sat覺r aras覺

Karpal tüneli ameliyat覺 nedir sorusu, karpal tünel sendromuna sahip olan birçok kii taraf覺ndan merak edilen bir konu haline geldi. Karpal tünel ameliyat覺, sendroma sahip olan kiilerin tedavi edilmesi için tercih edilen en etkili yöntem olarak bilinir.

Sendromun tedavisi için genellikle iki farkl覺 yöntem tercih edilir. Bunlar konservatif ve cerrahi tedavi yöntemleridir. Hastalar覺n sendromunun ilerleme durumuna bak覺larak, uzman hekimler taraf覺ndan hangi tedavi yönteminin uygulanaca覺na karar verilir. Sendromu ilerlemi olan kiiler için genellikle karpal tünel ameliyat覺 tercih edilir.

Karpal Tünel Ameliyat覺 Nedir?

Karpal tünel ameliyat覺 nedir k覺saca bahsetmek gerekirse; bu ameliyat, direkt olarak karpal tünel sendromuna sahip olan kiiler için uygulan覺r. Özellikle sendromun ilerleyen evrelerinde, ilaçlar覺n yeterli gelmemesi gibi durumlarda hastalar覺n ameliyat olmas覺 gerekir.

Karpal tünel ameliyat覺, sendromun en kesin sonuç veren tedavi yöntemlerinden birisi olarak kabul görür. Sendroma sahip olan kiinin el ar覺s覺n覺n hafiflememesi ve eldeki uyuukluk hissinin geçmemesi halinde, mutlaka tekrar hastaneye giderek tedavi olmak gerekir. Bu gibi durumlarda, kiinin sendromu takip sürecine al覺narak ameliyat olunmas覺 gerekip gerekmedii hakk覺nda karar verilir.

Çocuklarda Karpal Tünel Ameliyat覺 Nas覺l Olur?

Çocuklarda karpal tünel sendromunun balamas覺 halinde ilk olarak fiziksel muayeneden geçmesi gerekir. Çocuunuzda karpal tünel sendromu olup olmad覺覺n覺 anlamak için sendromun belirtilerini bilmeniz önemlidir. Belirtilerden en az iki tanesi dahi ortaya ç覺kt覺覺 takdirde doktora bavurmak gerekir.

Çocuklarda erken tehis edilen karpal tünel sendromu, ameliyats覺z tedavi edilebilir. 襤lk olarak çocuklarda ilaç tedavisi uygulan覺r. Bunun haricinde ise gerekli durumlarda fizik tedavi önerilebilir. Ayn覺 zamanda çocuklar覺n ellerindeki ar覺 hissinin azalt覺lmas覺 ad覺na bileklik ya da atel kullan覺m覺 da önerilebilir. Bu tedavi yöntemlerine, hastay覺 muayene eden uzman doktorlar karar verir. Sendromun ilaçlar yard覺m覺 ile hafiflememesi halinde ise çocuklar için karpal tünel ameliyat覺 önerilebilir.

Kad覺nlarda Karpal Tünel Ameliyat覺 Nas覺l Olur?

Kad覺nlar覺n dier bireylere k覺yasla karpal tünel sendromuna yakalanma riski daha fazlad覺r. Özellikle 45 - 50 ya aral覺覺ndaki kad覺nlarda bu sendromun oluumunun daha fazla olduu bilinir. Bunun sebeplerinin ba覺nda ise günlük ev ileri yer al覺r. Kad覺nlar覺n elleri sürekli olarak hareket halindedir. Çal覺an kad覺nlar, eve geldikleri zaman ev ilerine devam eder.

Ev han覺mlar覺 günlerinin büyük bir çounluunu ev ileri ile geçirir. Çocuklu kad覺nlar, bütün bunlara ek olarak çocuklar覺 ile ilgilenir. Bu durumda kad覺nlar覺n kollar覺nda ve ellerinde ar覺 oluumu daha kolay hale gelir. Vücudun uzun süre boyunca hareket etmesi kiini yorgun dümesine sebebiyet verir. Bu gibi durumlar karpal tünel sendromu ve kronik yorgunluk sendromu bata olmak üzere birçok rahats覺zl覺覺 beraberinde getirir.

