sat覺r aras覺

Kantaron ya覺

Baharat ve ifal覺 bitkiler satan aktarlarda s覺kl覺kla görülen besinlerden bir tanesi kantaron ya覺d覺r. Sar覺 kantaron ve k覺rm覺z覺 kantaron gibi farkl覺 türleri olan kantaron bitkisinin dier isimleri aras覺nda k覺l覺ç otu, binbirdelik otu, kan otu gibi isimler yer al覺r. Bir tür otsu bitki olan kantaron, m覺zrak benzeri bir ekle sahip olan ucu çiçekli dallardan meydana gelir.

8 ile 50 milimetre aral覺覺nda deien bu dallar覺n uçlar覺nda yer alan çiçein rengi, bitkinin sar覺 veya k覺rm覺z覺 kantaron olarak adland覺r覺lmas覺n覺 salar. Kendine has yapraklar覺 olan kantarona binbirdelik otu denmesinin nedeni, yapraklar覺n 覺覺a tutulmas覺yla görülebilen parlak ya noktac覺klar覺d覺r. Çiçeklerinin açt覺覺 yaz aylar覺nda toplan覺r.

Yerden yakla覺k olarak 5 santimetre yükseklikten itibaren kesilen kantaronlar kurutulur veya taze olarak ilenir. Kantaron bitkisinin sal覺k aç覺s覺ndan çok önemli faydalar覺 vard覺r. Bu nedenle alternatif t覺pta ve bitkisel tedavilerde s覺kl覺kla kar覺la覺lan deerli besin türlerinden biridir. Özellikle kantarondan elde edilen ya, bu yararl覺 bileenleri youn ekilde içermesinden dolay覺 sal覺k alan覺nda pek çok farkl覺 amaçla kullan覺m覺 önerilen bir üründür.

Kantaron Ya覺n覺n Faydalar覺

Kantaron ya覺 bitkisel tedavi ve alternatif t覺p alanlar覺nda s覺kl覺kla bilimsel arat覺rmalara konu olan, sal覺k üzerinde olumlu etkilerinden birçou bilim dünyas覺 taraf覺ndan kabul edilen deerli bitki türlerindendir.

Hastal覺klardan korunma, yalanman覺n geciktirilmesi, vücut fonksiyonlar覺n覺n sal覺kl覺 bir ekilde devam ettirilmesi gibi önemli faydalar覺 bulunan kantaron ya覺, günümüzde aktarlarda dahi kolayl覺kla bulunabilir.

Fakat her bitkisel ürün gibi kantaron ya覺 da dikkatli kullan覺lmas覺 gereken bir üründür. Kronik bir hastal覺覺 bulunan, çeitli nedenlerle sürekli olarak ilaç kullanan veya besin alerjileri olan bireyler kantaron ya覺 kullanmadan önce mutlaka hekimlerine dan覺malar覺, önerilen dozlar覺 amamalar覺 gerekir. 襤te kantaron ya覺n覺n sal覺k üzerindeki olumlu etkilerinden baz覺lar覺...

Kantaron Ya覺n覺n Cilde Faydalar覺

Kantaron ya覺n覺n en önemli faydalar覺ndan bir tanesi, cilt sal覺覺n覺 koruma üzerindeki etkileridir. Kantaron bitkisinden elde edilen yalar, hücre yenilenmesini destekler ve h覺zland覺r覺r. Herhangi bir kar覺覺m haz覺rlanmas覺n覺 gerektirmeden dorudan cilt üzerine uygulanabilen kantaron ya覺 yalanma belirtilerini geciktirmeye, k覺r覺覺kl覺klar覺 önlemeye ve cildin elastikiyetini artt覺rmaya yard覺mc覺 olur.

Cildin olmas覺 gereken nem dengesine sahip olmas覺n覺 salarken daha pürüzsüz ve canl覺 bir görünüm elde edilmesine katk覺da bulunur. Kantaron ya覺n覺n cilt üzerindeki önemli etkilerinden bir dieri ise lekeleri ortadan kald覺rmas覺d覺r. Bu etki sayesinde düzenli olarak kantaron ya覺 kullan覺m覺 ile birlikte yüzde veya vücutta yer alan yara, yan覺k ve sivilce izleri giderilebilir.

