sat覺r aras覺

Kaval Kemii Ar覺s覺 Nas覺l Ge癟er?

Günümüz modern yaam tarz覺ndan dolay覺 gün içerisinde çok fazla hareket edemeyebiliriz. Bunun insan vücudunda ortaya ç覺karaca覺 birçok olumsuz etkisi vard覺r.

Çünkü insan vücudu, yap覺s覺 gerei hareket etmeye ihtiyaç duyar ve yeteri kadar hareket edilmediinde bu vücudu olumsuz olarak etkiler. Kaslar ve eklemler hareket ettikçe güçlü ve sal覺kl覺 kal覺r. Yeteri kadar hareket etmemek kaslar覺n zamanla gücünü yitirmesine ve olmas覺 gerekenden daha az sal覺kl覺 olmas覺na yol açar.

Bu durum insan vücudundaki iskelet sistemini de etkiler. Hareketsiz bir yaam sürmek kemiklerin de zamanla esnekliini yitirmesine ve daha k覺r覺lgan bir yap覺ya kavumas覺na neden olur. Sürekli egzersiz yapan insanlar覺n iskelet kas sistemleri daha sal覺kl覺yken, hareketsiz insanlarda ayn覺 durum söz konusu deildir.

Hiç egzersiz yapmayan veya çok az egzersiz yapan insanlar çok k覺sa süreli de olsa spor yapmak istediklerinde kemik ar覺lar覺 ortaya ç覺kar.

Bu olas覺 ve oldukça yayg覺n bir durumdur. Kaval kemii ar覺s覺 da hareketsiz bir yaam süren insanlar覺n spor sonras覺 kar覺lat覺klar覺 en yayg覺n sorunlar覺n aras覺nda yer al覺r. 

Kaval Kemii Ar覺s覺 Nedir?

Kaval kemii nedir ve kaval kemii nerededir sorular覺n覺n cevab覺 halk aras覺nda yüksek çounlukla bilinmektedir. Ancak detaylar覺n覺 bilmekte fayda vard覺r:

Kaval kemii bacaklarda diz ile ayak bilei aras覺nda kalan, dayan覺kl覺 ve iri olmas覺yla bilinen büyük bir kemiktir.

Kaval kemiinin bilimsel ismi "Tibia" olarak geçer. Kaval kemiinde oluan ar覺lar ise kaval kemii ar覺s覺 olarak tan覺mlan覺r.

Kaval kemii ar覺s覺n覺n bir dier ad覺 ise Shin Splint'tir. Bu ar覺n覺n ortaya ç覺kmas覺n覺n temel nedenlerinden birisi, kaval kemiklerinin youn aktiviteye maruz kalmas覺d覺r.

Hareketsiz bir yaam süren bireylerde orta younluktaki aktiviteler, hatta bazen bir otobüse veya taksiye yetimek için k覺sa süreli kou yapmak bile ar覺ya neden olabilir.

Ancak sporcularda youn geçirdikleri dönem sonras覺nda, çok fazla idman veya çok tempolu müsabakalar覺n yap覺lmas覺 durumunda ortaya ç覺kar.

Spor esnas覺nda ani durmalar ve hareketler yayg覺nd覺r. Basketbol, futbol, atletizm gibi sporlarda ise bunlar覺n yan覺nda z覺plamalar da oldukça fazlad覺r.

Tüm bu hareketler kaval kemiinde gereinden fazla yük oluturur ve kemiin hasar almas覺na neden olur.

Kemiklerin kendini onarabilmesi için belirli bir zamana ve gerekli dinlenmeye ihtiyac覺 vard覺r.

Yeteri kadar dinlenilmediinde kaval kemii kendini onaramaz ve bu durum sonradan kaval kemiinde oldukça youn ar覺lara neden olur.

Hatta baz覺 durumlarda aktivite esnas覺nda ar覺 oldukça younla覺r. Böyle durumlarda yap覺lan aktivitenin sonland覺r覺lmas覺 gerekebilir.

Çünkü aktivitenin devam ettirilmesi kal覺c覺 hasarlara neden olabilecei gibi kemiin son derece hassaslamas覺na neden olur. Bu da maruz kal覺nabilecek darbelerde ve ani hareketlerde kemiin k覺r覺lmas覺na dahi yol açabilir. 

Kaval Kemii Ar覺s覺 Belirtileri Nelerdir?

