sat覺r aras覺

Biorezonans nedir sorusu 'Frans覺zca kökenli bir kelime olmas覺yla birlikte vücuda beyin arac覺l覺覺yla elektromanyetik frekans veren terapi yöntemlerinden biridir' eklinde cevaplanabilir. Genel anlamda, biorezonans nedir sorusu bütüncül bir yakla覺mla vücudun enerji seviyesinin yönetebilmesi ile ilikilidir. 襤nsan vücuduna hücre düzeyinde bak覺ld覺覺nda ATP olarak bilinen enerji oluur, böylece vücudun kendi içinde biyomanyetik bir alan覺 olduu düünülür.

Vücudun elektriksel alan覺n覺 olumlu etkilemeye çal覺an terapi de bir cihaz覺n yard覺m覺yla gerçekletirilir. Bununla birlikte, biorezonans terapisinin amac覺nda bireyin hücre düzeyinde bozulan elektromanyetik dalga sinyalinin dengelenmesi vard覺r. Tüm bu süreçte, vücuda frekans veren cihazdan yay覺lan güç potansiyeli bilgisayar覺n yayd覺覺 etkinin yakla覺k olarak 1000'de birine denk geldii de belirtilir. Ayr覺ca, bitkilerdeki etken maddelerden, kiinin kendi idrar ya da tükürük s覺v覺s覺n覺n frekans deerlerinden faydalanarak vücuda verilebilir. Rezonans cihaz覺nda farkl覺 teknolojiler kullan覺larak da tedavi yönetilebilir, bu dorultuda klasik, manyetik ve gerontolojik yöntemler uygulanabilir.

Biorezonans Ne 襤e Yarar?

Biorezonans tedavisi birçok hastal覺k, ba覺ml覺l覺k ya da alerjilerin semptomlar覺n覺n azalmas覺nda kullan覺labilir. Vücutta dengesini kaybetmi organ覺n frekanslar覺 bu sayede normal düzeyine getirilmeye çal覺覺l覺r. Özellikle klasik, manyetik ve gerontolojik olmak üzere üç farkl覺 teknikle kiilere uygulanmas覺 kullan覺m amaçlar覺n覺 da farkland覺r覺r. Genel olarak 3 yöntemin hedefledii uygulamalar aa覺daki gibi listelenebilir:

 • Klasik yöntemle yap覺lacak ilemler a覺rl覺kla polen, ilaç ve besin alerjisinde; üst solunum yolu hastal覺klar覺ndan alerjik rinit ve ast覺mda; psikolojik hastal覺klardan depresyon, anksiyete ve uyku düzensizliinde; eklem hastal覺klar覺ndan bel f覺t覺覺, boyun f覺t覺覺, romatizma, kireçlenme, eklem ar覺lar覺,fibromiyalji, artrit iltihab覺nda; di iltihab覺nda, polimiyaljide,migrende, nevraljide, enfeksiyon ve parazitlerde ve sigaray覺 b覺rakma çal覺malar覺nda kullan覺l覺r.
 • Manyetik yöntemden faydalan覺lan ilemlerde yüksek tansiyon, diyabetik ar覺lar ve nöropatik durumlar, eklem iltihab覺, boyun ar覺s覺, multiple skleroz ve fibromiyalji gibi otoimmun hastal覺klar, kas, eklem ve kemik ar覺lar覺, menisküs, alzheimer, panik atak ve kayg覺 bozukluu gibi durumlarda s覺kl覺kla tercih edilir.
 • Gerontolojik yöntemin uyguland覺覺 durumlar ise cilt üzerinde antiaging uygulamalarda, damarlar覺n genilemesinde, stres gidermede, h覺zl覺 nab覺z at覺m覺nda, yalanmay覺 geciktirmede, ba覺rsak problemlerinde, hastal覺klar覺 yakalanmay覺 engellemede,otoimmün hastal覺klar gibi kronik hastal覺klarda öne ç覺kar.

Biorezonans Cihaz覺n覺n Kullan覺m Alanlar覺 Nelerdir?

