sat─▒r aras─▒

Ewings Sarkom Nedir? Ewing Sarkom Belirtileri ve Tedavisi

Ewing sarkom olarak tan─▒mlanan hastal─▒kta ço─čunlukla kemikte olu┼čan‎ kötü huylu tümör‎ler olur.

Nadir de olsa kötü huylu tümör yumu┼čak dokularda ya da periferik sinirde de görülebilir.

Hastal─▒k ismini 1921’de ilgili tümörün tan─▒mlamas─▒ ilk kez yapan James Ewing'in ad─▒ndan al─▒r.

Sarkom kelimesi ‘sarcoma’ kelimesinden dilimize geçmi┼čtir ve özel bir tümör tan─▒mlamas─▒ için kullan─▒l─▒r. 

Bu kötü huylu tümör genelde 10-20 ya┼č aral─▒─č─▒nda, özellikle çocuklarda ve ergenlik ça─č─▒ndaki gençlerde kemik kanserini tetikleyen bir tümördür.

Erkek çocuklarda k─▒z çocuklara göre daha çok görülür.

Tümör çevresinde ┼či┼člik olabilirken hasta ki┼čide a─čr─▒, ate┼č ve i┼čtah azalmas─▒ gibi belirtiler ortaya ç─▒kabilir. Ewing sarkomunda en çok pelvis kemi─či sonras─▒nda bacak kemikleri, kaburga ve omurga etkilenir.

Agresif bir ┼čekilde h─▒zla ilerleyen kemik kanserinde en yo─čun verim al─▒nan tedavi biçimi radyasyon tedavisidir. 

Ewing Sarkom Nedir?

Ewing Sarkom Nedir?

Ewing sarkom nedir sorusunun en k─▒sa cevab─▒ kötü huylu tümör tablosudur ┼čeklinde verilebilir.

Kötü huylu tümör kemiklerde ve böbrek, akci─čer benzeri yumu┼čak dokularda ortaya ç─▒kabilir.

Bazen kemik d─▒┼č─▒nda da bu tablo olu┼čabilir ve ekstraosseöz (kemik d─▒┼č─▒) Ewing sarkomu olarak adland─▒r─▒l─▒r. 

Tümörler çok h─▒zl─▒ büyürler. Erken evrede metastaz yani kanserin ba┼člad─▒─č─▒ yerden farkl─▒ bir alana da s─▒çramas─▒ durumu ya┼čanabilir.

Hatta bazen mikrometastaz yani tetkiklerle tespit edilmesi çok zor olan küçük metastazlar da olabilir.

Tüm vücudu etkileme özelli─či nedeniyle bu hastal─▒k sistemik hastal─▒klar aras─▒ndad─▒r.  

Osteosarkomlardan sonra çocuk ve ergenlerde en çok kar┼č─▒la┼č─▒lan kemik tümörü Ewing sarkomlar─▒d─▒r.

Her ya┼čta olu┼čabilen tümörlere çok ve ergen grubunda özellikle 12 - 17 aras─▒nda daha çok rastlan─▒r. 

Ewings Sarkom Sebepleri Nelerdir?

Ewing sarkomun net sebepleri bilinmemekle birlikte baz─▒ öngörüler mevcuttur. Özellikle kal─▒tsal olarak bu hastal─▒─č─▒n nesilden nesile geçti─či görülmektedir. 

Sebepler aras─▒nda olabilece─či dü┼čünülen baz─▒ durumlar ┼čöyle s─▒ralanabilir:

  • Genetik faktörler
  • Aç─▒k tenli olmak (Hastal─▒k, Kafkasyal─▒larda Asyal─▒ ve Afrikal─▒lara göre daha s─▒k görülür)
  • Radyoterapi etkileri 
  • Kansere yatk─▒nl─▒k sendromlar─▒

Ewings Sarkom Belirtileri Nelerdir?

Ewings Sarkom Belirtileri Nelerdir?

Kanserde erken tan─▒ çok önemlidir bu yüzden kanser belirtileri konusunda dikkatli olmakta fayda vard─▒r.

  • Tümör bölgesinde ┼či┼člik, a─čr─▒ hissi
  • Ate┼č, i┼čtahta azalma, kilo kayb─▒
  • Akci─čerde olumsuz etkiyle; akci─čer zar─▒nda su toplama durumu, nefes al─▒p vermede zorlanma
  • Omurilikte olumsuz etkiyle; vücutta uyu┼čmalar, kar─▒ncalanmalar, güçsüzlük hissi
  • Zay─▒flayan kemiklerin çabuk k─▒r─▒lmas─▒
  • Kanserin yay─▒lma durumuna göre farkl─▒ organlarda olu┼čan sorunlar

Ewing Sarkomu Tan─▒s─▒ Nas─▒l Konulur?

