Bölümümüzde böbrek ve idrar yolları hastalığı olan 0-18 yaş grubundaki çocukların tetkik, tedavi ve izlemleri yapılmaktadır.

Pediatrik Nefroloji bölümünün amacı çocuklarda böbrek hastalıklarının tanısını erken koymak, tedavi etmek yanı sıra yeniden hasta olmaktan korumak ve böbreklerin geriye dönüşümsüz olarak zarar görmesini, yani böbrek yetmezliğine gidişi engellemektir. Son dönem böbrek yetmezliği olan çocukları da periton diyalizi ve hemodiyaliz tedavileri ile yaşatabilmek ve böbrek nakline hazırlamaktır..

Pediatrik Nefroloji bölümümüzde aşağıdaki hastalık gruplarının tetkik tedavi ve izlemleri yapılabilmektedir;

  • Böbrek parankim hastalıkları
  • Glomerüler hastalıklar ( Akut ve kronik glomerülonefritler, nefrotik sendromlar)
  • Tübülointerstisiyel hastalıklar (Kalıtsal böbrek hastalıkları, Bartter Sendromu vb)
  • Böbreğin kistik hastalıkları (doğuştan veya sonradan oluşan)
  • Sistemik hastalıklara bağlı böbrek tutuluşları (Henoch Schönlein Vasküliti gibi vaskülitler, lupus, juvenil kronik artrit, ailesel akdeniz ateşi gibi kollajen doku hastalıkları)

İdrar yolu hastalıkları (İdrar yolu enfeksiyonları, vezikoüreteral reflü, idrar yolu darlıkları, asemptomatik hematüri ve proteinüriler, gündüz ve gece işeme bozuklukları, hiperkalsiüri, böbrek taşları, böbrek tümörleri, anne karnında ultrasonla saptanan hidronefrozlar ve diğer doğuştan böbrek ve idrar yolu anomalileri)

  • Hipertansiyon
  • Akut böbrek yetmezliği
  • Kronik böbrek yetmezliği

Hastalar hastalıklarının durumuna göre ya Pediatrik Nefroloji Polikliniğinde ayakta ya da Pediatrik Nefroloji kliniğinde yatarak tetkik ve tedavi edilmektedirler.

Hastanemizde rutin idrar incelemeleri yapılmakta, ileri kan ve idrar tetkikleri Biyokimya ve Mikrobiyoloji Laboratuarlarında gerçekleştirilmektedir. İleri görüntüleme yöntemlerinden ultrason (Dopler), voiding sistoüretografi, intravenöz piyelografi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans (MR) gibi tetkikler Radyoloji, böbrek sintigrafik tetkikleri (DMSA, DTPA, MAG-3) Nükleer Tıp dallarınca gerçekleştirilmektedir.

Bölümümüzde glomerüler hastalıkların ayırıcı tanısında gerekirse böbrek biyopsisi uygulanabilmekte ve Patoloji Bölümü tarafından immünfloresan mikroskop ta dahil olmak üzere değerlendirilmektedir.

Sistoskopi ve ürodinami gibi tetkikler ve ameliyat edilmesi gereken hastalar Çocuk Ürolojisi birimi ile değerlendirilmektedir..

Anne karnındaki bebekte saptanan böbrek ve idrar yolu hastalıkları, hidronefroz, kistik böbrek hastalıkları izlemi bebek doğmadan önce başlatılarak, doğumdan sonraki teşhis ve tedavisi yapılmaktadır.

Hastalar tedavi sürelerince ve daha sonra da Pediatrik Nefroloji Polikliniğinden randevü verilerek belli aralarla kontrol edilmektedir. Kronik böbrek olan hastaların tedavi ve diyaliz süreci planlanarak böbrek nakline hazırlanmakta ve böbrek nakli sonrası takip ve tedavileri yapılmaktadır.

 

Hekimlerimiz