sat覺r aras覺

Beyin Anevrizma Ameliyat覺 Nas覺l Yap覺l覺r?

Beyin anevrizmas覺, beynin kan damarlar覺n覺n duvarlar覺nda meydana gelen zay覺f noktalar veya baloncuklar eklinde tan覺mlan覺r.

Bu zay覺f noktalar, zamanla damar覺n normal eklini kaybetmesine ve imesine yol açar. Anevrizmalar çou zaman bir baloncuk gibi düünülür ve kan覺n normal ak覺覺 s覺ras覺nda damar覺n içindeki bas覺nç taraf覺ndan iirilir.

Tedavinin ne ekilde olaca覺na karar verirken dikkat edilmesi gereken baz覺 durumlar vard覺r. Örnein, anevrizman覺n boyutu, bulunduu yer ve hastan覺n ya覺 gibi faktörlere dikkat edilmelidir.

Yal覺 bir hastada ameliyat riskleri göz önüne al覺nmal覺, kan bas覺nc覺n覺 ve tansiyonu düürme amaçl覺 ilaçla tedavisi ve diyet tavsiye edilebilir.

Genç hastalarda ise anevrizman覺n zaman ilerledikçe büyüyebilecei ve damar覺 y覺rtabilecei ihtimaline kar覺 cerrahi tedavi önerilebilir.

Ayr覺ca baz覺 anevrizmalarda, baloncuun beyindeki konumunun deerlendirilmesi de önem ta覺r. Ayn覺 anda hem cerrahi hem de damar içi kapal覺 cerrahi yöntemlerinin birlikte uygulanmas覺n覺n gerekli olduu durumlar da olabilir.

Anevrizmal kanamalar覺n olduu, hastada var olan beyin kanamas覺n覺n mevcut olduu durumlarda h覺zl覺ca karar verilmesi ve k覺sa süre içerisinde en uygun cerrahi giriimin uygulanmas覺 gerekir.

Beyin Anevrizma Ameliyat覺 Nedir ?

Beyin Anevrizma Ameliyat覺 Nedir ?

Anevrizma, beyin damarlar覺nda damar覺n zay覺flayan ve incelen k覺s覺mlar覺nda baloncuk oluturabilir. Oluan baloncuu, y覺rtarak beyin kanamas覺na sebep olur.

Beyin anevrizmas覺 kapal覺 ya da aç覺k olmak üzere iki ekilde ameliyat edilebilir. Cerrahi giriimdeki as覺l amaç beyindeki baloncua giden kan ak覺m覺n覺n kesilmesidir.

Bu ilem aç覺k ameliyatlarda klips tak覺larak, kapal覺 ameliyatlarda ise baloncuun içerisinin coil ad覺 verilen madde ile doldurulmas覺 yoluyla yap覺l覺r.

Amaç anevrizman覺n kanamas覺n覺 engellemektir. Kanamalarda uygulanan yöntemle amaç anevrizman覺n tedavi edilerek tekrar kanamas覺n覺n önüne geçilmesidir.

Çocuklarda Beyin Anevrizma Ameliyat覺 Nas覺l Olur ?

Çocuklarda uygulanan anevrizma tedavisi, erikinlerdeki tedaviden farkl覺 say覺lmaz. Normal olan kan ak覺覺 bozulmadan, anevrizmalar覺 kan dola覺m覺ndan d覺ar覺 atmay覺 amaçlar.

Kanam覺 anevrizmalar için tedavi seçeneklerine bak覺ld覺覺 zaman aç覺k mikrocerrahi ve endovasküler tedavinin yer ald覺覺 görülür.

Y覺rt覺lmam覺 anevrizma için anevrizman覺n konumuna, büyüklüüne ve ayn覺 zamanda çocuun sal覺k durumuna göre konservatif tedavi kabul edilebilir.

Çocuklarda beyin anevrizma ameliyat覺 için kapal覺 yöntem, aç覺k cerrahiye göre daha s覺k kullan覺l覺r.

Hangi yöntemin uygulanaca覺na karar verilirken birçok etkene dikkat edilir, bunlar;

 • Anevrizman覺n bulunduu konum,
 • Kanaman覺n olup olmamas覺,
 • Ek prosedür gereklilii,
 • Hematom varl覺覺,
 • Uzman cerrah覺n olmas覺

Kad覺nlarda Beyin Anevrizma Ameliyat覺 Nas覺l Olur ?

