu). Türk Girişimsel Kardiyoloji Dergisi 1998; 3: 144-147.

30. ÜNALIR A., GÖRENEK B., DOKUMACI B., ATA N., ÇAVUŞOĞLU Y., TİMURALP B., Mitral balon kommisürotomi sırasında önemli bir komplikasyon: Sol ana koroner arter diseksiyonu (olgu sunumu). Medical Network Kardiyoloji 1998; 5: 291-292.

31. ÇAVUŞOĞLU Y., ATA N., GÖRENEK B., ÜNALIR A., DOKUMACI B., TİMURALP B., Koroner anjiyoplasti sonrası revaskülarizasyon yararının dobutamin stres ekokardiyografi ile değerlendirilmesi. Medical Network Kardiyoloji 1999; 6: 5-12. 

32. ÇAVUŞOĞLU Y., ATALAY S., DOKUMACI B., ÜNALIR A, AK İ., TİMURALP B., Koroner çalma sendromuna neden olan izole sağ koroner arter anomalisi olgusu (olgu sunumu). Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 1999; 27: 431-434.

33. ÇAVUŞOĞLU Y., ATA N., GÖRENEK B.,ÜNALIR A., DOKUMACI B., TİMURALP B., Koroner anjiyoplasti sonrası restenozun dobutamin stres ekokardiyografi ile değerlendirilmesi. Türk Ekokardiyografi Dergisi 1999; 1: 17-23.

34. ÇAVUŞOĞLU Y., DOKUMACI B., AKGÜN Y., DURMAZ G., ATALAY S., ÜNALIR A., TAŞBAŞ U., ŞAHİN F., TİMURALP B., Girişimsel revaskülarizasyon sonrası vasküler hücre adezyon molekülü, interlökin, fibrinojen düzeyi değişiklikleri ve bunların restenozla ilişkisi. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 1999; 27: 571-577.

35. BODUROĞLU Y., DOKUMACI B., BATYRALİEV T.,An Unıque Case Wıth Acute Multıvessel Thrombosıs Due To Heparın Resıstance.(Türk Girişimsel Kard. Der.2012;16:144-146)

36. KIRILMAZ A.,DOKUMACI B.,UZUN M.,KILIÇASLAN F.,DİNÇKAL H.M.,YÜCEL Ö.,KARACA  M., Detection of the Defibrillation Threshold Using the Upper Limit of Vulnerability Following Defibrillator Implantation.(PACE 2005; 28:498-505)

37. YOLCU M.,YOLCU C.,İPEK.,DEMİRELLİ S., ULUSOY F.R.,DOKUMACI B.,Amoksisilin Klavulanik Asitin Yol açtığı Kounis Sendromu.(Türk Girişimsel Kard.Der.2012; 16:78-80)

38. YOLCU M., İPEK E., YILDIRIM E.,DOKUMACI B., Koroner Arter Ektazisi ve Koroner Arter Hastalığı olan Hastalarda Serum Urik Asit Düzeylerinin İncelenmesi. (Türk Girişimsel Kard.Der.2012;16:98-102)

39. DİNÇKAL H., YÜCEL O.,KIRILMAZ A.,KARACA M.,KILIÇASLAN F., DOKUMACI B., Left Anterior Descending Coronary Artery Occlusion After Left Lateral Free Wall Accessory Pathway Ablation EUROPACE (2003) 5, 263-266.

40. YOLCU M.,YOLCU C.,KÜÇÜKDURMAZ Z.,GÖKSÜLÜK H., DOKUMACI B., Transtorasik Ekokardiyografi Eşliğinde Perkütan Atriyal Septal Defekt Kapatma Deneyimimiz.Our experience of percutaneous atrial septal defect closure with transthoracic echocardiography. Cilt 8.Sayı 3.2011.Sayfa 96-99

41. YOLCU M., BİLGİLİ H., KÜÇÜKDURMAZ Z., KARAPINAR H., DOKUMACI B., Koroner Arter Hastalığı İle Plazma Vzikositesi ve Fibrinojen Düzeyleri Arasındaki İlişki.(Türk Girişimsel Kard.Der.2012;16:15-19)

42. UYAN C.,YAZICI M., PAMUKÇU UYAN A.,DOKUMACI B., Paradoxical Embolism in Ebstein’s Anomaly.Exp Clin Cardiol 2001; 6(3) : 173-175

43. GELVAN D., CRYSTAL E.,DOKUMACI B.,GOLDSHMID Y., OVSYSHCHER E., Effect of Modern Pacing Algorithms On Generator Longevity : A Predictive Analysis. (PACE 2003; 26:1796-1802)

BİLİMSEL TEBLİĞLER

1.PEKTAŞ  O . ,  SABAH  İ . ,  DEMİRTAŞ  E . ,  ARSLAN  N . ,   KUMBAY  E  . ,  
DOKUMACI  B . ,   UYAN  C .  ;   Akut  Myokard  İnfarktüsünde   Streptokinaz 
Uygulamasının  sonuçları .  V .  Ulusal  Kardiyoloji   Kongresi –İstanbul  ,     1986 .


