sat覺r aras覺

K羹rtaj Nedir? K羹rtaj Nas覺l Yap覺l覺r?

Kürtaj gebeliin sonland覺r覺lmas覺 olarak tan覺mlanan t覺bbi bir ilemdir. Kürtaj genel olarak istee bal覺 veya sal覺k aç覺s覺ndan risk tekil eden gerekli hallerde yap覺l覺r. Bu ilem cerrahi müdahale ve ilaç kullan覺m覺 olarak 2 farkl覺 ekilde gerçekleebilir ve yasal prosedürleri kapsayabilir. 

Kürtaj Nas覺l Yap覺l覺r?

Kürtaj yasalarla belirlenmi süreler içerisinde istee bal覺 ve t覺bbi gereklilik durumlar覺nda yap覺lan t覺bbi ilemdir. Bu yöntem bir kad覺n doum uzman覺 taraf覺ndan yaln覺zca klinik veya hastane ortam覺nda gerçekleebilir. Kürtaj ileminde gebeliin süresine ve t覺bbi deerlendirmelere bal覺 olarak ilaç verilerek ya da vakum aspirasyon, dilatasyon gibi cerrahi yöntemler kullan覺labilir.

K羹rtaj Nas覺l Yap覺l覺r?

Kürtaj Çeitleri Nelerdir?

Kürtaj yap覺lmadan önce hangi çeit kürtaj覺n uygulanaca覺 doktor ve hasta aras覺nda deerlendirilir. Bu deerlendirme bata gebeliin süresi olmak üzere kiisel tercihleri de kapsayabilir. Genel olarak uygulanan kürtaj çeitleri u ekilde belirtilebilir:

  • Cerrahi Kürtaj: Cerrahi kürtaj genellikle hamileliin ileri dönemlerinde ve t覺bbi zorunluluk hallerinde bavurulan bir yöntemdir. Vakum aspirasyon yönteminde rahmin içinden fetus çekilerek al覺n覺r. Dilatasyon kürtaj yönteminde ise rahim az覺 geniletilerek t覺bbi bir aletle rahim içi kaz覺n覺r. Hangi yöntemin uygulanaca覺 gebelik süresine bal覺 olarak deiebilir.
  • Medikal Kürtaj: Medikal kürtaj ilaç kullan覺m覺n覺 içeren bir gebelik sonland覺rma ilemidir. Medikal kürtaja genellikle istee bal覺 durumlarda ve gebeliin erken dönemlerinde bavurulabilir. 襤laçlar覺n ilk dozu doktor kontrolünde klinik ortamda kullan覺l覺r ve uygun görülen koullarda ikinci doz evde al覺nabilir. 襤laç kullan覺m覺ndan bir süre sonra gebelik materyallerinin kendi kendine dümesi beklenir.

Kürtajda Anestezi Kullan覺l覺r m覺?

Kürtaj ileminde genellikle anestezi kullan覺l覺r ve hangi tür anestezinin kullan覺laca覺 t覺bbi deerlendirmelere göre belirlenir. Erken gebelik dönemlerinde lokal veya intravenöz sedasyon uygulan覺rken daha ileri dönemlerde genel anestezi tercih edilebilir. Her iki yöntemde de hastalar ar覺, ac覺 hissetmez ve ayn覺 gün taburcu edilebilir.

Kürtaj Ne Zaman Yap覺l覺r?

Kürtaj karar覺 alm覺 veya zorunlu hallerde kürtaj karar覺 verilmi hamile kad覺nlar, ‘‘Kürtaj kaç haftaya kadar yap覺l覺r?’’, “Kürtaj kaç aya kadar yap覺l覺r? gibi sorular覺n yan覺tlar覺n覺 merak edebilir.

襤stee bal覺 kürtaj süresi ülkemizde hamileliin 10. haftas覺na kadar yap覺labilir. Zorunlu kürtajda ise doktorun karar覺 ve t覺bbi gereklilikler dorultusunda bu süre uzayabilir.

Kürtaj Sonras覺 Kanama

Kürtaj sonras覺 vajinal kanama olabilir ve bu durum genellikle normal kabul edilir. Görülen kanama rahim içeriinin temizlenmesi ve iyileme dönemi ile ilikilidir.

