sat覺r aras覺

Gebelikte Ay Ay Yap覺lmas覺 Gereken Testler Nelerdir?

Gebelikte ay ay yap覺lmas覺 gereken testler, anne adaylar覺n覺n merak ettii bir konudur. Gebelik, bir kad覺n覺n yaam覺ndaki en önemli süreçlerden biridir. Bu süreçte annenin ve bebein sal覺覺n覺 korumak için düzenli olarak yap覺lan testler büyük önem ta覺r.

Her aamada bebek geliimini takip etmek ve olas覺 riskleri belirlemek için yap覺lan testler, anne aday覺n覺n ve bebein sal覺覺na odaklan覺r. 

Gebelikte ay ay yap覺lan testler; annenin ve bebein sal覺覺n覺 izlemek, potansiyel sorunlar覺 tan覺mlamak ve gerektiinde tedaviye erken balamak için oldukça kritik bir rol oynar. 

Hamilelikte Yap覺lan Testler Nelerdir?

Hamilelikte Yap覺lan Testler Nelerdir?

Hamilelik sürecinde yap覺lan testler, anne aday覺n覺n ve bebein sal覺覺n覺 izlemek ve olas覺 riskleri belirlemek için hayati bir öneme sahiptir. 

Bu testler genellikle gebeliin her döneminde düzenli aral覺klarla yap覺l覺r. Bu testler; anne aday覺n覺n ya覺na, t覺bbi geçmiine, genetik faktörlere ve risk durumuna göre deiiklik gösterir.

Gebelik boyunca yap覺lan testler aras覺nda; ultrasonografi, kan testleri, idrar testleri, genetik taramalar ve enfeksiyon testleri gibi çeitli testler bulunmaktad覺r. 

Ultrasonografi, bebein geliimini ve rahim içindeki durumunu görsel olarak izlemek için yayg覺n olarak kullan覺lan bir yöntemdir. 

Kan testleri, anne aday覺n覺n ve bebein sal覺覺n覺 deerlendirmek için çeitli parametreleri ölçerken, idrar testleri genellikle enfeksiyon veya diyabet gibi durumlar覺 tespit etmek için yap覺l覺r. 

Genetik taramalar, bebein genetik bozukluklar aç覺s覺ndan risk alt覺nda olup olmad覺覺n覺 belirlemek için kullan覺l覺r. Enfeksiyon testleri ise, anne aday覺n覺n ve bebein enfeksiyonlara kar覺 korunmas覺n覺 salamak için yap覺l覺r. 

Bu testler, anne ve bebek sal覺覺n覺 korumak ve gerekirse müdahale etmek için oldukça önemli testlerdir.

Gebelikte Ay Ay Yap覺lmas覺 Gereken Testler 

Gebelikte Ay Ay Yap覺lmas覺 Gereken Testler

Gebelik süreci boyunca hem anne aday覺n覺n hem de bebein sal覺覺 için çeitli birçok test yap覺l覺r. Bu testler; anne aday覺n覺n sal覺k durumuna, ya覺na veya olas覺 risk faktörlerine göre yap覺l覺r. 

Gebelikte ay ay yap覺lmas覺 gereken testler unlard覺r;

Gebelikte 襤lk Ay Testleri

Gebelik sürecinin balang覺c覺nda, anne aday覺n覺n ve bebein sal覺覺n覺 izlemek için bir dizi rutin test yap覺lmas覺 önemlidir. 

Bu testler genellikle "ilk ay testleri" olarak adland覺r覺l覺r ve gebeliin ilk haftalar覺nda yap覺lmas覺 önerilir. 

襤lk ay testleri; tam kan say覺m覺, kan grubunun belirlenmesi, tansiyon ölçümü, idrar tahlili, tiroid fonksiyon testleri, rubella testi ve enfeksiyon taramas覺n覺 içerir. 

Ayr覺ca bu süreçte kan ekeri seviyelerini izlemek için glukoz tolerans testi de yap覺labilir. 

Anne aday覺n覺n hamilelik öncesinde yapt覺rmad覺覺 testler varsa bu testlerin de hamileliin balang覺c覺nda yap覺lmas覺 önemlidir. 

Bunlar覺n yan覺 s覺ra gebeliin ilerleyen dönemlerinde, karacier ve böbrek fonksiyon testleri, hepatit taramas覺, smear testi (rahim az覺 kanseri taramas覺) ve TORCH taramas覺 gibi ek testler de yap覺labilir. 

Hamilelik boyunca düzenli olarak yap覺lan bu testler, anne ve bebein sal覺覺n覺 korumak ve gerektiinde müdahale etmek için hayati öneme sahiptir.

襤kili Tarama Testi (11 - 14. Hafta)

Gebeliin ilk trimesteri, yani ilk 14 haftas覺 anne aday覺n覺n ve bebein sal覺覺n覺 izlemek için kritik bir dönemdir. 

Bu dönemde, gebeliin 11. haftas覺ndan itibaren; kan al覺m覺, ultrason ölçümü ve ikili tarama testi gibi önemli testler yap覺l覺r. 

襤kili tarama testi, Down Sendromu gibi farkl覺 kromozom bozukluklar覺 için risk durumunu belirlemek amac覺yla kullan覺lan bir kan testidir. 

Bu testte, kandaki Beta hCG ve PAPP-A deerleriyle birlikte bebein ense kal覺nl覺覺 ve burun kemii ölçülerek Trizomi 21 (Down Sendromu) ve trizomi 18 gibi genetik rahats覺zl覺klar覺n varl覺覺 tespit edilir. 