Yal覺l覺k, hamilelik, günee maruz kalma gibi nedenlerle cilt renginin bölgesel olarak farkl覺lat覺覺 veya lekelendii yerlerde düzenli olarak kantaron ya覺 uygulamas覺 ile cilt tonu eitlenerek daha ho bir görünüm elde edilebilir. Kantaron ya覺n覺n cilde olan olumlu etkilerinden faydalanabilmek için ya覺 direkt olarak cildinize uygulad覺ktan sonra cildinizin emmesini bekleyebilirsiniz. Ard覺ndan cildiniz üzerinde rahats覺z eden bir yal覺l覺k hissinin kalm覺 olmas覺 halinde en az yar覺m saat bekledikten sonra durulayabilirsiniz.

Cilde faydas覺 gözle görülür ekilde olan kantaron ya覺n覺n di lekeleri ve di rahats覺zlar覺na bilinen bir faydas覺 bulunmamaktad覺r. Ayr覺ca diteki hasarlar覺 younlam覺 ya da görünümünden memnun olmayan kiiler di beyazlatma fiyatlar覺 konusunda detayl覺 bilgi için di hekimlerine bavurabilir.

Kantaron Ya覺n覺n Enfeksiyon Hastal覺klar覺na Faydalar覺

Kantaron ya覺; enfeksiyonlara neden olan bakteri, virüs ve mantar gibi mikroorganizmalarla savaarak hastal覺klardan korunmay覺 salar. Özellikle ayak mantar覺, deride oluan enfeksiyonlar, akneler, herpes virüsünün neden olduu uçuk gibi birçok hastal覺kta kantaron ya覺 uygulamas覺 enfeksiyonun h覺zl覺 bir ekilde iyiletirilmesine yard覺mc覺 olur.

Ayn覺 zamanda deri üzerinde oluan enfeksiyonlarda iyileme h覺zland覺r覺l覺rken yara ve aknelere bal覺 olarak enfeksiyon sonras覺nda iz kalma olas覺l覺覺 da büyük ölçüde azalt覺labilir. Düzenli olarak kantaron ya覺 kullan覺m覺 ile birlikte ciltte yeni enfeksiyonlar覺n oluumu da önlenebilir. Bunun için kantaron ya覺 dorudan cilde uygulanabilecei gibi doal içerikli olduundan emin olunan kantaron ya覺 içerikli krem ve losyonlardan da yararlan覺labilir.

Tüm bunlar覺n yan覺 s覺ra egzama, kontakt dermatit ve piik gibi sorunlar覺n önlenmesini salar. Kendinizde kullanabileceiniz gibi çocuunuzda da kantaron ya覺 kullan覺m覺n覺 tercih edebilirsiniz. Fakat özellikle alerjik bünyeye sahip çocuklarda bu uygulaman覺n öncesinde hekime dan覺覺lmas覺nda fayda vard覺r.

Kantaron Ya覺n覺n Sindirime Faydalar覺

Kantaron ya覺n覺n a覺z yoluyla az miktarda tüketimi, sindirim sistemini düzenleyici etki gösterir. Özellikle yemeklerden önce az miktarda kantaron ya覺 tüketerek sindirimi h覺zland覺rabilir, kab覺zl覺k ve ikinlik gibi sorunlar覺n önüne geçebilirsiniz. Gaz sanc覺lar覺 ve buna bal覺 kar覺n ar覺lar覺 yaayan bireylerde de kantaron ya覺n覺n olumlu etkileri görülebilir.

