sat覺r aras覺

Horlama Neden Olur? Horlama Tedavisi Nas覺ld覺r?

Horlama, üst solunum yollar覺ndan geçen havan覺n, boaz bölgesinden geçii s覺ras覺nda yumuak dokunun titremesiyle oluan sestir.

Uyku s覺ras覺nda dil kökü, damak ve küçük dilin boaz ile birletii alan bir miktar daral覺r. Hava yolunun daralmas覺na bal覺 olarak nefes al覺p verirken ortaya ç覺kan sesin iddeti, solunum yolunun ne kadar dar olduuna bal覺 olarak farkl覺l覺k gösterir.

Yetikinlerin yakla覺k olarak %45'i bazen, %25'i ise devaml覺 horlar. Horlayan kiilerin yakla覺k olarak %5'inde iddetli horlama görülür.

Çocukluk ça覺nda ise horlaman覺n görülme oran覺 %12 civar覺ndad覺r.

Horlama, var olan enfeksiyon hastal覺klar覺n覺n yaratt覺覺 etki ile artabilecei gibi horlaman覺n iddeti, uyku pozisyonu, ya ve kilo ile paralel olarak artar.

Basit horlama olarak bilinen solunumun kesilmesine ya da uykunun bölünmesine yol açmayan horlama ikayeti, kiiye herhangi bir zarar vermez.

Ancak bu durum evde birlikte yaanan kiilerin uykusunun bölünmesine ya da uyku kalitelerinin dümesine sebep olabilir.

T覺kay覺c覺 uyku apne sendromu ise horlamaya elik eden, solunumun k覺sa süre ile kesilmesine yol açan önemli bir rahats覺zl覺kt覺r.

Bazen bir gecede onlarca hatta yüzlerce kez tekrarlayan solunumun durmas覺, pek çok sal覺k problemine yol açabilir.

Bu yüzden horlama s覺ras覺nda ç覺kan sesin iddetinden ziyade elik ettii semptomlar önemlidir.

Horlama tedavisi hakk覺nda bilgi vermeden önce horlama nedir bunu iyi anlamak gerekir.

Horlama Nedir?

Uyku s覺ras覺nda yutak bölgesinde, yumuak damak, küçük dil ve bademciklerde oluan geveme ile birlikte bu bölgedeki yumuak doku, solunuma bal覺 olarak titrer.

Titreimin etkisiyle yumuak dokunun ç覺kartt覺覺 ses horlama olarak tan覺mlan覺r. Kad覺nlara oranla erkeklerde daha s覺k görülmesinin nedeni fizyolojiktir.

Erkeklerin boyun bölgesi kad覺nlara oranla daha yal覺d覺r. Bu durum uyku s覺ras覺nda yumuak dokunun daha fazla etkilenmesine dolay覺s覺yla daha fazla horlamaya sebep olur.

Kilo artt覺kça horlaman覺n iddeti de bu yüzden artar.

Ancak menopoz döneminden sonra kad覺nlarda hormonal deiiklilere bal覺 olarak yaanan fizyolojik deiim, kad覺nlarda horlama iddetinin artmas覺na neden olur.

Baz覺 durumlarda horlama, basit bir enfeksiyon sonucu oluan burun t覺kan覺kl覺覺na bal覺 olarak görülebilir.

Uyku s覺ras覺nda hava almak için yap覺lan ek çaba, boaz bölgesindeki yumuak dokular覺n içe doru çekilmesine yol açar.

Enfeksiyonun iyilemesinden sonra horlama kesilir. Bu son derece normal bir durumdur.

Alkol kullan覺m覺 ve ilaç kullan覺m覺na bal覺 olarak da horlama görülebilir.

Kullan覺lan ilaçlar覺n ya da alkolün oluturduu etki ile kii, uyku s覺ras覺nda kas kontrolünü kaybeder.

Kaslar覺n gevemesi ile birlikte dil boaza doru hafifçe kayar ve horlamaya neden olur.

Özellikle s覺rt üstü pozisyonda yat覺ld覺覺nda artan horlama, uzun ve yorucu bir günün ard覺ndan da görülebilir.