2.PEKTAŞ  O . ,  SABAH  İ . ,  DEMİRTAŞ  E . ,   ARSLAN N . ,   UYAN C . ,
DOKUMACI B . ;  İskemik  Kalp  Hastalıklarında  Sigaranın  Vazokonstriktif  Etkisinin  Koroner  Anjiyografi  ile  Gösterilmesi .  V .Ulusal  Kardiyoloji  Kongresi – İstanbul ,  1986 .

3.PEKTAŞ  O . ,  SABAH  İ . ,  DEMİRTAŞ  E . ,   ARSLAN  N . ,  DOKUMACI  B . , 
UYAN  C . ;  Sağ  Ventrikül  İnfarktüslerinin  Ekokardiyografik  ve  Elektrokardiyografik  Değerlendirilmesi .  V .  Ulusal Kardiyoloji  Kongresi – İstanbul ,   1986 .


4. BEYHAN Z., ÇORAKÇI A., ÖZEL Y., GÜNDOĞAN MA., DOKUMACI B.; Effect of Insulin Theraphy on Apolipoproteins in Diabetes Mellitus. 6 th Balkan Congress of Endocrinology-Greece.1989.

5.TÖRE  HF . ,   IŞIK  E . ,   COŞKUN M . ,  UYAN C . ,  DOKUMACI  B . ,  DEMİRALP E . ,
GENÇ C . ,  PEKTAŞ O . ;  Başarılı  Koroner  Anjiyoplastide  Uzun  Süreli  Takip  Sonuçları  .  VII .  Ulusal  Kardiyoloji  Kongresi – İzmir  ,   1990 .

6. TÖRE  HF . ,   IŞIK  E . ,    UYAN C . ,  DOKUMACI  B . ,    SAĞ C . ,   PEKTAŞ O . ; Hipertansiyonlu  Hastalarda  Hidroklorotiazid + Amilorid   HCI  Kombinasyonunun  Etki ve Yan Etkilerinin Değerlendirilmesi .  VII .Ulusal  Kardiyoloji  Kongresi – İzmir  ,   1990 .

7.PEKTAŞ  O . ,  IŞIK E . , TÖRE  HF . ,  DOKUMACI B . ,  UYAN C . ,  DEMİRKAN  D . ;GATA Kardiyoloji Kliniğinde Uygulanan  Mitral  Valvüloplastilerin Kontrol  Sonuçları .  VII .  Ulusal  Kardiyoloji  Kongresi – İzmir  ,   1990 .

8. IŞIK E . ,  TÖRE  HF . ,  DOKUMACI B . ,  DEMİRKAN D . ,  UYAN C . ,  DEMİRTAŞ E . , PEKTAŞ O . ; GATA Kardiyoloji Kliniğinde Yapılan Koroner Anjiyoplasti  Sonuçları .  VII .  Ulusal  Kardiyoloji  Kongresi – İzmir  ,   1990 .

9. DOKUMACI B . ,  ÖZKAN M . ,  UYAN C . ,  TÖRE HF  . ,  BALKAYA O . ,  GENÇ C . ,KARAEREN  H . ,   IŞIK  E. ,  PEKTAŞ  O. ;  GATA Kardiyolojide 200.  PTCA ` dan sonra Restenoz  ve Etkileyen Faktörlerin  Tekrar Değerlendirilmesi . 1991  Kardiyoloji   Toplantısı – Trabzon ,  1991 .

