sat─▒r aras─▒

Safir FUE Sa├ž Ekimi

Tüm dünyada ve Türkiye’de saç dökülmesi problemi ya┼čayan insanlar için saç ekimi yöntemleri kal─▒c─▒ çözümler sunar. Saç ekimi yöntemleri aras─▒nda olan FUE saç ekimi uzun y─▒llard─▒r uygulanan bir estetik operasyonudur.

Belirli ┼čartlar─▒ ta┼č─▒mas─▒ halinde saç dökülmesi ve saç kayb─▒ problemi ya┼čayan 18 ya┼č─▒ndan büyük herkes FUE yöntemi ile kal─▒c─▒ saçlara kavu┼čabilir. Saç ekimi, kafan─▒n arkas─▒nda bulunan kal─▒c─▒ saçlar─▒n saçs─▒z alanlara nakledilmesi i┼člemidir. Saç ekimi i┼člemi s─▒ras─▒nda farkl─▒ aletler ve teknikler kullan─▒labilir.

FUE yöntemi nedir? FUE yöntemi kimlere uygulan─▒r? FUE yöntemi ile ilgili merak edilenler için yaz─▒n─▒n devam─▒n─▒ inceleyebilirsiniz.

Safir FUE Saç Ekimi Nedir?

Saç d─▒┼č görünü┼čünün ve esteti─čin en önemli parçalar─▒ndand─▒r. Pek çok insan gür ve sa─čl─▒kl─▒ saçlara sahip olmay─▒ ister. Ancak zamanlar kad─▒nlarda ve erkeklerde hormonal faktörler, hava kirlili─či, stres, vitamin ve mineral eksikli─či gibi çe┼čitli faktörlerin de etkisiyle saç dökülmesi ve saç kayb─▒ problemleri görülebilir.

Erkeklerdeki en büyük saç dökülmesi nedeni genetik faktörlerdir. Kad─▒nlarda saç dökülmesi probleminin en s─▒k kar┼č─▒la┼č─▒lan sebebi ise hormonal faktörler ve demirB12 gibi vitamin ve mineral eksikli─čidir. Günümüzde saç dökülmesi ve saç kayb─▒ probleminden saç ekimi yöntemleri ile kurtulmak mümkündür.

FUE yöntemi saç ekim uzmanlar─▒ taraf─▒ndan en çok kullan─▒lan yöntemlerden bir tanesidir. Saç ekimi uzmanlar─▒ saç nakli için ba┼čvuran hastalar─▒n öncelikle saç analizlerini yaparlar. Böylece saç─▒n yap─▒s─▒ ve kalitesi, dökülmenin yo─čunlu─ču, saçlar─▒n al─▒naca─č─▒ donör bölgedeki saç köklerinin kalitesi belirlenir.

Daha sonras─▒nda hastan─▒n Foliküler Ünite Ekstraksiyonu’nun k─▒salt─▒lm─▒┼č hali olan FUE yöntemine uygun oldu─čuna karar verilirse i┼čleme ba┼član─▒r. Safir FUE yönteminin en önemli avantaj─▒ i┼člem sonras─▒nda hastan─▒n saçlar─▒n─▒n do─čal görünmesidir.

Safir FUE Saç Ekimi Nas─▒l Yap─▒l─▒r?

Öncelikle saç ekimini uzmanlar─▒ i┼člemden sonra do─čal görünüm elde edebilmek için saç dökülmesi ┼čikayeti ile ba┼čvuran hastalar─▒n ön saç çizgisini belirler.

Bunun en önemli nedeni çok önden veya çok geriden ba┼člayan ön saç çizgisinin hastay─▒ do─čall─▒ktan uzakla┼čt─▒rmas─▒d─▒r. Bunun yan─▒nda ön saç çizgisinin düz bir çizgi halinde olmas─▒ da do─čall─▒k aç─▒s─▒ndan tercih edilen bir durum de─čildir. Ön saç çizgisinin belirlenmesinin ard─▒ndan saç dökülmesinin ve kayb─▒n─▒n yo─čun oldu─ču aç─▒k alan belirlenir.

FUE tekni─či dört a┼čamadan olu┼čur. Öncelikle saç köklerinin toplanaca─č─▒ donör bölge tra┼č edilerek i┼če ba┼član─▒r. Bunun nedeni mikromotor yard─▒m─▒yla saç köklerinin al─▒nmas─▒n─▒ kolayla┼čt─▒rmakt─▒r.

