sat覺r aras覺

N繹ral Terapi Nedir? N繹ral Terapi Tedavisi

Nöral terapi; bel, s覺rt, omuz, boyun gibi bölgelerin kronik ar覺lar覺ndan ruhsal hastal覺klara kadar çok geni bir yelpazede tedavi olana覺 salayan bir uygulamad覺r. Uygulaman覺n k覺sa sürede sonuç vermesi ve birçok hastal覺k için kullan覺labilmesi tercih edilme oran覺n覺 art覺r覺r.

Lokal anestezik ajanlar覺n seyreltilmi ekillerinin vücuda enjeksiyonu eklinde gerçekletirilen ilemi çou durumda ciddi bir yan etkiye sebep olmaz. Bütüncül bir tedavi biçimi olmas覺 sebebiyle de vücutta birden fazla yap覺da iyileme salamaya destek olabilir.

Nöral Terapi Nedir?

Sinir sistemi, hastal覺klar覺n hem oluum hem de ilerleme aamas覺nda etkin bir ekilde rol al覺r. Düzgün çal覺mayan sinir sistemi birçok organ覺 etkileyerek genel sal覺k durumunun bozulmas覺na sebep olabilir.

Nöral terapi ise sinir sisteminin sal覺覺n覺 hedefleyen, tan覺n覺rl覺覺 giderek artan bir tedavi yöntemidir. Nöral terapinin genel etki mekanizmas覺 otonom sinir sisteminin çal覺mas覺n覺 düzenlemeye yard覺mc覺 olmas覺 üzerinden gerçekleir.

Nöral terapide lokal anesteziklerin serum fizyolojik ile seyreltilmi hali insan vücuduna enjekte edilir. Lokal anestezik olarak ise s覺kl覺kla lidokain ve prokain tercih edilir. Ar覺 kesici oral ilaç kullan覺m覺 veya cerrahi müdahaleyle ar覺 giderici etkinin salanmas覺ndan fark覺, uzun süreli bir etkiye sahip olmas覺d覺r. Seanslar halinde yap覺lan nöral terapide genellikle ilk seanstan sonra iyileme balayabilir.

Nöral Terapi Nas覺l Yap覺l覺r?

N繹ral Terapi Nas覺l Yap覺l覺r?

Nöral terapi, vücudun enerji ak覺覺n覺 düzenlemeye odaklanan holistik bir yakla覺m olarak tan覺mlan覺r. Bu terapi türü, sinir sistemini etkileyen bozukluklar覺 tedavi etmek amac覺yla kullan覺l覺r. Nöral terapinin temel ilkesi, vücuttaki enerji ak覺覺n覺n dengesini salamak ve iyileme sürecini h覺zland覺rmakt覺r.

Genellikle lokal anestezi ve ince ineler kullan覺larak belirli noktalara uygulanan nöral terapi, vücudun kendi iyileme mekanizmalar覺n覺 harekete geçirerek ar覺lar覺 azaltarak sal覺覺 destekler. Uygulama s覺ras覺nda, terapistin deneyimi ve hassasiyeti, hastan覺n rahats覺zl覺k alanlar覺na odaklanarak tedavi sürecini optimize etmeyi salar.

Nöral terapi, kiiselletirilmi bir yakla覺m覺 benimseyerek, vücuttaki enerji ak覺覺n覺 düzenleme ve tedavi etme amac覺n覺 ta覺r. Nöral terapi hangi hastal覺klarda kullan覺l覺r sorusuna yan覺t vermek gerekirse bu terapi yöntemi genellikle ar覺 ve fonksiyonel bozukluklar覺 tedavi etmek amac覺yla kullan覺lan bir alternatif t覺p yöntemidir.

Nöral Terapi Faydalar覺 Nelerdir?

Nöral terapi, çeitli sal覺k sorunlar覺na yönelik bir dizi fayda salayabilecek bir tedavi yöntemidir. Bu yöntemin farkl覺 faydalar覺 vard覺r. Peki nöral terapi hangi hastal覺klara iyi gelir? 襤te nöral terapi faydalar覺.

