sat覺r aras覺

Sol ve Sa Omuz Ar覺s覺 Nedenleri Nelerdir?

Humerus kemii ya da farkl覺 bir deyile dirsekten omuza kadar olan bölgedeki kol kemii ile kürek kemii olarak bilinen skapulan覺n birletii noktada oluan ar覺lar, omuz ar覺s覺 olarak deerlendirilir.

Kürek kemiinin d覺 k覺sm覺nda glenoid ad覺 verilen bir yuva bulunur. Bu yuva humerus kemiinin üst k覺sm覺n覺n, kürek kemii ile birletii eklem bölgesidir.

Kolun omuzdan hareket etmesini salayan glenoid isimli yuva, labrum ad覺 verilen sert ve lifli doku katman覺 ile kapl覺d覺r.

Bu katman sayesinde üst kol kemii ya da dier bir deyile humerus daha stabil bir ekilde hareketini gerçekletirir.

Bölgedeki kas ve tendon gibi dokular da omuz ekleminin daha kolay ve stabil bir ekilde hareket etmesini kolaylat覺r覺r.

Kas ve tendonlar覺n oluturduu yap覺 ise rotator k覺l覺f覺 ad覺 verilen bir tür yap覺 ile kapl覺d覺r.

Kolun dört bir yana kolayca hareket etmesini salayan omuz eklemi, vücudun en esnek eklemi olmakla birlikte son derece karma覺k bir yap覺ya da sahiptir.

Esnekliin salad覺覺 faydan覺n yan覺 s覺ra omuz eklemi, ayn覺 zamanda bu yönüyle yaralanmalara da son derece aç覺kt覺r.

Omuz bölgesinde oluan travmalar, rotator k覺l覺f覺nda oluan zedelenme ve y覺rt覺klara yol açarak ar覺ya yol açabilir. Ayr覺ca bu bölgedeki kas geliimindeki zay覺fl覺k da omuz ekleminin ç覺kmas覺na yol açabilir.

Kireçlenme, s覺k覺ma, yaralanma, enfeksiyon ve metabolik hastal覺klar, boyun f覺t覺覺 ve fibromiyalji bu bölgede oluan ar覺ya neden olan yayg覺n sebepler aras覺nda yer al覺r.

Sol ve Sa Omuz Ar覺s覺 Nedir?

Üst kol kemii (humerus), kürek kemii (skapula) ve köprücük kemiinden (klavikula) oluan, vücudun en büyük eklemi olan ve 4 yöne hareket edebilen omuz eklemi, pek çok yumuak doku ile birbirine bal覺 ve stabil bir hâldedir.

Omuz ar覺s覺, s覺kl覺kla kemikleri çevreleyen ve hareketini salayan yumuak doku zedelenmelerinden dolay覺 ortaya ç覺kar.

Omuz s覺k覺ma sendromu olarak bilinen subakromial impingement, omuz ar覺s覺 nedenleri aras覺nda en s覺k görülenidir. Kolun ba seviyesinin üzerine kald覺rmas覺yla yap覺lan uzanma ve cam silme gibi hareketler ile oluan omuz s覺k覺mas覺, omuz bölgesinde bulunan tendonlar覺n, yine bu bölgede bulunan kemik yap覺lar覺n覺n aras覺na s覺k覺mas覺 ile ortaya ç覺kar.

Tendinit ve bursit olarak bilinen rahats覺zl覺klar覺n oluumunda ise ayn覺 harekete bal覺 olarak sadece bir tendonun ya da rotator k覺l覺f覺n覺n yaralanmas覺 ile oluur.

Omuz ekleminden kaynaklanan ar覺lar覺n yan覺 s覺ra farkl覺 bölgelerde oluan rahats覺zl覺a ait yak覺nmalar覺n, bu bölgeye yans覺mas覺ndan dolay覺 da omuz ar覺s覺 görülebilir.

Omuz sinirlerinde oluan iltihaplanma, dola覺m bozukluklar覺, kalp ve akcier rahats覺zl覺klar覺, boyun f覺t覺klar覺, iç organlarda bulunan sistemik hastal覺klar, torasik ç覺k覺 sendromu, tümör varl覺覺, diyabet, tüberküloz ve fibromiyaljiye bal覺 olarak gelien baz覺 sal覺k problemleri de omuz bölgesinde ar覺 hissedilmesine neden olur.