Genel olarak bacaktaki kas ve kemik dokusunun, çok youn ve tekrarlayan aktiviteye maruz kalmas覺ndan dolay覺 kaval kemii ar覺s覺 ortaya ç覺kar.

Bu da kaval kemii ar覺s覺 neden olur sorusunun en kesin ve basit tan覺m覺d覺r.

Çou insanda kaval kemii ar覺s覺n覺n belirtileri ortakt覺r. Ancak tüm belirtiler ayn覺 anda görülecek diye bir durum söz konusu deildir. 

  • Alt baca覺n ön k覺sm覺nda yani kaval kemiinin ön k覺sm覺nda oluan ar覺,
  • Hareketsiz bireyler için aktivite esnas覺nda, youn spor yapanlarda veya sporcularda ise egzersiz s覺ras覺nda kaval kemiinde oluan ani ar覺,
  • Kaval kemiinin sa ve sol yan覺nda, yani bacaklar覺n sa ve sol yan覺nda meydana gelen ar覺lar,
  • Bacak kaslar覺nda ar覺 olumas覺,
  • Alt baca覺n iç k覺sm覺 boyunca ortaya ç覺kan hassasiyet veya ar覺,
  • Alt bacakta meydana gelmi hafif ilikler,
  • Ayaklarda uyuma ve halsizlik durumu en yayg覺n kaval kemii ar覺s覺 belirtileri aras覺ndad覺r.

Bu belirtiler çou bireyde ortakt覺r ve tedavi süreçleri ayn覺d覺r. Çounlukla uygun süreli bir dinlenme sonucunda ar覺lar azal覺r ve ortadan kalkar.

Ancak bir düme veya geçirilen kazadan sonra kaval kemiindeki iddetli ar覺lar, alt bacakta görülen büyük ilikler ve bu ilikler etraf覺ndaki s覺cakl覺k hissi, dinlenme esnas覺nda bile ar覺lar覺n devam覺 durumu söz konusuysa en k覺sa sürede muayene olunmas覺 gerekir.

Çünkü bu ar覺lar覺 ortaya ç覺karan bir k覺r覺k veya çatlak olabilir ve acil müdahale gerektirir.

Kaval Kemii Ar覺s覺 Nedenleri Nelerdir?

Kaval kemii ar覺s覺, alt bacaktaki kaslar ve kemikler üzerinde oluan youn bask覺dan dolay覺 ortaya ç覺kar.

Bacaktaki bulunan bu kaslar覺n ve kemiklerin esneklii ile dayan覺kl覺l覺覺 kiiden kiiye deikenlik gösterir.

Daha az hareketli bir yaam süren bireylerde çok k覺sa egzersizler kaval kemii ar覺lar覺na neden olabilirken, daha hareketli olan veya sporla daha ilgili olan bireylerde çok youn aktivitelerden sonra kaval kemii ar覺lar覺 görülür.

Günlük hayat覺nda az hareketli olan insanlar k覺sa süreli koularda, uzun yürüyülerde veya merdiven inip ç覺kt覺ktan sonra kaval kemii ar覺s覺ndan ikayet edebilirler.

Sporcularda ise daha youn bir antrenman program覺ndan sonra veya tempolu bir müsabakadan sonra kaval kemii ar覺s覺 görülebilir.

Aniden egzersiz süresini, s覺kl覺覺n覺 veya younluunu artt覺rmak da kaval kemii ar覺s覺na yol açabilir.

Eimli arazilerde veya asfalt gibi sert yüzeylerde yürüyü veya kou yapmak da bu ar覺lara yol açar.

Askeri personellerin birçounda youn eitimler sonras覺nda ar覺lar meydana gelir. Düz taban hastal覺覺 olan bireylerde de kaval kemii ar覺s覺na s覺kça rastlan覺r. 

Kaval Kemii Ar覺s覺 Tan覺s覺 Nas覺l Konulur?

Kaval kemii ar覺s覺n覺n tan覺s覺n覺 koymak birçok ar覺ya göre daha kolayd覺r. Ar覺n覺n nedenini arat覺rmak için doktor hastalar覺n t覺bbi geçmii hakk覺nda bilgi al覺r.

Yak覺n zamanda youn fiziksel aktiviteye maruz kalan hastalarda bu ar覺n覺n ortaya ç覺kmas覺 kaval kemii ar覺s覺n覺 iaret eder.