Tek ba覺na veya yourt gibi besinlerle kar覺t覺r覺larak tüketilebilen kantaron ya覺 ayn覺 zamanda bitki çay覺 olarak da haz覺rlanabilir. Çay eklinde haz覺rlanan kantaron ya覺n覺n böbrekleri koruduu da bilinmektedir. Fakat a覺z yolu ile kantaron ya覺 tüketimi bir tatl覺 ka覺覺n覺 geçmemelidir. Herhangi bir hastal覺覺 bulunanlar覺n ve ilaç kullananlar覺n kantaron ya覺 tüketmeden önce mutlaka hekimlerine dan覺malar覺 gerekir.

Kantaron Ya覺n覺n Saçlara Faydalar覺

Kantaron ya覺 içerdii deerli bileenler, vitamin ve mineraller sayesinde saç sal覺覺n覺n korunmas覺na ve saçlar覺n güzelletirilmesine de katk覺da bulunur. Düzenli olarak kantaron ya覺 ile bak覺m yap覺lan saçlarda k覺r覺k oluumu azal覺r, koparak dökülmeler büyük oranda azalt覺l覺r ve saçlar sal覺kl覺 bir ekilde uzamaya devam eder.

Daha canl覺 ve parlak bir görünüme kavuan saçlar dökülmenin önlenmesi ile birlikte gürlemeye balar. Kantaron ya覺n覺n saç sal覺覺na etkileri bununla s覺n覺rl覺 deildir. Saçlara ek olarak saç derisinde oluan pullanma, kepek ve egzama sorunlar覺n覺n önlenmesi için de kantaron ya覺 mükemmel bir kurtar覺c覺d覺r.

Haftada bir veya iki kez kantaron ya覺 ile yap覺lacak bir saç bak覺m覺 ile tüm bu olumlu etkilerden yararlanmak mümkündür. Kantarona ek olarak saç sal覺覺na iyi geldii bilinen sar覺msak, argan ya覺 ve zeytinya覺 gibi dier ürünlerle kar覺t覺r覺larak haz覺rlanm覺 bir kar覺覺m ile birçok olumlu etkiyi bir arada elde edebilirsiniz. Haz覺rlayaca覺n覺z kar覺覺m覺 saç覺n覺za ve saç derinize iyi bir ekilde uygulad覺ktan sonra yar覺m saat kadar bekletip saç覺n覺z覺 y覺kayabilirsiniz.

Sar覺 ve K覺rm覺z覺 Kantaron Ya覺

Kantaron ya覺 kullan覺m覺na balayacak olan bireylerin kar覺s覺na iki farkl覺 ya türü ç覺kacakt覺r. Bunlar sar覺 ve k覺rm覺z覺 kantaron yalar覺d覺r. Temelde ayn覺 kantaron bitkisinden elde edilen bu yalar覺n fark覺 k覺rm覺z覺 kantaron ya覺n覺n taze bitkilerden, sar覺 kantaron ya覺n覺n ise kurutulmu bitkilerden elde edilmi olmas覺d覺r.

Ayn覺 bitkiden elde edilmi olmas覺 nedeniyle sar覺 kantaron ya覺 faydalar覺 ile k覺rm覺z覺 kantaron ya覺 faydalar覺 hemen hemen benzerdir. Bunlardan dilediinizi tercih edebileceiniz gibi her ikisini birden temin ederek deneyebilir veya bu iki ya türünü kar覺覺k olarak kullanabilirsiniz. Eer hassas bir cilde sahipseniz kantaron ya覺n覺 her gün kullanmak yerine haftada 1-2 gün veya gün a覺r覺 kullanmay覺 tercih edebilirsiniz.

Yukar覺da say覺lanlar覺n haricinde de kantaron ya覺n覺n pek çok faydas覺 bulunmaktad覺r. Tüm bu olumlu etkilerden faydalan覺labilmesi ad覺na kantaron ya覺 kullan覺m覺nda veya tüketiminde sak覺nca bulunmayan bireyler düzenli olarak bu deerli bitkinin olumlu etkilerinden faydalanmaya balayabilir. K覺rm覺z覺 ve sar覺 kantaron ya覺 uygun koullarda üretildii bilinen güvenilir markalardan al覺nmal覺d覺r.

