Dr. Öğr. Üyesi Elif Atar Gaygusuz

  • Uzmanlık Alanları: Anestezi ve reanimasyon, Rejyonel anestezi, Pediatrik anestezi

Eğitim ve Uzmanlık
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Anestezi ve Reanimasyon Kliniği - Uzmanlık


Deneyim
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2006- 2011
Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2011-2015
VM Medikalpark Kocaeli Hastanesi 2015-
İstinye Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu 2016-

Kurs ve Seminerler
1. 10. Ulusal Ağrı 9. Ulusal Rejyonel Anestezi Kongresi, İstanbul
2. 12. İstanbul Eğitim Hastaneleri Sempozyum, İstanbul
3. 13. İstanbul Eğitim Hastaneleri Sempozyum, İstanbul
4. 15. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, Çeşme / İzmir
5. Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneği 46. Ulusal Kongresi, Girne/ KKTC
6. 8. KEPAN Kongresi, Antalya
7. 20. Kış Sempozyumu, Uludağ/ Bursa
8. Mekanik Ventilasyon Kursu, 28-29 Kasım 2014, İstanbul
9. 9. Rejyonel Anestezi Uygulamalarında Ultrason Kursu, 18-19 Mart 2016, Kocaeli

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

1. Oncul S, Gaygusuz EA, Yilmaz M, Terzi H, Balci C. Comparison of ketamine-propofol and remifentanil in terms of hemodynamic variables and patient satisfaction during monitored anaesthesia care. Anaesthesiol Intensive Ther. 2016;48(2):116-21.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler ve olgu sunumları:
1. Elif Atar, Tamer Kuzucuoğlu, Müjge Yücekaya, Kübra Ömeroğlu, Oğuzhan Kılavuz, Burhanettin Irlat. Karbon Monoksit Zehirlenmesinde Hiperbarik Oksijenizasyon.Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi .2007;XVIII (2) :83•88

2. Hüsnü Süslü, Elif Atar, Gülten Arslan, İzzet Alatlı, Murat Altun, Serhan Çolakoğlu Abraz.Kronik bel ağrısında transforaminal epidural steroid tedavisinin etkinliği. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi.  2008;XIX(2):67-72

3. Elif ATAR GAYGUSUZ,Tamer KUZUCUOĞLU, Emre YÜCEL,Tuğba KARAMAN,Hatice YILMAZ. Yoğun bakım ünitesinde pediatrik kolşisin zehirlenmesi: Olgu sunumu. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi.   2009;XX(3):151-153

4. Hakan ERKAL, Elif Atar GAYGUSUZ, Feriha TEMİZEL, Yaman ÖZYURT. Moyamoya Hastalığında Anestezi: Olgu Sunumu. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi. 2009;XX(3):142-145

5. Tamer KUZUCUOĞLU, Elif ATAR GAYGUSUZ, İzzet ALATLI, Emel MAYLI DAL.Tüp torakostomi sonrası gelişen reekspansiyonel akciğer ödemi: Olgu sunumu. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi.  2010;XXI(1):41-44

6. Elif ATAR GAYGUSUZ, Yaman ÖZYURT, Feriha TEMİZEL. Glukoz 6- fosfat dehidrogenaz eksikliği: Olgu sunumu. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi. 2010;XXI(1):33-36

7. Elif ATAR GAYGUSUZ, Feriha TEMİZEL, Yaman ÖZYURT, Tamer KUZUCUOĞLU.Transüretral Prostat Rezeksiyonu Sırasında Gelişen Peroneal Sinir Hasarı. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi. 2011;9(1):66-8

8. Erkan Bayram , Osman Esen , Elif Atar , Sinan Arslan , Sarpel Gürbüz , Canan Balcı. Amonyak İnhalasyonu Sonucu Gelişen Akciğer Ödeminde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Uygulamamız. Kocaeli Tıp Dergisi.2012;1(2):35-38

9. Osman Esen, Canan Balcı, Elif Atar, Taner Küçükcerit, Ümit Ali Malçok, Duygu Akalın Oysu , Erkan Bayram.Spinal Anestezi Sonrası Gelişen Bilateral Subdural Hematom.  Kocaeli Tıp Dergisi 2012; 1(2):43-46

10. Sema Öncül , Mehmet Yılmaz , Elif Atar Gaygusuz , Duygu Akalın Oysu , Osman Esen , Tahsin Şimşek , Mehmet Hamdi Aytekin , Hilal Doğan Alcal , Başol Bay. Griggs tekniği ile açılan perkütan trakeostomi deneyimlerimiz: 38 olgu. Kocaeli Tıp Dergisi 2014; 2:1-4
11. Elif Atar Gaygusuz, Sema Öncül, Efe Önen. Lateks alerjili hastada anestezi yönetimi.  Kocaeli Tıp Dergisi 2014 Cilt:3 Sayı:3

12. Sema ÖNCÜL, Mehmet YILMAZ, Elif ATAR GAYGUSUZ, Osman ESEN, Canan BALCI. Kliniğimizdeki Spinal Anestezi Uygulamalarının Retrospektif Değerlendirilmesi. ARUD Anestezi Dergisi 2015;23(2)

13. Elif ATAR GAYGUSUZ, Sema ÖNCÜL, Mehmet YILMAZ, Osman ESEN, Canan BALCI. Yoğun Bakım Ünitesindeki Dahili ve Cerrahi Hastalarda APACHE II’nin Mortalite Öngörmedeki Katkısı. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi.  2015;26(2):127–131

14. Elif ATAR GAYGUSUZ, Sema ÖNCÜL, Murat COŞKUN, Canan BALCI. Laparaskopik ekstraperitoneal inguinal herni ameliyatlarında endotrakeal entübasyon ile proseal LMA kullanımının karşılaştırılması.  ARUD Anestezi Dergisi 2015;23(4)