10.DOKUMACI   B . ,  KARAOĞUZ  R . ,  UYAN C . , ÖZKAN M . , DEMİRALP  E . ,  TÖRE  HF. ,IŞIK  E . ,  DEMİRKAN  D . ,  BALKAYA  O . ,  SAĞ C . ,  PEKTAŞ  O . ; PTCA Öncesi Ve Sonrası  Koroner  Arter Lezyonlarının Kantitatif  Koroner Anjiyografi  ile Değerlendirilmesi . 1991  Kardiyoloji   Toplantısı – Trabzon ,  1991

11. UYAN C. ,  ÖZKAN  M . ,  BALKAYA  O .  ,  DOKUMACI  B . ,  DEMİRALP  E . ,   TÖRE HF . ,  GENÇ C . ,  DEMİRKAN D . ,  DEMİRTAŞ E . ,  IŞIK E . , PEKTAŞ  O . ; PTCA  İçin  Ne  Kadar  Süre  Beklemeli , Hangi Lezyonlarda Ne Zaman Uygulanmalı ?   1991  Kardiyoloji   Toplantısı – Trabzon ,  1991 .

12. PEKTAŞ O . ,  IŞIK E . ,  DEMİRALP E . ,  DEMİRTAŞ E . ,  TÖRE HF . ,   ARSLAN N . ,  GENÇ C . ,  ÖZKAN M . ,  UYAN C .,   DOKUMACI B . ,  SAĞ C . ; Magnum Uygulanan Koroner  Total   Oklüzyonlarda Başarı Oranları ve Etkileyen   Faktörler .  1991  Kardiyoloji   Toplantısı – Trabzon ,  1991 .

13.  ARSLAN  N. ,  KARAEREN  H. , ÖZKAN  M. , DOKUMACI  B . ,  UYAN  C . , TÖRE HF. , IŞIK  E . , PEKTAŞ  O . ; Perkütan Mitral  Valviloplasti  Sonrası  Geç Kontrollerde Pulmoner Arter Basıncındaki  Düzelme 1991.   Kardiyoloji   Toplantısı – Trabzon ,  1991 .

14. PEKTAŞ  O . ,  DEMİRTAŞ  E. , DEMİRALP  E . , DEMİRKAN D . , IŞIK  E . , TÖRE  HF . ARSLAN  N . ,  UYAN  C . ,  DOKUMACI  B . ,  ÖZKAN M. , SAĞ C . ;  GATA Kardiyolojide İlk 100  PMV  Uygulamasının  Sonuçları  ve  Komplikasyonları. 1991  Kardiyoloji   Toplantısı – Trabzon ,  1991 .

15. ARSLAN  N . , ÖZKAN  M . , KARAEREN  H. ,  IŞIK  E. , DOKUMACI B . , UYAN  C. , PEKTAŞ  O . ;Koroner  Arter  Ektazili  Olgularda  Hasta  Damar Sayısı ile Sol Ventrikül Yerel Duvar Hareket Bozukluğu Arasındaki İlişki. 1991  Kardiyoloji   Toplantısı – Trabzon ,  1991 .

16. ÖZKAN M . ,  DOKUMACI  B . , UYAN  C . , GENÇ  C . , BALKAYA  O . ,  SAĞ  C. , KARAOĞUZ  R. ,IŞIK  E . , PEKTAŞ  O . ; Renkli  Doppler  Ekokardiyografi  ile  Mitral  Yetmezliğinin  Kantitatif  Olarak Değerlendirilmesi:  Farklı  Metodların  Karşılaştırılması. 1991  Kardiyoloji   Toplantısı – Trabzon ,  1991 .

17.GENÇ  C. , ÖZKAN  M . ,  UYAN  C . ,  DOKUMACI  B . ,  BALKAYA  O . , KARAOĞUZ  R. ,TÖRE  HF. , IŞIK  E . , PEKTAŞ  O .  ; Dobutamin  Stress  Ekokardiyografisinin  (DSE) İskemik Kalp  Hastalıklarında  Tanı Değeri . 1991  Kardiyoloji   Toplantısı – Trabzon ,  1991 .

18.ARSLAN N . , KARAEREN  H . , UYAN C . , ÖZKAN  M .   DOKUMACI  B . ,  SAĞ  C. ,IŞIK  E . ,  PEKTAŞ  O . ; Koroner Arter  Ektazili Olgularda  Koroner  Arter  Tutulumunun Sol Ventikül  Diyastolik  Fonksiyonuna  Etkisinin  Doppler  Ekokardiyogram  ile  Araştırılması. 1991  Kardiyoloji   Toplantısı – Trabzon ,  1991 .