Karpal tünel sendromu belirtileri ya da baka hastal覺klar覺n, sendromlar覺n belirtileri ortaya ç覺kt覺覺 an en yak覺n sal覺k kuruluundan randevu almak gerekir. Baz覺 hastal覺klar ve sendromlar, kiilerin hayat覺n覺 olumsuz yönde etkileyecek sorunlara sebebiyet verir.

Kii muayene olduktan sonras覺nda karpal tünel sendromu tehisi konur. Tehis konulduktan sonra sendromun ne kadar ilerledii göz önünde bulundurularak tedavi yöntemine karar verilir. Balang覺ç seviyesinde olan sendrom için genellikle konservatif tedavi yöntemleri tercih edilir. Sendromu ilerlemi olan hastalar覺n ise karpal tünel ameliyat覺 olmas覺 önerilebilir.

Erkeklerde Karpal Tünel Ameliyat覺 Nas覺l Olur?

Karpal tünel ameliyat覺, kiinin rahats覺zl覺k durumuna bal覺 olarak tercih edilir. Sendroma sahip olan erkek oran覺n覺n, kad覺nlara k覺yasla daha düük olduu bilinir. Sendroma sahip olan erkekler, ilk olarak fiziksel muayene olmal覺d覺r.

Doktorlar taraf覺ndan muayene edildikten sonra kiinin ameliyat olup olmamas覺na karar verilir. Doktorlar覺n ameliyat覺 gerekli gördüü durumlarda hastan覺n tedavi sürecine balan覺r. Tedavi süreci doktor kontrolünde gerçekleir.

Yal覺larda Karpal Tünel Ameliyat覺 Nas覺l Olur?

Karpal tünel sendromu her yata ortaya ç覺kabilen bir rahats覺zl覺k olsa da özellikle 50'li yalarda daha s覺k meydana gelir. 50 ya覺n覺 geçen kiilerde de bu sendromun oluma ihtimali düükte olsa vard覺r.

襤lerleyen yalardaki kiiler için karpal tünel ameliyat覺 riskleri göz önünde bulundurularak tedavi yöntemine karar verilir. Doktorun, hastan覺n ameliyat olabileceine onay vermesi halinde haz覺rl覺klara balan覺r.

Karpal Tünel Ameliyat覺 Nas覺l Yap覺l覺r?

Karpal tünel ameliyat覺 sadece doktorlar覺n uygun görmesi halinde gerçekletirilir. 襤lk olarak hastalar ilaç tedavisine balat覺l覺r. Hastalar覺n ilaç tedavisi ile ar覺lar覺n覺n hafiflememesi ve sendroma bal覺 olarak ortaya ç覺kan belirtilerin geçmemesi halinde tedavi yöntemi deitirilir.

Hastan覺n elindeki sinirlerin daha fazla zorlanmamas覺 için kii direkt olarak ameliyata al覺nabilir. Kiiye lokal anestezi uygulanarak bilek içinden ortalama 2 cm'lik küçük bir kesi aç覺l覺r. Aç覺lan kesi sayesinde sinir s覺k覺mas覺na sebep olan sorun ortadan kald覺r覺l覺r ve ameliyat süreci tamamlan覺r.

Karpal Tünel Ameliyat覺 Riskleri Nelerdir?

Karpal tünel ameliyat覺 riskleri en az olan ameliyat türleri aras覺nda yer al覺r. Ameliyat sürecinde herhangi risk yoktur. Fakat karpal tünel ameliyat覺 sonras覺 bölgenin enfeksiyon kapma riski vard覺r.

Enfeksiyon problemi ise ilaç tedavisi ile kolayl覺kla ortadan kald覺r覺labilir. K覺sacas覺 bu ameliyat覺n riskleri çok tehlikeli deildir. Bu sebeple ameliyat olman覺z gerekiyor ise mutlaka ameliyat覺n覺z覺 olmal覺s覺n覺z.

Karpal Tünel Ameliyat覺 Sonras覺 Ne Yapmal覺y覺m?

Karpal tünel ameliyat覺 sonras覺 hastalar覺n ameliyatl覺 ellerini çok fazla kullanmamas覺 gerekir. Özellikle a覺r iler yap覺lmamal覺d覺r. 襤lk bir hafta boyunca gündelik ilerinizi dahi yapmaman覺z, ameliyatl覺 bölgenin zarar görmemesi ad覺na çok önemlidir.

