sat覺r aras覺

Eklem k覺k覺rda覺 formu ve yap覺s覺n覺n bozulmas覺n覺 tan覺mlayan kireçlenme hastal覺覺 günlük yaam konforunu ciddi biçimde etkiliyorsa kireçlenme ameliyat覺 zorunlu hale gelebilir. Halk dilinde kireçlenme olarak bilinen eklemlerde k覺k覺rdak ve kemik dokuda meydana gelen deformasyonlar覺 gidermek için uygulan覺r kireçlenme ameliyat覺 nedir sorusuna yan覺t olarak verilebilir.

Yal覺l覺覺n en önemli risk faktörünü oluturduu kireçlenme, dizler bata olmak üzere kalça, bel, boyun ile parmak eklemlerinde oluabilmektedir. Eklemlerde hareket k覺s覺tl覺l覺覺na neden olarak hayat kalitesini düüren durum için alternatif tedaviler her zaman ie yaramayabilir.

Özellikle merdiven ç覺kma, gece uykusundan ar覺yla uyanma gibi durumlar ya覺yorsan覺z kireçlenme ameliyat覺 nas覺ld覺r gibi sorulara cevap ar覺yor olabilirsiniz. Bu noktada uzman hekim taraf覺ndan hastan覺n hikayesi de dinlenerek ameliyata karar verilebilir.

Kireçlenme Ameliyat覺 Nedir?

Dejeneratif eklem rahats覺zl覺覺 olarak bilinen kireçlenmeler vücudun deiik bölgelerinde oluabilse de s覺kl覺kla diz, boyun ve kalçada görülebilmektedir. Özellikle yal覺l覺k döneminde dizlerde oluan k覺k覺rdak dokudaki bozulmalar, a覺nmalar sonucunda ar覺 oluumu da gözlenebilmektedir.

Hastalar merdiven ç覺kmada sorun yaarken ar覺lar hayat kalitesini oldukça düürebilir. Bu noktada dizlerde, kalçada, bel ve boyun bölgesindeki kireçlenme oluumlar覺 için fizik tedavi, eklem içi enjeksiyonlar yap覺labilir. Ancak bu tür alternatif tedaviler sonuç vermediinde kireçlenmede cerrahi seçeneklerin uygulanmas覺 gündeme gelir. 

Eklemlerdeki dejenerasyon düzeyi, nitelii ve bulunduu konuma bal覺 olarak farkl覺 cerrahi tekniklerle sorunun ortadan kald覺r覺lmas覺 için yap覺lan ameliyatlar kireçlenme ameliyat覺 nedir sorusuna yan覺t olabilir.

Bu noktada hastal覺覺n ilerlemedii daha genç vakalarda artroskopi yöntemiyle sorun giderilmeye çal覺覺l覺r. Ya覺 ilerleyen ve bu cerrahi yöntemin sonuç vermeyecei hastalarda ise eklem protezi uygulan覺r. Mikro cerrahi ile kapal覺 olarak gerçekletirilebilen kireçlenme ameliyat覺 sonras覺 hastalar iki haftan覺n ard覺ndan günlük yaama geri dönebilmektedir.

Çocuklarda Kireçlenme Ameliyat覺 Nas覺l Olur?

Yaa bal覺 hücresel kay覺plarla yal覺larda daha çok diz ve omuz bölgesinde görülen kireçlenme; çocuk grubunda ise farkl覺 nedenlere bal覺 olarak geliebilmektedir. Çocuklardaki kireçlenme hastal覺覺 daha çok kalça bölgesinde kendisini gösterir.

Doumsal olarak gelien kalça ç覺k覺kl覺覺 gibi problemlerde de yine kireçlenme tedavisinde uygulanan protez yöntemi çözüm sunabilir. Bu tür sorun yaayan çocuk hastalarda da kalça protezi sayesinde yaanan s覺k覺nt覺lar覺 minimuma ta覺nmas覺 ve yaam kalitesinin artt覺r覺lmas覺 hedeflenir.

Kad覺nlarda Kireçlenme Ameliyat覺 Nas覺l Olur?