Kanama, ilemden hemen sonra balayabilir ve 1 ya da 2 haftaya kadar devam edebilir. Kanama ekli genel olarak adet kanamas覺na benzer ekilde hafif veya orta younlukta olabilir.

Kürtaj Sonras覺 Vücuttaki Deiiklikler Nelerdir?

Kürtaj sonras覺 vücutta bir tak覺m deiiklikler olabilir ve ortaya ç覺kan deiimler kürtaj覺n çeidi, gebeliin hangi haftada olduu, sal覺k durumu gibi faktörlere bal覺 olarak farkl覺l覺k gösterebilir. Vücutta adet düzensizlii, kar覺n ar覺s覺, kramp gibi fizyolojik deiimler olabilecei gibi, üzüntü, mutsuzluk veya rahatlama gibi ruhsal deiimler de görülebilir.

Kürtaj Sonras覺 Enfeksiyon Belirtileri

Kürtaj sonras覺 az da olsa enfeksiyon riski bulunabilir. 襤lem klinik koullarda gerçekletii için t覺bbi ekipmanlar覺n ve ortam覺n sterilizasyonu önceden yap覺l覺r ve bu da ilem s覺ras覺nda enfeksiyon kapma riskini en aza indirir.

Ancak ilem sonras覺nda hijyen kurallar覺na uymamak, doktorun önerdii ilaçlar覺 kullanmamak veya cinsel birliktelik enfeksiyon için risk bar覺nd覺rabilir.

K羹rtaj Fiyatlar覺

Kürtaj Komplikasyonlar覺 Nelerdir?

Kürtaj genellikle güvenli kabul edilen ve uygun koullarda yap覺ld覺覺nda ciddi bir komplikasyona sebep olmayan bir ilemdir. Ancak yine de baz覺 kiilerde istenmeyen durumlar geliebilir ve olas覺 komplikasyonlar unlar覺 içerebilir:

  • Youn kanama
  • Rahim yaralanmas覺 veya hasar覺
  • Rahim içi enfeksiyon ve buna bal覺 görülen yüksek ate, titreme, halsizlik
  • iddetli kar覺n ar覺s覺
  • Depresyon ve anksiyete

Yukar覺da bahsedilen endie verici durumlar fark edildiinde bir sal覺k uzman覺na dan覺mak gerekir.

Düük Sonras覺 Kürtaj Yap覺l覺r m覺?

Düük sonras覺 normal artlarda kürtaja gerek kalmaz ve düüün doal ekilde tamamlanmas覺 beklenir.

Ancak tamamlanmam覺 düük vakalar覺nda hasta ikâyetleri dorultusunda yap覺lan kontrollerde rahim içinde dokulara rastlanabilir veya youn kanama görülebilir. Bu tarz durumlarda rahmin temizlenmesi için kürtaj yap覺labilir.

Kürtaj Dourganl覺a Etki Eder mi?

Kürtaj yapt覺rmak gelecekte düünülen gebelii olumsuz olarak etkilemez. Kürtaj yapt覺ran birçok kad覺n k覺sa bir süre sonra yeniden hamile kalabilir.

Ancak kürtaj覺n çok s覺k yap覺lmas覺, hijyenik olmayan koullarda ve klinik ortamda yap覺lmamas覺, kürtaj sonras覺 iyilemenin uzamas覺na neden olan t覺bbi koullar覺n gelimesi gibi faktörler dourganl覺覺 olumsuz etki edebilir.

Zorunlu Kürtaj Nedenleri Nelerdir?

Zorunlu kürtaj nedenleri genellikle t覺bbi koullar ve hukuki durumlard覺r. T覺bbi koullar annenin hayat覺n覺 tehlikeye atabilecek preeklampsi, yüksek tansiyon, diyabet, kanser varl覺覺, fetus anomalileri veya bebein kalbinin durmas覺 gibi sebepler olabilir.

Hukuki zorunluluk ise cinsel sald覺r覺ya uram覺 kad覺nlar, küçük yataki çocuklar ve zihinsel engeli olanlar eklinde belirtilebilir.

襤stee Bal覺 Kürtaj Nedir?

襤stee bal覺 kürtaj t覺bbi ya da hukuki zorunluluk olmadan kiinin kendi isteine bal覺 olarak yap覺lan kürtajd覺r.