Tüm bunlar覺n haricinde yetikin nüfusun yakla覺k olarak %25'i sürekli olarak horlar.

Horlamaya elik eden solunumun kesilmesi ve uykunun bölünmesi gibi belirtiler yoksa bu durum basit horlama olarak tan覺mlan覺r.

Çounlukla yat覺 pozisyonuna bal覺 olarak art覺 gösteren basit horlaman覺n iddeti, kiinin kilo almas覺 ile birlikte artar.

Bunun sebebi kilo ile birlikte üst solunum yolunda var olan darl覺覺n artmas覺d覺r. Bu durum genellikle çevredekilerin uyar覺s覺 ile fark edilir.

Horlayan kii genellikle hekime çevredekilerin uyar覺lar覺 üzerine bavurur.

Ancak solunumun belirli aral覺klarla kesilmesi ya da kiinin uykusundan uyanmas覺, pek çok farkl覺 sal覺k problemine yol açan, t覺kay覺c覺 uyku apne sendromu belirtileri aras覺nda yer al覺r.

Bu rahats覺zl覺k, kiinin horlama nedenleri arat覺r覺ld覺ktan sonra mutlaka tedavi edilmesi gerekir. 

Horlama Neden Olur?

Horlama, çounlukla pozisyona bal覺 olarak görülse de yorgunluk, uykusuzluk, sigara ve alkol tüketimi, var olan enfeksiyon hastal覺klar覺 ve kullan覺lan ilaçlar da horlamayan kiilerin horlamas覺na; horlayanlar覺n da daha iddetli horlamas覺na yol açar.

Uyku s覺ras覺nda geniz bölgesinde yer alan yumuak doku bir miktar gever. Bu gevemeye bal覺 olarak nefes al覺p vermek güçleir.

Hava ak覺覺n覺n bu bölgede oluturduu türbülans, yumuak dokular覺n titremesine yol açar.

Oluan bu titreim de horlama olarak tan覺mlanan sesin olumas覺n覺 salar.

Horlama yüzünden yeterince oksijen alamayan ya da almak için ura veren kii, sabahlar覺 yorgun, hâlsiz ve uykusuz olarak uyan覺r.

Ancak kii horlad覺覺n覺n fark覺nda olmad覺覺 için bu durumdan üphelenmez.

Basit horlama olarak tan覺mlanan bu durumu kii ancak dier kiilerin horlama sesinden rahats覺z olmas覺 durumunda örenir.

Horlama Nas覺l Tedavi Edilir?

Uyku s覺ras覺nda solunumun kesilmesine neden olmayan bu tip horlamalar, uyku pozisyonunun deitirilmesi, daha yüksek yast覺kta uyunmas覺, fazla kilolar覺n verilmesi, hafif yiyecekler tüketilmesi, alkol ve sigara kullan覺m覺n覺n b覺rak覺lmas覺 ve burun band覺 kullan覺lmas覺 gibi çözümler de önlenebilir.

Horlama nas覺l geçer sorusuna verilebilecek en basit yan覺t budur. Ancak tüm bunlara ramen horlama iddeti azalm覺yorsa kii kulak burun boaz uzman覺na bavurmal覺d覺r.

Hekim taraf覺ndan yap覺lan muayene ve ek tetkikler sonucunda horlamaya neden olan etkenler saptan覺r ve uygun tedavi düzenlenir.

Baz覺 durumlarda multidisipliner bir yakla覺m ile a覺z içi alet kullan覺m覺 önerilebilir.

A覺z içi alet, di hekimleri taraf覺ndan kiiye özel olarak yap覺lan, uyku öncesi aza tak覺larak, dilin arkaya doru hareket etmesini engelleyen ve a覺z içi boluun art覺r覺lmas覺n覺 salayan bir tür protezdir.

Bir dier tedavi yöntemi de cerrahi operasyondur. Ancak basit horlamaya bal覺 olarak operasyon yap覺lmadan önce kiinin uyku laboratuvar覺nda yat覺r覺lmas覺 ve uykusunun incelenmesi gerekir.