Üzerinde içerik, üretim yeri, son kullanma tarihi ve marka gibi bilgiler bulunmayan veya aç覺k olarak sat覺lan ürünlerin kullan覺m覺 sal覺k üzerinde faydadan çok zarara neden olabileceinden bu konuda dikkatli olunmal覺d覺r.

Sar覺 Kantaron Ya覺 Nedir? 襤çeriinde Neler Bulunur?

Latince ismi Hypericum perforatum olan sar覺 kantaron bitkisi, ilkbahar ve yaz dönemlerinde çiçek açan, 30-80 cm uzunluunda, sar覺 renkli, yabani bir bitkidir. Bitki içeriinde bata hiperforin olmak üzere pek çok farkl覺 kimyasal bileik bulunur.

Sar覺 kantaron bitkisinde yer alan bal覺ca kimyasallar u ekildedir:

 • %0.05-1 oran覺nda α-pinen, karyofilen limonen, mirsen ve sineol uçucu yalar覺,
 • % 2-5 oran覺nda flavonol türevi bileikler,
 • % 0.05-0.15 oran覺nda antidepresan etkili hiperisin, psödohiperisin, protopsödohypericin, protohiperisin gibi naftodiantron türevleri,
 • %4 oran覺nda hiperforin ve adhyperforin gibi floroglusinler,
 • Fenolik asitler,
 • Baz覺 steroller,
 • Antrakinonlar,
 • Karbolik asitler,
 • Karotenoidler,
 • Karotenoidler,
 • C ve A vitaminleri.

Sar覺 kantaron ya覺, Hypericum perforatum bitkisinden maserasyon yöntemi ile elde edilir ve ya覺n üretim aamas覺nda genellikle zeytinya覺ndan faydalan覺l覺r. Bu ilem için bitkinin toprak üstünde kalan k覺s覺mlar覺 özenle toplan覺r ve daha sonra yakla覺k 2-3 cm uzunluklarda parçalanarak saf zeytinya覺 içeren bir kaba koyulur.

Daha iyi çözünmesi için belirli aral覺klarla çalkalanan bu kar覺覺m, 4-6 hafta kadar oda s覺cakl覺覺nda ve güne 覺覺覺 alt覺nda bekletilir. Daha sonra uygun ekilde süzülen kar覺覺m, kat覺 partiküllerden ar覺nd覺r覺l覺r ve farkl覺 alanlarda kullan覺lmak üzere 覺覺ktan korumal覺 cam ielere aktar覺l覺r.

Sar覺 Kantaron Ya覺n覺n Faydalar覺 Nelerdir?

Sar覺 kantaron ya覺 yüzy覺llard覺r çeitli hastal覺klar覺n iyiletirilmesi için kullan覺lm覺 ve bu nedenle yak覺n dönemde pek çok farmakolojik arat覺rmaya konu olmutur. Yap覺lan çal覺malar dorultusunda bitkinin iyiletirici etkileri ve kullan覺labilecei hastal覺k endikasyonlar覺 u ekilde s覺ralanabilir:

ANT襤M襤KROB襤YAL ETK襤

Sar覺 kantaron ya覺n覺n içeriinde fazla miktarda bulunan hiperforin bileii güçlü antibakteriyel etkiye sahiptir. Metilisine dirençli Stafilokok aureus (MRSA) gibi güçlü patojenler dahil olmak üzere, test edilmi tüm gram pozitif bakterilerde büyümeyi durdurucu etkisi bulunan hiperforin bu özellii sayesinde pek çok alanda antibakteriyel ajan olarak tercih edilir.

Yap覺lan bir çal覺mada %30, %40 ve %50 oranlar覺nda sar覺 kantaron ya覺 ile üretilen merhemler vajinal olarak uygulanm覺; Streptococcus pyogenes, Streptococcus viridans, Micrococcus luteus ATCC 9341 ve Moraxella catarrhalis gibi farkl覺 organizmalar üzerindeki antibakteriyel etkileri kar覺lat覺r覺lm覺t覺r.

