sat覺r aras覺

Botoks ve botoksun zararlar覺 denince akla; alerjik reaksiyon, yanl覺 uygulamadan kaynakl覺 görsel deformasyonlar ve çok k覺sa bir süre içinde etkisini kaybetmesi gibi durumlar gelir. Zararlar覺n覺n yan覺 s覺ra botoksun yan etkileri de herhangi bir sebeple uygulamay覺 tercih edenlerin bilgi sahibi olmas覺 gereken konulardand覺r.

Hem zararlar覺n覺n hem de yan etkilerinin önüne geçmek ise öncelikle profesyonel bir uzman kontrolünde olman覺n yan覺 s覺ra uzman taraf覺ndan verilen yönlendirmelere de birebir uymakla mümkündür. Dolay覺s覺yla botoks hem t覺bbi hem de estetik uygulamalarda fayda ve zarar dengesi dikkate al覺narak yap覺lan bir uygulama olarak uzun y覺llard覺r insan hayat覺ndad覺r.

Botoks Nedir?

Botoks, botulinum toksini tip A ve clostridium botulinum bakterisi ile birlikte bakteri türlerinin bir arada bulunduu bir nörotoksik proteindir. Bu toksin uyguland覺覺 alandaki kaslar覺 bir süreliine ilevsiz hale getirerek o bölgedeki fonksiyonlarda ya da görsel k覺r覺覺kl覺klarda kayda deer bir azalma salar.

T覺bbi ve kozmetik amaçl覺 kullan覺l覺r. Etkisi yap覺lan bölgeye bal覺 olarak genellikle 3 ila 8 ay sürer. Tarihi 1817 y覺l覺na dayanan botoks, 1973 y覺l覺nda ilk kez insanlarda kullan覺lsa da t覺bbi olarak onaylanmas覺 1989 y覺l覺n覺 bulur.

2002 y覺l覺 2. çeyreinin balar覺nda ise ka aralar覺nda ve koltuk alt覺 terlemelerini azaltma konusunda FDA onay覺 alm覺t覺r. Günümüzde yayg覺n olarak kullan覺lan uygulama kad覺nlar taraf覺ndan %90 erkekler taraf覺ndan ise %10 oran覺nda tercih edilir. 

Botoksun Zararlar覺 Nelerdir?

Botoks her ne kadar t覺bbi amaçl覺 da uygulansa da genellikle estetik amaçl覺 tercih edilir. En çok tercih edilen bölgeler aras覺nda yüz botoksu gelir. Ka, al覺n bölgesi, mimik k覺r覺覺kl覺klar覺na çare arayan kad覺n ve erkekler botoks uygulamalar覺yla yüzlerindeki çizgilerden bir süreliine de olsa kurtulmay覺 amaçlarlar.

Her müdahalede olduu gibi botoks uygulamas覺nda da istenmeyen yan etkilerin ortaya ç覺kmas覺 olas覺d覺r. Botoks zararlar覺 aras覺nda aa覺daki maddeleri saymak mümkündür.

 • Botoksun etkisinin zamanla azalmas覺
 • Gereinden fazla enjekte edilmesinden kaynakl覺 fazla toksik maddeye maruz kalmak
 • Uygulanan bölgede enfeksiyon oluma riski
 • Uygulanan bölgede kal覺c覺 hasar kalmas覺
 • Yanl覺 uygulamaya bal覺 olarak görsel bozukluk olumas覺
 • Bölgede oluabilecek alerjik reaksiyonlar
 • Hamile ve emziren hastalarda ortaya ç覺kabilecek yan etkiler
 • Ba ar覺s覺, göz kapa覺nda geçici düme, geçici göz kuruluu gibi geçici yan etkiler

Botoks zararlar覺 aras覺nda say覺lan maddeler tek tek incelediinde baz覺 yan etkiler k覺sa süreli olurken baz覺lar覺n覺n ise hastan覺n yaam kalitesini düürecek uzun süreli ya da kal覺c覺 zararlar olduunu söylemek mümkündür. Bundan dolay覺 botoks uygulamas覺n覺n mesleinde uzman sertifikal覺 profesyoneller taraf覺ndan yap覺lmas覺 önemlidir. 