Ayr覺ca herhangi bir kaza veya travmadan sonra bu durumun oluup olumad覺覺 da böylece ortaya ç覺km覺 olur.

Bunun yan覺nda herhangi bir ilik veya hassasiyetin olup olmad覺覺n覺n kontrolü için fiziki muayene yap覺l覺r.

T覺bbi geçmi ve fiziki muayene sonras覺 tehis koyulamam覺 ise röntgen veya dier t覺bbi görüntüleme tekniklerinden faydalan覺l覺r.

Röntgen veya MRI gibi görüntüleme teknikleri kullan覺larak herhangi bir k覺r覺覺n veya çatla覺n bu ar覺ya neden olup olmad覺覺 anla覺l覺r. Eer bir k覺r覺k veya çatlak söz konusu ise buna göre tedavi uygulan覺r. 

Kaval Kemii Ar覺s覺 Tedavi Yöntemleri Nelerdir? 

Kaval kemii ar覺s覺 tedavisi insanlar覺n kendilerinin de uygulayabilecei bir k覺s覺m yöntemleri kapsar.

Kiisel olarak uygulanacak baz覺 yöntemler çounlukla ar覺lar覺n dinmesine yard覺mc覺 olur. Ar覺, ime veya rahats覺zl覺a neden olan aktivitelerden bir süre kaç覺nmak, yeterli kadar dinlenmek ar覺lar覺n azalmas覺na yard覺mc覺 olur.

Dinlenirken bacaklar覺n yüksekte tutulmas覺 tavsiye edilir. Ayr覺ca dinlenme esnas覺nda ar覺yan bölgeye hafif hafif masaj yap覺lmas覺 rahatlamay覺 salar.

Bunun yan覺nda yüzme ve bisiklete binme gibi daha hafif egzersizlere devam etmek faydal覺 olacakt覺r.

Yine ar覺yan bölgeye günde 4 ila 8 kez 15-20 dakika aral覺klarla buz kompresi yapmak ar覺lara iyi gelir. Ancak buzun direkt olarak cilde temas etmemesi için ince bir havlu veya bez kullanmak gerekir.

Ar覺lar覺n bu ekilde azalmamas覺 halinde ibuprofen veya naproksen sodyum içeren ar覺 kesiciler al覺nabilir.

Ar覺 kesiciler ar覺n覺n hafiflemesine ve tamamen geçmesine yard覺mc覺 olur. Bu tedavilerden sonra ar覺lar覺n tamamen geçmesini takip eden egzersizler daha az youn olmal覺d覺r.

Eski temponun devam etmesi ar覺n覺n yeniden ortaya ç覺kmas覺na neden olur. Kaval kemii ar覺s覺n覺n tedavisinde cerrahi yöntem çok az tercih edilir.

Ancak ar覺lar覺n aylarca devam etmesi ameliyat覺 gerektirebilir. Ameliyat覺n gerekip gerekmediine ilgili doktor karar verecektir.

Az da olsa uygulanan bu cerrahi müdahalenin ad覺 fasiyotomidir ve ar覺lar覺n ortadan kalkmas覺 için uygulan覺r.

Günlük yaam覺n覺zda herhangi bir aktiviteden veya ani bir hareketten sonra kaval kemii ar覺s覺 ortaya ç覺km覺sa siz de kiisel tedavilere balayabilirseniz.

Eer ikayetleriniz devam ediyorsa ise mutlaka en k覺sa zamanda muayene olman覺z gerekir. Böylece daha sal覺kl覺 ve ar覺s覺z bir yaam sürebilirsiniz.

En ok Okunan Sal覺k Rehberi Yaz覺lar覺m覺z

Sosyal Medya Hesaplar覺m覺z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Prof. Dr.
Kubilay Beng
ocuk Ortopedisi
Medical Park G繹ztepe
325502

Bu i癟eriin gelitirilmesinde Medical Park Yay覺n Kurulu katk覺 salam覺t覺r.
Sayfa i癟erii sadece bilgilendirme ama癟l覺d覺r. Sayfa i癟eriinde tedavi edici sal覺k hizmetine y繹nelik bilgiler i癟eren 繹gelere yer verilmemitir. Tan覺 ve tedavi i癟in mutlaka hekiminize bavurunuz.