sat覺r aras覺

Huzursuz bacak sendromu hbs nedir

Huzursuz Bacak Sendromu (HBS), kad覺nlarda ve erkeklerde görülebilen yayg覺n bir sinir sistemi hastal覺覺d覺r. Hastalar taraf覺ndan genellikle tam olarak tariif edilemeyen bir hastal覺k olmakla birlikte ayak ve bacak bölgesinde, baz覺 hastalarda ise kollarda ka覺nt覺, ürperme, ar覺, yanma ve kar覺ncanma gibi semptomlarla karakterize bir hastal覺kt覺r. Huzursuz bacak sendromu, baz覺 durumlarda kaslarda meydana gelen kramplar ve uyuma ile kar覺t覺r覺labilmektedir. Bu da hastal覺覺n tan覺s覺n覺n koyulmas覺 ve tedavi sürecinin balat覺lmas覺n覺 geciktirir. Bu nedenle huzursuz bacak sendromu belirtilerinin görüldüü hastalarda detayl覺 bir muayene ile sorunun kayna覺n覺n tespit edilmesi büyük önem ta覺r.

Huzursuz Bacak Sendromu (Bacak Uyumas覺) Nedir?

Huzursuz bacak sendromu (HBS), yayg覺n olarak görülen sinir sistemi hastal覺klar覺ndan bir tanesidir. Bu hastal覺a sahip bireylerde özellikle dinlenme durumunda bacaklarda, ayaklarda ve bazen de kol bölgesinde rahats覺zl覺k hissi ortaya ç覺kar. Hastal覺k herhangi bir yata ortaya ç覺kabildii gibi, ya ilerledikçe hastal覺覺n yol açt覺覺 sorunlarda art覺 gözlenir. Bireyin hareketsiz kalmas覺 durumunda hastal覺ktan etkilenen bölgelerdeki huzursuzluk hissinde art覺 gözlenir. Hastalar覺n birçou, önleyemedikleri bir hareket etme isteinden yak覺n覺rlar. Özellikle gece saatlerinde art覺 gösteren bu rahats覺zl覺k hissi, hasta bireylerin yaam kalitesini olumsuz yönde etkiler. Huzursuz bacak sendromu hastal覺覺n覺n birçounda, hastal覺k kaynakl覺 uyku problemleri de gözlenebilmektedir.

Huzursuz Bacak Sendromu Belirtileri Nelerdir?

Huzursuz Bacak Sendromu (Bacak Uyumas覺) Belirtileri Nelerdir?

Huzursuz bacak sendromu hastal覺覺na yakalanan bireylerde görülen belirtiler genel olarak aa覺daki ekilde s覺ralanabilir:

 • Bacaklarda ve ayaklarda huzursuzluk hissi,
 • Huzursuzluk hissiyat覺ndan kaynakl覺 sürekli olarak hareket etme ihtiyac覺,
 • Gece saatlerinde art覺 gösteren ar覺 ve rahats覺zl覺k hissi,
 • Hissedilen ar覺 ve huzursuzluun hastal覺ktan etkilenen bölgenin hareket ettirilmesi ile k覺sa süreliine azalmas覺 hissi,
 • Bacaklarda istemsiz seirmeler.

Huzursuz Bacak Sendromu (Bacak Uyumas覺) Nedenleri Nelerdir?

Huzursuz bacak sendromu, çou zaman nedeni bilinmeyen (idyopatik) ekilde ortaya ç覺kar. Baz覺 durumlarda ise hastal覺覺n ortaya ç覺k覺覺nda bireyde bulunan bakaca etkenler rol oynar. Bunlardan baz覺lar覺 aa覺daki ekilde s覺ralanabilir:

 • Genetik yatk覺nl覺klar,
 • Dopamin dengesinde bozukluk,
 • Gebelik (özellikle son trimester),
 • Demir eksiklii veya baka nedenlerden kaynakl覺 anemiler,
 • Nöropati,
 • A覺r覺 alkol kullan覺m覺,
 • Omurilikte spinal kord veya spinal blok oluumu,
 • Serotonin miktar覺n覺 yükselten antidepresan ve antipsikotik ilaçlar覺n kullan覺m覺.