Özellikle orta ya periyodundan itibaren kad覺nlarda diz eklemlerinde dejeneratif durumlar s覺kl覺kla yaanabilmektedir. Eklem içi s覺v覺s覺n覺n azalmas覺na bal覺 olarak k覺k覺rdak dokuda meydana gelen bozulmalar günlük yaam rutinlerini önemli ölçüde k覺s覺tlayabilir.

Bu noktada ya kriteri öne ç覺ksa da her hasta kendi özelinde deerlendirilir. Hastan覺n öyküsü al覺narak ve görüntüleme teknikleri 覺覺覺nda bütüncül bir bak覺 aç覺s覺yla hangi cerrahi yöntemin uygulanaca覺na karar verilebilmektedir. 

Dizde küçük kesi açarak uygulanabilen artroskopi cerrahi seçeneklerden birisi olabilir. Hastal覺覺n erken döneminde bulunan kad覺n hastalarda dizdeki patolojiyi gidermek için artroskopik temizleme yöntemi uygulanabilir. Bu yöntemde kireçlenme ameliyat覺 nas覺ld覺r, sorusu için kapal覺 yöntemle eklem içerisine girilerek saçaklanma oluturan k覺k覺rdak dokunun temizlenmesi salan覺r cevab覺 verilebilir.

Diz ekleminde iç yüzeyin dejeneratif bozulmalar覺nda k覺k覺rda覺n genellikle protezle deitirilmesi gerekir. Kireçlenme ameliyat覺 sonras覺 da konfor sunan yöntem hareket k覺s覺tl覺l覺覺 ve ar覺n覺n ortadan kald覺r覺lmas覺nda baar覺s覺n覺 gösterir.

Erkeklerde Kireçlenme Ameliyat覺 Nas覺l Olur?

Erkeklerde yaa bal覺 geliebilen kireçlenme özellikle kalça bölgesinde younla覺r. Ya faktörünün yan覺 s覺ra geçirilen çeitli hastal覺klar ya da yaralanma durumlar覺 eklemlerde hareket k覺s覺tl覺l覺覺 yaratabilir.

Kalça eklemlerinde hareket s覺ras覺nda ar覺 oluumu da mevcutsa kireçlenme ameliyat覺 yap覺lmas覺 kaç覺n覺lmaz olabilir. Bu noktada kalça eklemine uygulanan protez ameliyat覺 sayesinde hastan覺n günlük yaamda hareket k覺s覺tl覺l覺覺n覺n azalt覺lmas覺 hedeflenir. 

Hastal覺覺n ilerlemeden, kemiklerde ekil bozukluu artmadan cerrahi uygulanmas覺 kireçlenme ameliyat覺 sonras覺 daha etkin sonuçlar al覺nmas覺n覺 salayabilir. Ameliyat覺n baar覺s覺nda eklemlerin hareket k覺s覺tl覺l覺覺n覺n seviyesi yan覺 s覺ra kemik kalitesi de etkin rol oynar. Doru zamanda yap覺lacak müdahale hastan覺n yaam kalitesinin artmas覺na destek olabilir.

Yal覺larda Kireçlenme Ameliyat覺 Nas覺l Olur?

Yaa bal覺 olarak geliebilen kireçlenme ileri yalarda s覺kl覺kla omuz, kalça ve diz eklemlerinde görülür. Eklem yüzeyinde meydana gelen deformasyonlar覺n giderilerek hastan覺n ar覺s覺z bir yaama dönebilmesi için protez ameliyat覺 en etkin yöntemdir.

Hastalar bu noktada s覺kl覺kla kireçlenme ameliyat覺 kaç saat sürer sorusunun cevab覺n覺 da merak edebilir. Ortalama 90 dakika sürebilen ameliyatlar覺n süresi, eklemlerin ve hastan覺n durumuna göre deikenlik gösterebilir.

Özellikle 65 ya ve üzerindeki grupta yer alan hastalar uygulanan protez cerrahisi sonras覺nda desteksiz olarak yaamlar覺na devam edebilmektedir. Ancak uygulama sonras覺 zorlay覺c覺 sportif aktivitelerden kaç覺nmak doru olur.