Bu a┼čamadan sonra saç köklerinin toplanaca─č─▒ bölge lokal anestezik ilaçlar ile uyu┼čturulur ve ikinci a┼čamaya geçilir. ─░kinci a┼čama olan saç köklerinin al─▒nmas─▒ s─▒ras─▒nda ense bölgesinden k─▒l kökleri tek tek mikromotor yöntemi ile toplan─▒r. Bu a┼čamada ense bölgesinin donör bölge olarak seçilmesinin en önemli nedeni bu bölgedeki saçlar─▒n dökülmeye kar┼č─▒ daha dirençli olmas─▒d─▒r. Saç köklerinin toplanmas─▒ ortalama iki saat kadar sürer.

Sa─čl─▒kl─▒ saç foliküllerinin al─▒m─▒ a┼čamas─▒ tamamland─▒ktan sonra bu saç köklerini zarar görmeden muhafaza etmek çok önemlidir. Bu nedenle toplanan sa─čl─▒kl─▒ saç kökleri özel bir solüsyon içerisine konulur.

Daha sonras─▒nda ekim yap─▒lacak alan lokal anestezi ile uyu┼čturulur. Bundan sonra i┼člemin en önemli a┼čamalar─▒ndan birisi olan kanal açma a┼čamas─▒na geçilir. Kökler topland─▒ktan sonra transfer edilecek olan bölgeye çelik uçlu özel aletler yard─▒m─▒yla kanal ad─▒ verilen delikler aç─▒l─▒r ve toplanan k─▒l kökleri deliklere tek tek transfer edilir. Safir FUE saç ekimi i┼člemi ortalama 7-8 saatte tamamlan─▒r. Bütün bunlar saç ekimi nas─▒l yap─▒l─▒r sorusunun yan─▒tlar─▒ içerisinde yer almaktad─▒r. 

Safir Fue Sa├ž Ekimi

Safir FUE Yöntemi Kimlere Uygulanabilir?

Safir FUE 18 ya┼č─▒ndan büyük herkese uygulanabilir. Saç dökülmesi ve saç kayb─▒ problemi ya┼čayan herkes saç ekimi için uygundur. Ancak hastalar─▒n özellikle ek bir cilt hastal─▒─č─▒n─▒n bulunmas─▒ halinde i┼člem beklenen sonucu vermeyebilir.

Herhangi bir ek hastal─▒─č─▒ bulunan hastalar öncelikle ilgili alana yönlendirilir. Safir FUE yöntemi erkeklerde yayg─▒n olarak kullan─▒lan bir yöntem olmas─▒n─▒n yan─▒nda saç kayb─▒ problemi ya┼čayan kad─▒nlarda da kullan─▒labilir.

Safir FUE Saç Ekimi Avantajlar─▒ Nelerdir?

FUE saç ekimi dünyada yayg─▒n olarak kullan─▒lan ba┼čar─▒ oran─▒ yüksek yöntemlerden birisidir. Teknoloji alan─▒nda ya┼čanan h─▒zl─▒ geli┼čmeler FUE yönteminin de giderek geli┼čmesine neden olur. Örne─čin, çelik uçlar─▒n yerine safir ad─▒ verilen de─čerli bir maddeden yap─▒lan bir uçla kanallar─▒n aç─▒ld─▒─č─▒ Safir FUE tekni─či klasik teknik ile k─▒yasland─▒─č─▒nda çok daha küçük kanallar aç─▒lmas─▒na olanak sa─člar. Bunlara ek olarak, FUE s─▒ras─▒nda saçlar genetik olarak dökülmenin en az oldu─ču bölgeden al─▒n─▒r.

Bu nedenle saç ekimi sonras─▒nda i┼člemin ba┼čar─▒l─▒ olma ┼čans─▒ çok yüksektir. Bunun yan─▒nda i┼člemin en önemli avantajlar─▒ndan birisi de saç naklinin gerçekle┼čtirildi─či kanallar─▒n oldukça küçük olmas─▒d─▒r.

Bu durum i┼člemden sonraki iyile┼čme sürecini h─▒zland─▒r─▒r. Ayr─▒ca FUE tekni─činde çok küçük kanallar─▒n aç─▒lmas─▒ daha fazla saç folikülünün transfer edilmesine olanak sa─člar. Bu sayede ileri derecede saç dökülmesi problemi olan ki┼čilerde de Safir FUE yöntemi rahatl─▒kla uygulanabilir.

─░┼člem diki┼č gerektiren bir i┼člem olmad─▒─č─▒ndan i┼člemden sonraki iyile┼čme süreci de daha h─▒zl─▒ olur. FUE i┼čleminin ba┼čar─▒ oran─▒ yüksek oldu─čundan genellikte tek seans yeterli olur. Hastada ileri düzeyde saç dökülme problemi olmas─▒ halinde nadiren de olsa ikinci seans gerekebilir. Hastalar i┼člemden sonraki gün i┼člerine geri dönebilir.

Safir Fue Sa├ž Ekimi - Medical Park

Safir FUE Saç Ekimi Sonras─▒ Süreç Nas─▒ld─▒r?