Tedavi için ameliyata karar verilmesinin ard覺ndan, hastalar覺n ak覺llar覺na tak覺lan sorulardan birisi "Beyin anevrizma ameliyat覺 nas覺l yap覺l覺r ?" sorusu olur. Ameliyat için kullan覺lan baz覺 yöntemler vard覺r. Anevrizma ameliyat覺nda kullan覺lan yöntemler:

Endovasküler Giriim, bu yöntem de kateter kullan覺larak damar yoluyla anevrizma bölgesine ilerleme salan覺r.

Kateter yard覺m覺yla anevrizman覺n içerisine bir tüp yerletirilerek anevrizma boynu kapat覺labilir.

Bu yöntemle anevrizman覺n büyümesini önlemek ve damar duvar覺n覺n güçlendirilmesi amaçlan覺r. Genellikle cerrahi tedaviye tercih edilir. Sebebi ise daha az invaziv giriim ve daha h覺zl覺 bir iyileme süreci salar.

Cerrahi Müdahale, anevrizman覺n büyük olduu durumlarda ve endovasküler yöntemle tedavi salanamayacak hastalarda, aç覺k cerrahi müdahale kullan覺labilir.

Cerrahi müdahale, anevrizman覺n olduu damar覺n kesilerek ç覺kar覺lmas覺 veya onar覺lmas覺 yöntemi olarak bilinir. Bu yöntem genellikle, anevrizman覺n karma覺k olduu durumlarda ya da endovasküler giriimin uygun olmad覺覺 durumlarda tercih edilir.

Erkeklerde Beyin Anevrizma Ameliyat覺 Nas覺l Olur ?

Beyin anevrizma ameliyat覺, anevrizman覺n patlamas覺n覺 veya kanamay覺 önlemek için gereklidir. Ameliyat, genellikle iki yöntem kullan覺larak yap覺l覺r. Her iki ameliyat yöntemi de farkl覺 tekniklere ve prosedürlere sahiptir.

Aç覺k Cerrahi; genellikle büyük anevrizmalar覺n veya karma覺k anevrizmalar覺n tedavisinde kullan覺lan bir yöntemdir.

Bu yöntemde cerrah, anevrizmay覺 dorudan keserek ç覺karabilir ya da anevrizma bölgesini klips - diki kullanarak kapatabilir ve kan ak覺覺n覺 durdurabilir.

Aç覺k cerrahi uygulan覺rken genellikle genel anestezi kullan覺l覺r. Hastan覺n kafas覺n覺n aç覺lmas覺 gerekebilir.

Endovasküler Cerrahi, genellikle küçük veya orta büyüklükte olan anevrizmalar覺n tedavisinde kullan覺l覺r ve daha az invaziv giriim yap覺lan bir yakla覺md覺r.

Bu yöntemde, cerrah, bir kateter (uzun ince tüp) arac覺l覺覺yla damar içinden anevrizmaya ulaabilir. Ard覺ndan, anevrizma bölgesine bir veya daha fazla metal stent, bobin gibi cihazlar yerletirilir, anevrizmay覺 doldurarak kan ak覺覺n覺 durdurmay覺 salar.

Yal覺larda Beyin Anevrizma Ameliyat覺 Nas覺l Olur?

Beyin anevrizma ameliyat覺, hastalarda iki ekilde cerrahi yöntem kullan覺larak yap覺l覺r. Yal覺larda cerrahi olarak uygulanan yöntem, genç hastalara uygulanan yöntemle ayn覺d覺r.

Fakat yal覺 hastalarda dikkat edilmesi gereken baz覺 durumlar olabilir. Örnein hastalarda kronik rahats覺zl覺klar gençlere göre daha fazla olabilecei için (tansiyon, eker vb. gibi) tedavi sürecinde daha dikkatli olunmal覺d覺r.

Kullan覺lacak olan yönteme hasta ve uzman cerrah birlikte karar vermelidir. Riskler ve anevrizman覺n konumu, boyu göz önüne al覺narak karar verilir.

Beyin Anevrizma Ameliyat覺 Nas覺l Yap覺l覺r?

Beyin zar覺 aç覺l覺r ve beyin s覺v覺s覺 (BOS) boalt覺l覺r. Beyin s覺v覺s覺n覺n içinde da覺lm覺 olan ve daha sonra çeitli komplikasyonlara sebep olabilecek olan kan at覺l覺r.

Kan覺n at覺lmas覺n覺n ard覺ndan anevrizmaya ula覺labilir. Anevrizman覺n bulunmas覺n覺n ard覺ndan çevresinde bulunan damarlardan ayr覺larak minik bir metalle tutulabilecek duruma getirilir.