Biorezonans uygulamalar覺n覺 yaparken kiinin ihtiyaçlar覺 göz önünde bulundurulur. Kiinin gün içerisinde maruz kald覺覺 çevresel ve stres faktörleri ya da yedii besin gruplar覺 vücudun elektriksel alan覺n覺 bozabilir. Bu durumda, biorezonans tekniinin kullan覺lmas覺n覺 öne ç覺karabilir. Genel olarak kiinin elektriksel alan覺n覺 elektrotlarla düzenleyen mekanizman覺n kullan覺m alanlar覺 aa覺daki gibi belirtilebilir:

 • Biorezonans sigara b覺rakma çal覺malar覺: Nikotin ba覺ml覺l覺覺 olarak bilinen sigara içme istei uygulanan teknik sonras覺nda sonlanabilir. Vücuda elektriksel olarak etkileyerek beynin nikotini tan覺mas覺 azalt覺lmas覺 amaçlan覺r. Genellikle, biorezonans sigara b覺rakma süreci art arda uygulanan 2 seansl覺 ilemlerle gerçekletirilir.
 • G覺da Ba覺ml覺l覺klar覺 ve Kilo verme: Terapinin odakland覺覺 nokta karbonhidrat içerikli g覺dalar üzerine olmaktad覺r. Böylece, kiinin ac覺kma hissi azalarak tokluk durumu yaamas覺 hedeflenir. Yap覺lan çal覺malarla kii büyük bir diyet temposuna girmeden kilo vermeye rahatça balayabilir. Cihazla beraber yap覺lan uygulama ortalama 6 seansla tamamlanabilir.
 • Alkol Ba覺ml覺l覺覺: Kiinin a覺rl覺kla içtii içki türleri cihazda tan覺mlan覺r. Yap覺lan seanslarla kiinin alkol içme istei büyük ölçüde s覺n覺rland覺r覺labilir. Kiinin alkol al覺m覺 azald覺覺 için hayat kalitesi de yükselmeye balar.
 • Ar覺 terapileri: Vücutta özellikle kronik ar覺lar覺n tam nedeni bilinemedii için t覺bbi olarak tedavi plan覺 ç覺kar覺lamayabilir. Yap覺lan uygulama ar覺 iddetinin azalmas覺n覺n yan覺nda ar覺n覺n kayna覺 üzerine iyiletirmeler yapabilir. Bu durum, fibromiyalji gibi hastal覺klarda öne ç覺karak ortalama 6 seans gibi bir uygulamayla tamamlanabilir.
 • Madde ba覺ml覺l覺覺: Kiinin kulland覺覺 yasakl覺 madde cihaza tan覺t覺larak uygulama balat覺l覺r. Seçilen maddenin elektromanyetik frekans覺 belirlendikten sonra tam tersinde frekans sinyali kiiye elektrotlar yard覺m覺yla verilir. Vücudun temizlenmesini salayan bu yöntemde seans say覺s覺 geni bir aral覺kta farkl覺l覺k gösterebilir, ortalama olarak 5-10 seansta sonlanabilir.

Tüm bunlar覺n yan覺nda stres, alerji, pemf terapi ya da bach çiçekleri en çok uygulanan terapiler aras覺ndad覺r.

Biorezonans Tedavisi Hangi Kiilere Uygulanabilir?

Bu alanda uygulanan tedaviler; kesin sonuç al覺namayan problemlerin giderilmesi, hastal覺k riski olan kiilerin korunmas覺, ba覺ml覺l覺klar覺n ve g覺da toleranslar覺n覺n azalt覺lmas覺 gibi ekstrem durumlar üzerine çal覺覺r. Medikal tedavilerle bütünleyici yakla覺mlar覺 içeren sistem kesin bir sonuç garantisi vermesi mümkün deildir.

Kiilerin vücutlar覺nda elektriksel alan dengesi birçok uyar覺c覺dan etkilenebilir, bu nedenle tedavinin etkileri azalabilir ya da artabilir. Tüm bu bilgiler 覺覺覺nda; tedaviye bavuran kiiler aa覺daki gibi s覺ralanabilir:

 • Ba覺覺kl覺k sistemi düük ve otoimmun hastal覺覺 olan bireyler
 • Nörolojik ikayetleri olan kiiler
 • Fibromiyalji,iltihapl覺 eklem romatizmas覺 gibi kronik ar覺 çeken kiiler
 • Vitiligo,sedef, atopik dermatit gibi cilt problemleri yaayan kiiler
 • Sigara, alkol ve uyuturucu madde gibi ba覺ml覺l覺klar覺 olan bireyler
 • A覺r覺 terleme problemi olan kiiler
 • Kilo problemi yaayan ya da obezite hastas覺 olan kiiler
 • 襤ltihapl覺 ba覺rsak sendromu, laktoz ya da gluten intolerans覺 olan kiiler
 • Belirli bir besine kar覺 alerjisi gelien kiiler
 • Duygu durum bozukluu ya da depresyon gibi psikolojik hastal覺klar覺 olan bireyler
 • Tiroid problemleri gibi hormonal düzensizlik yaayan kiiler 
 • Otizm, dikkat da覺n覺kl覺覺, uyku bozukluu gibi problemleri olan kiiler

manyetik alanda kendisine verilen doru frekans sinyali ile enerjisi dengelenebilir. Günümüzde bu tekniklerin yayg覺n kullanan kiilerin deterjan, polen, kimyasallar, hayvan tüyleri, parfüm ve g覺daya kar覺 alerjisi olduu dikkat çekicidir.

