sat─▒r aras─▒

MR Korkusu Nas─▒l Yenilir?

MR korkusu, kapal─▒ alanda kalma korkusunun spesifik bir alt boyutu olarak de─čerlendirebilen ve ki┼činin MR cihaz─▒ na kar┼č─▒ yo─čun kayg─▒ ve korku geli┼čtirmesini ifade eden duruma denir.

MR, kapal─▒ bir alanda çekilen bir görüntüleme yöntemidir. Bu da kapal─▒ alanda kalma korkusu ya┼čayan bireylerin MR'a korkuyla yakla┼čmas─▒na neden olabilir.

Klostrofobisi olan bu bireyler nefes almakta güçlük çektiklerini, gözlerinin karard─▒─č─▒n─▒ ya da ba┼člar─▒n─▒n döndü─čünü hissederler. Ancak bu durum kal─▒c─▒ de─čildir ve psikolojiktir. 

Korkular do─ču┼čtan de─čildir, sonradan edinilmi┼čtir. MR (Emar) korkusu dada ayn─▒ ┼čekilde sonradan ö─črenilen bir korku türüdür.

Klostrofobisi olan bireyler kapal─▒ alanlarda ba┼č dönmesi, nefes daralmas─▒ gibi semptomlar ya┼čayabilirler.

Bundan dolay─▒ baz─▒ bireyler asansörde kalmaktan korkmakta, baz─▒ bireyler ise toplu ta┼č─▒ma araçlar─▒na binememektedir. 

Baz─▒ ki┼čiler de MR cihaz─▒ndan özel olarak korkmaktad─▒r. Ki┼či, MR cihaz─▒na girmekten ve hatta bu durumun dü┼čüncesinden bile kaç─▒nma davran─▒┼č─▒ gösterip kendini geri çekebilmektedir.

Bu da MR korkusu olarak adland─▒r─▒lmaktad─▒r. Kapal─▒ MR korkusu olarak da kar┼č─▒m─▒za ç─▒kar.

Kedi fobisi, su fobisi ya da karanl─▒k fobisi gibi MR korkusuna ba─čl─▒ fobi de çözümsüz bir hastal─▒k de─čildir.

Te┼čhis koyulduktan sonra do─čru yakla┼č─▒m ve tedavi ile bu hastal─▒ktan kurtulmak mümkündür. ─░laç tedavisi, bili┼čsel terapi, sanal gerçeklik, maruz b─▒rakma gibi tekniklerle tedavi süreci ilerler.

MR Korkusu Nedir?

MR korkusu, temelinde kapal─▒ alanda kalma korkusu yatan ancak bundan farkl─▒ olarak her kapal─▒ alanda de─čil sadece MR çekilece─či zaman yo─čun endi┼če, gerginlik hissedilerek geli┼čen bir fobi türüdür.

Bu ki┼čiler için MR çektirmek son derece zordur. MR çektirecekleri zaman ya da dü┼čündüklerin anda nefesleri daral─▒r, ba┼člar─▒ döner, terleme ba┼člar ve olduklar─▒ alandan kaçmak isterler.

Bunlar─▒n nedeni psikolojik olarak kayg─▒, endi┼če ve korku halinin vücuda fiziksel olarak yans─▒mas─▒d─▒r. Kapal─▒ MR korkusu da MR korkusuna ba─čl─▒ olarak geli┼čir.

MR Cihaz─▒ Korkusu Nedir?

MR Cihaz─▒ Korkusu Nedir?

MR cihaz─▒ korkusu, kayna─č─▒nda MR çekilme alan─▒n─▒n kapal─▒ olmas─▒ ancak bundan farkl─▒ olarak sadece tüm kapal─▒ ortamlar de─čil sadece MR cihaz─▒na ve bu cihaz─▒n oldu─ču alana ba─čl─▒ olarak geli┼čen bir fobidir ve özellikle kapal─▒ MR korkusu olarak geli┼čir.

Bu ki┼čiler bu cihaza yakla┼čt─▒klar─▒nda ya da bu cihaz─▒ dü┼čündüklerin anda anksiyeteleri art─▒┼č gösterir ve olduklar─▒ alandan kaçmak isterler

MR Korkusu Nedenleri Nelerdir?

Fobilerin olu┼čum sebepleri incelendi─činde genel olarak beynin belirli bölgelerinin yüksek düzeyde uyar─▒lmas─▒ sonucunda meydana geldi─či görülür.

