Prof. Dr.Gülfem Ece

  • İlgi Alanları
  • Moleküler mikrobiyoloji
Eğitim ve Uzmanlık
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Dokuz Eylül Üniveristesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji ABD - Uzmanlık
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Uzmanlık
İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji ABD - Yrd. Doçentlik
 
 
A- Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:
Ozkutuk A, Terek G, Coban H, Esen N. Is it valuable to examine more than one sputum smear per patient for the diagnosis of pulmonary tuberculosis? Jpn J Infect Dis. 2007 May;60(2-3):73-5
Sukran Kose, Ali Olmezoglu, Ayhan Gozaydin, and Gulfem Ece. Seroprevalence of Hepatitis B and C among Oncology Patients in Turkey. J Health Popul Nutr 2011 Dec;29(6):652-655.
Atalay S. Ece G, Samlioglu P, Kose S, Maras G, Gonullu M. Clinical and Microbiological evaluation of eight patients with isolated Achromobacter xylosoxidans. Scand J Infect Dis. 2012 Mar 11. [Epub ahead of print].
Turken M, Kose S, Ece G, Tatar B. .Turkiye Klnikleri Tıp Bilimleri Dergisi 2012 (Basımda)
Sukran Kose, Gulfem Ece, Ayhan Gozaydin, Melda Turken. Seroprevalence of Hepatitis Delta in HBsAg Carriers at Tepecik Education and Research Hospital. JIDC 2011(Article In Press)
Kose S, Gozaydin A, Akkoclu G, Ece G.. Chronic hepatitis B with type I diabetes mellitus and autoimmune thyroiditis development during interferon alpha therapy. J Infect Dev Ctries. 2012 Apr 13;6(4):364-8.
Ece G, Samlioglu P, Ulker T, Kose S, Ersan G. Rotavirus and Adenovirus Prevalence at Tepecik Education and Research Hospital. Le Infezioni in Medicina 2012 (In press).
B- Uluslarası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler :
Z. Gülay, G. Terek, B. Eraç, Ç. Bal, D. Gur, I. Köksal, C. Özakın, M. Özinel, B. Sümerkan. High prevlanece of CTX-M type extended-spectrum beta-lactamses in memebers of Enterobacteriaceae in Turkey. 14Th ECCMID 1-4 May 2004, Prague Czech Republic. P-752.
G. Terek, Z. Gülay. Countrywide dissemination of CTX-M-3 type extended-spectrum beat-lacatamase in Turkey. 18th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases Barcelona, Spain, 19–22 April 2008. R2293.
Şükran Köse, Gülfem Ece, Ayhan Gözaydın, Melda Türken. Delta hepatitis seroprevalance among HBsAg postive patients in Izmir Tepecik Training and Research Hospital. Bildiri 17-20 Mayıs 2009 5th APASL. (Poster presentation) (P-39)
Samlioglu P, Ece G, Ulker T, Kose S. Rotavırus and Adenovirus antigen prevalence at Tepecik Educational and Research Hospital. BIT's 1st World Congress of Virus and Infections-2010 (WCVI-2010). July 31-August 3 2010. Busan-Korea. (Poster presentation).
Kose S, Ece G, Samlıoglu P. Evaluation of Low-Positive Anti-Hepatitis C virus Enzyme Immunoassay Results and their HCV RNA values at Tepecik Educational and Research Hospital. BIT's 1st World Congress of Virus and Infections-2010 (WCVI-2010). July 31-August 3 2010. Busan-Korea. (Poster presentation).
Köse S, Ece G, Gozaydın M, Turken M. Seroprevalence of Delta Hepatitis in HBsAg Carriers at Izmir Tepecik Education and Research Hospital. Delta Hepatitis Istanbul, Turkey September 24-26, 2010.
Kose S, Ece G, Türken M. The evaluation of serological profiles and the seroprevalence of Ebstein barr virus among various age groups at Izmir Tepecik Education and Research Hospital, Turkey: preliminary results. 12th Annual ESCV Meeting, 27-30 September 2009 Istanbul (PI-10).
C- Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:
Şükran Köse, Gülfem Ece, Ayhan Gözaydin, Özlem Ergin. İzmir Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna (SHÇEK) Bağlı Yetiştirme Yurtlarinda Yaşayan Çocuklarda HEPATİT B VE HEPATİT C Seroprevalansi. Viral Hepatitle Savaş Dergisi 2010-2. sayısı.
Nisel YILMAZ, Şükran KÖSE, Neval AĞUŞ, Gülfem ECE, Gülgün AKKOÇLU, Cenk KIRAÇLI. Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastaların Kan Kültürlerinde Üreyen Mikroorganizmalar, Antibiyotik Duyarlılıkları ve Nozokomiyal Bakteriyemi Etkenleri. ANKEM Derg 2010;24(1):12-19.
Şamlıoğlu P, Ece G, Atalay S, Kose S. Yoğun bakım birimlerinden izole edilen Gram pozitif koklarda daptomisin duyarlılığı. ANKEM Derg 2011; 25839:173-177.
Kose S, Ece G, Gözaydın A. Diyaliz Hastalarının Nazal Sürüntü Örneklerinde Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus taşıyıcılığının Kültür ve Moleküler Hızlı tanı Yöntemi ile (BD GeneOhm Staph Sr Assay) Tespiti. Turkiye Klinikleri J Nephrol 2011; 6(2):44-9.
Şükran Köse, Ayhan Gözaydın, Gülfem Ece, Melda Türken, Lütfiye Kuzucu, Mehmet Erden. DR. SUAT SEREN GÖĞÜS HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YEMEKHANE PERSONELİNİN HEPATİT B VE HEPATİT C SEROPREVALANSI. İzmir Tepecik Eğitim Hastanesi Dergisi 2011 21(1):13-17.
Köse Ş, Ece G, Şamlıoğlu P, Topaloglu S. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Düşük Düzeyde Anti-Hepatit C Pozitifliği Saptanan Örneklerin HCV RNA Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Turk Hij Den Biyol Derg: 2011; 68(4): 191 – 196.
Kose S, Ece G, Türken M, Gözaydın A, Tatar B. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı'nda İzole Edilen Bakterilerin Tigesiklin ve Diğer Antibiyotiklere Duyarlılığının İncelenmesi. Fırat Tıp Dergisi 2012; 17(1): 10-13.
Ece G, Samlioglu P, Köse S, Ersan G, Atalay S, Gönüllü M, Köse I. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Birimlerinden İzole Edilen Gram Negatif Suşlarda Doripenem Duyarlıliği. Yoğun Bakım Dergisi 2012 (Basımda).
D- Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
Gülfem Terek, Hüseyin Çoban, Harun Ağca, Ö.Alpay Özbek. Preoperatif dönemdeki Hastalarda HBsAg, HIV-1/2, anti-HCV ve RPR Pozitiflik Oranları. 2. Ulusal Viroloji Kongresi 13-17 Eylül 2005 Alanya, Antalya. (P-40).
Terek G, Gülay Z. Enterobacteriacae üyelerinde Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz üretimi: Üç yıllık veriler. Antimikrobiyal Kemoterapi Günleri İstanbul 13-15 Nisan 2006 (P-15).
Şükran Köse, Gülfem Ece, Melda Türken, Ayhan Gözaydın, Nisel Yılmaz. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştirma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarinda çeşitli klinik örneklerden izole edilen bakterilerde Tigesiklin duyarlılığı. 14. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi 25-29 Mart 2009 Antalya (P05-30) Bildiri.
Gürsel ERSAN, Şükran KÖSE, Gülfem ECE, Özlem ERGİN, Gülgün AKKOÇLU. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştirma Hastanesi Anestezi Yoğun Bakım Ünitesinde 2009 yılında izole edilen invaziv alet ile ilişkili infeksiyon etkenleri ve duyarlılık oranları. Bildiri. Hastane İnfeksiyonları Kongresi1-4 Nisan 2010 Antalya (P032).