Uygulama sonras覺nda merhemlerin, vajina floras覺nda doal olarak bulunan ve dier bakteri türlerinin aksine patojen özellikli olmayan yararl覺 bakterileri koruduu, vajinada enfeksiyona yol açan zararl覺 türlerin geliimini ise önemli ölçüde engelledii ortaya koyulmutur. Dolay覺s覺yla sar覺 kantaron ya覺n覺n vajinal enfeksiyonlar覺n tedavisinde güvenli bir ekilde kullan覺labileceini söylemek mümkündür.

YARA VE YANIK TEDAV襤S襤

Sar覺 kantaron ya覺, kolajen sentezini uyararak doku geliimini h覺zland覺r覺r ve yeni hücre üretimini destekler. Bu k覺ymetli etkisi sayesinde yüzy覺llar boyu yara ve yan覺k bak覺m覺nda ilk tercih edilen bitkilerden biri olmutur. Farmakoloji biliminin gelimesi ile birlikte sar覺 kantaron ya覺n覺n yara iyiletirici aktivitesini deerlendiren pek çok çal覺ma yap覺lm覺 ve bu deerli bitkinin yan覺k dahil çok say覺da doku yaralanmas覺n覺n tedavisi için güvenilir olduu ortaya koyulmutur.

Zeytinya覺 ile birlikte maserasyon yöntemiyle elde edilmi olan sar覺 kantaron ya覺 ayn覺 zamanda antiseptik etkisi ile de yara ve yan覺klar覺n temizliinde güvenle kullan覺labilecek içerie sahiptir.

Yap覺lan bir çal覺mada 5 gram taze çiçein 10 gün süre ile 100 gram zeytinya覺 içerisinde 20 derece s覺cakl覺kta bekletilmesi ile haz覺rlanan yan覺k merhemi, birinci, ikinci ve üçüncü derece yan覺klar üzerine uygulanm覺 ve birinci derece yan覺klar覺n 48 saat içerisinde iyiletii görülmütür.

襤kinci ve üçüncü derece yan覺klar覺n ise dier yöntemlerle tedavi edilen yan覺klara oranla en az 3 kat daha h覺zl覺 ekilde iyiletii ortaya koyulmutur. Ayn覺 zamanda ar覺 kesici etkisi de bulunan sar覺 kantaron ya覺 yara ve yan覺k bak覺m覺nda güvenle kullan覺labilecek seçeneklerden biridir.

M襤DE KORUYUCU

Antik dönemde mide ülserlerinin tedavisinde kullan覺ld覺覺 bilinen sar覺 kantaron ya覺n覺n bu etkisine yönelik yap覺lm覺 çal覺malar say覺ca azd覺r. Ancak sonuçlanm覺 s覺n覺rl覺 çal覺malar dorultusunda Hypericum perforatum’un, mide içeriinde antibakteriyel etki gösterdii ve bu sayede ülserle ilikili Helicobacter pylori enfeksiyonunu önledii; ayn覺 zamanda steroid ve nonsteroid ilaçlarla birlikte al覺nd覺覺nda asit salg覺s覺n覺 düzenleyerek mide koruyucu etki gösterdii söylenebilir.

Mide ülserini tedavi etmek ve mide koruyucu etkiden faydalanmak için sar覺 kantaron ya覺n覺n sabah ve akam olmak üzere günde 2 defa, yemek öncesinde, yakla覺k 10 ml kadar içilmesi tavsiye edilir.

ANT襤DEPRESAN ETK襤S襤

Sar覺 kantaron ya覺, fizyolojik etkilerinin yan覺 s覺ra kiinin ruh sal覺覺 üzerinde de önemli etkilere sahiptir. Hafif ve orta iddetli depresyon tedavisindeki etkinlii pek çok klinik çal覺ma ile kan覺tlanm覺 ve bu durum bitkiyi dünya genelinde ilgi oda覺 haline getirmitir. 襤çerisinde fazla miktarda bulunan hiperforin maddesi, serotonin, noradrenalin, dopamin, glutamat ve γ-aminobutirik asit gibi beyinden salg覺lanan kimyasal maddelerin kandaki düzeyini art覺r覺r ve bu sayede antidepresan etki gösterir. Sentetik antidepresanlar覺n pek çou ile ayn覺 etki mekanizmas覺na sahip olan sar覺 kantaron bitkisi, doktor onay覺 dorultusunda depresif bozukluklarla ilikili ruhsal hastal覺klar覺n k覺sa dönem tedavisinde kullan覺labilir.