Ayr─▒ca fobiler, kendi alt─▒nda birçok çe┼čide ayr─▒ld─▒─č─▒ için de her birinin ortak nedenden kaynaklanmas─▒ söylenemez.

MR korkusu da bu spesifik fobilerden biri olarak de─čerlendirilmektedir. Bu duruma yol açacak sebepler ┼čunlard─▒r:

 • Geçmi┼čte ya┼čanan olumsuz travmatik tecrübeler, 
 • Çevresindeki ki┼čilerin ya┼čam─▒┼č olduklar─▒ olumsuz tecrübeler, 
 • Anksiyete,
 • Kapal─▒ alanda kalma korkusunun alg─▒da seçicilikle daha belirgin hale gelmesi.

MR Korkusu Belirtileri Nelerdir?

Korku ve kayg─▒n─▒n insanlarda kendini farkl─▒ biçimlerde gösterebilir. Bunlar psikolojik ya da fizyolojik olarak ortaya ç─▒kabilir.

MR korkusu belirtileri ise ┼ču ┼čekilde ortaya ç─▒kabilir:

MR Korkusu Te┼čhisi Nas─▒l Konur?

MR Korkusu Te┼čhisi Nas─▒l Konur?

MR korkusunun te┼čhisi için doktor, ki┼činin geçmi┼čte ya┼čam─▒┼č oldu─ču tecrübeler hakk─▒nda detayl─▒ bilgi almaktad─▒r.

Hastal─▒k öyküsünün al─▒nmas─▒ hastal─▒─č─▒n te┼čhisi aç─▒s─▒ndan oldukça önemlidir. Bunun yan─▒ s─▒ra doktor, dan─▒┼čana belirli sorular yöneltebilmektedir. MR korkusu te┼čhisi için kullan─▒lan sorular ise a┼ča─č─▒daki gibidir:

 • Kapal─▒ MR cihaz─▒na girme dü┼čüncesinin sizde olu┼čturdu─ču duygu ve hisler nelerdir?
 • Kapal─▒ MR korkusunu 10 üzerinden puanlarsan─▒z puan─▒n─▒z kaç olur?
 • MR korkusu için ilaç kullan─▒yor musunuz?

Hastan─▒n yukar─▒daki sorulara verdi─či yan─▒tlara göre hastal─▒k te┼čhisi koyulup uygun tedaviye ba┼članabilir.

Çocuklarda MR Korkusu

Çocuklar, belirli olumsuz tecrübeler sonucunda korku geli┼čtirebilmektedir.

Fobilerin kayna─č─▒na bak─▒ld─▒─č─▒nda, birço─čunun çocukluk döneminde ya┼čanan olumsuz tecrübe ya da ba┼čkalar─▒n─▒n ya┼čad─▒─č─▒ olumsuz deneyimleri gözlemleri ile ili┼čkili oldu─ču fark edilmektedir. 

Korkular do─ču┼čtan de─čil sonradan kazan─▒lan duygulard─▒r. Ancak bu dönemlerde ba┼člayan korkular─▒n tedavisinin yap─▒lmas─▒n─▒n daha önemli oldu─ču görülmektedir.

Çünkü çocuklar─▒n tedavi bu dönemde yap─▒lmaz ise çocuk, ya┼čam─▒n─▒n ilerleyen süreçlerine de bu korkuyu aktarmaktad─▒r.

MR Korkusu Neden Oldu─ču Hastal─▒klar Nelerdir?

MR korkusu, ki┼činin ileriki süreçlerde bu korkuyu ba┼čka kapal─▒ alanlar için de ya┼čamas─▒na neden olabilir.

Bunun yan─▒ s─▒ra MR korkusu, ki┼činin sosyal ortamlardan kendini geri çekmesine, kendini kapatmas─▒na neden olarak sosyal kayg─▒ bozuklu─čunun geli┼čmesini de tetikleyebilmektedir. 

MR korkusunun alt─▒nda yatan sebep travmatik bir deneyim ise bununla birlikte travma sonras─▒ stres bozuklu─ču da geli┼čim gösterebilmektedir.

Yo─čun endi┼če ve korku sonucunda anksiyete olu┼čabilir. Bunlar─▒n a┼č─▒lamamas─▒ sonucu bireyi depresyona bile sürükleyebilir.

MR Korkusu Nas─▒l Yenilir?