Kireçlenme Ameliyat覺 Nas覺l Yap覺l覺r?

Vücudun farkl覺 eklem bölgelerinde görülse de s覺kl覺kla diz, omuz ve kalçada görülen kireçlenmelerde t覺bbi tedavinin sonuç vermedii durumlar olabilir. Bu noktada cerrahi tedavi seçenekleri düünülebilir. Kapal覺 yöntemle yap覺lan ameliyatlarda farkl覺 cerrahi seçenekleri söz konusu olabilir.

Tedavi prosedürleri hastal覺覺n seviyesi ve hastan覺n ya覺na göre deerlendirilerek uygun yöntem belirlenir. Bu aamada kireçlenme ameliyat覺 kaç saat sürer sorusu ak覺llara tak覺labilir. Ameliyat süresi uygulanan yönteme göre deikenlik gösterse de ortalama 1,5 ile 2 saat aras覺nda deiebilmektedir.

Hastal覺覺n ilk dönemleri için kapal覺 ameliyat yöntemi uygun olabilir. Artroskopik temizleme ad覺 verilen yöntemde; küçük kesilerden kamera arac覺l覺覺yla girilerek hasarl覺 yüzeylerin temizlenmesi salan覺r. Bu arada saçaklanm覺 k覺k覺rdaklar temizlenir, varsa menisküs y覺rt覺klar覺 da ilem s覺ras覺nda düzeltilebilir. 

Yaa bal覺 gelien eklem kireçlenmelerinde ise genellikle protez amaçl覺 cerrahi yöntemi uygulan覺r. Protez ameliyatlar覺nda dizdeki kireçlenmi olan eklem k覺k覺rda覺 al覺n覺r. Yerine metalden üretilen ve aras覺na polietilen materyalden destek konulan protezler yerletirilir.

襤lem s覺ras覺nda eklemlerin yüzlerinin de deitirilmesi söz konusu olur. Kireçlenme ameliyat覺 son aamas覺nda protezler özel bir malzeme yard覺m覺yla kemie yap覺t覺r覺larak ilem tamamlan覺r.

Kireçlenme Ameliyat覺 Riskleri Nelerdir?

Farkl覺 cerrahi uygulamalarda çeitli seviyelerde risklerin bulunmas覺 söz konusudur. Bu noktada kireçlenme ameliyat覺 riskli mi sorusu ak覺llara tak覺labilir. Ameliyat覺n gerçekletirildii eklemin durumu, hastan覺n ya覺 ve genel durumuna bal覺 olarak kireçlenme ameliyat覺 riskli mi sorusuna cevap verilebilir. 

Kalça kireçlenmelerinde uygulanan kalça protezi ameliyatlar覺nda olas覺 baz覺 komplikasyonlar geliebilir. Ameliyat sonras覺;

 • Enfeksiyon
 • Akcier embolisi
 • Tromboz yani p覺ht覺 oluumu gibi baz覺 riskli durumlar覺n yaanmas覺 olas覺l覺klar dahilindedir.

Diz eklemlerinde uygulanan protez ameliyatlar覺nda ise; 

 • Hareket k覺s覺tl覺l覺覺
 • P覺ht覺 oluumu
 • Akcier embolisi gibi riskler oluabilir.

Kireçlenme Ameliyat覺 Sonras覺 Ne Yapmal覺y覺m?

 • Kireçlenme ameliyat覺 sonras覺 en çok dikkat edilmesi gereken nokta hijyendir. Ameliyatl覺 bölgenin temizlenmesi gerektiinde sal覺k kurulular覺nda bu ilemin yap覺lmas覺 doru olur.
 • Enfeksiyon oluma riskine kar覺 doktor tavsiyesine uyulmal覺 ve antibiyotik tedavisine titizlikle devam edilmelidir. 
 • Ameliyat sonras覺nda doktor taraf覺ndan verilen egzersiz plan覺n覺n da aksat覺lmadan yap覺lmas覺 gerekir. 襤lk günlerde bu egzersizlerin uygulanmas覺 zor gelebilir. Ancak hastan覺n günlük yaam rutinlerine sal覺kl覺 bir ekilde dönebilmesi bu talimatlara uyulmas覺yla mümkün olur. 
 • Egzersiz plan覺n覺n düzenli ekilde uygulanmamas覺 halinde ise hareket kabiliyetinin art覺r覺lmas覺 ve ar覺n覺n azalt覺lmas覺 uzun süre alabilir.
 • 襤yileme sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi de dizin çok fazla zorlanmamas覺d覺r. Bu ekilde hareket edilmesi dizdeki protezin ç覺kmas覺na ya da gevemesine sebebiyet verebilir.
 • Ameliyat sonras覺nda önemle üzerinde durulmas覺 gereken bir baka nokta ise kilo kontrolüdür. A覺r覺 kilo al覺nmas覺 dize binen yükü artt覺raca覺 için uygulanan ilemin baar覺l覺 olmas覺n覺 engelleyebilmektedir.