Şükran KÖSE, Ayhan GÖZAYDIN, Gülfem TEREK ECE, Selim Topaloğlu. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştirma Hastanesinde HbsAg pozitif hastalarda delta hepatit seroprevalansı. X.ULUSAL VİRAL HEPATİT KONGRESİ 01-04 Nisan 2010 Maritim Pine Beach Hotel-ANTALYA.
Pınar Şamlıoğlu, Özlem Ergin, Gülfem ECE, Gürsel ERSAN, Canan Bor, Mustafa Gönüllü, Şükran KÖSE. SB Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarında Yoğun Bakım Hastalarından İzole Edilen Mikroorganizma Oranlarının Değerlendirilmesi. 3.Türkiye EKMUD Kongresi 12-16 Mayıs 2010 (P-130).
Nisel YILMAZ, Şükran KÖSE, Neval AĞUŞ, Gülfem ECE, Gülgün AKKOÇLU, Cenk KIRAÇLI. Yoğun Bakım Ünitesinde yatan hastaların kan kültürlerinde üreyen mikroorganizmalar ve nozokomiyal sepsis etkenleri.Bildiri. 24. ANKEM Kongresi 29 Nisan-3 Mayıs 2009 Ölüdeniz-Fethiye (P62).
Şamlıoglu P, Atalay S, Ece G, Akkoçlu G, Köse Ş. İzmir Tepecik Eğitim veAraştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobyoloji laboratuarında üreyen maya mantarlarının değerlendirilmesi. 15. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkalrı Kongresi 23-27 Mart 2011. P13-06.
Şamlıoglu P, Terek Ece G, Köse Ş. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobyoloji Laboratuvarında izole edilen Gram pozitif izolatların daptomisin duyarlılığı. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi 23-27 Mart 2011. P13-03.
Atalay S, Şamlıoglu P, Ece G, Akkoçlu G, Gönüllü M, Köse Ş. İzmir Tepecik Eğitim veAraştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobyoloji VRE deneyimi. 15. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkalrı Kongresi 23-27 Mart 2011. P27-09.
Ece G, Şamlıoğlu P, İyi G, Köse Ş. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Kızamık, Kabakulak ve Varicella zoster seroprevlansının değerlendirilmesi. 4. Tepecik Enfeksiyon Günleri. Temel İmmunoloji Sempozyumu 6-9 Ekim 2011 Radisson Blu Resort Çeşme.(Poster-56).
Şamlıoğlu P, Ece G, Köse Ş. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Sifiliz Tanısında Kullanılan Rapid plasma Reagin (RPR) ve T. pallidum Hemagglutinasyon (TPHA) test sonuçlarının değerlendirilmesi. 4. Tepecik Enfeksiyon Günleri. Temel İmmunoloji Sempozyumu 6-9 Ekim 2011 Radisson Blu Resort Çeşme.(Poster-51).
Şamlıoğlu P, Ece G, Çamcı G, Köse Ş. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Parvovirus B19 seroprevalansı. 4. Tepecik Enfeksiyon Günleri. Temel İmmunoloji Sempozyumu 6-9 Ekim 2011 Radisson Blu Resort Çeşme.(Poster-48).
Ece G, Şamlıoğlu P, İyi G, Kayadibinlioğlu Z, Köse Ş. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Cytomegalovirus (CMV) seroprevalansı.4. Tepecik Enfeksiyon Günleri. Temel İmmunoloji Sempozyumu 6-9 Ekim 2011 Radisson Blu Resort Çeşme.(Poster-20).
Ece G, Şamlıoğlu P, Erden M, Köse Ş. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Cytomegalovirus (CMV) DNA düzeylerinin değerlendirilimesi. 4. Tepecik Enfeksiyon Günleri. Temel İmmunoloji Sempozyumu 6-9 Ekim 2011 Radisson Blu Resort Çeşme.(Poster-21).
Şükran Köse, Pınar Şamlıoğlu, Gülfem Ece, Gürsel Ersan, Gülsün Çavdar, Yıldız Ulu. Kronik Hepatit B hastalarında pegile interferon tedavi yanıtının izleminde HBsAg titrasyonunun önemi: Ön çalışma. 8. Ulusal Hepatoloji Kongresi 01-05 Haziran 2011, Ankara. Poster No: P008.