15. Osman Esen, Mehmet Yılmaz, Elif Atar Gaygusuz, Sema Öncül. Öğrenme Eğrisinin Başında Ultrasonografi Eşliğinde İnfraklavikuler Blok Uygulamalarımız.  İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi 7(3):121-126, 2015

16. Sema ÖNCÜL, Elif ATAR GAYGUSUZ, Başol BAY. Ultrason Eşliğinde Bilateral İnfraklavikuler Brakial Pleksus Bloğu: Olgu Sunumu. Ultrasound-Guided Bilateral Infraclavicular Plexus Blockade: A Case Report. ARUD Anestezi Dergisi 2015;23(3)

17. Osman Esen, Hayrünisa Kahraman Esen, Sema Öncül, Elif Atar Gaygusuz, Mehmet Yılmaz, Erkan Bayram. Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Mavi Kod Uygulaması ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi. 2016;27(1):57-61
 
18. Mehmet Yilmaz, Ugur Cakir, Taha Can Tuman, Sema Oncul, Elif Atar Gaygusuz, Osman Esen,  Halil Ibrahim Tas. Depression, Posttraumatic Stress and Correlates Among the Relatives of the Patients in the Intensive Care Unit. Journal of Mood Disorders (JMOOD) 2016;6(4):196-201

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler:

1. T.Kuzucuoğlu, G. Arslan, F. Temizel, Y. Özyurt, E. Atar, B.ayaz. Benefits of Chemoterapy Application to Large Diffuse B-Cell Lymph Patient in ICU. 17. Uluslararası Yoğun Bakım Sempozyumu, 8-9 Mayıs 2009, İstanbul P:30
2. T. Kuzucuoğlu, E.Atar Gaygusuz, B. Ayaz, B. Irlat, İ. Alatlı, A.T.Göktaş. Multible Aşılama Sonrası Gelişen Gullian Barre (GBR).  15. Ulusal Yoğun Bakım Sempozyumu 5-8 Mayıs 2010. İzmir P: 108
3. E. A.Gaygusuz, T. Kuzucuoğlu, B. Ayaz, A.T.Göktaş, İ. Alatlı, M. Bereketoğlu.  Lityum İntoksikasyonu: Vaka Sunumu. 15. Ulusal Yoğun Bakım Sempozyumu 5-8 Mayıs 2010. İzmir P: 111
4. E. A.Gaygusuz, T. Kuzucuoğlu, F. Temizel, T. Karaman, H. Yılmaz. Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen Pediatrik Kolşisin Zehirlenmesi. 15. Ulusal Yoğun Bakım Sempozyumu 5-8 Mayıs 2010. İzmir P: 110
5. T. Kuzucuoğlu, E.A. Gaygusuz, İ. Alatlı, M. Ataman, F. Temizel. H1N1 Virüs (+) Vakalarda Yoğun Bakım. 15. Ulusal Yoğun Bakım Sempozyumu 5-8 Mayıs 2010. İzmir P: 109
6. Öncül S, Balcı C, Gaygusuz E, Yılmaz M, Esen O. Yoğun bakım ünitemize kabul edilen intoksikasyonların retrospektif olarak değerlendirilmesi , Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği, 46. Ulusal Kongresi, 7-11 Kasım 2012, Lefkoşe,Kıbrıs    
7. Yılmaz M, Gaygusuz E, Öncül S, Esen O, Uğur M .Peritonomatozis karsinomatoza hastasında gelişen pulmoner embolide başarılı trombolitik tedavi: Olgu sunumu, Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneği 47. Ulusal Kongresi, 2013, Antalya P:865    
8. Yılmaz M, Fındık O, Öncül S, Gaygusuz EA, Koçoğulları CU, İntratekal fentanil uygulamasının postspinal başağrısı görülme sıklığı üzerine etkisinin araştırılması, Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneği 47. Ulusal Kongresi, 2013, Antalya P:532    
9. Öncül S, Gaygusuz E, Yılmaz M, Terzi H, Balcı C. Monitörize anestezi bakımında ketamin-propofol ve remifentanilin hemodinamik değerler ve hasta memnuniyeti açısından karşılaştırılması. Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneği 47. Ulusal Kongresi, 2013, Antalya P:183    
10.  Öncül S, Yılmaz M, Gaygusuz EA, Esen O, Balcı C. Kliniğimizde uygulanan spinal anesteziye bağlı postspinal başağrısı ve belağrısının retrospektif olarak değerlendirilmesi. Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneği 47. Ulusal Kongresi, 2013, Antalya P:632    
11.  Öncül S, Yılmaz M, Oysu DA, Gaygusuz EA, Esen O, Şimşek T, Alcal HD, Bay B. Yoğun Bakım hastalarında perküten trakeostomi deneyimlerimiz. Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneği 47. Ulusal Kongresi, 2013, Antalya P:736    
12. Yılmaz M, Öncül S, Gaygusuz EA. Nadir görülebilecek bir komplikasyon: Çift vaporizatör açılması. Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneği 47. Ulusal Kongresi, 2013, Antalya P:385    
13. Esen O,Kahraman Esen H, Öncül S, Gaygusuz EA, Yılmaz M. Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde mavi kod uygulaması ve sonuçların değerlendirilmesi. Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneği 47. Ulusal Kongresi, 2013, Antalya P:704    
14. Duygu Akalın Oysu, Osman Esen, Elif Atar Gaygusuz, Sema Öncül, Mehmet Hamdi Aytekin. Good Pasture Sendromlu Hastada Tanısal Böbrek Biyopsisi Sonrası Retroperitoneal Hematom. Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneği 48. Ulusal Kongresi,2014,Ankara.  P-506