Huzursuz Bacak Sendromu

Huzursuz Bacak Sendromu (Bacak Uyumas覺) Tehisi Nas覺l Konulur?

Bireylerde huzursuz bacak sendromu tehisinin konulabilmesi için öncelikle bireyin hastal覺k öyküsü ve ailesinde görülen hastal覺klar detayl覺 olarak örenilmelidir. Hastal覺ktan üphelenildii durumlarda fiziksel ve nörolojik muayeneler yap覺l覺r. Tehis aamas覺nda uyku hastal覺klar覺 alan覺nda uzman hekimlerin de hastalar覺 muayene etmesi büyük önem ta覺r. Hastal覺覺n tehisi aamas覺nda baz覺 elektrofizyolojik testler ve kan tahlillerinden yararlan覺labilir. Yap覺lan tan覺 testleri sonucunda huzursuz bacak sendromu tehisi konulan hastalarda tedavi süreci titizlikle planlanmal覺d覺r.

Huzursuz Bacak Sendromu (Bacak Uyumas覺) Çeitleri Nelerdir?

Huzursuz bacak sendromu hastal覺覺 temel olarak 2 alt gruba ayr覺l覺r:

 • 襤dyopatik Huzursuz Bacak Sendromu: Huzursuz bacak sendromunun bu çeidinde hastal覺覺n tam olarak nedeni bilinememektedir. Genetik kaynakl覺 idyopatik huzursuz bacak sendromu ve ailevi olmayan huzursuz bacak sendromu olarak ikiye ayr覺labilir.
 • 襤kincil Tip (Sekonder) Kuzursuz Bacak Sendromu: Hastal覺覺n bu çeidinde huzursuz bacak sendromu, bireyde bulunan herhangi baka bir rahats覺zl覺ktan kaynakl覺 olarak ortaya ç覺kar. Bu hastal覺k; polinöropati, böbrek hastal覺覺, parkinson, anemi, gebelik, vitamin veya mineral eksiklii veya baz覺 romatizmal hastal覺klar olabilir.

Huzursuz Bacak Sendromu Nedir

Huzursuz Bacak Sendromu (Bacak Uyumas覺) Tedavisi

Huzursuz bacak sendromu hastal覺覺n覺n tedavisinde, hastal覺覺n çeidinin belirlenmesi oldukça önemli bir rol oynar. Hastal覺覺n alt覺nda yatan demir eksiklii, anemi gibi herhangi bir sorun olmas覺 durumunda öncelikli olarak bu sorunun giderilmesine yönelik bir tedavi plan覺 uygulanmal覺d覺r. Bunun haricindeki durumlarda masaj, s覺cak ve souk kompres uygulamalar覺, egzersiz ve ilaç tedavilerinden yararlan覺labilmektedir. Beslenmenin de büyük önem ta覺d覺覺 bu hastal覺kta kafein gibi hastal覺覺 tetikleyen maddelerin diyetle al覺m覺n覺n kontrol alt覺nda tutulmas覺nda fayda vard覺r. Bunlar覺n haricinde huzursuz bacak sendromu hastalar覺 stres, sigara kullan覺m覺, uzun süre hareketsiz kalma gibi durumlardan da kaç覺nmal覺d覺r. Eer siz de huzursuz bacak sendromu hastal覺覺na sahipseniz, hekiminiz taraf覺ndan önerilen tedavi ilkelerine uyum salayarak ve düzenli olarak kontrollerinizi yapt覺rarak hastal覺覺n yol açt覺覺 sorunlar覺n önüne geçebilir, yaam kalitenizi artt覺rabilirsiniz.

En ok Okunan Sal覺k Rehberi Yaz覺lar覺m覺z

Sosyal Medya Hesaplar覺m覺z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Uzm. Dr.
G羹lseren Karaba
N繹roloji
VM Medical Park Kocaeli
1834969

Bu i癟eriin gelitirilmesinde Medical Park Yay覺n Kurulu katk覺 salam覺t覺r.
Sayfa i癟erii sadece bilgilendirme ama癟l覺d覺r. Sayfa i癟eriinde tedavi edici sal覺k hizmetine y繹nelik bilgiler i癟eren 繹gelere yer verilmemitir. Tan覺 ve tedavi i癟in mutlaka hekiminize bavurunuz.