Akut olarak gelien youn omuz ar覺lar覺 genellikle yanl覺 harekete bal覺 olarak meydana gelen kas ve tendon zedelenmelerinden kaynaklan覺r.

Bu tip durumlarda hekime bavurmadan önce omuz mümkün olduunca az kullan覺larak dinlendirilmeli ve buz uygulamas覺 ile kas dokusu rahatlat覺lmal覺d覺r.

Yakla覺k 15 dakikal覺k souk pres uygulamas覺, akut olarak gelien omuz ar覺lar覺n覺n büyük bir k覺sm覺n覺 rahatlat覺r.

Omuz ekleminin kullan覺m覺n覺 k覺s覺tlamak için yap覺lan ask覺ya alma ileminden ise mümkün olduunca uzak durulmal覺d覺r.

Bu durum donuk omuz olarak bilinen farkl覺 bir ortopedik rahats覺zl覺a neden olabilir.

Sadece geceleri artan omuz ar覺s覺 ise nadiren, omuz çevresinde oluan yumuak doku tümörlerinden kaynaklanabilir. 

Baz覺 mekanik problemler, erken dönemde tedavi edilmediinde k覺s覺tl覺l覺a yol açarak, kiinin gündelik hayat覺n覺 sekteye urat覺r ve yaam kalitesini düürür.

Omuz ar覺s覺n覺n 2 günden fazla sürmesi ve iyileme eiliminde olmamas覺 durumunda uzman hekime bavurularak, ar覺ya sebep olan etken arat覺r覺lmal覺 ve uygun tedavi al覺nmal覺d覺r.

Sol ve Sa Omuz Ar覺s覺n覺n Nedenleri Nelerdir?

Omuz ar覺s覺 olarak tan覺mlanan yak覺nmalara pek çok etken sebep olabilir. Bu ar覺lar omuz eklemine ait sorunlardan kaynaklanabilecei gibi dier pek çok rahats覺zl覺覺n bir belirtisi olarak da ortaya ç覺kabilir.

Bu yüzden omuz ar覺s覺, s覺k görülen eklem ar覺lar覺 aras覺nda yer alsa da ar覺n覺n yeri, tipi ve iddeti dier bulgularla birlikte detayl覺 olarak deerlendirilmelidir.

Bu noktada hastan覺n muayene öncesinde hekime doru anamnez vermesi önemlidir.

Hastan覺n öyküsüne göre hekim, fiziksel muayene sonras覺nda ek tetkikler isteyerek ar覺ya neden olan durumu ortaya ç覺kar覺r ve uygun tedaviyi düzenler.

S覺kl覺kla kar覺la覺lan omuz ar覺s覺 sebeplerinden baz覺lar覺 u ekilde s覺ralan覺r:

  • Bursit: Kesecik iltihab覺 olarak bilinen rahats覺zl覺k, kemik ve yumuak doku aras覺nda bulunan ve sürtünmeyi azaltan, içi s覺v覺 dolu keseciklerin iltihaplanmas覺 ile meydana gelir.
  • Fibrozit: Kötü bir vücut pozisyonu ile omuz ekleminin kullan覺lmas覺 sonucu kaslar覺n geveyememesinden kaynaklanan ar覺 ve uyuma olarak kendini gösterir.
  • Donuk Omuz: Omuz hareketinin k覺s覺tlanmas覺 ile ortaya ç覺kan omuz eklem kapsülünün sertlemesi ile ar覺 ortaya ç覺kar. Genellikle farkl覺 sebeplerden oluan omuz ar覺s覺na bal覺 olarak kiinin omzunu uzun süre ile hareket ettirmemesinden kaynaklan覺r.
  • Omuz Ç覺k覺klar覺: Kemik uçlar覺n覺n zorlanmas覺na neden olan travmalar sonucunda omuz ekleminde ar覺 oluabilir.

Sol ve Sa Omuz Ar覺s覺 Tan覺s覺 Nas覺l Koyulur?