 • Ar覺 Azaltma: Nöral terapi, lokal anestezi ve ince ineler kullanarak ar覺y覺 hafifleten bir yöntemdir. Bu tedavi; migren, ba ar覺lar覺, bel ar覺lar覺 ve kas spazmlar覺 gibi çeitli ar覺l覺 durumlar覺n覺n tedavisinde destekleyici bir rol oynar.
 • Sinir Sistemi Düzenleme: Nöral terapinin, sinir sistemi üzerinde düzenleyici bir etkisi olabileceine inan覺lmaktad覺r. Bu terapi yöntemi, sinir uyar覺lar覺n覺 düzenler ve sinirsel dengesizlikleri azalt覺r. Böylece çeitli sal覺k sorunlar覺na kar覺 bir denge oluturur.
 • 襤ltihap Azaltma: Baz覺 arat覺rmalarda, nöral terapinin inflamasyonu azaltmada etkili olabilecei ve iltihapl覺 durumlar覺n tedavisinde potansiyel bir fayda salayabilecei öne sürülür.

Her ne kadar nöral terapi faydalar覺 teorik olarak önerilse de, bu konuda daha fazla bilimsel destek ve arat覺rmaya ihtiyaç duyulmaktad覺r. Bireyler, nöral terapi gibi alternatif tedavi seçeneklerini düünmeden önce bir uzman hekim ile görümelidir.

Nöral Terapi Tedavisi

Nöral terapi, vücuttaki enerji ak覺覺n覺 düzenlemeyi amaçlayan bir alternatif t覺p tedavi yöntemidir. Bu terapi yöntemi; sinir sistemini düzenlemeye, ar覺lar覺 azaltmaya ve genel sal覺覺 iyiletirmeye yönelik bir yakla覺ma sahiptir.

Nöral terapi, genellikle vücuttaki belirli akupunktur noktalar覺na odaklanarak yap覺l覺r. Bu noktalara ince ineler yerletirilir ve duruma göre lokal anestezi kullan覺l覺r. 襤nelerin yerletirilme süreci, terapistin deneyimine ve hastan覺n ihtiyaçlar覺na bal覺 olarak kiiselletirilir.

Nöral Terapi Zararlar覺 Nelerdir?

Nöral terapi, genellikle güvenli kabul edilen bir tedavi yöntemidir. ancak her t覺bbi müdahalede olduu gibi baz覺 riskleri ve potansiyel yan etkileri vard覺r. 襤te nöral terapi zararlar覺:

 • Enfeksiyon riski
 • Kanama ve morarma
 • Alerjik reaksiyonlar
 • Yorgunluk-halsizlik

Fibromiyalji Nöral Terapi Nedir?

Fibromiyalji; yayg覺n kas ar覺s覺, yorgunluk, uyku bozukluklar覺 ve hassasiyet noktalar覺n覺n bulunduu bir kronik ar覺 sendromudur. Nöral terapi, fibromiyalji tedavisinde destekleyici bir rol oynayabilecek alternatif bir t覺p yöntemidir. Ancak, bu alandaki bilimsel kan覺tlar s覺n覺rl覺d覺r ve nöral terapi, fibromiyalji gibi durumlar覺 tedavi etmek için standart bir tedavi yöntemi olarak kabul edilmemektedir.

Migrende Nöral Terapi Nedir?

Migren; iddetli ba ar覺lar覺, genellikle mide bulant覺s覺, kusma ve 覺覺a hassasiyet gibi belirtilerle birlikte gelen bir tür ba ar覺s覺d覺r. Nöral terapi, migren tedavisinde kullan覺labilecek bir terapi seçeneidir.

Özellikle bu yöntem migren nedeniyle oluan ba ar覺lar覺n覺 hafifletmeye yönelik bir tedavi amaçlar. 襤nce inelerin belirli noktalara uygulanmas覺, sinir uyar覺lar覺n覺 düzenleyerek kas gerginliinde oluan ar覺y覺 azaltmay覺 amaçlar.

Nöral Terapi Hangi Hastal覺klarda Kullan覺l覺r?

N繹ral Terapi Hangi Hastal覺klarda Kullan覺l覺r?

Nöral terapi gün geçtikçe tan覺n覺rl覺覺 artan bir tedavi yöntemidir. S覺kl覺kla kronik ar覺lar ve uyku bozukluklar覺 bata olmak üzere daha birçok durumda tercih edilebilir. Nöral terapinin klinik olarak kan覺tlanm覺 kullan覺m alanlar覺 unlard覺r:

