Prof. Dr.Ömer Cevit

  • İlgi Alanları
  • Alerji
  • Çocuk sağlığı ve hastalıkları

Eğitim ve Uzmanlık
1983 - 1989 - Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi,
1990 - 1995 - Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları - Uzmanlık
1995 - 1999 - Yardımcı Doçentlik:
1999 - 2007 - Doçentlik
2007 - Profesörlük

Deneyim
1989-1990 Amasya Spor Gençlik İl Müdürlüğü- Zorunlu Hizmet
1990-1995 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları – Asistan Dr.
1995-1999 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları – Öğretim Görevlisi
1996 - 1999 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları – Yardımcı Doçent Dr.
1999-2007 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları – Doçent Dr.
2002-2004 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Allerji BD- Yandal İhtisası
2007-… Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları – Profesör Dr.

Mesleki Üyelikler
Türkiye Milli Pediatri Derneği
Toraks Derneği
Ulusal Allerji Ve Klinik İmmünoloji Derneği
European Academy Of Allergology And Clinical Immunology
Viral Hepatitle Savaşım Derneği

Araştırma Makaleleri

Yabancı Dilde Yayınlanan Araştırma Makalelelri

Baskın E, Türkay S, İçağasıoğlu D, Tanzer F, Cevit Ö. High-Dose İntravenous İmmune Globulin İn The Management Of Severe Guillain-Barre Syndrome. Turk J Pediatr 1996; 38: 119-123

Cevit Ö, Toksoy Hb, Kafalı G, İçağasıoğlu D, Sütçü İ, Gültekin A. Ponderal İndex As A Predictor Of Asymmetric Small For Gestational Age İnfants. C Ü Tıp Fak Derg 1997; 19: 172-176.

Kafalı G, Toksoy Hb, Cevit Ö. Blood Pressure Measurement İn Children Aged 7-15 Years İn Sivas Region-Türkiye. J Trop Pediatr 1997; 43: 243-248.

Cevit Ö, Bayram B, Toksoy Hb, Gültekin A, Gökalp A. Gestational Age Assessment İn Preterm Neonates Weighing Less Than 2500 Grams. J Trop Pediatr 1998; 44: 57-58.

Cevit Ö, Cevit R, Köylüoğlu G, İçağasıoğlu D, Gültekin A, Tanzer F. Administration Of Granulocyte Colony-Stimulating (G-Csf) İn Experimentally İnfected Rats. Tr J Medical Sciences 1999; 29: 109-112.

Berçem G, Cevit Ö, Toksoy Hb, İçağasıoğlu D, Gültekin A, Tanzer F. Asymptomatic Hypercalciuria: Prevalence And Metabolic Characteristics. Indian J Pediatr 2001; 68: 315-318.

İçağasıoğlu D, Caksen H, Sutcu I, Cevit Ö. Serum C-Reactive Protein And İnterleukin6 Levels İn Neonatal Sepsis. Acta Medica (Hradec Kralove) 2002; 45: 111-113.

Türkçe Yayınlanan Araştırma Makaleleri

Kafalı G, Toksoy Hb, Poyraz Ö, Gültekin A, Cevit Ö, Sümer H, Sarıkaya T: Sivas Yöresindeki 2-12 Yaş Grubu Aşılanmış Çocuklarda Serum Kızamık Antikor Düzeyleri. Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Dergisi 1996; 39: 265-270.

2. Cevit Ö, Toksoyhb, Çetin A, Sütçü İ, Gültekin A. Sivasta Konjenital Malformasyonlu Bebek Sıklığı. Yeni Tıp Dergisi 1997; 14: 78-80.

3. Cevit Ö, Toksoy Hb, Bakıcı Mz, İçağasıoğlu D, Sütçü İ, Türkay S, Törel Ergür A, Kafalı G. Çocukluk Çağı Farenjitlerinde Beta Hemolitik Streptokok Gruplarının Yeri Ve Streptokok Farenjitlerinin Tedavisinde Penisilin G Prokain İle Sefuroksim Aksetil’in Karşılaştırılması. Mikrobiyol Bült 1997; 31: 237-244.