Operasyonu gerçekle┼čtiren uzmanlar hastay─▒ nas─▒l bir süreç bekledi─či ve saçlar─▒na nas─▒l bak─▒m yapmas─▒ gerekti─či ile ilgili bilgilendir. Uzmanlar taraf─▒ndan verilen tavsiyelere ne kadar uyulursa i┼člemden sonra iyile┼čme süreci o kadar h─▒zl─▒ olur.

─░┼člem bitti─činde hastaya özel pansuman malzemeleri ile pansuman yap─▒l─▒r ve uzmanlar─▒n gerekli görmesi halinde ekim yap─▒lan bölge sarg─▒ya al─▒n─▒r. Yakla┼č─▒k iki gün hastan─▒n ekim yap─▒lan bölgesi sarg─▒da kal─▒r. ─░┼člemden sonraki iki hafta içerisinde su ile temastan kaç─▒nmak önemlidir. FUE, alan─▒nda uzman ekipler taraf─▒ndan gerçekle┼čtirildi─činde saç ekimi sonuçlar─▒ aç─▒s─▒ndan ba┼čar─▒ oran─▒ oldukça yüksektir.

FUE tekni─činde aç─▒lan kanallar saçlar─▒n ç─▒k─▒┼č yönüne do─čru aç─▒l─▒r. Çelik uçlu kaleme benzeyen özel bir aletle aç─▒lan bu kanallar oldukça küçük mikro kanallard─▒r. ─░┼člem sonras─▒nda bu kanallarda kabuklanma görülebilir. Bu kabuklanma ve kabuklar─▒n dökülmesi süresi bir hafta on gün içerisinde neredeyse tamamen iyile┼čir. ─░┼člemden sonraki 1-2 ay içerisinde hastada ┼čok dökülme evresi olarak da bilinen saçlar─▒n h─▒zl─▒ bir biçimde dökülmeye ba┼člad─▒─č─▒ evre görülür.

Bazen ┼čok dökülme evresi ile kar┼č─▒la┼čan hastalar i┼člemin olumsuz sonuçland─▒─č─▒na yönelik endi┼čeye kap─▒labilir. Ancak bu durum geçicidir, zamanla dökülme yava┼člar ve zamanla tamamen durur.

Bu a┼čamadan sonra saçlar─▒n yeniden ç─▒kmaya ba┼člad─▒─č─▒ görülür. Alt─▒nc─▒ ayda yeni saçlar büyük oranda ç─▒km─▒┼č olur. ─░┼člemden sonraki 1 sene içerisinde de saçlar─▒n ç─▒kmas─▒ neredeyse tamamlan─▒r. ─░┼člem sonras─▒nda hastaya dökülme kar┼č─▒t─▒ ve bak─▒m yapan ┼čampuanlar kullanmas─▒ tavsiye edilir. Bunun yan─▒nda hastaya saç derisini besleyici özelli─či olan vitamin ve mineraller kullanmas─▒ tavsiye edilir.

FUE saç ekimi, son y─▒llarda tüm dünyada yayg─▒n kullan─▒lan bir saç transfer yöntemidir. Saç ekimi i┼čleminin ba┼čar─▒s─▒ hastan─▒n saç yap─▒s─▒na ve kalitesine ba─čl─▒d─▒r.

Ancak bunlar─▒n yan─▒nda i┼člemi gerçekle┼čtiren uzmanlar─▒n ve ekibin deneyimi de i┼člemin ba┼čar─▒yla sonuçlanmas─▒nda en önemli etkenlerdendir. Siz de saç dökülmesi ve saç kayb─▒ probleminden ┼čikayetçiyseniz en yak─▒n sa─čl─▒k kurulu┼čuna ba┼čvurarak bilgi alabilirsiniz. Sa─čl─▒kl─▒ günler dileriz.

Safir FUE Saç Ekimi Fiyatlar─▒ 2024

Türkiye 'nin en yayg─▒n sa─čl─▒k kurulu┼ču Medical Park 'ta Safir FUE saç ekimi fiyatlar─▒ hakk─▒nda detayl─▒ bilgi almak için formu doldurun. Profesyonel sa─čl─▒k dan─▒┼čmanlar─▒m─▒z belirtece─činiz telefon numaras─▒ndan sizlerle ileti┼čiem geçecektir. Ayr─▒ca, saç ekimi içeri─čimizi inceleyerek, saç ekimi teknolojilerimiz ile ilgili detayl─▒ bilgi alabilirsiniz.

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Uzm. Dr.
Elif Esra Arpa─č
Medikal Estetik
─░S├ť Medical Park ─░stinye ├ťniversitesi Medical Park Gaziosmanpa┼ča
32590

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.