sat─▒r aras─▒

cift-cene-ameliyati

A─č─▒z ve çene yap─▒s─▒nda bulunan anatomik bozukluklar çift çene ameliyat─▒ ile düzeltilebilir. Çenede bulunan bozukluklar için ilk i┼člem olarak ortodonti i┼člemleri uygulan─▒r.

   

Çocuklarda çene bozukluklar─▒n─▒ gidermek için çe┼čitli aparatlar kullan─▒l─▒r. Bu aparatlar bir vida ile sabitlenir. Vida ve apareyler sayesinde çene istenilen konuma getirilir.

Tedavinin cevap vermedi─či noktada ise cerrahi i┼člemlere ihtiyaç duyulur.

Çift Çene Ameliyat─▒ Nedir?

Çift çene ameliyat─▒ nedir sorusuna; a─č─▒z ve çene yap─▒s─▒nda bulunan anatomik problemi düzeltmek için gerçekle┼čtirilen cerrahi operasyondur yan─▒t─▒ verilebilir. Ayn─▒ zamanda ortognatik cerrahi olarak da adland─▒r─▒l─▒r.

Di┼č, çene ve çene kemiklerini a─č─▒zda bulunmas─▒ gereken yerlere getirilerek düzeltilir. Di┼č tel tedavisi soruna çözüm getirmedi─či noktada ortognatik cerrahiye ba┼čvurulur.

Özellikle küçük ya┼člarda tel tedavisi ile düzeltilmemi┼č alt ve üst çeçene problemlerinde çift çene ameliyat─▒ gerçekle┼čtirilmek zorunludur. Bu noktada cerrah ve ortodontistler birlikte çal─▒┼čarak bu operasyonu gerçekle┼čtirir.

Çocuklarda Çift Çene Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?  

Çocuklarda çift çene ameliyat─▒ ilk ba┼čvurulan yol de─čildir. Çocuklarda ortodonti tedavileri daha kolay ilerler. Henüz a─č─▒z yap─▒s─▒ geli┼čmedi─či için kolayca müdahale edilebilir. ─░lk müdahale yöntemleri olarak a─č─▒z di┼č ve çene cerrahisi i┼člemlerine gerek duyulmaz.

Öncelikle tel tedavisi tercih edilir. E─čer çocuk dar bir çene yap─▒s─▒na sahipse vidal─▒ geni┼čletme apareyleri ile geni┼čleme sa─član─▒r.

Bu yöntem ile dar çene kolayl─▒kla geni┼čletilebilir. Çene gerili─či do─ču┼čtan veya bebeklik s─▒ras─▒nda kazan─▒lan al─▒┼čkanl─▒klardan kaynaklanm─▒┼č olabilir. Hastan─▒n ya┼č─▒na uygun apareyler ile tedavi i┼člemlerine ba┼član─▒r.

Kad─▒nlarda Çift Çene Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur? 

Kadınlarda Çift Çene Ameliyatı Nasıl Olur? 

Kad─▒nlarda çift çene ameliyat─▒ oldukça kolayd─▒r. 1 ile 4 saat aras─▒nda de─či┼čen operasyon ile çift çene problemleri düzeltilebilir. Kad─▒nlarda tek ba┼č─▒na ortodonti tedavinin yeterli olmad─▒─č─▒ noktada bu operasyona ba┼čvurulabilir.

Çene i┼člevinin yetersiz oldu─ču noktada da çift çene operasyonu gerekli olabilir. Uzun süredir süregelen ortodonti tedavinin cevap vermedi─či noktada kad─▒nlar son tedavi yolu olarak bu ameliyata ba┼čvurabilir.

Genel anestezi riskleri d─▒┼č─▒nda bir risk yoktur. ─░yile┼čme süreci ise bir buçuk aya kadar sürebilir. 

Erkeklerde Çift Çene Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur? 

Erkeklerde çift çene ameliyat─▒ kolay ve risksiz bir i┼člemdir. Kad─▒nlarda oldu─ču gibi ortodonti tedavilerin cevap vermedi─či noktada bu operasyona ba┼čvurulabilir.

Kad─▒n ve erkeklerin çene yap─▒s─▒ genellikle farkl─▒l─▒k gösterir. Erkekler daha kemikli bir çene yap─▒s─▒na sahiptir.

Hastan─▒n çene yap─▒s─▒na ve bozuklu─čuna göre operasyon de─či┼čiklik gösterdi─či için kad─▒n ve erkeklerdeki operasyonlarda de─či┼čiklik görülebilir. 