Bu durumun sebepleri aras覺nda ise kad覺nlar覺n henüz çocuk sahibi olmak istememesi, çocuk bakma bilgisinin ve isteinin olmamas覺, kariyer ve akademik hedefler, mevcut çocuklar覺n varl覺覺 veya anne baba ilikisinin sal覺kl覺 olmamas覺 yer alabilir.

Kürtaj Sonras覺 Psikolojik Durum

Kürtaj her ne sebeple olursa olsun psikolojik aç覺dan bir deiime yol açabilir. Kürtaj sonras覺 kad覺nlarda üzüntü, hüzün, kendini suçlama veya tam tersi olarak rahatlama hissi olabilir.

Özellikle zorunlu kürtajda bir daha bebek sahibi olamayacak düüncesi ortaya ç覺kabilir. Bu duygular çounlukla geçicidir, ancak yak覺nlar覺n destei ve profesyonel yard覺m almak psikolojik aç覺dan daha iyi hissetmek için fayda salayabilir.

K羹rtaj Sonras覺 V羹cutta Deiiklikler

Kürtaj Sonras覺 Bak覺m Nas覺l Olmal覺?

Kürtaj sonras覺 bak覺m, kiinin daha h覺zl覺 iyilemesi ve kendini daha iyi hissetmesi aç覺s覺ndan önemlidir.

Bu süreçte ilk birkaç gün dinlenmeye çal覺mak ve özellikle yatarak istirahat etmek faydal覺 olabilir. Ayr覺ca doktorun önerdii ilaçlar覺 düzenli kullanmak ve enfeksiyon riskine kar覺 vajinal hijyene dikkat etmek de, bak覺m uygulamalar覺 aras覺nda yer alabilir.

Kürtajdan Sonra Nelere Dikkat Edilir?

襤yileme sürecinde dikkat edilmesi gereken baz覺 faktörler bulunur. 襤lk birkaç hafta boyunca cinsel birliktelikten kaç覺nmak, tampon, spiral gibi rahim içi materyalleri kullanmamak, a覺r egzersiz hareketlerinden yapmamak gerekir.

Kürtajdan sonra dier dikkat edilmesi gerekenler ise günlük ilerde a覺r kald覺rmamak, çok souk ya da çok s覺cak suyla banyo yapmamak olabilir.

Doum Kontrolü ve Kürtaj

Doum kontrolü cinsel sal覺k, aile planlamas覺 için seçenekler sunan ve istenmeyen gebeliklerin önlenmesini salayan bir yöntemdir.

Kürtaj ise olumu bir gebeliin çeitli sebeplerle sonland覺r覺ld覺覺 t覺bbi bir uygulamad覺r. Kürtaj bir doum kontrol yöntemi deildir ve s覺k s覺k tekrar edilmesi, ilerleyen dönemde tekrar çocuk sahibi olmay覺 zora sokabilir.

Kürtaj Fiyatlar覺

Kürtaj fiyatlar覺 ilemin yap覺laca覺 sal覺k kuruluuna, uygulanan yönteme ve ilemi yapan doktor gibi farkl覺 parametrelere bal覺 olarak deikenlik gösterebilir.

Örnein, medikal kürtaj cerrahi kürtaja göre daha az maliyetli olabilir veya gebeliin süresi, doktorun bilinirlii, tecrübesi gibi artlar fiyata etki edebilir. Fiyatlar hakk覺nda en doru bilgi ve dier merak edilenler için bir sal覺k kuruluuna bavuru yap覺labilir.

En ok Okunan Sal覺k Rehberi Yaz覺lar覺m覺z

Sosyal Medya Hesaplar覺m覺z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Prof. Dr.
Cem Dane
Kad覺n Hastal覺klar覺 ve Doum
襤stinye niversitesi Hastanesi Medical Park Gaziosmanpaa
36711

Bu i癟eriin gelitirilmesinde Medical Park Yay覺n Kurulu katk覺 salam覺t覺r.
Sayfa i癟erii sadece bilgilendirme ama癟l覺d覺r. Sayfa i癟eriinde tedavi edici sal覺k hizmetine y繹nelik bilgiler i癟eren 繹gelere yer verilmemitir. Tan覺 ve tedavi i癟in mutlaka hekiminize bavurunuz.