 • Bel, s覺rt, omuz ve boyun ar覺lar覺,
 • F覺t覺klar,
 • Migren bata olmak üzere çeitli ba ar覺lar覺,
 • Diz kireçlenmeleri, ba y覺rt覺lmalar覺 ve kopmalar覺, diz travmalar覺,
 • Kas ar覺lar覺 ve kramplar,
 • Yumuak doku romatizmalar覺,
 • Postherpetik nevralji,
 • Trigeminal nevralji,
 • Myofasial ar覺,
 • Yüz felci,
 • Sebepsiz yorgunluklar,
 • Dirsek hastal覺klar覺,
 • Kronik 襤nflamasyon,
 • Karpal tünel sendromu,
 • Huzursuz bacak sendromu,
 • Demanslar,
 • 襤nsomnia gibi uyku bozukluklar覺,
 • Beyin sisi,
 • Vertigo,
 • Tinnitus,
 • Ekstremitelerdeki dola覺m bozukluklar覺,
 • Nöropatik ar覺yla ilikili hastal覺klar,
 • Alerjik hastal覺klarda ve besin duyarl覺l覺klar覺,
 • Obezite,
 • Alerjik ast覺m,
 • Ba覺覺kl覺覺 kuvvetlendirmek için,
 • Kronik sinüzit, kronik otit gibi kronik enfeksiyon durumlar覺,
 • Zona gibi döküntülü deri hastal覺klar覺,
 • Sindirim sistemi hastal覺klar覺 (ikinlik, haz覺ms覺zl覺k vb.),
 • Depresyon ve kayg覺 bozukluklar覺,
 • Kroniklemi deri rahats覺zl覺klar覺,
 • Dirençli idrar yolu rahats覺zl覺klar覺,
 • Guatr,
 • Dismenore gibi kad覺nsal rahats覺zl覺klar,
 • Vücudun detoksifikasyonunu desteklemek amac覺yla,
 • Vücutta anti aging etki salama, yenilenme amac覺yla (1, 2).

Nöral Terapi Hangi Hastal覺klarda Uygulanmaz?

Nöral terapi zahmetsiz ve çounlukla zarars覺z bir uygulama yöntemi olduu için birçok hastal覺覺n tedavisinde tercih edilebilir. Fakat baz覺 hastal覺klar覺n tedavisinde nöral terapi uygulanmas覺 riskli bulunmutur. Nöral terapi zararlar覺 olabilecek kiiler ya da uygulanmamas覺 gereken durumlar aras覺nda unlar yer al覺r:

 • Lokal anestezik maddelere (lidokain gibi) kar覺 duyarl覺l覺覺, alerjisi olan kiiler,
 • 襤lerleyici enfeksiyonu olanlar,
 • Kan zehirlenmesi (sepsis) olanlar,
 • II. ve III. derece atriyoventriküler bloa sahip kiiler,
 • Kalp at覺 h覺z覺 yava olanlar,
 • Myastenia gravis hastalar覺,
 • Kardiyovasküler hastal覺覺 olanlar (özellikle kalp yetmezlii),
 • Yak覺n zamanda ameliyat geçirmi hastalar,
 • Parkinson hastalar覺,
 • Multiple skleroz hastal覺覺na sahip olanlar,
 • Kanserli kiiler,
 • Kal覺tsal hastal覺覺 olanlar,
 • Sal覺ks覺z beslenen, belirgin vitamin eksiklii olan kiiler,
 • eker hastalar覺,
 • Veremli kiiler,
 • Psikiyatrik hastal覺覺 bulunanlar (depresyon durumunda uygulanabilir),
 • 襤lerlemi kronik hastal覺覺 olan kiiler (hastal覺k son evrede ise),
 • Gebe kad覺nlar,
 • Kan suland覺r覺c覺 ilaçlarla tedavi gören kiiler (2).

Nöral Terapide Hangi Lokal Anestezikler Kullan覺l覺r?

Sinir hücrelerinin sinaps ad覺 verilen birleim yerlerinde hücreler aras覺 bilgi al覺verii bozulduu zaman bundan sadece sinir sistemi etkilenmeyebilir. Birçok organ ve dokuda hasarlar ve hastal覺klar meydana gelebilir.

Sinir hücreleri aras覺ndaki anormal bilgi al覺verileri in düzenlenmesinde lokal anestezik maddeler yard覺mc覺 olabilir. Nöral terapinin indirekt ve direkt olarak 2 çeit etki mekanizmas覺 vard覺r. Bu mekanizmalarla sinirsel iletimdeki anormal cevaplar覺n önlenmesi destekleyebilir.