19. PEKTAŞ O . , IŞIK  E . ,  TÖRE  HF . ,  ARSLAN  N . , DEMİRALP  E . , DEMİRTAŞ  E . ,DOKUMACI  B . ,  UYAN C . ,  ÖZKAN  M . , SAĞ  C . ; GATA Kardiyolojide 200  PTCA Sonuçları  ve  Komplikasyonları. 1991  Kardiyoloji   Toplantısı – Trabzon ,  1991 .

20. ÖZKAN M . , ERBİL  K . , UYAN  C . ,  DOKUMACI  B . , TÖRE  HF . ,  ARSLAN  N . ,IŞIK  E . ,  PEKTAŞ  O . ; Anjiyografi ile  Koroner  Arter  Hastalığı  Kanıtlanmış  Olgularda HDL  , HDL2  ve HDL3  Değerleri  Arasındaki   İlişki . 1991  Kardiyoloji   Toplantısı – Trabzon ,  1991 .

21. ÖZKAN  M . ,  ERBİL  K . , DOKUMACI  B . ,  UYAN  C . , TÖRE  HF . ,  IŞIK  E . ,  ÖZBAY  İT. ,PEKTAŞ  O . ;  Koroner  Arteriyografi  ile  Koroner  Arter  Hastalığı  Kantılanmış  Olguların  Serum Lipid  ,Lipoprotein  ve  Apolipoproteinleri  Arasındaki  İlişki . 1991  Kardiyoloji   Toplantısı – Trabzon ,  1991 .

22. UYAN  C . , DOKUMACI  B . ,  ÖZKAN  M . ,  BALKAYA  O. ,  SAĞ  C . ,TÖRE HF.,DEMİRALP E . , IŞIK  E . , PEKTAŞ  O . ; Akut  Atriyal  Fibrilasyon  ve Flatterin  Sinüs  Ritmine  Döndürülmesinde Propafenon   ve  Flecainidin  Karşılaştırılması  . 1991  Kardiyoloji   Toplantısı – Trabzon ,  1991 .

23. DEMİRALP E .  , IŞIK  E . ,  GENÇ  C. , DEMİRKAN  D . ,  ÖZKAN  M . ,  UYAN  C .  , DOKUMACI  B . ,ARSLAN N . , PEKTAŞ  O . ,; Mitral  Valvuloplastinin  Hemodinamik  Etkinliği  ve  Noninvaziv Olarak  Değerlendirilmesi. 1991  Kardiyoloji   Toplantısı – Trabzon ,  1991 .

24. PEKTAŞ  O . ,  ÖZKAN  M ., DOKUMACI  B . ,UYAN  C . , GENÇ  C. , BALKAYA O . , SAĞ  C. ,KARAOĞUZ  R . ,  IŞIK  E . ; Renkli  Doppler  Ekokardiyografi   ile  Mitral   Yetmezliğinin  Kantitatif Olarak  Değerlendirilmesi : Farklı  Metodların  Karşılaştırılması . II . Ulusal  Ekokardiyografi Kongresi  Side ,  1991 .

25. DEMİRALP E., KARAEREN H., GENÇ C., ARSLAN N., IŞIK E., KARAOĞUZ R., TÖRE HF., ERDÖL C., DOKUMACI B., DEMİRKAN D., PEKTAŞ O.; Koroner Arter Anomalileri. 1991 Kardiyoloji Toplantısı-Trabzon, 1991.

26.PEKTAŞ  O . , GENÇ  C . , ÖZKAN  M . , UYAN  C . , DOKUMACI  B . , BALKAYA  O . , KARAOĞUZ R . ,TÖRE HF  . , IŞIK  E . ; Dobutamin  Stres  Ekokardiyografisinin  (DSE)  İskemik  Kalp Hastalıklarında  (İKH) Tanı  Değeri .  I I . Ulusal  Ekokardiyografi  Kongresi  Side ,  1991  .

27. BAYHAN  H ., GÜNALP  B . ,  DOKUMACI  B . , ÖZGÜVEN  M . , IŞIK  E . ,  ÖZTÜRK E .  , GENÇ  C . , UYAN  C . ; Dobutamine  Tc-99m  Sestamibi  Spect  Planar  Gated  Imaging and Echocardiography for    Detecting  Coronary  Artery  Disease :  Correlation  with  Coronary Angiography.  Proceedings  of  the  39 th  Annual  Meeting-Los  Angeles ,  1992.