Karpal tünel ameliyat覺 sonras覺 bölgenin enfeksiyon kapmamas覺na da özen göstermek gerekir. Doktorlar taraf覺ndan reçeteli olarak verilen ilaçlar varsa bu ilaçlar mutlaka aksat覺lmadan kullan覺lmal覺d覺r. 

Karpal Tünel Ameliyat覺 Kaç Günde 襤yileir?

Karpal tünel ameliyat覺 olan kiilerin iyileme süreci oldukça k覺sad覺r. Ortalama bir haftal覺k süreç içerisinde kiiler rahatl覺kla gündelik ilerine geri dönebilecek hale gelir. 襤laçlar覺n düzenli kullan覺lmas覺 ve gerekli ise düzenli olarak pansumana gidilmesi, ameliyat sonras覺 iyileme sürecini olumlu yönde etkiler.

Kiinin ameliyat sonras覺nda hijyen kurallar覺na uygun davranmas覺 ve doktor kontrollerini aksatmamas覺 da oldukça önemli notalar aras覺nda yer al覺r. Ayr覺ca ameliyatl覺 bölgeye su temas etmemesine de dikkat etmek gerekir.

S覺kça Sorulan Sorular

Karpal Tünel Ameliyat覺 Kaç Saat Sürer?

Karpal tünel ameliyat覺 kaç saat sürer tam olarak bilinmez. Bu durum ameliyat覺n sürecine bal覺 olarak deiir. Bölgede oluan sinir s覺k覺mas覺n覺n aç覺lmas覺 halinde ameliyat süreci tamamlanm覺 olur. Bu süre yakla覺k olarak yar覺m saattir. Fakat ameliyat sürecini etkileyebilecek olan farkl覺 unsurlar göz önünde bulundurulmal覺d覺r. Bu sebep ile net bir süre söylemek pek doru olmaz.

Karpal Tünel Ameliyat覺 Zor Mu?

Sendroma sahip olan kiilerin ilk merak ettii sorulardan birisi "karpal tünel sendromu zor mu?" olarak bilinir. Ameliyat süreci çou kiiyi korkutur. Karpal tünel ameliyat覺 oldukça kolay gerçekleen ameliyatlardan birisidir. Lokal anestezi uygulanarak küçük bir kesi aç覺l覺r ve ameliyat bu ekilde gerçekleir. 

Karpal Tünel Ameliyat覺 Olmazsam Ne Olur?

Karpal tünel ameliyat覺 olmay覺 reddeden kiiler neredeyse ömür boyu sendroma bal覺 olarak ortaya ç覺kan ar覺lar覺 çekmek zorunda kal覺r. Bu durum kiinin günlük hayat覺n覺, i hayat覺n覺, özel hayat覺n覺 k覺sacas覺 bütün hayat覺n覺 olumsuz yönde etkiler. Kii el ar覺s覺na ve el uyumas覺na bal覺 olarak günlük ilerini dahi yapamaz hale gelir.

Bu ar覺lar bir süre sonra omuz ar覺s覺 ve kol ar覺s覺 gibi problemlerini de beraberinde getirir. Bu sebeple gerekli durumlarda ameliyat olmak hayat kalitenizi art覺r覺r. Ayr覺ca karpal tünel sendromunun ilerlemesi halinde parkinson hastal覺覺 oluumuna da yol açabilir. 

En ok Okunan Sal覺k Rehberi Yaz覺lar覺m覺z

Sosyal Medya Hesaplar覺m覺z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Do癟. Dr.
Musa Kemal Kele
Plastik, Rekonstr羹ktif ve Estetik Cerrahi
Medical Park Gebze
1851

Bu i癟eriin gelitirilmesinde Medical Park Yay覺n Kurulu katk覺 salam覺t覺r.
Sayfa i癟erii sadece bilgilendirme ama癟l覺d覺r. Sayfa i癟eriinde tedavi edici sal覺k hizmetine y繹nelik bilgiler i癟eren 繹gelere yer verilmemitir. Tan覺 ve tedavi i癟in mutlaka hekiminize bavurunuz.