Farkl─▒ belirtilerle doktora gelen çocu─čun ya da yeti┼čkinin muayenesinde kötü huylu kemik tümörüne dair ┼čüphe belirirse kanser hastal─▒klar─▒ uzman─▒ bir klinikte detayl─▒ ara┼čt─▒rmaya ba┼član─▒r.

Analiz esnas─▒nda kanserin evresi ve vücutta hangi bölgelere yay─▒ld─▒─č─▒ da tespit edilir. 

Tan─▒ sürecinde Ewing sarkom hasta yorumlar─▒ dikkate al─▒n─▒r, fizik muayeneye ek olarak kan ve idrar testleri yap─▒l─▒r.

Ki┼čide çok belirgin belirtiler yoksa bu testler sayesinde hastal─▒─ča dair veriler elde edilebilir. 

Kötü huylu bir kemik tümöründen ┼čüphe edildi─činde manyetik rezonans görüntüleme (manyetik rezonans tomografi‎, MR) ve kontrast madde içeren bilgisayarl─▒ tomografi‎ (BT) gibi ek görüntüleme yöntemlerinden de yararlan─▒l─▒r.

Görüntüleme yöntemleri sayesinde tümörün tam konumu ve büyüklü─čü görülür. Ayr─▒ca yay─▒l─▒m nas─▒l olmu┼č ve kom┼ču dokulara etki ne boyutta net ┼čekilde anla┼č─▒labilir. 

Kesin tan─▒ konmas─▒ için tümör dokusundan örnek al─▒n─▒p incelenmesi gerekir.

Bunun için ameliyatla tümör al─▒n─▒r ve biyopsi i┼člemi yap─▒l─▒r.

Al─▒nan örnek farkl─▒ uzmanlarca birçok histolojik‎, immünohistolojik‎ ve moleküler genetik‎ yöntemler ─▒┼č─▒─č─▒nda incelenir ve sonuçlara göre kesin tan─▒ konur. 

Ewing Sarkomu Tedavisi Nerede Yap─▒l─▒r?

Ewing Sarkomu Tedavisi Nerede Yap─▒l─▒r?

Tedavinin en donan─▒ml─▒ ┼čekilde sa─članabilece─či yerler onkoloji merkezleridir. Özellikle bu hastal─▒kta uzmanla┼čan doktorlarla tedavinin yürütülmesi iyi sonuçlar almay─▒ kolayla┼čt─▒rabilir.

Uzman hekimler di─čer merkezlerle de ileti┼čim halinde olduklar─▒nda tedavi sürecindeki tüm yeniliklerden en do─čru ┼čekilde haberdar olan ki┼čilerdir.

Onkoloji merkezlerinin d─▒┼č─▒nda özelle┼čen sarkom merkezleri de vard─▒r. Tedavi esnas─▒nda kanserde beslenme ve psikolojik deste─čin önemi unutulmamal─▒d─▒r. 

Tedavi ilerlerken ana hedef hastay─▒ tamamen sa─čl─▒─č─▒na kavu┼čturabilmektir ancak her kanser hastas─▒nda bu olmayabilir.

Kanser gibi ciddi hastal─▒klar─▒n tedavi sürecinde erken ve geç yan etkileri minimize etmek ve hastan─▒n ya┼čam kalitesini olabildi─čince yüksek tutabilmek de çok önemlidir. 

Ewing Sarkomu Tedavisinde Kullan─▒lan Yöntemler Nelerdir?

Ewing sarkomlu hastalar─▒n tedavisinde ameliyat, radyoterapi (lokal terapi) ve kemoterapi sürecin ana ayaklar─▒d─▒r.

Genelde bu 3 ayaktan döngüsel ┼čekilde yararlan─▒l─▒r. Baz─▒ hastalarda kök hücre nakli de tedaviye dahil edilebilir.  

Ameliyatta hedef tümörü tamamen ç─▒karmak olsa da büyük ölçüde yap─▒labilecek temizlik i┼člemleri de yararl─▒d─▒r.

Bazen ameliyat yerine göre ─▒┼č─▒n tedavisi de gerekebilir. Radyoterapide kullan─▒lan yüksek enerjili ─▒┼č─▒nlar tümörün oldu─ču yere cilt üstünden gönderilir.

Bu ─▒┼č─▒nlarla tümör hücrelerinin geneti─či zorlan─▒r ve yok olmalar─▒ hedeflenir. 

Kemoterapide ise hücrelerin bölünüp ço─čalmas─▒n─▒ engellemek için baz─▒ özel ilaçlar vücuda verilerek tümörlerin ölmesi amaçlan─▒r.

Yüksek dozda uygulanan kemoterapiler bazen otolog kök hücre nakli ile desteklenir. 