Kireçlenme Ameliyat覺 Kaç Günde 襤yileir?

Teknolojik gelimeler dorultusunda kireçlenme ameliyat覺 konforlu bir ekilde yap覺labilmektedir. Ancak uygulama sonras覺 iyileme sürecinde hastan覺n rolü ön plandad覺r. Doktor tavsiyelerine, hijyen kurallar覺na ve egzersiz program覺na uyulduunda hastalar覺n iki hafta sonra ar覺s覺z bir döneme geçi yapmalar覺 mümkün olur. 

S覺kça Sorulan Sorular

Diz Protez Ameliyat覺 Sonras覺nda Hastanede Kalma Süresi Ne Kadard覺r?

Diz eklemlerinde gelien kireçlenmelerde uygulanan ameliyatlarda enfeksiyon riski gelimemesi için hastan覺n takibinin düzenli olarak yap覺lmas覺 gerekir. Diz protezi uygulanan hastalar覺n hastanede kalma süreci ise hastan覺n durumuna göre 1 ile 3 gün aras覺nda deikenlik gösterebilmektedir. Hastan覺n ya覺, ameliyat sürecinde ve sonras覺nda herhangi bir komplikasyon yaan覺p yaanmad覺覺na bal覺 olarak bu sürenin bir miktar daha uzamas覺 söz konusu olabilir.

Kireçlenme Ameliyat覺ndan Kaç Gün Sonra Banyo Yapabilirim?

Kireçlenme ameliyat覺nda uygulanan protez yöntemi sonras覺nda doktor tavsiyesiyle hastan覺n durumuna göre dikiler al覺n覺r. Bu noktada hastan覺n banyo yapmas覺 için dikilerinin al覺nmas覺n覺 beklemesi doru bir yakla覺m olur. Bu süreçte ar覺 kesici ve doktorun tavsiye ettii dier ilaçlar覺n aksat覺lmadan al覺nmas覺 gerekir.

Diz Protezi Her 襤ki Bacaa da Uygulanabilir mi?

Diz ekleminde oluan a覺nmalar, eklem s覺v覺s覺n覺n azalmas覺 gibi durumlar yaa bal覺 olarak sa ve sol bacakta kireçlenmelere neden olabilmektedir. Böylesi durumlarda hastalar覺n yaam kalitelerini artt覺rmay覺 hedefleyen protez ameliyatlar覺na bavurulur.

Sa ve sol diz eklemlerinde ayn覺 anda ameliyat yap覺lmas覺 mümkündür. Ancak iyileme sürecinin daha konforlu geçirilmesi için sa ve sol protez ameliyatlar覺n覺n ayr覺 ayr覺 yap覺lmas覺 daha uygun olabilir.

Prof. Dr.
Abdullah Yal癟覺n Tabak
Ortopedi ve Travmatoloji
VM Medical Park Ankara (Ke癟i繹ren)
580

Bu i癟eriin gelitirilmesinde Medical Park Yay覺n Kurulu katk覺 salam覺t覺r.
Sayfa i癟erii sadece bilgilendirme ama癟l覺d覺r. Sayfa i癟eriinde tedavi edici sal覺k hizmetine y繹nelik bilgiler i癟eren 繹gelere yer verilmemitir. Tan覺 ve tedavi i癟in mutlaka hekiminize bavurunuz.