Ya┼čl─▒larda Çift Çene Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Ya┼čl─▒larda cerrahi operasyonlar gençlere göre daha zor olabilir. Ya┼čl─▒l─▒k dolay─▒s─▒ ile kas, kemik ve eklemlerde meydana gelen rahats─▒zl─▒klar ve zedelenmeler operasyonlar─▒ daha zorlu bir hale getirir.

Bundan dolay─▒ çift çene operasyonlar─▒ ya┼čl─▒lar için daha zordur. hem üst hem de alt çenede i┼člem yap─▒lacaksa operasyon daha bir zor al─▒r. Ya┼čl─▒ hastalar─▒n iyile┼čme süreci daha uzundur.

Yaralar─▒n daha zor ve geç iyile┼čmesi ameliyat sonras─▒ tedavi sürecini uzatabilir. Bundan dolay─▒ çene operasyonlar─▒ bu ya┼č kitlesi için daha zahmetli bir al alabilir. 

Çift Çene Ameliyat─▒ Nas─▒l Yap─▒l─▒r?

Çift Çene Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Çift çene ameliyat─▒ nedir sorusunun en net cevab─▒ alt ve üst çenedeki uyumsuzluklar─▒n giderilmesi denebilir. Bu operasyon zor ve komplike de─čildir.

Alt çenenin önde olmas─▒ estetik olarak sorun omas─▒n─▒n an─▒ s─▒ra çi─čneme, yeme ve nefes alma gibi hayatsal fonksiyonlarda problem olabilir. Bundan dolay─▒ düzeltilmesi gerekir. Düzeltilmemesi sonucunda uzun vadede çene eklemi rahats─▒zl─▒klar─▒na sebebiyet verebilir.

Bunlar─▒n yan─▒ s─▒ra nefes problemlerinden dolay─▒ geceleri konforsuz bir uykuya neden olur. Uyku apnesi en yayg─▒n etkilerinden biridir.

Çift çene ameliyat─▒ at çenenin geri al─▒nmas─▒ ile kolay bir ┼čekilde sa─članabilir. Yap─▒lan müdaheleler genellikle çenenin geri veya ileri al─▒nmas─▒, üst çenenin a┼ča─č─▒ indirilmesi veya öne al─▒nmas─▒ olabilir. 

Çift Çene Ameliyat─▒ Riskleri Nelerdir?

Çift çene ameliyat─▒ sonras─▒ süreç de─či┼čiklik gösterir. Fakat operasyon s─▒ras─▒nda olu┼čabilecek riskler aras─▒nda genel anestezi riskleri d─▒┼č─▒nda bir problem yoktur. A─č─▒zda, yüzde veya kemiklerde olu┼čabilecek kal─▒c─▒ herhangi bir risk yoktur.

Sadece sinirlerde bir komplikasyon gerçekle┼čebilir. Fakat bu kal─▒c─▒ bir soruna sebebiyet vermez. Ameliyattan önce her operasyonda oldu─ču gibi gerekli i┼člemlerin gerçekle┼čtirilmesi gerekir.

Alerji testleri bunlar─▒n aras─▒nda en önemli olanlardan biridir. Genel anestezi riskleri her operasyonda bulunan risklerdir. Alt ve üst çenede bulunan sinirler zarar görebilir. Bu durumda ise bir aya kadar belli bir süre uyu┼čukluk hali hissedilebilir.

Dudakta veya dilde herhangi bir problemle kar┼č─▒la┼č─▒lmaz. Fakat a─č─▒z çevresinde uyu┼čukluk hissi normaldir.

Çift Çene Ameliyat─▒ Sonras─▒ Ne Yapmal─▒y─▒m?

Çift ameliyat─▒ sonras─▒ ani hareketlerin önlenmesi amac─▒ ile lastik tak─▒labilir. Hastan─▒n bu lasti─či belirlenen süre kadar takmas─▒ gerekir. Hastan─▒n durumuna göre hastalar birkaç gün mü┼čahede alt─▒nda tutulur.

Çift çene ameliyat─▒ sonras─▒ 15 gün hasta s─▒v─▒ diyeti uygulamal─▒d─▒r. Kat─▒ ve sert yiyecekler, operasyon bölgesine zarar verebilir. S─▒v─▒ diyeti sonras─▒nda ise yumu┼čak k─▒vaml─▒ kat─▒ yiyeceklere geçilmelidir.

