sat─▒r aras─▒

Hemorajik Kist Nedir? Neden Olur?

Hemorajik kist, menopoz öncesi dönemde kad─▒nlarda görülen ve küçük boyutlarda oldu─čunda semptom vermeyen yap─▒lard─▒r. Di─čer yumurtal─▒k kistlerinden farkl─▒ olarak kan dolu kesecikler ┼čeklinde görülür. Nadir durumlar haricinde ciddi komplikasyonlara yol açmaz. Küçük boyutlarda oldu─čunda kendili─činden iyile┼čebilir. “Hemorajik kist neden olur?” sorusuna kesin bir cevap hala bulunmasa da; hormonal etkilerin ve baz─▒ ilaçlar─▒n görülme s─▒kl─▒─č─▒nda art─▒┼ča yol açabilece─či belirtilmi┼čtir. Hormon seviyelerini düzenleyen ilaçlar─▒n kullan─▒lmas─▒, cerrahi i┼člemler ve baz─▒ yard─▒mc─▒ önlemlerin al─▒nmas─▒ tedavi için tercih edilebilir. Küçük kistler tedavi edilmedi─činde bir ┼čikayete yol açmazken, baz─▒ durumlarda tümör olu┼čumuna kadar giden ciddi problemler ortaya ç─▒kabilir.

Hemorajik Kist Nedir?

Hemorajik kist do─čurganl─▒k ça─č─▒nda bulunan kad─▒nlarda yumurtal─▒klarda olu┼čan içi s─▒v─▒ dolu keselerdir. “Hemorajik kist nedir?” sorusunun cevab─▒ isminden yola ç─▒karak da cevaplanabilir. Hemoraji kelime anlam─▒ olarak “kanama” demektir. Hemorajik kistler de menstrual döngünün yumurtlama a┼čamas─▒nda yumurtan─▒n ayr─▒ld─▒─č─▒ folikülde meydana gelen kanaman─▒n bir kist yap─▒s─▒ olu┼čturmas─▒yla ortaya ç─▒kar. Kistin olu┼čumu baz─▒ durumlarda de─či┼čiklik gösterebilir. Genellikle folikülde görülen kanamayla ortaya ç─▒ksa da baz─▒ durumlarda folikül kistleri, kanama sonras─▒ hemorajik hale gelebilir. Hastada semptomlar belirgin olarak hissediliyorsa kistler düzenli olarak görüntüleme yöntemleri ile takip edilir. Ameliyat, cerrahi müdahaleler ve ilaç tedavileri yard─▒m─▒yla iyile┼čme sa─članabilir.

Hemorajik Kist Belirtileri Nelerdir?

“Hemorajik kist nedir?” sorusuna daha kapsaml─▒ bir yan─▒t verebilmek için neden oldu─ču belirtileri de incelemek gereklidir. Hemorajik kist belirtileri regl a─čr─▒lar─▒ ve semptomlar─▒ ile benzerlik gösterebilir. Boyut olarak fazla büyük olmayan kistlerin semptomlar─▒ belirgin de─čildir ve baz─▒ zamanlar regl semptomlar─▒ ile kar─▒┼čt─▒r─▒labilir. Hemorajik kist belirtileri aras─▒ndan baz─▒lar─▒ ┼ču ┼čekilde s─▒ralanabilir:

 • Bel bölgesinde a─čr─▒
 • Bir anda ortaya ç─▒kan keskin kar─▒n a─čr─▒lar─▒
 • Gö─čüs uçlar─▒nda hassasiyet olu┼čumu
 • Cinsel ili┼čki s─▒ras─▒nda ya┼čanan a─čr─▒ ve ac─▒
 • Belirgin bir neden olmaks─▒z─▒n meydana gelen kilo kayb─▒
 • Regl düzeninde bozulmalar (gecikmeler veya vaktinden önce gelen ara kanamalar)
 • Normal dönemin d─▒┼č─▒nda görülen kanamalar

Bu belirtilerin yan─▒nda ciddi boyutlara ula┼čan kistler dayan─▒lmaz a─čr─▒lara neden olabilir. Kistin d─▒┼č─▒ndaki zar─▒n patlad─▒─č─▒ durumlarda kanamalar ciddi oranda artar. Akut anemiye yol açabilir. Hastan─▒n tansiyonu dü┼čer, vücut rengi solukla┼č─▒r, kusma ve bulant─▒ ┼čikayetleri olu┼čabilir. Ciddi miktarda kanama olu┼čmas─▒ halinde hasta bay─▒labilir. Büyük miktarda kanama görüldü─čünde en yak─▒n sa─čl─▒k kurulu┼čuna ba┼čvurularak t─▒bbi müdahalenin yap─▒lmas─▒ sa─članmal─▒d─▒r. S─▒k kar┼č─▒la┼č─▒lan bir durum olmasa da bazen hemorajik kistler “hemoperitoneum” olarak isimlendirilen iç kanamalar─▒n ortaya ç─▒kmas─▒na neden olabilir.