Bu s覺rada anevrizman覺n patlama ihtimali bulunur. Yüksek debili kan覺 uzaklat覺rmak ve anevrizma boynunu klip ile tutturmay覺 salayacak kadar görülen kan aspire edilmelidir. Bunun için gerekli cihazlar haz覺r da bulunmal覺d覺r.

Ameliyat sürecinde anevrizmay覺 patlatmadan anevrizma boynu kliplenir ve hasta tedavi edilir.

Beyin Anevrizma Ameliyat覺 Riskleri Nelerdir?

Beyin Anevrizma Ameliyat覺 Riskleri Nelerdir?

Her ameliyatta risk faktörü olduu gibi anevrizma ameliyat覺nda da baz覺 riskler bulunur. Anevrizma tedavisinde riskleri belirleyen en önemli etken, tedavi edilen anevrizman覺n daha önceden kanama durumunun olmas覺 durumudur.

Genel olarak, kanama olan anevrizmalar覺n tedavi süreçlerinde komplikasyon gelime riski daha yüksek olur.

Bunun yan覺 s覺ra anevrizman覺n, yerleim yeri ve anevrizman覺n üstünde bulunduu damarla olan ilikisi ve hastan覺n ya覺 ameliyat riskini etkileyen faktörler aras覺nda yer al覺r.

Beyin Anevrizma Ameliyat覺 Sonras覺 Ne Yapmal覺y覺m?

Hastalar覺n tedavi sonras覺 dikkat etmesi gerken baz覺 durumlar vard覺r. Bu nedenle birçok hasta beyin anevrizma ameliyat覺 sonras覺 neler yapmas覺 gerektii konusunda bilgilendirilmelidir.

Kanamam覺 anevrizmada, kapal覺 (endovasküler) yöntemle tedavi edilen hastalar覺n günlük yaant覺lar覺 için herhangi bir k覺s覺tlama yapmalar覺 gerekmez.

Baz覺 hastalar覺n tedavisinde stent kullan覺l覺r. Bu hastalar覺n tedavi sonras覺nda belirli bir süre için kan suland覺r覺c覺 etkiye sahip olan ilaç kullanmalar覺 gerekebilir. Kapal覺 tedaviden sonra kas覺k bölgesinde 1 haftadan uzun süren ar覺 veya ilik gelimesi durumunda doktora haber verilmelidir.

Aç覺k cerrahi uygulanan hastalarda ise anevrizman覺n tam olarak kapan覺p kapanmad覺覺n覺 örenebilmek için cerrahiden k覺sa süre sonra kontrol anjiografi yap覺lmal覺d覺r.

Cerrahi yara bölgesinin tam olarak iyilemesi 4-6 hafta kadar sürebilir. Kontrol anjiografisi, cerrahiden 1-2 y覺l sonra tekrar yap覺labilir.

Beyin Anevrizma Ameliyat覺 Kaç Günde 襤yileir?

Beyin anevrizma ameliyat覺n覺n kaç günde iyileecei hastalar taraf覺ndan merak edilirken. Merak edilen bir dier durum ise “Beyin anevrizma ameliyat覺 kaç saat sürer ?” sorusu olur. Bu durum da tabiki kanam覺 ve kanamam覺 anevrizmalarda farkl覺l覺k gösterir.

Kanamam覺 anevrizmalarda kapal覺 (endovasküler) yöntemle tedavi edilen hastalar, operasyon sonras覺 2-3 gün içinde taburcu edilebilir. Ayr覺ca bir hafta içinde normal günlük yaamlar覺na geri dönebilirler.

Kanam覺 anevrizmas覺 olan hastalar覺n覺n tedavi sonras覺nda hastanede yat覺 süreleri, kanamam覺 hastalara göre çok daha uzun sürer.

Bu hastalar覺n hastanede yat覺 sürelerinde, beyin kanamas覺na bal覺 olarak ortaya ç覺kabilecek damar spazm覺 (vazospazm), beyin su toplanmas覺 (hidrosefali) ve dier önemli komplikasyonlar覺n gelimesine bal覺 olarak uzama görülebilir.

Beyin Anevrizma Ameliyat覺 Sonras覺 Beslenme Nas覺l Olmal覺?

Ameliyattan sonra hasta önce s覺v覺 al覺m覺na balamal覺d覺r. S覺v覺 al覺m覺ndan sonra s覺v覺 olarak tüketilecek g覺dalarla (örnein, çorba) beslenmesi daha sal覺kl覺 olur.

S覺v覺lardan sonra hastan覺n kontrollü bir ekilde kat覺 g覺da al覺m覺na balanmas覺 önerilir. Herhangi bir problem yaanmad覺覺 sürece hasta normal bir ekilde beslenmeye devam edebilir.