Tüm tedavi boyunca birçok yan etki görülebilir ve hastan─▒n vücudu yorgun dü┼čebilir. Bu yüzden e┼č zamanl─▒ olarak yan etkileri hafifleten destekleyici tedaviler de uygulan─▒r. 

Ewing Sarkomu ─░leri Evre ve Nüksetme Durumunda Tedavi Nas─▒l Olur?

Ewing sarkomlu hastalarda ortalama %30-40 gibi bir oranda hastal─▒─č─▒n nüksetmesi yani tekrarlamas─▒ durumu ya┼čan─▒r.

Nükseden hastal─▒klarda ilk kez görülen hastalardakine benzer tedavi uygulan─▒r.

Uzman hekim görü┼čü ─▒┼č─▒─č─▒nda hastal─▒─č─▒n yo─čunlu─čuna göre kemoterapi, radyoterapi, cerrahi müdahale veya bunlar─▒n farkl─▒ kombinasyonlar─▒ uygulan─▒r.

Kanser çok ileri evrede ise ve iyile┼čme art─▒k neredeyse mümkün de─čil gibi görünüyorsa a─čr─▒lar─▒ dindirmek, vücut fonksiyonlar─▒n─▒ olabildi─čince korumak gibi hastan─▒n hayat kalitesini art─▒r─▒c─▒ amaçlar öncelikli olur.

Baz─▒ yeni ilaç ve yeni yöntemler test edilerek iyile┼čme sa─članmas─▒ için çal─▒┼č─▒l─▒r.  

Son y─▒llarda bilimdeki ilerlemeler ve geli┼čen t─▒bbi teknoloji deste─čiyle Ewing sarkomlu hastalar─▒n iyile┼čme oranlar─▒nda önemli bir yükseli┼č mevcuttur.

S─▒kça Sorulan Sorular

Ewing sarkom ölümcül mü?

Ewing sarkomu, hiçbir tedavi uygulanmazsa ya┼čam süresini azaltan ve ölümcül olabilen bir tümördür. Ewing sarkom ile olu┼čan kanser de dahil herhangi bir hastal─▒─č─▒ “ölümcül” olarak nitelendirmek çok zordur çünkü istatistiki bilgilerde birçok vakan─▒n ölümle sonuçland─▒─č─▒ bilgisi olsa bile en zorlay─▒c─▒ hastal─▒klarda bile iyile┼čenler de olur. Bak─▒┼č aç─▒s─▒n─▒ olumluda konumland─▒rmak sa─čl─▒kl─▒ tutumdur. Ewing sarkomu yenenler ile ilgili çok fazla vaka örne─či vard─▒r. Ewing sarkom hasta yorumlar─▒ içerisinde iyile┼čme hikayeleri umut vericidir. 

Ewing sarkomu iyile┼čme ihtimali nedir?

Ewing sarkomu vücuda fazla yay─▒l─▒m olmam─▒┼čsa %70-80 olas─▒l─▒kla tedavilerle iyile┼čebilir. Metastaz olmu┼čsa yani kanser vücutta farkl─▒ bölgelere s─▒çram─▒┼čsa iyile┼čme ihtimali dü┼čer. Kanserde evre ilerledikçe iyile┼čme ihtimali zay─▒flasa da her evrede iyile┼čebilen kanser hastalar─▒na dair vaka örnekleri mevcuttur. 

Ewings sarkom nedir, kanser midir?

Çok büyük oranda ba─č dokusu sebepli olan kanser türleri sarkom olarak da adland─▒r─▒l─▒r. Baz─▒ t─▒bbi yaz─▒larda yumu┼čak doku kanseri 'sarkom' olarak isimlendirilir bazen de “yumu┼čak doku sarkomu” tabiri kullan─▒l─▒r. Sarkom hem yumu┼čak dokulardaki kötü huylu tümörler için hem de bu tümörlerden dolay─▒ olu┼čan kanser türü için kullan─▒lan bir isimdir denebilir. 

Ewings sarkom genetik mi?

Sarkom türü kanserlerde kök nedenle ilgili ara┼čt─▒rmalar sürmekle birlikte net bir sebep henüz yoktur. DNA mutasyonlar─▒n─▒n tümör olu┼čumunda etkili oldu─ču dü┼čünülmektedir. Genel olarak yumu┼čak doku kanserlerinde kal─▒tsal sendromlar─▒n ve kal─▒tsal hastal─▒klar─▒n riski art─▒rd─▒─č─▒ bilinmektedir.  

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Do├ž. Dr.
Erkan Kay─▒k├ž─▒o─člu
Medikal Onkoloji
─░stinye ├ťniversitesi Hastanesi ─░S├ť Liv Hospital Bah├že┼čehir
289

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.