Erkeklerde Botoksun Zararlar覺

Yal覺l覺a bal覺 kolajen kayb覺 kad覺nlar覺n olduu kadar erkeklerin de sorunudur. Dolay覺s覺yla yüzün elastikiyetinin azalmas覺ndan kaynakl覺 k覺r覺覺kl覺klar ve ince çizgilerin önüne geçmek isteyen erkekler de botoks yapt覺rmay覺 tercih ederler. Botoks zararlar覺 kad覺nlarda olduu kadar erkeklerde de istenmeyen yan etki olarak ortaya ç覺kabilir.

Bununla birlikte erkek ve kad覺n anatomisi farkl覺 olduundan botoksun etkisi erkek ve kad覺nlarda farkl覺l覺k gösterebilir. Erkekler daha çok saç diplerine, ka aralar覺na ve göz çevresine botoks yapt覺r覺rlar. Erkeklerdeki uygulamas覺nda botoks yerine brotox terimi kullan覺l覺r.

Erkeklerde yüze yap覺lan botoksun yan覺 s覺ra uygunsuz mesane kas覺lmalar覺nda, iyi huylu prostat büyümesinde, ar覺l覺 mesane sendromu ve erken boalma problemlerinde de botoks uygulamas覺na gidilir. Her ne kadar ürolojide botoks uygulamalar覺yla ilgili çal覺malar devam etse de t覺bbi tedaviye cevap vermeyen hastalara botoks uyguland覺覺 bilinir.

Örnein mesane botoksu yapt覺ran hastalardaki baar覺 oran覺n覺n %75-80 aras覺nda olduu rapor edilmitir. Etki süresi ortalama 1-3 y覺l aras覺nda deiir. Hastalar覺n bu uygulaman覺n geçici olduu ve tekrarlanmas覺 gerekecei konusunda bilgilendirilmesi botoksun etkisi geçtikten sonra ortaya ç覺kabilecek olas覺 bir hayal k覺r覺kl覺覺n覺n önüne geçecektir. Erkeklerde botoks zararlar覺 uygulanan bölgeye göre deie de kad覺n hastalarla hemen hemen ayn覺d覺r.

Kad覺nlarda Botoksun Zararlar覺

Botoks sadece bu konuda uzman doktorlar taraf覺ndan yap覺lmas覺 gereken bir uygulamad覺r. Dünya çap覺nda onay alm覺 bir uygulama olsa da ehliyetsiz ellerde ciddi bir tehlikeye dönüebilir. Dolay覺s覺yla botoks yapt覺rmaya karar verenlerin bu ilemi sertifikal覺 uzmanlara yapt覺rmas覺 iddetle önerilir. Botoks yap覺l覺rken uygulanan doz oldukça önemlidir.

Doz ne kadar azsa yan etkiler de o derece azal覺r. Sadece estetik amaçl覺 deil di s覺kma, kronik migren, terleme gibi uygulamalar覺 da hastalar taraf覺ndan s覺kça tercih edilmektedir. Bununla birlikte kad覺nlar覺n hamilelik ve emzirme gibi dönemlerinde botoksun zararl覺 olduu düünülmektedir.

Her ne kadar bu konuda yeterli veri ve vaka çal覺mas覺 olmasa da botulinum toksininin plasentadan bebee geçebilecei ve fetüse zarar verebilecei varsay覺lmaktad覺r. Ayn覺 ekilde emzirme s覺ras覺nda da botoks önerilmez.

Hem emzirme hem de hamilelik s覺ras覺nda botoks yapt覺rmak isteyenlerin botoksun zaman覺 ve uygulanacak toksin ile ilgili mutlaka bir uzman görüü almalar覺 önerilir. Uzman görüü botoksun yan etkileri ve zararlar覺 hakk覺nda hastan覺n bilgi sahibi olabilmesi için önemlidir.

Botoksun Yan Etkileri

Botoksun faydalar覺 ve zararlar覺 tart覺覺lmas覺 gereken bir konudur. 襤lemin hastada yaratt覺覺 sonraki tatmin duygusu da hesaba kat覺ld覺覺nda doru uygulanm覺 bir botoksun yan etkileri çok da kayda deer deildir. Botoksun en belirgin yan etkileri aras覺nda aa覺daki etkileri saymak mümkündür.

