sat─▒r aras─▒

Epilepsi hastalar─▒ toplumda olumsuz ön yarg─▒ya s─▒kça maruz kal─▒yor ve bu yüzden ma─čdur ediliyor. Bu durum hastan─▒n ve ailesinin ya┼čam─▒n─▒ oldukça zorla┼čt─▒r─▒yor. Oysa epilepsi hastalar─▒ uygun tedaviyle herhangi bir diyabet ve tansiyon hastas─▒ gibi günlük ya┼čam─▒na devam edebilir.

Epilepsi, yayg─▒n bilinen hali ile sara hastal─▒─č─▒ beyinden kaynaklanan ve tekrar eden nöbetlerle kendini gösteren bir hastal─▒k. Beynin normal i┼čleyi┼čindeki bir bozukluk ani ve a┼č─▒r─▒ bir elektrik bo┼čal─▒m─▒na sebep olarak ki┼činin davran─▒┼č─▒nda ve bilincinde de─či┼čiklik meydana getirebiliyor.

Bu nöbetlerin ataklar halinde tekrarlamas─▒ durumunun epilepsi hastal─▒─č─▒ olarak adland─▒r─▒ld─▒─č─▒n─▒ söyleyen VM Medical Park Samsun Hastanesi Çocuk Nörolojisi Uzman─▒ Dr. Hülya ─░nce epilepsi ile kar─▒┼čan durumlara dikkat edilmesi gerekti─čini ve hastal─▒─č─▒n çocukluk ça─č─▒nda ya┼člara göre ayr─▒ld─▒─č─▒n─▒ ifade ediyor. 

Çocuklarda Epilepsi Belirtileri Nelerdir? 

Yenido─čan döneminin en çok kar┼č─▒la┼č─▒lan paroksismal bozuklu─ču nöbet geçirmektir ve her 100 canl─▒ do─čan bebekte yüzde 1,8- 3,5 oran─▒nda görülür. Ate┼čli havale olarak adland─▒r─▒lan durumlar 6 ay - 5 ya┼č aras─▒ndaki çocuklar─▒n yüzde 4’ünde görülür.

Bu çocuklar─▒n yakla┼č─▒k yar─▒s─▒nda ileride epilepsi geli┼čti─či gözlenir. Süt çocuklu─ču döneminde nefes tutma nöbetleri (kat─▒lma nöbeti), gastroözefagial reflü hastal─▒─č─▒, infantil mastürbasyon veya startle hastal─▒─č─▒ gibi patolojik durumlar─▒n yan─▒nda shaddering atak, benign ekstraoküler göz hareketleri, jitteriness (titreme) gibi fizyolojik durumlarla ay─▒r─▒m─▒ yap─▒lmal─▒.

Oyun ve okul ça─č─▒ çocuklar─▒ndaysa psikojenik nöbetler, kardiyak kaynakl─▒ senkop, tik bozuklu─ču, gündüz hayali veya migren ba┼č a─čr─▒s─▒n─▒n öncüleri olarak tan─▒mlad─▒─č─▒m─▒z siklik kusma ve bening paroksismal vertigo ile ay─▒r─▒c─▒ tan─▒s─▒ mutlaka yap─▒lmal─▒. 

Bir olay─▒n epileptik bir atak olarak de─čerlendirilebilmesi için öncelikle atak an─▒nda çocukta normalden farkl─▒ bir ┼čeyler olmal─▒. Çocu─čun hareketlerinde veya bilincinde “kesintiye u─črama” hali, vücudunda normalden farkl─▒ hareketlerin, kas─▒lmalar─▒n, titremelerin veya s─▒çramalar─▒n varl─▒─č─▒ veya normalden farkl─▒ olarak vücudunu kullanamama, hareket edememe ┼čeklinde bir “atak, periyod” olmal─▒. Bilinç kapanmas─▒ baz─▒ nöbetlere e┼člik etmeyebilir.

Ergenlik dönemindeki bir hastada psikojenik nöbetler, kardiyak kaynakl─▒ senkop, tik bozuklu─ču, hareket bozukluklar─▒ ve uyku bozukluklar─▒ s─▒kl─▒kla ilk akla gelenler.

Epilepsi te┼čhisi nas─▒l konulur? Ay─▒r─▒c─▒ tan─▒ listesinin bu kadar geni┼č oldu─ču bir durumda ancak hastan─▒n ayr─▒nt─▒l─▒ öyküsü detaylar─▒yla dinlenerek ve fizik muayenesi kapsaml─▒ bir ┼čekilde yap─▒larak do─čru karara ula┼č─▒labilir. Bu nedenle olay─▒ gören ki┼činin anlatacaklar─▒ hekim için çok de─čerli. Epilepsi, tekrarlay─▒c─▒ (iki veya daha fazla), ani (bir olayla tetiklenmemi┼č) epileptik karakterde nöbetler geçirmek olarak tan─▒mlanabilir. Nöbet aral─▒─č─▒n─▒n çok uzun olmas─▒ tan─▒ an─▒nda zorluk yaratt─▒─č─▒ için genellikle “bir y─▒l içinde geçirilen iki veya daha fazla nöbet” varl─▒─č─▒ aran─▒r. Tan─▒ için elektroensefalografi (EEG) yönteminden faydalan─▒l─▒r.  