28.GÜNALP  B. , ÖZGÜVEN  M. ,  DOKUMACI  B. , IŞIK  E.,  ÖZTÜRK  E., UYAN  C.,BOR  D., BAYHAN  H . ; Value  of  Dobutamine  Tc-99m  Sestamibi  Spect  and  Planar  Gated Imaging   in  the  Detection  of  Coronary  Artery  Disease :  Comparison  with Echocardiography and   Coronary  Angiography  .  European  Association  of  Nuclear  Mecidine  Congress-Portugal 1992 .

29. DOKUMACI  B., UYAN C., TÖRE HF., IŞIK E., ÖZKAN M.; Dobutamin Stres Ekokardiyografide (DSE) Hedef Kalp Hızı Ne Olmalıdır? VIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi-İstanbul, 1992.

30. IŞIK E., TÖRE HF., UYAN C., DOKUMACI B., ÖZKAN M., DEMİRTAŞ E.; Perkütan Mitral Valvuloplastiden Sonra Restenoz : Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi. VIII .Ulusal Kardiyoloji Kongresi – İstanbul, 1992.

31. DOKUMACI B., UYAN C., GÜNALP B., GENÇ C., TÖRE HF., BAYHAN H., IŞIK E., DEMİRKAN D.; Koroner Arter Hastalığının Belirlenmesinde Dobutamin Tc-99 m Sestamibi Planar Gated Görüntüleme ve Ekokardiyografi: Koroner Anjiyografiyle Uyumu. VIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi-İstanbul, 1992.

32. UYAN C., DOKUMACI B., GÜNALP B., TÖRE HF., BAYHAN H., IŞIK E.,DEMİRTAŞ E., DEMİRKAN D.; Dobutamin İnfüzyonu Esnasında Radyonüklid Anjiyokardiyografiyle Koroner Arter Hastalığının Noninvaziv Olarak Belirlenmesi. VIII.Ulusal Kardiyoloji Kongresi-İstanbul, 1992.

33. UYAN C., GÜNALP B., DOKUMACI B., TÖRE HF., ÖZKAN M., BAYHAN H., IŞIK E., DEMİRTAŞ E.; Koroner Arter Hastalığının Saptanmasında Dobutamin Stres Testine Radyonüklid Ventrikülografi ile Belirlenen Sistolik ve Diyastolik Fonksiyonların Cevabı. VIII.Ulusal Kardiyoloji Kongresi-İstanbul, 1992.

34. TÖRE HF., UYAN C., DOKUMACI B., ÖZKAN M., IŞIK E., DEMİRTAŞ E., DEMİRKAN D.; Kronik Koroner Arter Tam Tıkanmalarında PTCA; Sol ventrikül Fonksiyonunda Düzelme.VIII.Ulusal Kardiyoloji Kongresi-İstanbul.1992.

35. IŞIK E., TÖRE HF., ÖZKAN M., DOKUMACI B., UYAN C., KABAKÇI G., DEMİRALP E .; Ejeksiyon Fraksiyonu Düşük Hastalarda Kantitatif Sol Ventrikülografi ve 2-D Ekokardiyografi Arasındaki İlişkinin Araştırılması.VIII.Ulusal Kardiyoloji Kongresi-İstanbul, 1992. 

36. IŞIK E., TÖRE HF.,ÖZKAN M.,UYAN C., DOKUMACI B., GENÇ C., KARAEREN H., AKTOSUN B., ÜNSAL A., ARSLAN N.; İskemik Kalp Hastalıklarının Tanısının Kompütarize Elektrokardiyografinin (K-EKG) Güvenirliği. VIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi-İstanbul, 1992.

37. TÖRE HF., IŞIK E., ÖZKAN M.,DOKUMACI B., UYAN C., GENÇ C., KARAEREN H., KURT Ü., ERDÖL C., ARSLAN N.; Ritm-İletim Bozukluklarının Tanısında Kompütarize Elektrokardiyografi (K-EKG) . VIII.Ulusal Kardiyoloji Kongresi-İstanbul, 1992.

38. PEKTAŞ O., IŞIK E., TÖRE HF., UYAN C., DOKUMACI B .; The Calculation of Hemodynamic Parameters as Noninvasively with a New Formula (PEKTAŞ) in Percutaneous Mitral Valvuloplasty Follow-up. 39 th Annual Meeting of American College  of Angiology-New Orleans, 1992.

39. DOKUMACI B., IŞIK E., UYAN C., ÖZKAN M., PEKTAŞ O ., What should be Target Heart Rate in Dobutamine Stress Echocardiograph (DSE) ? 39 th Annual Meeting of American College of Angiology- New Orleans, 1992.

