Doç. Dr.Hülya Bayiz

  • İlgi Alanları
  • Astım
  • Alerji
  • Akciğer kanseri
  • Bronkoskopi
  • Sigara bırakma
Eğitim ve Uzmanlık
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Uzmanlık
 
Ödüller
1. Köksal D, Bayiz H, Demirağ F, Berktaş B. OpereKHDAK'li hastalarda preoperatif PET-CT bulgularının postoperatif patolojik bulgularla ilişkisi. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 32. Yıllık Kongresi, 20-24 Ekim 2010, Antalya. Solunum 2010 Bildiri Özetleri Kitabı S:56 (EP-038). (Adı gecen çalışma Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 32. yıllık kongresinde "Poster Sunusu Ödülü"ne layık görülmüştür.)
 
 
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1. Dursun, B.A.,Memis, L., Dursun, A., Bayız, H. ve Ozkul M., "Clinicalimportance of correlationsbetween p53 immunoreactivityandclinicopathologicalparameters in lungcarcinoma." PatholOncolRes, 5, 285-290 (1999).
2. Kalac, N.,Ozkan, B., Bayız, H., Dursun, A.B. ve Demirag, F., "Breasttuberculosis." Breast, 11, 346-349 (2002).
3. Göksel T, Akkoçlu A, TurkishThoracicSociety, LungandPleuralMalignancyStudyGroup. "Pattern of LungCancer in Turkey 1994-1998". Respiration 2002; 69(3): 207-210.
4. Dursun, A.B.,Demirag, F., Bayiz, H. ve Sertkaya, D., "Endobronchialmetastases: a clinicopathologicalanalysis."Respirology, 10, 510-514 (2005).
5. Köksal D, Mutluay N, Boyacı E, Başay N, Bayiz H, Berktaş B, Aydın M, Kaya S, Berkoğlu M. "Pulmonarynodulesandmyelodisplasticsyndrome." SouthernMed J, 102,741-743, (2009).
6. Bayız H, Köksal D,Gülgösteren M, Başay N, Mutluay N, Boyacı E, Berktaş B, Çakır E, Berkoğlu M. "Recurrence of thymomaafter 11 years as diffusepleuralthickening." TuberkToraks, 60(1):62-5, (2012).
7. Köksal D, Mutluay N, Bayiz H, Berktaş B, Berkoglu M andDemirag F. "DiffusepulmonaryamyloidosisduetoFamilial l Fever, a rarepresentation". LibyanJournal of Med, 7:10;3402, (2012)
8. Demirağ F, Çakır E, Bayiz H,Erenyazıcı U "MUC-1 and bcl-2 expression in pre-invasivelesionsandadenosquamouscarcinoma of thelung". ActaChirBelg 112: in press, (2012).
C. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
C.1. Arab HC, Uçar Aİ, Toppare MF, Bayız H, Çopur S, Özkul M. Ultrasonographicallyechogenicbands in pleuraleffusion-diagnosticimplications. Yeni Tıp Dergisi, 10(2), 5-10, (1999).