Biorezonans Tedavisi Nas覺l Uygulanabilir?

Biorezonans tedavisi görenler yorumlar覺na bak覺ld覺覺nda klasik yönteme daha çok bavurulduu gözlemlenebilir. Klasik yöntemde tasarlanan cihaz覺n menei Almanya'da üretilmesiyle dikkat çeker. Cihaz覺n çal覺ma mekanizmas覺na göre kiinin problemine neden olan maddenin say覺sal olarak makineye yüklenmesi ve oluturan bu standart frekans覺n覺n tam aksine bir frekans kiiye verilir.

Tedavi olarak kullan覺lan bu yöntemde, kiiyi olumsuz etkileyen madde bir yiyecek, alkol, yasakl覺 madde ya da sigara olabilir. Cihazda bu maddeye kar覺 tan覺ma saland覺ktan sonra kii elinde elektrotlar覺 tutarak ayaklar覺n覺 metal bir alana koymas覺 gerekmektedir. 襤lemden sonra kiide bir nötrleme yaan覺r, sonucunda kiinin rahatlamas覺 ve hastal覺klar覺n覺n semptomlar覺n覺n azalmas覺 beklenir.

Biorezonans Hakk覺nda S覺kça Sorulan Sorular

Biorezonans tedavisinin yan etkisi var m覺d覺r?

Uygulanan yöntemlerde vücuda kan yoluyla ya da herhangi bir ekilde kimyasal madde verilmez. Bu nedenle, ar覺s覺z ve ilaç verilmeden uygulanan teknikleri içerir. Bununla birlikte, vücuda bir frekans verildii için ilem s覺ras覺nda baz覺 yan etkiler görülebilir. Çok az kiide oluabilen bu yan etkiler vücut biyokimyas覺n覺n farkl覺 olmas覺ndan kaynakl覺d覺r.

Küçük çapl覺 bu yan etkiler aras覺nda yorgunluk hali, ba dönmesi, tedavi edilen vücudun bölgesinde anl覺k hissizlik duyma ya da alg覺lama düzeyinin çok k覺sa süreli dümesi görülebilir. Yap覺lan tetkikler sonucunda bu hafif yan etkilerin tedavinin al覺ma süreci olduu ifade edilir. Bunun yan覺nda, baz覺 kiilerde ortaya ç覺kabilen bu yan etkiler geçicidir. Ancak, kiinin kalp pili, organ nakli gibi sistemik durumlar覺 varsa ileme girmeden önce doktoruna dan覺mas覺 önerilir.

Biorezonans tedavisinde uygulamalar kal覺c覺 m覺d覺r?

Problemin kayna覺 tam tespit edildikten sonra vücudun dengesini bozan madde bulunabilir. Sonras覺nda bu maddenin frekans覺n覺n z覺tt覺 bir elektriksel alan覺n vücutta oluturulmas覺 gerekir. Yap覺lan bu ilemin verimlilii ve kal覺c覺l覺覺 bireyin sal覺k profiline, yaam tarz覺na ve çevresel etkenlere bal覺 olarak deiebilir.

Problemin türü ve seans say覺s覺na göre ilemin kal覺c覺l覺覺 farklanabilir. Bu süreçte, biorezonans doland覺r覺c覺l覺覺 ad覺 alt覺nda kiilere hastal覺klar覺 tamamen geçecekleri kesin bir dille söylenebilir. Bu nedenle, profesyonel bir kadro ve doktor kontrolünde ilemlerin yap覺lmas覺 tavsiye edilir.

Psikolojik hastal覺klar覺 olanlar biorezonans tedavisine girebilir mi?

Baz覺 psikolojik hastal覺klarda beyin aktivitesi kritik düzeye ulaabilir, bu sebeple doktor kontrolünde tedavilerin yürütülmesi önemlidir.

 

En ok Okunan Sal覺k Rehberi Yaz覺lar覺m覺z

Sosyal Medya Hesaplar覺m覺z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Psk.
An覺l zcan
Psikoloji
VM Medical Park Samsun
3468

Bu i癟eriin gelitirilmesinde Medical Park Yay覺n Kurulu katk覺 salam覺t覺r.
Sayfa i癟erii sadece bilgilendirme ama癟l覺d覺r. Sayfa i癟eriinde tedavi edici sal覺k hizmetine y繹nelik bilgiler i癟eren 繹gelere yer verilmemitir. Tan覺 ve tedavi i癟in mutlaka hekiminize bavurunuz.