40. UYAN C., DOKUMACI B., GÜNALP B., IŞIK E., PEKTAŞ O.; Noninvasive Detection of Coronary Artery Disease with Radionuclide Angiocardiography During Dobutamine Infusion. 39 th Annual Meeting of American College of Angiology-New Orleans, 1992.

41. IŞIK E., DOKUMACI B., UYAN C., GENÇ C., PEKTAŞ O.; Dobutamine Tc-99 m Sestamibi Spect Planar Gated Imaging and Echocardiography for Detecting Coronary Artery Disease: Corelation with Coronary  Angiography. 39 th Annual Meeting of American College of Angiology-New Orleans, 1992.

42. TÖRE HF., PEKTAŞ O ., IŞIK E., UYAN C., DOKUMACI B.; Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty in Chronic Coronary Artery Total Occlusion: Improvement in Left Ventricular Function. 39 th Annual Meeting of American College of Angiology- New Orleans, 1992.

43. HAŞİMİ A., BİLGİ C., DOKUMACI B., UYAN C., GÜNALP B., TÖRE HF., ÖZKAN M., ERBİL MK., IŞIK E.; İskemik Kalp Hastalıklarında Dobutamin Stres Testi Sonrası Myokard Kökenli Enzimlerdeki Değişiklikler.Biyokimya Dergisi, 1992.

44. HAŞİMİ A., BİLGİ C., UYAN C., DOKUMACI B., TÖRE HF., IŞIK E., ERBİL MK., ÖZKAN M.; İskemik Kalp Hastalıklarında Dobutamin İnfüzyonu Esnasında Kan Elektrolit ve Element Değişikliklerinin İskemiye Etkisi.Biyokimya Dergisi, 1992.

45. UYAN C., DOKUMACI B., IŞIK E.; Aterosklerozun İlerlemesinin Kantitatif Koroner Anjiyografiyle Gösterilmesi: Hipertansif ve Normotansiflerin Karşılaştırılması. 1 ve 2. Ulusal Hipertansiyon ve Ateroskleroz Kongresi-İstanbul, 1992.

46. DOKUMACI B., KIRDAR C., ÜNALIR A., ENTOK E., GÖRENEK B., ÇAVUŞOĞLU Y., VARDERELİ E., ATA N., TİMURALP B., Evaluation with the nuclear imaging techniques of the tissue and reperfüsion injury in acute myocardial infarction. 4th World Congress on Heart Failure- mechanisms and management, Jerusalem- Israel, May 26-29, 1996. The Journal of Heart Failure, VOLUME 3, NUMBER 1, NO 268, MAY 1996.

47. ATA N., DOKUMACI B., ÜNALIR A., GÖRENEK B., ÇAVUŞOĞLU Y., TİMURALP B., Spontaneous echo contrast during direct current cardioversion of atrial fibrillation.  The First  Annual and Plenary Meeting of the Working Group on Echocardiography of the ESC, Praque Czech Republic, December 4 -7, 1997. Echocardiography, A Journal of Cardiovascular Ultrasound and Allied Techniques, volume 14, Number 6, Part 2, S76, no 436, NOVEMBER 1997.

48. DOKUMACI B., ATALAY S., KERPETEN K., ÇAVUŞOĞLU Y., ÜNALIR A., ATA N., TİMURALP B., Intracardiac cardioversion for atrial fibrillation. Cardiac arrhythmias ’98, 4th İnternational  dead sea symposium and treatment of cardiac arrhythmias, Israel, March 3-6, 1998. Abstract Book, page 3.

49. DOKUMACI B., ATA N., KIRDAR C., Chava Bondy, ATALAY S., KERPETEN K., ÇAVUŞOĞLU Y., BİLALOĞLU M., TİMURALP B., Multisite pacing in idiopathic dilated cardiomyopathy: Preliminary results. Cardiac arrhythmias ’98, 4th İnternational  dead sea symposium and treatment of cardiac arrhythmias, Israel, March 3-6, 1998. Abstract Book, page 24.

50. DOKUMACI B., ATALAY S., KIRDAR C., ENTOK E., AK İ., VARDERELİ E., ÇAVUŞOĞLU Y., TİMURALP B., The clinical importance of the T wave inversion and it’s relation with the residual ischemia after recanalization in acute myocardial infarction. Joint congress of the european association of nuclear medicine and the world federation of nuclear medicine and biology, Berlin- Germany, 30 AUGUST- 4 SEPTEMBER, 1998. European Journal of Nuclear Medicine 25/8, OS-18, 1998.