C.2. Bayız H, Mutluay Nİ, BaşayN, ve ark. Akciğer kanserinde bronkoalveolarlavak sıvısı PGE2 düzeyleri. Klinik Laboratuvar Araştırma Dergisi, 1(2), 63-68, (1997)
C.3. Bayız H, Başay N, Mutluay Nİ, ve ark. Diabetesmellitus ile akciğer tüberkülozu ilişkisi. Optimal Tıp Dergisi, 11(2), 45-49, (1998)
C.4. Kalaç N, Başay N, Mutluay Nİ, Bayız H, ve ark. Ekstrapulmoner tutulum gösteren tüberküloz olguları. Tüberküloz ve Toraks Dergisi, 47(2), 213-215, (1999)
C.5. Bayız H, Başay N, Hatipoğlu T, ve ark. İleri evre küçük hücreli dışı akciğer kanserinde vinorelbin-cisplatinkemoterapisi. Solunum Hastalıkları, 11(2), 174-177, (2000)
C.6. Başay N, Bayız H, Dursun AB, ve ark. Transkarinal iğne aspirasyonunun akciğer kanserinin tanı ve evrelendirmesine katkısı. Solunum Hastalıkları, 11(4), 349-354, (2000)
C.7. Berktaş B, Başay N, Bayız H, ve ark. Fiberoptikbronkoskopipremedikasyonunda kullanılan morfine diazepamınkardiyopulmoneretkileirnin karşılaştırılması. Solunum Hastalıkları, 13(1), 24-29, (2002)
C.8. Berktaş B, Mutluay Nİ, Bayız H., ve ark. Akciğer kanseri tanısındafiberoptikbronkoskopi ile alınan biyopsilerin başarısını etkileyen faktörler (lojistik regression analizi). Solunum Hastalıkları, 14(1), 35-40, (2003)
C.9. Bircan A, Berktaş B, Bayiz H ve ark. Effects of chemotherapy on quality of life forpatientswithlungcancer. TurkishRespiratoryJournal, 4, 61-66, (2003)
C.10. Bayız Ü, Dursun E, Bayız H, ve ark. Astımlı kronik inflamatuarsinonazal hastalıklı olgularda endoskopik sinüs cerrahisi sonuçları. KBB ve BBC Dergisi, 11, 15-23, (2006)
C.11. Özdemir T, Başay N, Mutluay N, Bayiz H ve ark. Akciğer kanserinde tanı ve tedavi gecikmesi. Solunum Hastalıkları, 13(3), 100-107, (2007)
C.12. Özden AH, Bayiz H, Berktaş B ve ark. Küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde prognostik faktörlerin sağkalıma etkisi. Solunum Hastalıkları, 19, 59-66, (2008).
C.13.Gülhan M, Önde G, Bayız H, ve ark. Bir olgu nednei ile uvula tüberkülozu. Solunum Hastalıkalrı, 1995, 6(3), 289-292, (1995)
C.14. Gühan M, Önde G, Bayız H, ve ark. Bir olgu nedeni ile progresif sistemik sklerozis ve akciğer tutulumu. Solunum Hastalıkları, 6(3), 279-287, (1995)
C.15.Bayız H, Taci N, BaşayN, ve ark. Wegenergranülomatizisi bir olgu nedeni ile. Solunum hastalıkalrı, 1184), 425-428, (2000)
C.16.Başay N, Bayız H, Mutluay Nİ, ve ark. Bir olgu nedeni ile ksitikfibrozis. Solunum Hastalıkalrı, 1281), 64-67,(2001)
C.17. Mutluay Ni, Oğuz D, Başay N, Bayız H, ve ark. Akciğer plevralamebiazis (bir olgu nendei ile). Akciğer Arşivi, 11(2), 98-100,(2000)
C.18. Mutluay Nİ, Fırat S, Bayız H, ve ark. Küçük hücreli akciğer kanserli bir hastada tonsil metastazı. Akciğer Arşivi, 11(2), 94-95, (2000)
C.20. Berktaş B, Başay N, Özdemir T, Mutluay Nİ, Bayız H, ve ark. Timus kaynaklı primer küçük hücreli karsinom. Toraks Dergisi, 3,362-365, (2002)
C.21. Mutluay Nİ, Yağız J, Özkan B, Başay N, Bayız H, ve ark. Bronkoözafajeal fistül gelişen akciğer skuamöz ve küçük hücreli karsinomlu iki olgu. Solunum Hastalıkalrı, 1581), 51-55, (2004)
C.22. BayizH,Özkan B, Mutluay N ve ark. An unusualtumour of thelung: lymphoepitheliomalikecarcinoma. TurkishRespiratoryJournal, 6 (3), 169-71, (2005).
C.23. Bayiz H, Yılmaz L, Başay N ve ark. Massivepulmonarythromboembolismduetoactivated protein c resistanceand protein s deficiency. TurkishRespiratoryJournal, 7(3), 128-30, (2006).