4. Cevit Ö, Toksoy Hb, Ergür At, Gültekin A, İçağasıoğlu D, Türkay S, Sütçü İ. Sivas İl Merkezinde Düşük Doğum Tartılı (Sga) Bebek Sıklığı Ve Etkileyen Bazı Faktörler. T Klin Pediatri 1997; 6: 89-92.

5. Ergür At, Murat M, Leylek Öa, Cevit Ö, İçağasıoğlu D, Gültekin A. Neonatoloji Ünitemizde Uzamış Sarılık Tanısı Alan Yenidoğanların Değerlendirilmesi. T Klin Pediatri 1997; 6: 167-172.

6. Dökmetaş İ, Bakır M, Türkay S, Bakıcı Mz, Cevit Ö, Dazkır Ö, Elaldı N. Akut Gastroenteritli Olgularda Shigella Türlerinin Rolü Ve Bazı Antibiyotiklere Direnç Durumu. Fırat Tıp Dergisi 1997; 1: 204-206.

7.Baskın E, Türkay S, Gökalp A, Cevit Ö, Poyraz Ö, Güneş S, Pamukçu A. Menenjitlerin Ayırıcı Tanısında Tümör Nekrozis Faktörün Önemi. İlaç Ve Tedavi Dergisi 1997; 10: 629-632.

8.Cevit Ö, Toksoy Hb, Sütçü İ, İçağasıoğlu D, Gültekin A. Sivas İl Merkezinde Düşük Doğum Ağırlıklı Bebek Sıklığı. Klinik Bilimler& Doktor 1998; 4: 597-600.

9.Sarıkaya T,  Cevit Ö, Poyraz Ö, Sütçü İ, Gültekin A, Tanzer F. Sivas’ta Adölesan Yaş Grubunda Hepatit E Prevalansı. Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Dergisi 1998; 41: 367-373.

10.Cevit R, Cevit Ö, Göze Öf, Yıldız E, Şencan M. Deneysel Sepsis Ve Nötropenik Sepsisli Sıçanlarda Rg-Csf, İvig, Rg-Csf+İvig Sağaltımının Kemik İliği Ve Dalakta Oluşturduğu Histopatolojik Değişiklikler Ve Mortalite Oranlarına Etkisi. Türkiye Ekopatoloji Dergisi 1998; 4: 21-28.

11.Kaptanoğlu M, Cevit Ö, Tanzer F, Günay İ, Toksoy Hb, Doğan K. Çocukluk Çağı Ampiyemleri: 36 Hastanın Sonuçları. Heybeliada Tıp Bülteni 1998; 4: 35-39.

12.Cevit Ö, Şencan M, Cevit R, Ergür At, Toksoy Hb, İçağasıoğlu D, Gültekin A. Çocuklardaki Akut İdiopatik Trombositopenik Purpura Tedavisinde Megadoz Metil Prednizolon Mu? İntravenöz İmmunoglobulin Mi?. Türk Hematoloji-Onkoloji Dergisi 1999; 9: 19-23.Berçem İ, İçağasıoğlu

.13.Cevit Ö, Ergür At, Berçem G, Gültekin A, Sütçü İ. Sivas’ta 12-18 Yaş Grubu Adölesanlarda Demir Eksikliği Ve Demir Eksikliği Anemisi Prevalansı. T Klin Pediatri 1999; 8: 15-20.

14. Cevit Ö, Gültekin A, Güneş S, İçağasıoğlu D, Sütçü İ. Sivas’ta İlkokul Çocuklarında Tüberküloz Enfeksiyon Prevalansı, Yıllık Enfeksiyon Riski Ve Enfeksiyon Riskindeki Yıllık Değişim Hızı. Yeni Tıp Dergisi 1999; 16: 79-81.

15. İçağasıoğlu D, Törel Ergür A, Cevit Ö, Poyraz Ö, Baskın E, Gültekin A, Taşyurt A. Anne-Bebek İkilisinde Sitomegalovirüs Prevalansı. Yeni Tıp Dergisi 1999; 16: 196-199.

16. Cevit Ö, Törel Ergür A, Bakıcı Mz, İçağasıoğlu D, Kafalı G, Gültekin A, Tanzer F. Yenidoğan Sepsislerinin Tedavisinde Ampisilin/Sefotaksim İle Ampisilin/Amikasin Etkinliklerinin Karşılaştırılması. T Klin Pediatri 1999; 8: 139-142.