 • G覺da zehirlemesi
 • Göz kapa覺 düüklüü
 • Ba ar覺s覺
 • Yap覺lan bölgede ilik ve morarma
 • Ka seirmesi
 • Uygulanan bölgede uyuma hissi
 • Yak覺n bölgede geçici felç
 • Enjeksiyon bölgesinde ar覺, k覺zar覺kl覺k, ödem
 • Hafif mide bulant覺s覺
 • Ate, titreme, a覺z kurumas覺
 • Çift görme veya görmede azalma
 • Kanama, ime

Yukar覺daki yan etkiler hastalar覺n %1 ila %2’sinde görülme olas覺l覺覺 olan yan etkiler olup nadir ve geçici yan etkilerdir. Bu haliyle botoks doru kiiler taraf覺ndan uyguland覺覺nda yan etkisi oldukça az ve güvenilir bir uygulamad覺r.

Herhangi bir cerrahi ilem olmadan hastalar覺n istedikleri sonucu almas覺 ise ayr覺ca avantajd覺r. Botoksun faydalar覺 ve zararlar覺 hasta ve doktor aras覺nda uygulama öncesi konuulmas覺 ve mutab覺k kal覺nmas覺 gereken bir konudur.

Botoks Hakk覺nda S覺kça Sorulan Sorular Nelerdir?

Kaç Çeit Botoks Vard覺r?

Çene, dudak, ka, yüz, ka aras覺, göz çevresi, yanak, terleme, mesane, migren botoksu olmak üzere oldukça fazla bölgeye botoks yap覺labilir. 

Botoks ve Dolgu Aras覺nda Ne Fark Var?

Botoks ve dolgu genellikle kar覺t覺r覺lan iki farkl覺 uygulamad覺r. Bu iki uygulaman覺n öncelikle içerii farkl覺d覺r. Botoksta toksin kullan覺l覺rken dolguda insan vücudunda bulunan protein olan hylüronik asit kullan覺l覺r.

Dolguda genellikle uygulanan bölgedeki ekil bozukluunun giderilmesi amaçlan覺r. Botoks ise uygulanan bölgedeki kaslar覺 bloke ederek bölgenin sabit kalmas覺n覺 salar. Her iki uygulamam覺n etki süreleri de farkl覺d覺r. 

Botoks Sonras覺nda Nelere Dikkat Edilmeli?

Botoks uygulamas覺 sonras覺nda bölgenin en az 6 saat boyunca suyla temas etmemesi gerekir. Bunun yan覺 s覺ra doktorun önerecei süre boyunca spor yapmamak, öne eilmemek, gece uyurken s覺r üstü yatmak da dikkat edilmesi gereken konulardand覺r.

Hamam, sauna ve alkol de botoksun etkisini olumsuz etkileyeceinden doktorun önerilerini dikkate almak gerekir. 

Botoks Güvenilir Bir Uygulama M覺?

Botoks hem FDA hem de ülkemizde Sal覺k Bakanl覺覺 taraf覺ndan onayl覺 bir uygulamad覺r. Dünyada kullan覺m oran覺 ise oldukça yüksektir. a覺l覺kyutkunurken boaz ar覺s覺, kas gevetme gibi farkl覺 sal覺k problemlerinde baar覺l sonuçlar elde edilmi ancak esas olarak estetik uygulamadaki baar覺l覺 çal覺malarla kendini göstermitir. 

En ok Okunan Sal覺k Rehberi Yaz覺lar覺m覺z

Sosyal Medya Hesaplar覺m覺z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Dr. r. yesi
Emine Erimen G羹r
Sa癟 Ekimi Klinii
襤stinye niversitesi Hastanesi Medical Park Gaziosmanpaa
15408

Bu i癟eriin gelitirilmesinde Medical Park Yay覺n Kurulu katk覺 salam覺t覺r.
Sayfa i癟erii sadece bilgilendirme ama癟l覺d覺r. Sayfa i癟eriinde tedavi edici sal覺k hizmetine y繹nelik bilgiler i癟eren 繹gelere yer verilmemitir. Tan覺 ve tedavi i癟in mutlaka hekiminize bavurunuz.