C.24. Ceylan K,Bayiz H,Yavanoğlu A ve ark. Secondrylingualtuberculosisresemblinglingualcancerwithlungmetastasis: casereport. KBB ve BBC Dergisi, 15(1),51-54, (2007).
C.25. Başay N, Bayız H, Ergüden HÇ, Mutluay N, Köksal D, Berktaş B, Aydın M, Berkoğlu M. Duedonuma metastaz yapan küçük hücreli dışı akciğer kanseri olgusu. Solunum Hastalıkları, 18,170-173, (2007).
C.26. Alıcı İO, Köksal D, Bayiz H, Başay N, Mutluay N, Özaydın E, Berktaş B, Berkoğlu M. Fiberoptikbronkoskopi ile tanı alan pulmoner kist hidatik olgusu. Solunum Hastalıkları, 20,76-79, (2009).
C.27. Alıcı İO, Köksal D, Başay N, Bayiz H, Mutluay N, Çakır E, Berktaş B, Berkoğlu M. Kriptojenik organize pnömoni: olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi. Solunum Hastalıkları, 20,102-107, (2009).
E. Diğer yayınlar
E.1. Atikcan Ş, Pelit A, Bayız H,ve ark.Metastazların tedavisi. Akciğer Kanseri Multidisipliner yaklaşım-Toraks Kitapları, 1, 146-150, (1999)
E.2. Berktaş B, Bayız H, Mutluay Nİ, ve ark. Patogenezdesitokinler ve inflamasyon. İnterstisyel Akciğer Hastalıkları Genel Yaklaşımı,Erdoğan Y, Samurkaşoğlu B(eds), Güneş Ktabevi,55-67, (2002).
E.3. Bayız H, Başay N, Diğer diffüzparenkimal akciğer hastalıkları. DifüzParenkimal Akciğer Hastalıkları,Erdoğan Y, Samurkaşoğlu B(eds), Mesut Matbaacılık, 549-555, (2004)
E.4. Berktaş B, Bayız H. Genetik kökenli interstisyel akciğer hastalıkları. DiffüzParenkimal Akciğer Hastalıkları, Erdoğan Y, Samurkaşoğlu B(eds), Mesut Matbaacılık , 365-381, (2004).
E.5. Bayız H, Köksal D, Mutluay N. MalignPlevralMezotelyoma. Toraksın Nadir Tümörleri Kitabı, Yurdanur Erdoğan, Nermin Çapan, Funda Demirağ (editörler), Rekmay Ltd. Şti., Ankara 2010, S: 259-298.
F. Bilimsel Toplantı ve Kongre Konuşmaları:
F.1. Zorlanmadan sigara bırakma-bıraktırma: Farmakolojik tedaviler 29. Ulusal Solunum Kongresi, 28-31 Ekim 2007
F.2. Medikal yönüyle sigara bırakma: Sigara bırakma sorunu ve hekimlerin sorumluluğu 30. Ulusal Solunum Kongresi, 26-30 Ekim 2008
F.3. Kemotreapitoksisitesi nedir, nasıl yaklaşılmalıdır?: Kemoterapi toksisitesi belirleyicileri ve derecelendirilmesi TTD 12. Yıllık Kongresi, 8-12 Nisan 2009
F.4. Kemoterapi uygulama pratiği: Kemoterapi hastasının izlemi ve kemoterapi öncesi değerlendirilmesi TTD 13. Yıllık Kongresi, 5-9 Mayıs 2010
F.5. Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Kursu : Evreleme Yöntmeleri TÜSAD Akademi , 3-4 Eylül 2010
F.6. Solunum hastalıklarında evde bakım kursu: Terminal dönem akciğer maligniteli hastada evde palyatif bakım TTD 14. Yıllık Kongresi,13-17 Nisan 2011
F.7.Akciğer kanseri: Akciğer kanserinde tanı TTD 14. Yıllık Kongresi, 13-17 Nisan 2011