Nöral terapide bu amaçla en çok prokain ve lidokain ad覺 verilen anestezik maddeler tercih edilir. Uygulanacak lokal anestezigin dozuna, kiinin vücut a覺rl覺覺na ve maddenin toksik doz aral覺覺na bak覺larak karar verilir. Olas覺 tehlikelere kar覺 bu maddeler genellikle %1 ya da %0.5’lik çözelti eklinde uygulan覺r.

Nöral Terapinin Uygulanma Çeitleri Nelerdir?

N繹ral Terapinin Uygulanma eitleri Nelerdir?

Nöral terapinin birden fazla uygulama ekli mevcuttur. Uygulama ekli genellikle kiinin rahats覺zl覺覺na göre belirlenir. Farkl覺 mekanizmalar üzerinden etki gösteren 5 tane uygulama ekli mevcuttur. Nöral terapi uygulama çeitleri aras覺nda unlar yer al覺r:

 • Lokal Uygulama: S覺kl覺kla kronik pelvik ar覺 ve diz yaralanmalar覺 için tercih edilen yöntemdir. Ar覺 ve bölgesel enfeksiyonu kontrol alt覺na almaya yard覺mc覺 olur. Yöntemle ar覺y覺 ta覺yan uyar覺n覺n üst merkezlere ulat覺r覺lmas覺 engellenmeye çal覺覺l覺r. Lokal anesteziin uygulanmas覺 ile iyilemenin tetiklenmesi hedeflenir.
 • Segmental Uygulama: Bu uygulama, segmental refleksler ve klasik ar覺 mekanizmalar覺 üzerinden etki gösterir. Vücudumuzda otuz adet segment yer al覺r. Her bir segment bulundurduu yap覺lara göre uyaranlara bütüncül bir cevap oluturur. Segmente yap覺lan enjeksiyon vas覺tas覺yla segmentle balant覺l覺 anatomik yap覺larda da iyileme etkisi gözlemlenebilir. Segmental uygulama akupunkturla benzerlik ta覺r.
 • Bölgesel (rejyonel) Uygulama: Nöral terapinin ganglionlara yap覺lan eklidir. Gangliona lokal anestezik uyguland覺ktan sonra ar覺ya sebep olan uyar覺larda azalma beklenir. Bölgesel uygulamada en çok verim al覺nan alanlardan biri kad覺nlarda ani idrara ç覺kma isteinin tedavisidir.
 • Bozucu Alan Tedavisi: Bozucu alan kendisinde herhangi bir semptom bulunmayan, fakat baka organlar覺 tetikleyerek hastal覺k riski oluturan vücut alan覺 olarak tarif edilmektedir. Bilinen önemli bozucu alanlar aras覺nda skar dokular覺, floras覺 bozulmu ba覺rsaklar, kronik enfeksiyonlu organlar, diler, sinüs bölgeleri ve yutak say覺labilir. Bozucu alan tedavisi ise bu alanlara lokal anestezikle yap覺lan müdahaleyi kapsar.
 • Sistemik infüzyon tedavisi: Sistemik infüzyon uygulamas覺 s覺kl覺kla kronik ar覺larda, kulak ç覺nlamas覺nda, cerrahi sonras覺 ba覺rsak t覺kanmalar覺nda, ve pankreas iltihab覺n覺n tedavisinde tercih edilir.

S覺k Sorulan Sorular

Nöral terapi son zamanlarda merak uyand覺ran tedavi yöntemlerinden biridir. Hem uygulama kolayl覺覺na sahip olmas覺 hem de risklerinin nispeten az olmas覺 sebebiyle talep görmeye balam覺t覺r. Artan talep ile beraber konu hakk覺ndaki arat覺rmalar da h覺z kazanm覺t覺r. Nöral terapi hakk覺nda s覺kl覺kla merak edilenler sorulardan baz覺lar覺 aa覺da derlenmitir.

Nöral Terapide Kortizon Kullan覺l覺yor mu?

Nöral terapide kortizon kullan覺ld覺覺na dair yanl覺 bir alg覺 mevcuttur. Nöral terapide kortizon deil prokain ve lidokain gibi lokal anesteziklerin seyreltilmi çözelti halleri kullan覺l覺r.

Nöral Terapi Ruhsal Hastal覺klara 襤yi Gelir mi?

Nöral terapi ruhsal hastal覺klarda destek tedavi olarak tercih edilebilir. Özellikle depresyonda iyilemeyi destekleyici etkisinin olduu kan覺tlanm覺t覺r.

Nöral Terapi Kaç Seans Uygulan覺r?