Sar覺 Kantaron Ya覺n覺n Yan Etkisi Var m覺d覺r?

Yan etki profili aç覺s覺ndan oldukça güvenli bitkilerden biri olan sar覺 kantaronun nadiren raporlanm覺 yan etkileri bulunur. Mide bulant覺s覺, ciltte k覺zar覺kl覺k, huzursuzluk ve yorgunluk hissi gibi hafif seyreden yan etkiler, s覺kl覺kla bitkinin tavsiye edilen dozdan daha yüksek dozlarda uygulanmas覺 sonucunda ortaya ç覺kar.

Yan etkileri deerlendirmek ve bitkinin güvenilirliini test etmek için yap覺lan pek çok çal覺ma sonucunda sar覺 kantaron ya覺n覺n ciddi yan etkilere neden olmad覺覺n覺 söylemek mümkündür. Yakla覺k 35 bin hasta ile yap覺lm覺 geni çapl覺 bir çal覺mada, hastalara belli sürelerde ve uygun dozlarda sar覺 kantaron uygulanm覺, ba ar覺s覺, mide bulant覺s覺, haz覺ms覺zl覺k ve kalp h覺z覺nda art覺 ikayetleri d覺覺nda herhangi bir yan etki gözlenmemitir.

Dünya Sal覺k Örgütü taraf覺ndan t覺bbi bitki unvan覺 alm覺 olan sar覺 kantaron bitkisi, yan etki aç覺s覺ndan son derece güvenilir bir bitkidir ancak t覺bbi etkisi nedeniyle baz覺 ilaçlarla etkileim gösterebileceini göz önünde bulundurmak gerekir. Yap覺lm覺 baz覺 çal覺malar sonucunda sar覺 kantaron ya覺n覺n oral doum kontrol ilaçlar覺n覺n etkisini azaltt覺覺, karacier enzimleri üzerinde deiiklie neden olduu, kan suland覺r覺c覺 olarak bilinen antikoagülan grubu ilaçlar覺n etkinliinde azalmaya yol açt覺覺 söylenebilir.

Özellikle kronik hastal覺覺 olan ve düzenli ilaç kullanan kiiler sar覺 kantaron bitkisi ile ilgili herhangi bir içerii tüketmeden önce doktora dan覺mal覺, tüm tedavi sürecini uzman gözetiminde gerçekletirmelidir.

Eer siz de bu ya覺 kullanmak istiyorsan覺z, öncelikle kullanman覺zda herhangi bir sak覺nca olup olmad覺覺na dair hekiminize dan覺abilir, hekiminizin de uygun görmesi halinde güvenilir markalardan temin edeceiniz kantaron ya覺n覺z覺 düzenli olarak kullanmaya balayabilirsiniz.

En ok Okunan Sal覺k Rehberi Yaz覺lar覺m覺z

Sosyal Medya Hesaplar覺m覺z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Uzm. Dyt.
Bet羹l Yurdakul
Beslenme ve Diyet
襤stinye niversitesi Hastanesi Bah癟eehir
3069990

Bu i癟eriin gelitirilmesinde Medical Park Yay覺n Kurulu katk覺 salam覺t覺r.
Sayfa i癟erii sadece bilgilendirme ama癟l覺d覺r. Sayfa i癟eriinde tedavi edici sal覺k hizmetine y繹nelik bilgiler i癟eren 繹gelere yer verilmemitir. Tan覺 ve tedavi i癟in mutlaka hekiminize bavurunuz.