Hemorajik Kist Neden Olur?

Hemorajik Kist Neden Olur?

Hemorajik kist neden olur sorusunun net olarak bir cevab─▒ bulunmasa da olu┼čma riskini art─▒ran baz─▒ durumlar mevcuttur. Hemorajik kist olu┼čumu riskini art─▒rabilecek baz─▒ durumlar ┼ču ┼čekilde s─▒ralanabilir:

 • Hemorajik kist ve gebelik ayn─▒ zamanda meydana gelirse hamilelik süresince bu durum devaml─▒l─▒k gösterebilir. Progesteron seviyelerinin ciddi oranda artt─▒─č─▒ ilk üç ayda daha büyük hale gelebilirler.
 • Hamilelik olu┼čma ihtimalini art─▒rmak için kullan─▒lan do─čurganl─▒k ilaçlar─▒ kist olu┼čma ihtimalini art─▒rabilir. Ancak bu durum geçicidir. ─░laçlar─▒n kullan─▒m─▒n─▒n b─▒rak─▒lmas─▒ ile ortadan kalkar.
 • Daha önce kist problemi ya┼čayan ki┼čilerde tekrar görülme ihtimali normale göre daha yüksektir.
 • Menopoz dönemine girmi┼č kad─▒nlarda yumurtlama sona erdi─činden hemorajik kist olu┼čma ihtimali oldukça dü┼čüktür. Ancak nadiren de olsa görülebilir.

Hemorajik Kist Tedavisi Nas─▒l Olur?

Hemorajik kist tedavisi semptomlar─▒n hafifletilmesi, riski azaltmak için uygulanan yöntemler ve cerrahi uygulamalar olarak ayr─▒labilir. Tedavi için kullan─▒lan kesin bir ilaç tedavisi bulunmasa da do─čum kontrol haplar─▒ kist olu┼čumu riskini azaltabilir. Bunun yan─▒nda semptomlar─▒n tedavi edilmesi amac─▒yla a─čr─▒ kesiciler, bulant─▒ kesiciler ve vitamin takviyeleri tercih edilebilir. Kanama görüldü─čü durumlarda hastan─▒n durumuna ba─čl─▒ olarak tansiyonun dengelenmesi, kanaman─▒n durdurulmas─▒ için baz─▒ serum ve enjeksiyonlar kullan─▒labilir.

Hemorajik kistlerin ciddi oranda büyüdü─čü hastalarda ileride komplikasyonlar─▒n görülmemesi amac─▒yla cerrahi müdahale tercih edilebilir. Kar─▒n bölgesinden aç─▒lan küçük kesiler yard─▒m─▒yla laparoskopik cerrahi kullan─▒larak kistler al─▒nabilir. Hastan─▒n durumuna göre aç─▒k ameliyat da uygulanabilir. Aç─▒k ameliyatta laparoskopiye göre komplikasyon geli┼čme riski daha yüksek ve iyile┼čme süresi daha uzundur. Farkl─▒ hastal─▒klar─▒n da bulunmas─▒, kistlerin sürekli tekrarlamas─▒ gibi durumlarda yumurtal─▒─č─▒n tümüyle al─▒nmas─▒ da bir seçenek olabilir.

T─▒bbi tedavilerin yan─▒nda hastan─▒n kendi uygulayaca─č─▒ uygulamalar da tedaviye yard─▒mc─▒ olabilir. Sa─čl─▒kl─▒ beslenme ve düzenli spor yap─▒lmas─▒ genel sa─čl─▒─č─▒n iyile┼čmesini sa─člayarak kist olu┼čum riskini azaltmaya yard─▒mc─▒ olabilir. Obezitenin de kist olu┼čumunu art─▒rd─▒─č─▒ tahmin edildi─činden sa─čl─▒kl─▒ kiloya ula┼čmak için profesyonel yard─▒m al─▒nmas─▒ tercih edilebilir. Sigara ve alkol tüketiminin k─▒s─▒tlanmas─▒ da do─čru bir tercih olacakt─▒r. A─čr─▒ semptomlar─▒ görüldü─čünde ─▒s─▒ uygulanarak ilaç kullanmadan ┼čikayetlerin hafiflemesi sa─članabilir. Bunlara ek olarak düzenli olarak muayenelerin yapt─▒r─▒lmas─▒ kist olu┼čumunun tespit edilmesi ve müdahalenin daha h─▒zl─▒ gerçekle┼čtirilmesi için etkilidir.