Ayr覺ca kemik ölçümü de Down Sendromu riskini deerlendirmede önemli bir gösterge olarak kullan覺l覺r. Riskli bir gebelik durumu söz konusuysa, özellikle anne aday覺n覺n 35 ya覺n üzerinde olmas覺 veya daha önce Down sendromlu bebek doum öyküsü varsa Serbest Fetal DNA testi gibi daha detayl覺 bir test yap覺l覺r. 

Üçlü ve Dörtlü Tarama Testi (16 - 20. Hafta)

Gebeliin ikinci trimesteri olarak adland覺r覺lan bu dönemde, yani 16-20. haftalar aras覺nda, üçlü ve dörtlü tarama testleri özellikle ikili tarama testi yapt覺rmayan kiilerde Down sendromu riskini deerlendirmek için yap覺l覺r. 

Üçlü tarama testi, 16-18. haftalar aras覺nda en uygun zamanda gerçekletirilse de, 15 ile 19. haftalar aras覺nda da yap覺l覺r. 

Bu testlerde kandaki beta hCG, AFP (alfa-fetoprotein) ve serbest estriol deerlerine bak覺larak bebein Down sendromu (Trizomi 21), genetik problemler ve ayr覺k omurga hastal覺覺 gibi çeitli hastal覺klar覺n görülme riski deerlendirilir.

Eer üçlü veya dörtlü tarama testlerinin sonuçlar覺 anormal ç覺karsa gebeliin ilerleyen haftalar覺nda farkl覺 t覺bbi müdahaleler gerekebilir.

Detayl覺 Ultrason (20 - 22. Hafta)

Gebeliin 20-22. haftalar覺 aras覺nda yap覺lan detayl覺 ultrason, fetal anomali taramas覺 olarak da bilinir. Bu ultrason, bebein geliimi ve sal覺覺 hakk覺nda önemli bilgiler salar. 

Detayl覺 ultrasonda; bebein parmak yap覺s覺, biçimi, iç organlar覺n geliimi, plasentan覺n durumu ve rahim az覺 uzunluu gibi çeitli parametreler incelenir. 

Bu gözlemin amac覺, bebein doum öncesindeki geliimini ve sal覺覺n覺 deerlendirmek ve olas覺 anormallikleri belirlemektir. 

eker Yüklemesi (24 - 28. Hafta)

Gebelik s覺ras覺nda hormonlar覺n etkisiyle, diyabet hastas覺 olmayan kad覺nlarda bile diyabet görülebilir. 

Bu durumun fark覺nda olmak ve gerektiinde tedaviye balamak, anne ve bebein sal覺覺 aç覺s覺ndan kritiktir. 

Bu nedenle gebeliin üçüncü ay覺 olarak bilinen üçüncü trimester döneminde, genellikle eker yüklemesi ve tokluk kan ekeri takibiyle diyabet taramas覺 yap覺l覺r. 

Bu testler, anne aday覺n覺n kan ekeri düzeylerini deerlendirmek ve gerekirse gestasyonel diyabet tehisi koymak için kullan覺l覺r.

Grup B Streptokok Bakteri Taramas覺 ve NST (35 - 40. Hafta)

Gebeliin 35-40. haftalar aras覺nda, anne aday覺n覺n ve bebein sal覺覺n覺 izlemek için çeitli testler yap覺l覺r. Bu dönemde, Grup B Streptokok bakterisi taramas覺 ve Non Stress Test (NST) önemli testler içerisinde yer al覺r. 

Grup B Streptokok testinde bakteri için kültür örnekleri al覺narak bakteri taramas覺 yap覺l覺r. NST ile bebein kalp at覺lar覺 ve erken doum belirtileri incelenir. 

Haftal覺k ultrason incelemesi, amniyon s覺v覺 ölçümü ve biyofizik profili gibi testlerle de bebein hareket ve solunum gibi belirtileri takip edilir.

Ayr覺ca kan uyumazl覺覺 olan bebeklerde bu problemle ilgili herhangi bir sorun olup olmad覺覺 da bu dönemde kontrol edilir. 

Gebelik Testleri Hakk覺nda S覺kça Sorulan Sorular

Hamilelikte Kaç Tane Tarama Testi Yap覺l覺r?

Hamilelik süresince üç tane tarama testi yap覺l覺r. 襤lk trimesterde (ilk 3 ay) ikili tarama testi, ikinci trimesterde (4-6. ay) üçlü veya dörtlü tarama testi ve üçüncü trimesterde (son 3 ay) diyabet taramas覺 gerçekletirilir. Bu testler, anne aday覺n覺n ve bebein sal覺覺n覺 izlemek ve olas覺 riskleri belirlemek amac覺yla yap覺l覺r.

En ok Okunan Sal覺k Rehberi Yaz覺lar覺m覺z

Sosyal Medya Hesaplar覺m覺z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Op. Dr.
Aleyna Ayd覺n
Kad覺n Hastal覺klar覺 ve Doum
Medical Park Y覺ld覺zl覺
4102

Bu i癟eriin gelitirilmesinde Medical Park Yay覺n Kurulu katk覺 salam覺t覺r.
Sayfa i癟erii sadece bilgilendirme ama癟l覺d覺r. Sayfa i癟eriinde tedavi edici sal覺k hizmetine y繹nelik bilgiler i癟eren 繹gelere yer verilmemitir. Tan覺 ve tedavi i癟in mutlaka hekiminize bavurunuz.