Ancak EEG’nin alt─▒n standart tan─▒ de─čeri sadece nöbet an─▒ndaki çekimlerde bulunur. Nöbet geçtikten sonra yap─▒lan EEG normal ç─▒kabilir. Bu durum hastal─▒─č─▒ d─▒┼člamaz. O nedenle, hastadan belirli aral─▒klarla 3-4 EEG kayd─▒ istenir. Her EEG ile hastal─▒─č─▒n saptanma oran─▒ artar. 

Çocuklarda ─░laç Tedavisi Uygun mu? 

Epilepsi tedavisinde antiepileptik ilaçlar kullan─▒l─▒r. ─░deal olan─▒ tek ilaçl─▒ tedavinin tercih edilmesi. Bu ilaçlar─▒n seçimi çok önemli. ─░laç seçimi epileptik hastal─▒─č─▒n ve nöbetin türüne göre yap─▒lmal─▒. Tedavi s─▒ras─▒nda hastada görülebilecek yan etkiler takip edilmeli. Epilepsi hastal─▒─č─▒ normal geli┼čim gösteren çocuklarda yüzde 60-70 oran─▒nda tedavi edilebilen bir durum.

Ancak dirençli epilepsi olarak adland─▒r─▒lan ve çoklu ilaç tedavisi kullan─▒lmak zorunda kal─▒nan küçük bir hasta grubu da var. Baz─▒ epilepsilerde ya┼čam boyu ilaç kullanmak gerekirken, baz─▒ epilepsilerde de ergenli─če kadar ilac─▒ kesmemek gerekir. Semptomatik epilepsi denilen gruptaysa s─▒kl─▒kla ilaç tedavisi devam eder. Bu nedenle hastaya göre karar vermek önemli. 

Her hastan─▒n epilepsi s─▒n─▒flamas─▒ yap─▒lmal─▒ ve tedavi karar─▒ buna göre verilmeli. ─░laç tedavisinin etkili olmad─▒─č─▒na karar verebilmek için en az iki y─▒l boyunca iki ve daha fazla temel antiepileptik ilaç kullan─▒lm─▒┼č olmas─▒ gerekir. Ketojenik Diyet yöntemi özel seçilmi┼č hasta gruplar─▒nda çok ba┼čar─▒l─▒ olur. Baz─▒ hastalara epilepsi cerrahisi uygulanabilir.

Burada vagus sinir uyar─▒s─▒ yapan epilepsi pili kullan─▒labildi─či gibi, epileptik de┼čarja neden olan beyin bölgesi ameliyatla ç─▒kar─▒larak lezyonun ortadan kald─▒r─▒ld─▒─č─▒ cerrahi yöntem de uygulanabilir. Bazen de Kallosotomi veya Pial Rezeksiyon ad─▒ verilen yöntemler kullan─▒lmas─▒ tercih edilir. Bu kararlar─▒n verilebilmesi için hastan─▒n daha farkl─▒ tan─▒sal incelemelerinin yap─▒lmas─▒ gerekir. 

Ailelere Büyük Görev Dü┼čüyor 

Ailenin öncelikle ilaç tedavisini düzenli olarak uygulamas─▒ önemli. Ayr─▒ca çocu─čun uykusuz kalmamas─▒, uzun süre aç kalmamas─▒, kontrollerinin düzenli ┼čekilde yap─▒lmas─▒ gerekir. Ayr─▒ca ate┼čli hastal─▒klardan kaç─▒n─▒lmas─▒ son derece önemlidir. Bilgisayar, televizyon, tablet gibi fotosensitif uyar─▒c─▒larla temas─▒n azalt─▒lmas─▒ gerekir.

Nöbeti uyarabilen ilaçlardan ve yiyeceklerden kaç─▒n─▒lmal─▒. ─░laç tedavisi s─▒k s─▒k gözden geçirilmeli. Epilepsi ile birlikte dikkat eksikli─či ve hiperaktivite bozuklu─ču s─▒k görülür. O nedenle gerekli görülürse bu aç─▒dan çocuk psikiyatrisi taraf─▒ndan de─čerlendirilmesi uygun olur. Epilepsiye neden olan temel hastal─▒k ayn─▒ zamanda ö─črenmeyi de etkileyece─či için her hastaya özel de─čerlendirme yapmak gerekir. 

Öncelikle çocu─čun hastal─▒─č─▒n─▒ bilmesi bu uyumu kolayla┼čt─▒r─▒r. Yayg─▒n olarak ailelerde hastal─▒─č─▒ saklama e─čilimi görülür. Aksine, uygun tedaviyle sa─članan yüzde 60-70 ba┼čar─▒ oran─▒ yüzleri güldüren bir orand─▒r. Nöbet an─▒nda yap─▒lmas─▒ gerekenlerin ö─čretmeni ile payla┼č─▒lmas─▒, çocu─čun bak─▒m─▒n─▒ üstlenen ki┼čilerin bu konuda bilgi ve cesaret sahibi olmalar─▒ epilepsi nöbetlerinin kolay atlat─▒lmas─▒n─▒ sa─člar.

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Do├ž. Dr.
H├╝lya ─░nce
├çocuk N├Ârolojisi
VM Medical Park Samsun
189888

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.