Prof. Dr.Mustafa Necati Dağlı

  • İlgi Alanları
  • Girişimsel kardiyoloji
  • Periferik arteryel girişimler
  • Kalp kapak hastalıkları

Eğitim ve Uzmanlık: 
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi - Kardiyoloji İhtisası
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi - Doçent
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi - Profesör

Deneyim:
1999-2000:  Elbistan 112 İlk Yardım ve Acil, Pratisyen Doktor
2000–2005: Tıp Fakültesi Fırat Üniversitesi, Dr. Arş. Gör.
2005–2006: Tıp Fakültesi Fırat Üniversitesi, Uzman Dr.
2006-2010: Tıp Fakültesi Fırat Üniversitesi, Yrd. Doç. Dr.
2010-Halen: Tıp Fakültesi Fırat Üniversitesi, Doç.Dr.
2015-2016: Tıp Fakültesi Fırat Üniversitesi, Prof.Dr.

Üyelik:
Türk Kardiyoloji Derneği
Avrupa Kardiyoloji Derneği

Ödüller:
Ulusal Kardiyolojide En İyi Sözlü Bildiri-2008

 

Tıpta uzmanlık tezi:

Migrenli hastalarda patent foramen ovale ve interatriyal septal anevrizma sıklığı

Giriş. Ciddi sosyal ve ekonomik kayıplara neden olan migrenin etiyolojisi net olarak bilinmemektedir. Migrenli hastalarda güncel olarak patent foramen ovale (PFO), şant ve atriyal septal anevrizmaların bilinmeyen mekanizmalar ile migren ataklarını tetiklediği iddia edilmektedir. Bu çalışmada amacımız migren hastalarında PFO, şant ve atriyal septal anevrizma (ASA) sıklığını ve migren mekanizmasındaki rolünü araştırmaktır.

Materyal Metot. Uluslararası Başağrısı Topluluğu’nun migren tanı kriterleri doğrultusunda migren tanısı alan 50 hastaya ve benzer klinik özelliklere sahip 50 kontrol grubu hastasına transözofajiyal ekokardiyografi uygulandı. Tüm hastaların atriyal septumu birbirinden bağımsız iki kardiyolog tarafından değerlendirildi. PFO, ASA ve şant varlığı kayıt edildi.

Bulgular. Migrenli hasta grubunun yaş ortalaması 34,5±9,4 yıl, kontrol grubunun yaş ortalaması 30,2±7,3 yıl (p=0,53), migrenli gurupta 39 (%78) (PFO’nin boyutunun mean ortalaması 3,0±0,86 mm), kontrol gurubunda ise 17 (%34) (PFO’nin boyutunun mean ortalaması 2,64±055 mm) kişide PFO tespit edildi (p=0,0001). Migrenli hastalarda ASA sıklığı (n=18) %36 (maksimum çap 16,96±4 mm, maksimum bombelik 8,56±2,73 mm), kontrol gurubunda ise 3 %5,9 (maksimum çap 16,75±0,95 mm, maksimum bombelik 8,87±1,65 mm) oranında bulunmuştur (p=0,001).

Sonuç. Migrenli hastalarda PFO, şant ve ASA sıklığı kontrol grubuna oranla bariz olarak artmıştır. Patent foramen ovale, şant, ASA mikroemboli ve venöz kandan geçen vazoaktif maddeler (seratonin, atriyal natriüretik peptit) yolu ile migren etiyopatogenezinde rol oynayabilir. Dolayısı ile migren tedavisinde PFO’lerin transkateter yolla kapatılması yeni bir tedavi stratejisi olarak gündeme gelmektedir. Ancak günümüzde bu konuda yapılan çalışmalar halen yetersizdir.

Anahtar kelimeler: Patent Foramen Ovale, Atriyal Septal Anevrizma, Migren

 

Profesörlük Başlıca Araştırma Eseri:

Dağlı N, Turgut B,Tanyıldızı R, Kobat S, Kobat MA, Doğdu O. “QT interval dispersion in the patients with central serous chorioretinopathy” Int j ophhthalmol, Vol. 8 No.1 Feb.18, 2015