MR korkusu ya┼čayan bireylerde yo─čun panik, endi┼če ve korku duygusu hakimdir. Bu sorunlar çözümsüz de─čildir.

Bu problemlerin üstesinden gelmek ve MR korkusunu tedavi etmek mümkündür. MR korkusu nas─▒l yenilir konusu ciddi bir merak konusu olmu┼čtur. MR korkusu için ┼ču tedavilere ba┼čvurulabilir:

 • ─░laç tedavisi: MR tedavisi için uzman hekiminizce sakinle┼čtirici ilaçlar verilebilir. Bu ilaçlar sizin kayg─▒, panik ve korkunuzu bast─▒r─▒c─▒ etkiye sahiptir. Di─čer yöntemlerle birlikte ya da tek ba┼č─▒na kullan─▒labilir. ─░laç kullan─▒m─▒ mutlaka hekim kontrolünde, belirtilen aylarda ve düzenli takip edilerek yap─▒lmal─▒d─▒r.
 • Bili┼čsel davran─▒┼čç─▒ terapi: Fobiler için s─▒kça tercih edilen bir tedavi tekni─čidir. Bu yöntemde ki┼činin zihninde yeniden yap─▒land─▒rma yoluna gidilmektedir. ─░┼člevsiz inançlar saptanmakta ve bunlar─▒n yerine i┼člevsel olan inançlar olu┼čturulmaktad─▒r. 
 • Maruz b─▒rakma: Bu yöntem de korkular için tedavi yöntemleri aras─▒ndad─▒r. Korku ya┼čayan birey a┼čamal─▒ ve dikkatli olarak korkular─▒yla yüzle┼čtirilmektedir. Bu yöntemle ki┼činin sistematik olarak korkuya kar┼č─▒ duyars─▒zla┼čmas─▒ amaçlan─▒r. Ayn─▒ zamanda bu yöntemde ki┼či, ba┼ča ç─▒kma becerileri geli┼čtirmek için de uygun bir rahatl─▒k düzeyine ula┼č─▒r.
 • Sanal gerçeklik: Sanal gerçeklik teknoloji kullan─▒larak olu┼čturulan kurgular ile gerçek ve hayalin birle┼čtirilmesidir. Bu yöntemle de MR cihaz─▒na sanal olarak al─▒┼čt─▒r─▒l─▒r ve buna al─▒┼čan birey için fobi de zamanla ortadan kalkmaktad─▒r.

MR Korkusu Hakk─▒nda S─▒k Sorulan Sorular

MR korkusu hastal─▒─č─▒ için hangi bölüme gidilir?

MR korkusu, psikolojik kökenli hastal─▒kt─▒r. Bu nedenle MR korkusunun tan─▒s─▒n─▒n konulmas─▒ ve bireysel olarak tedavi plan─▒ olu┼čturulmas─▒ için gidilmesi gerekilen uzmanlar, psikolog veya psikiyatristlerdir.  

MR korkusunu yenmek için ne yap─▒lmas─▒ gerekir?

MR korkusunu yenmek öncelikle beyinde biter. Bunun sadece bir korku oldu─čunu kabul edin ve bir uzmanla mutlaka görü┼čün. Kayg─▒, panik ve korku an─▒nda gözlerinizi kapat─▒n ve derin nefes al─▒p verin. Sizi rahatlatmas─▒ için su içebilirsiniz. Ayr─▒ca kendinizi rahat, konforlu hissetti─činiz anlar─▒n ya da mekanlar─▒n hayalini kurarak kayg─▒n─▒z─▒, korkunuzu hafifletebilirsiniz.

MR korkusu tedavi edilmemesi nelere neden olur?

Fobi boyutunda ilerleyen MR korkusu için bir tedavi plan─▒ uygulanmas─▒ önemlidir. Çünkü bu tür psikolojik hastal─▒klar, ki┼čiyi zihinsel olarak yorar ve y─▒prat─▒r. Ki┼činin yo─čun olarak hissetti─či kayg─▒ ve korku durumu, günlük i┼člevselli─čini etkilemekte ve i┼člevsellik boyutunda azalma ya┼čanmaktad─▒r. Günlük hayat─▒ bu korkunun etkisi alt─▒na girer, sosyolojik ve psikolojik sorunlar art─▒┼č gösterebilir.

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Uzm. Dr.
Ceren Bilgesoy
Psikiyatri
Medical Park Antalya
1078

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.