Çok sert yiyeceklere geçi┼č zamanla ve kademeli olmal─▒d─▒r. Bu süreçte kat─▒ besinler çene yap─▒s─▒na zarar verebilir. Yakla┼č─▒k bir buçuk ay sonra normal beslenme düzenine geçi┼č yap─▒labilir. A─č─▒z içinde tam olarak iyile┼čme gerçekle┼čene kadar dikkatli olunmas─▒ gerekir.

Çift Çene Ameliyat─▒ Kaç Günde ─░yile┼čir?

├çift ├çene Ameliyat─▒ Ka├ž G├╝nde ─░yile┼čir?

Akl─▒n─▒zda çift çene ameliyat─▒ kaç günde iyile┼čir gibi bir soru olu┼čabilir. Çift çene ameliyat─▒ sonras─▒ süreç hastay─▒ zorlamaz. Beslenme düzenindeki de─či┼čiklikler d─▒┼č─▒nda hasta hayat─▒na devam edebilir. Tam olarak iyile┼čme ise 6 haftay─▒ bulur. ─░lk günlerde hafif a─čr─▒ hissedilebilir. 

Genel olarak özetlemek gerekirse çift çene ameliyat─▒ k─▒sa süreli bir operasyondur. Çenede bulunan yap─▒ bozukluklar─▒ hastan─▒n günlük hayat─▒n─▒ zorla┼čt─▒r─▒r. Bundan dolay─▒ iyile┼čtirilmesi gereken bir durumdur.

Çene bozuklu─ču, nefes almada, çi─čnemede, yemek yemede ve a─č─▒zla gerçekle┼čtirilen birçok i┼člevde sorunlara sebebiyet verir. Ayr─▒ca horlama gibi sonuçlar─▒ da olabilir. Bu nedenle iyile┼čtirilmesi ┼čartt─▒r. Operasyon sonras─▒nda hasta k─▒sa sürede normal hayat─▒na dönebilir. 

S─▒kça Sorulan Sorular

Çift çene cerrahisi hangi tedavilerden sonra uygulan─▒r?

Bu operasyon, tedavilerin tek ba┼č─▒na yeterli olmad─▒─č─▒ noktada uygulan─▒r. Çene i┼člevinin yetersiz oldu─ču noktada çene ameliyat─▒na ihtiyaç duyulur. Uyku problemlerini azaltmak için bu operasyona ba┼čvurulabilir. Çene bozukluklar─▒ nefes almada zorluk ç─▒kard─▒─č─▒ için operasyon sonras─▒ hasta daha kaliteli ve deliksiz uyku çekebilir.

Çift çene cerrahisi ne zaman uygulan─▒r?

Ortodonti tedavinin çok uzun sürmesi durumunda cerrahi operasyon ile tedavi süreci k─▒salt─▒labilir. Di─čer bir yandan, konu┼čmada bulunan bozukluklar─▒ düzeltme amac─▒yla da bu ameliyata ba┼čvurulabilir. Fakat bu tedavide konu┼čma terapisi ile birlikte ilerlenmelidir. Çift çene operasyonlar─▒, çene a─čr─▒lar─▒ ya┼čayan hastalar için de uygulanabilir. E─čer hasta ciddi çene a─čr─▒lar─▒ ile kar┼č─▒ kar┼č─▒ya ise bu operasyon tedavi yöntemi olabilir. 

Çift çene ameliyat─▒ zor mu?

Çift çene ameliyat─▒ zor mu diye merak ediyorsan─▒z bu sorunun cevab─▒ hastan─▒n durumuna göre de─či┼čiklik gösterir. Hem alt çenede hem de üst çenede düzeltilmesi gereken durumlar varsa operasyon daha komplike ve uzun bir hale gelebilir. Çift çene ameliyat─▒ riskleri ve ameliyat süreci için endi┼čelenmeye gerek yoktur. 

Çift çene ameliyat─▒ kaç saat sürer?

Çift çene ameliyat─▒ kaç saat sürer sorusuna 1.5 saat ile 4 saat aras─▒nda yan─▒t─▒ verilebilir. Çene yap─▒s─▒n─▒n bozuklu─čuna göre ameliyat süresi de─či┼čiklik gösterir. 

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Dr. ├ľ─čr. ├ťyesi
Adile Dikmen
Plastik, Rekonstr├╝ktif ve Estetik Cerrahi
Medical Park Ankara (Bat─▒kent)
2534

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.