51. DOKUMACI B., ÜNALIR A., ÇAVUŞOĞLU Y., ATALAY S., TİMURALP B., Primary stent implantation in acute myocardial infarction. 1st international congress of cardiologists of turkish speaking countries, Bishkek, Kyrgyzstan, September 24-25, 1998. Central Asain Medical Journal, VOLUME 4, suppl, page 18, SEPTEMBER 1998.

52. DOKUMACI B., ATALAY S., ÜNALIR A., ÇAVUŞOĞLU Y., ATA N., TİMURALP B., His bundle ablation in atrial tachyarrhythmias. 1st international congress of cardiologists of turkish speaking countries, Bishkek, Kyrgyzstan, September 24-25, 1998. Central Asain Medical Journal, VOLUME 4, suppl, page 114, SEPTEMBER 1998.
53. DOKUMACI B., PESRHUKOV I., BATYRALİEV T., GÜLER N., KARBEN Z., SEYDALİEVA T., SERÇELİK A., VURAL A., Is overdilatation of drug-eluting stent increases a major adverse cardiac events rate? // Proceeding of the Asia Pacific Interventional Advances Conference. Newcastle, Australia, November, 29 –December, 2 2005; P09.
54. MUSTAFAOĞLU F., PESRHUKOV I., BATYRALİEV T., BESNİLİ F., KARBEN NİYAZOVA Z., GÜLER N., DOKUMACI B., PYA Y., Feasibility and safety of outpatient coronary interventions. // Proceeding of the Asia Pacific Interventional Advances Conference. Newcastle, Australia, November, 29 –December, 2 2005; P06.
55. PESRHUKOV I., BATYRALİEV T., DOKUMACI B., LEVİTSKY I.V., SOZYKİN A.V., JAMGYRCHİEV S.T., KARBEN Z., SAMKO A.N., LAZAREV I.A., PYA Y.V., BELENKOV Y.N., Efficacy of treatment of coronary in-stent restenosis using paclitaxel-eluting stent. // Proceeding of the 11th Angioplasty Summit 2006-TCT Asia Pacific. Seoul, Korea, April, 26-28, 2006; AS-049.
56. PESRHUKOV I., LAZAREV I.A., BATYRALİEV T, SAMKO A.N., LEVİTSKY I.V., PYA Y.V., KARBEN Z.A., SOZYKİN A.V., DOĞRU O., SERÇELİK A., DOKUMACI B., Elective Sirolimus-Eluting Stent Implantation for Unprotected Left Main Coronary Artery Disease. // Proceeding of the 11th Angioplasty Summit 2006-TCT Asia Pacific. Seoul, Korea, April, 26-28, 2006; AS-083.
57. PESRHUKOV I., BATYRALİEV T, GÜLER N, DOKUMACI B, LEVİTSKY I.V., SAMKO A.N., KARBEN Z.A., BESNİLİ F., The risk of subacute thrombosis after drug-eluting stenting in the “real world”. // Proceeding of the 11th Angioplasty Summit 2006-TCT Asia Pacific. Seoul, Korea, April, 26-28, 2006; AS-099.
58. BATYRALİEV T., PESRHUKOV I., GÜLER N., DOKUMACI B., KARBEN Z.A., BESNİLİ F., SERÇELİK A., MOREVA E.Y., Behind of 75088 cardiac catheterizations. Outcomes and complications. // Proceeding of the 11th Angioplasty Summit 2006-TCT Asia Pacific. Seoul, Korea, April, 26-28, 2006; AS-219.
59. BATYRALİEV T., PESRHUKOV I., GÜLER N., SAMKO A.N., KARBEN Z., DOKUMACI B., DANIAROV B., LEVİTSKY I., JAMGYRCHİEV Sh., BELENKOV Yu., Drug Eluting Stents Wıth Unprotected Left Main Coronary Lesions Who Not Candidates For Surgical Revascularızation. 29th Annual Scientific Sessions, Chicago, May 10-13, 2006. Catheterization and Cardıovascular Interventions. 2006; 67:773.
60. DOKUMACI B., PESRHUKOV I., BATYRALİEV T., KARBEN Z., GÜLER N., BESNİLİ F., SERÇELİK A., PYA Y.V., LAZAREV I.A., SİDORENKO B. Elevated Pre - Procedural Level of C – Reactice Protein is Associated With Higher İncidance Rate of İntra-stent Restenosis and Adverse Cardiac Events After DES and Bare metal stent İmplantation. 29th Annual Scientific Sessions, Chicago, May 10-13, 2006. Catheterization and Cardıovascular Interventions. 2006;67; 782. 
61. KARBEN Z., PESRHUKOV I., BATYRALİEV T., GÜLER N., DOKUMACI B., BESNİLİ F., SERÇELİK A.,PYA Y.V., DEMİRBAŞ O., Outcomes and Predictors of Complications of Diagnostic Cardiac Catheterizations in 75088 Patients. 29th Annual Scientific Sessions, Chicago, May 10-13, 2006. Catheterization and Cardıovascular Interventions. 2006; 67; 794. 
62. PESRHUKOV I., BATYRALİEV T., DOKUMACI B., KARBEN Z., LAZAREV I.A., PYA Y.V., SİDORENKO B., Whether Use of Standart Stents IN Patients With Renal Failure is Possible? // Proceeding of the 8th Scientific session of Bakulev’s Cardiovascular Surgery Center of Russian Academy of Medical Science, Moscow, Russia, June 7-10, 2006, p.73.
63. PESRHUKOV I., BATYRALİEV T., KARBEN Z., PYA Y.V., LAZAREV I.A., DOKUMACI B., SEYDALİEVA T., PETRAKOVA L, PERESYPKO MK., PREOBRAZHENSKİİ D., SİDORENKO B., Clinical Presentations of in stent Restenosis. // Proceeding of the 8th Scientific session of Bakulev’s Cardiovascular Surgery Center of Russian Academy of Medical Science, Moscow, Russia, June 7-10, 2006, p.37.
64. BATYRALİEV T., PESRHUKOV I., DANİAROV B., DOKUMACI B., Role of Bare -metal Stents in trearment of uncomplicated lesions in small coronary arteries [less than 3.0 mm]. The Turkish Journal of Invasive Card. 2006; 10 (2); 45-52. 
65. DOKUMACI B., PESRHUKOV I., SOZYKİN A., BATYRALİEV T., LEVİTSKY I., KARBEN Z., SAMKO A.N., Direct Coronary artery stent implantation in acute myocardial infarction. 30th Annual Scientific Sessions, New Orleans, May 9-12, 2007. Catheterization and Cardıovascular Interventions. 2007; 69; S13. 