17. Törel Ergür A, Türkay S, Cevit Ö, Bakır M, Gültekin A. Çocukluk Çağı Üriner Sistem Enfeksiyonları. İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal Of Infection) 1999; 13: 21-24.

18. Törel Ergür A, Tanzer F, Cevit Ö, Sütçü İ. Sağlıklı Prematür Ve Matür Bebeklerde Beslenme Öncesi Ve Sonrasında Oksijen Satürasyonları. T Klin Pediatri 1999; 8: 210-213.

19. Ay S, Kambek S, Cevit Ö, Öztürk M, Yeler H, Acar G. Çocuklarda Diş Çekiminde Sedasyon İçin İntranazal Midazolam Kullanımının Değerlendirilmesi. Cü Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 1999; 2: 71-75.

20. Özhan P, Cevit Ö, Kafalı G, İçağasıoğlu D, Tanzer F, Gültekin A. Sivas İl Merkezinde Kreş Ve Anaokullarında Sekretuvar Otitis Media Prevalansı. Türk Pediatri Arşivi 2000; 35: 47-51.

B-Olgu Sunumu Makaleleri

Yabancı Dilde Yayınlanan Olgu Sunumu Makaleleri

Kaptanoğlu M, Doğan K, Cevit Ö, Önen A, Basel H. Right-Sided Hiatal Hernia Of The Oesophagus. Scand Cardiovasc J 1999; 33: 54-56.

Cevit Ö, Eğilmez H, Toksoy Hb, İçağasıoğlu D, Sarıkaya T, Sütçü İ. Neonatal Cerebral Candida Abscess: Radiologic And Clinical Findings. Tr J Medical Sciences 1999; 29: 345-348.

Öztürkcan S, İçağasıoğlu D, Akyol M, Cevit Ö. A Case Of Acrodermatitis Enteropathica. J Dermatol 2000; 27: 475-477.

Iı. Türkçe Yayınlanan Olgu Sunumu Makaleleri

Cevit Ö, Baskın E, İçağasıoğlu D, Tanzer F, Gültekin A. Wolfram (Didmoad) Sendromu. C. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi 1995; 17: 223-226.

Kafalı G, Eğilmez R, Cevit Ö. Akciğer Ve Lenf Bezi Tüberkülozu Sonucunda Gelişen İmmün Trombositopenik Purpura. Tüberküloz Ve Toraks Dergisi 1995; 43(1): 35-39.

Cevit Ö, Baskın E, Yazar N, Tanzer F. Neonatal Allo-İmmün Trombositopeni. C. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi 1996; 18(1): 50-52.

Cevit Ö, Toksoy H, Ergür At, Gültekin A. Akut Enfeksiyöz Lenfositoz. C. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi 1996; 18: 128-130.

Ergür At, Toksoy H, Cevit Ö, Gültekin A. Varisella Zoster Enfeksiyonundan Sonra Gelişen Guillain-Barre Sendromlu Bir Olgu. C. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi 1996; 18: 131-133.

Bayram B, Cevit Ö, Tanzer F, Türkay S. Yenidoğan Osteomyeliti. T Klin Tıp Bilimleri 1996; 16: 90-92.

Cevit Ö, Ergür At, İçağasıoğlu D, Yılmaz O, Sütçü İ, Gültekin A. Bernard Soulier Sendromu. Türk Pediatri Arşivi 1997; 32: 49-52.

Cevit Ö, Törel Ergür A, Kafalı G, Tanzer F, Sütçü İ, İçağasıoğlu D, Gültekin A. Prader-Willi Sendromu. C. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi 1998; 20: 314-318.

Törel Ergür A, Cevit Ö, Tanzer F. Prader-Willi Sendromu Tanısı Konulan Dört Olgunun Değerlendirilmesi. C. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi 1999; 21: 155-159.

Köylüoğlu G, Cevit Ö, Yıldız E. Masif Gastrointestinal Kanama İle Ortaya Çıkan Bir Crohn Hastalığı Olgusu. Pediatrik Cerrahi Dergisi 2001; 15: 88-90.

Yüksel F, Cevit Ö, Büyükkayhan D, Oduncu N, Duman R, Özgür A. Kartagener Sendromu: Bir Olgu Sunumu. C. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi 2002; 24: 135-138.