Tedavi süresi hastal覺覺n iddeti ve hastalar覺n uyumuna göre belirlenir. Seanslar eklinde yap覺lan tedavi genellikle 10 günde bir tekrarlan覺r. 襤lk seanstan itibaren deiiklikler fark edilmeye balan覺r.

Son zamanlarda popüler hale gelen geni bir kullan覺m alan覺na sahip nöral terapi, az bir zaman aral覺覺nda sonuç veren uygulanmas覺 kolay bir tedavi eklidir. Hem hastal覺klar覺n tedavisinde hem de hastalanmadan önce koruyucu amaçla tercih edilebilir. Eer siz de kronik ar覺lardan ya da yukar覺da sözü edilen dier durumlardan ikâyetçiyseniz bir sal覺k kuruluuna bavurarak nöral terapi ücretleri ve yöntemle ilgili dier detaylar hakk覺nda bilgi alabilirsiniz.

Nöral Terapi Sonras覺 Ar覺 Olur mu?

Nöral terapi uygulamas覺 sonras覺nda baz覺 kiilerde geçici ar覺, hassasiyet veya morarma görülebilir. Bu yan etkiler genellikle hafif düzeydedir ve k覺sa sürelidir. 襤nelerin ciltte açt覺覺 küçük delikler veya dokulara uygulanan lokal anestezi nedeniyle, uygulama alan覺nda hafif bir rahats覺zl覺k hissi oluma ihtimali vard覺r.

Nöral Terapi Yan Etkileri Var m覺?

Nöral terapi genellikle güvenli kabul edilen bir tedavi yöntemidir, ancak hemen hemen her t覺bbi müdahalenin olduu gibi nöral terapinin de potansiyel yan etkileri vard覺r.

Nöral Terapi Kulak Ç覺nlamas覺 Yapar m覺?

Nöral terapinin, kulak ç覺nlamas覺na (tinnitus) neden olup olmad覺覺 konusunda net bir bilgi bulunmamaktad覺r. Kulak ç覺nlamas覺 iç kula覺n iitme sisteminde oluan bir sorunun bir belirtisi olarak ortaya ç覺kar ve birçok farkl覺 nedeni olabilir. Nöral terapi, vücuttaki enerji ak覺覺n覺 düzenlemeye yönelik bir tedavi yöntemi olduu için, kulak ç覺nlamas覺na spesifik olarak bir etkisi olduuna dair bilimsel kan覺tlar s覺n覺rl覺d覺r.

Akupunktur ve Nöral Terapi 襤likisi Nedir?

Akupunktur ve nöral terapi, her ikisi de vücuttaki enerji ak覺覺n覺 düzenlemeye yönelik alternatif t覺p tedavi yöntemleridir. Ancak, temel prensipleri ve uygulama yöntemleri farkl覺d覺r.

Nöral Terapi Ne Zaman Etkisini Gösterir?

Nöral terapinin etkisinin ortaya ç覺kmas覺, birçok faktöre bal覺d覺r. Bu tedavinin etkisi her birey için farkl覺l覺k gösterir. Nöral terapinin etkisinin ne zaman hissedilecei konusunda genel bir kural bulunmamaktad覺r.

Boyun F覺t覺覺 Nöral Terapi ile Çözülür mü?

Boyun f覺t覺覺, omurlar aras覺ndaki disklerin kaymas覺 veya patlamas覺 sonucu ortaya ç覺kan bir durumdur. Nöral terapi; ar覺 yönetimi, kas spazmlar覺 ve belirli sinirsel sorunlara yönelik bir tedavi seçenei olarak kullan覺l覺r. Ancak, nöral terapinin boyun f覺t覺覺 gibi durumlar覺 tedavi edebildiine dair kesin bilimsel kan覺tlar s覺n覺rl覺d覺r.

 

En ok Okunan Sal覺k Rehberi Yaz覺lar覺m覺z

Sosyal Medya Hesaplar覺m覺z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Uzm. Dr.
Adem Ayd覺n
N繹roloji
Medical Park Tokat
14098

Bu i癟eriin gelitirilmesinde Medical Park Yay覺n Kurulu katk覺 salam覺t覺r.
Sayfa i癟erii sadece bilgilendirme ama癟l覺d覺r. Sayfa i癟eriinde tedavi edici sal覺k hizmetine y繹nelik bilgiler i癟eren 繹gelere yer verilmemitir. Tan覺 ve tedavi i癟in mutlaka hekiminize bavurunuz.