Beyin Anevrizma Ameliyat覺n覺n Yan Etkileri Nelerdir?

Genellikle bir çok ameliyat sonras覺 yan etkilerle kar覺la覺labilir. Bu durumda çok ciddi yan etkiler görülmedii sürece korkulacak önemli bir ey yoktur.

Beyin anevrizma ameliyat覺 sonras覺 da baz覺 yan etkiler görülebilir. Örnein; ameliyat esnas覺nda oluan kesilerde kanama gibi bir durumla kar覺la覺labilir.

Bunun d覺覺nda daha büyük komplikasyonlar覺n görülme ihtimali de vard覺r. Bunlar ise, kalp krizi, felç (inme), böbrek yetmezlii gibi nadir görülebilen durumlar olabilir.

Beyin Anevrizma Ameliyat覺 Sonras覺 Enfeksiyon Belirtileri

Beyin Anevrizma Ameliyat覺 Sonras覺 Enfeksiyon Belirtileri

Her ameliyat sonras覺 enfeksiyon riski oluabilir. Bu enfeksiyon riskleri çounlukla ayn覺d覺r. Enfeksiyon belirtileri u ekilde s覺ralanabilir:

 • Ameliyatl覺 bölgede ilik ve k覺zarma,
 • Ar覺
 • Bölgede iltihap
 • Yüksek ate
 • Bulant覺 ve kusma

S覺k Sorulan Sorular

Beyin Anevrizmas覺 Sebepleri Nelerdir?

Beyin anevrizmas覺na neden olan baz覺 durumlar mevcuttur. Bunlar;

 • Genetik yatk覺nl覺k
 • Yüksek tansiyon
 • Travma
 • Alkol ve sigara kullan覺m覺
 • Ateroskleroz

Anevrizma Tan覺s覺 Nas覺l Konulur?

Birçok hastal覺kta tan覺 konulmas覺 için muayene tek ba覺na yeterli olmayabilir. Doktor muayenesi ile birlikte baz覺 testler gerekebilir. Anevrizma tan覺s覺 koyabilmek için gerekli olan testler u ekilde s覺ralanabilir:

 • BT taramas覺
 • MR görüntüleme
 • Dijital subtraksiyon anjiyografi
 • Ultrasonografi
 • Klinik deerlendirme

Anevrizma Ameliyat覺n覺 Kapal覺 m覺 Aç覺k m覺 Olmal覺y覺m?

Beyin anevrizma ameliyat覺n覺n aç覺k veya kapal覺 ekilde olmas覺n覺 tercih edebilmek için, doktorla birlikte baz覺 faktörler kontrol edilerek karar verilmelidir. Anevrizman覺n konumuna ve boyutuna bal覺 olarak uygulanacak olan yöntem deiiklik gösterebilir.

Tedaviden Sonra Anevrizma Tekrarlar m覺?

Baar覺l覺 bir ekilde tedavi edilen anevrizmalar覺n tekrar etme olas覺l覺覺 çok düük bir ihtimaldir. Hasta ameliyat sonras覺 dikkat etmesi gereken durumlara dikkat etmezse, tekrar etme olas覺l覺覺 artabilir. Örnein; devam eden yüksek tansiyon, sigara ve alkol kullan覺m覺na devam etme ve verilen ilaçlar覺 düzenli ekilde kullanamayan hastalar da tekrarlama olas覺l覺覺 daha yüksektir.

Beyin Anevrizma Ameliyat覺 Kaç Saat Sürer?

Baz覺 hastalar覺n ameliyat korkular覺 mevcuttur. Bu tür durumlarda hastalar覺n en çok merak ettikleri sorulardan birisi “Beyin anevrizma ameliyat覺 kaç saat sürer?” sorusu olur. Anevrizma ameliyat覺n覺n süresi kullan覺lan yönteme, anevrizman覺n boyutuna ve bulunduu konuma göre deiiklik gösterebilir.

Op. Dr.
Ahmet Dikiciler
Beyin ve Sinir Cerrahisi (N繹roir羹rji)
Medical Park Adana
141

Bu i癟eriin gelitirilmesinde Medical Park Yay覺n Kurulu katk覺 salam覺t覺r.
Sayfa i癟erii sadece bilgilendirme ama癟l覺d覺r. Sayfa i癟eriinde tedavi edici sal覺k hizmetine y繹nelik bilgiler i癟eren 繹gelere yer verilmemitir. Tan覺 ve tedavi i癟in mutlaka hekiminize bavurunuz.