Baz覺 durumlarda horlama, rahats覺zl覺k olarak deil, bir belirti olarak da ortaya ç覺kabilir.

T覺kay覺c覺 uyku apne sendromu olarak adland覺r覺lan bu rahats覺zl覺k dünya çap覺nda %3 oran覺nda görülse de 50 ya覺n üzerindeki kilolu erkeklerde bu oran %50'ye kadar yükselir.

Uyku apnesi tedavi edilmediinde kalp ve beyin damarlar覺 etkilenir. Cinsel isteksizlik, migren, yüksek tansiyon gibi rahats覺zl覺klar覺n yan覺 s覺ra kalp krizine de yol açabilir.

T覺kay覺c覺 Uyku Apne Sendromu Nedir?

Halk aras覺nda uyku apnesi olarak da bilinen rahats覺zl覺k, horlama, gündüz a覺r覺 uyku hâli ve en önemlisi uyurken solunumun bir ya da birkaç kez durmas覺 ile karakterizedir.

Balang覺çta dikkat eksiklii, unutkanl覺k, sinirlilik ve depresyon gibi problemlere yol açan uyku apnesi tedavi edilmediinde kalp hastal覺klar覺 gibi çok daha ciddi sal覺k problemlerine yol açabilir.

Uyku apne sendromunun dier belirtilerinden baz覺lar覺 öyledir:

  • Sabah oluan a覺z kuruluu
  • Ba ar覺s覺 ile uyanma
  • Yeterince uyunmas覺na ramen zor uyanma
  • Uykuda oluan ba, boyun ve göüs bölgesinde oluan terleme
  • Gece nefes alamama hissi
  • Dier odalardan duyulacak iddette horlama
  • Oturur pozisyonda uyuya kalma
  • Gün içinde dayan覺lamaz uyku hissi

Kilo problemi yaayan kiilerde ve erkeklerde s覺kl覺kla görülen t覺kay覺c覺 uyku apnesi sendromu, zay覺f fakat alt çenesi küçük ve geride, iri bademciklere sahip, k覺sa ve kal覺n boyunlu kiilerde de s覺kça görülür.

Mutlaka uyku laboratuvar覺na yatarak uykusunun incelenmesi gereken uyku apnesi hastalar覺 için farkl覺 tedavi yöntemleri mevcuttur.

Continuous Positive Air Pressure (CPAP) ad覺 verilen ve sabit bas覺nç üreten cihaz sayesinde uyku s覺ras覺nda hava yolunun daralmas覺 engellenir.

Gece uyumadan önce kiinin CPAP cihaz覺n覺 çal覺t覺rarak, maske takmas覺 yeterlidir.

Bu küçük cihaz taraf覺ndan maskeye gönderilen sabit bas覺nçl覺 hava, üst solunum yolunun kapanmas覺n覺 engelleyerek doru bir solunum oluumunu destekler.

Basit horlama tedavi seçenekleri aras覺nda olan a覺z içi araç, radyofrekans ve cerrahi seçenekler de hastal覺覺n mevcut durumuna göre uygulanabilir.

Siz de sal覺kl覺 bir uyku için düzenli olarak kontrollerinizi yapt覺rmay覺 ihmal etmeyin.

En ok Okunan Sal覺k Rehberi Yaz覺lar覺m覺z

Sosyal Medya Hesaplar覺m覺z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Dr. r. yesi
Ak覺n Zengin
Kulak Burun Boaz
襤S Medical Park 襤stinye niversitesi Medical Park Gaziosmanpaa
470661

Bu i癟eriin gelitirilmesinde Medical Park Yay覺n Kurulu katk覺 salam覺t覺r.
Sayfa i癟erii sadece bilgilendirme ama癟l覺d覺r. Sayfa i癟eriinde tedavi edici sal覺k hizmetine y繹nelik bilgiler i癟eren 繹gelere yer verilmemitir. Tan覺 ve tedavi i癟in mutlaka hekiminize bavurunuz.