Hemorajik Kist Tedavisi Nas─▒l Olur?

S─▒k Sorulan Sorular

Hemorajik Kist Tedavi Edilmezse Ne Olur?

Hemorajik kistler e─čer küçük boyutlarda ise fark edilmeden kendili─činden iyile┼čme gösterebilir. Ancak büyük kistlere müdahale edilmedi─činde kisti olu┼čturan zar patlayabilir ve kanamalar meydana gelir. Bu kanaman─▒n büyüklü─čüne ba─čl─▒ olarak hemorajik ┼čok ortaya ç─▒kabilir. Hemorajik ┼čok s─▒ras─▒nda ciddi kan kayb─▒ nedeniyle organlara kan ak─▒┼č─▒ azal─▒r ve ciddi sorunlara yol açabilir. Zaman─▒nda müdahale edilemezse ölüme kadar uzanan bir tablo ortaya ç─▒kabilir. Hemorajik kistler baz─▒ durumlarda iç kanamaya da yol açabilir. Bunlar─▒n yan─▒nda tümör olu┼čumu ile sonuçlanan vakalar da mevcuttur. Bu tip komplikasyonlar─▒n sonucunda yumurtal─▒klar─▒n al─▒nmas─▒ da mümkündür.

Hemorajik Kist Nas─▒l Te┼čhis Edilir?

Hemorajik kist tespiti için pelvik muayene yap─▒labilir. Hemorajik kistler genellikle semptom göstermedi─činden farkl─▒ hastal─▒klar─▒n ara┼čt─▒r─▒lmas─▒ s─▒ras─▒nda da tespit edilebilir. Kistin tan─▒mlanabilmesi için baz─▒ görüntüleme araçlar─▒ da kullan─▒labilir. Transvajinal ultrason ad─▒ verilen yöntemle vajina içerisine yerle┼čtirilen çubuk ┼čeklinde bir cihaz yard─▒m─▒yla rahim a─čz─▒ ve içi, yumurtal─▒klar, fallop tüpleri detayl─▒ olarak incelenebilir. Bu i┼člem s─▒ras─▒nda kistlerde kanama olup olmad─▒─č─▒ da tespit edilebilir. Ultrason, MR gibi görüntüleme yöntemler de kistin görüntülenmesi için kullan─▒labilir. Tan─▒ konulmas─▒ s─▒ras─▒nda ┼čüphelenilen farkl─▒ hastal─▒klar─▒n d─▒┼članmas─▒ amac─▒yla kan ve idrar testleri gibi çe┼čitli yöntemlere ba┼čvurulabilir.

Hemorajik Kisti Olanlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Hemorajik kist tan─▒s─▒ alan ki┼čilerin önlem olarak düzenli jinekolojik muayene olmas─▒ önceliklidir. Bunun yan─▒nda genel sa─čl─▒─č─▒n─▒n düzelmesi için beslenme ve spor konusunda uzman yard─▒m─▒ al─▒nabilir. Hastan─▒n sigara ve alkol kullan─▒m─▒n─▒ b─▒rakmas─▒ da uygun olacakt─▒r. Hemorajik kistlerin; gebelik, do─čum, cinsel birliktelik gibi durumlarda kanama riski vard─▒r. Bu kanamalar her zaman ciddi sonuçlara neden olmasa da daha büyük sorunlar─▒n habercisi olabilir. Bu konu ile ilgili düzenli bir ┼čekilde bir uzman doktor kontrolünde olunmal─▒d─▒r.

Hemorajik Kisti Olan Ki┼čiler Hamile Kalabilir mi?

Hemorajik kist do─čurganl─▒─č─▒ etkileyen bir sorun de─čildir. Kistin fazla büyümesi ve ciddi kanamalara neden olmas─▒ durumunda cerrahi müdahale gerekebilir. Baz─▒ durumlarda da kist olu┼čturan yumurtal─▒─č─▒n tümüyle al─▒m─▒ tercih edilebilir. Bu durum hamile kalma olas─▒l─▒─č─▒n─▒ dü┼čürse de hastan─▒n di─čer yumurtal─▒─č─▒n─▒n sa─čl─▒kl─▒ olmas─▒ halinde do─čal yollardan hamile kalmas─▒ mümkündür. Hastan─▒n hemorajik kist veya farkl─▒ sebeplerle iki yumurtal─▒─č─▒n─▒n da al─▒nmas─▒ gereken durumlarda hamilelik olu┼čmas─▒ bir ihtimal olamaz.

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Prof. Dr.
Cem Dane
Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi
─░stinye ├ťniversitesi Hastanesi Medical Park Gaziosmanpa┼ča
2478

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.