66. YOLCU M.,TÜRKMEN S.,SERTÇELİK A.,İPEK E.,ULUSOY F.R.,YILDIRIM E.,DOKUMACI B.,BATYRALİEV T., The Relationship between Microalbuminuria and Isolated Coronary Artery Ectasia. Supplement To JACC OCTOBER 29,2013, VOLUME 62, No.18.

 67. TÜRKMEN S.,YOLCU M.,SERTÇELİK A.,İPEK E.,DOKUMACI B., BATYRALİEV T.,Özel Single Coronary Artery in 215140 Patients Undergoing Coronary Angiograpy. Supplement To JACC OCTOBER 29,2013, VOLUME 62, No.18.

 68. BODUROĞLU Y.,DOKUMACI B.,ERZURUM Y., The Relationship Between Fluoroscopically Detected Coronary Artery Calcification and Coronary Artery Disease. Supplement To JACC OCTOBER 29,2013, VOLUME 62, No.18.

69. YOLCU M.,TÜRKMEN S.,SERTÇELİK A.,YOLCU C.,DOKUMACI B., BATYRALİEV Isolated absent of coronary sınus:two cases report izole koroner sinüs yokluğu: iki olgu raporu.(Türk Kardiyol Der Arş 2013.SUPPL 2)

70. BODUROĞLU Y., DOKUMACI B., ERYILMAZ S.,ERZURUM Y., Whom need to be underwent screening of subclavian artery? Subklavyen arter görüntüleme kimlere gerekli? (Türk Kardiyol Der Arş 2013.SUPPL 2)

71. TÜRKMEN S.,YOLCU M.,SERTÇELİK A.,İPEK E.,DOKUMACI B., BATYRALİEV T., An adult patient with ALCAPA syndrome and his 8 years follow up ALCAPA sendromu olan erişkin bir hasta ve sekiz yıllık takibi. (Türk Kardiyol Der Arş 2013.SUPPL 2)

72. BODUROĞLU Y.,DOKUMACI B., ERZURUM Y., The Relationship Between Fluoroscopcally Detected Coronary Artery Calcification and Coronary Artery Disease.Supplement JACC OCTOBER 29,2013.VOLUME 62, No.18.