Omuz ar覺lar覺n覺n büyük bir bölümü, omuz ekleminde bulunan yumuak dokunun zedelenmesinden kaynaklan覺r.

Omuz eklem yap覺s覺n覺n ayr覺nt覺l覺 olarak deerlendirilmesi için hekim, ayr覺nt覺l覺 fizik muayene sonras覺nda MR görüntülemesi yap覺lmas覺n覺 isteyebilir.

Omuz bölgesinde yer alan kemik ve dier dokular覺n ayr覺nt覺l覺 olarak incelenmesi ile birlikte kesin tan覺 koyulabilir.

Ancak baz覺 vakalarda, röntgen ve bilgisayarl覺 tomografi de yeterli olabilir.

Omuz ar覺s覺 tan覺s覺n覺n netlemesi için baz覺 durumlarda multidisipliner bir yakla覺m sergilemek gerekir.

Örnein travmalara bal覺 olarak sinir yaralanmas覺 oluan hastalara EMG yap覺lmas覺 da gerekebilir. Dier rahats覺zl覺klara bal覺 olarak omuz bölgesine ar覺n覺n vurmas覺

durumunda da hekim, kiiyi ilgili bölüme yönlendirerek tan覺n覺n netlemesini salar.

Sol ve Sa Omuz Ar覺s覺 Nas覺l Tedavi Edilir?

Kiinin hayat kalitesinin dümesine ve baz覺 durumlarda günlük ilerini yapmas覺na engel olan omuz ar覺s覺, pek çok kii taraf覺ndan kar覺la覺lan bir durumdur.

Genellikle kas zorlanmas覺 ve yanl覺 harekete bal覺 olarak gelien omuz ar覺lar覺 k覺sa süre içinde kendiliinden iyileirken, 2 günden fazla süren omuz ar覺lar覺nda iyileme olmamas覺 durumunda hekime bavurmak gerekir.

Travmalara bal覺 olarak gelien omuz ar覺lar覺 ise acil müdahale gerektirdiinden, kii vakit kaybetmeden en yak覺n sal覺k kurumuna bavurmal覺d覺r.

Omuz ar覺s覺 ikayeti ile kii hastaneye geldiinde öncelikle hekim, ayr覺nt覺l覺 olarak hastan覺n öyküsünü dinler.

Fizik muayene yapt覺ktan sonra radyolojik görüntüleme ile omuz bölgesini inceler.

Ar覺ya sebep olan rahats覺zl覺覺n tan覺s覺 konduktan sonra uygun tedavi düzenlenir. Baz覺 durumlarda basit ar覺 kesici ilaçlar yeterli olurken, baz覺 vakalar multidisipliner bir yakla覺m gerektirir.

Var olan ar覺 omuz ekleminden kaynaklanm覺yorsa, bu bölgeye vuran ar覺n覺n kayna覺 bu ekilde belirlenir ve tedaviyle ilgili bölüm hekimi ile birlikte düzenlenir.

Sol ve Sa Omuz Ar覺s覺 Nas覺l Önlenir?

  • Omuzu zorlayacak hareketlerden ve a覺r yük ta覺maktan kaç覺n覺lmal覺.
  • S覺cak günlerde özellikle araç içinde kliman覺n üfledii souk havan覺n direkt olarak vücut üstüne gelmesi engellenmeli.
  • Yüksekten eya alma ya da koyma gibi uzun süre ile kollar覺n ba seviyesinin üstünde tutulmas覺 gereken hareketlerden kaç覺n覺lmal覺.
  • Oturma pozisyonunda kollar dirsek bölgesinden desteklenmeli.
  • Günde birkaç kez kollar s覺rt bölgesine ve enseye koyularak egzersiz yap覺lmal覺.

Siz de omuz ar覺s覺 çekiyorsan覺z, sal覺k kontrollerinizi düzenli olarak yapt覺rmay覺 unutmay覺n.

En ok Okunan Sal覺k Rehberi Yaz覺lar覺m覺z

Sosyal Medya Hesaplar覺m覺z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Prof. Dr.
Bahtiyar Demiralp
Ortopedi ve Travmatoloji
Medical Park Medical Park Antalya
1247714

Bu i癟eriin gelitirilmesinde Medical Park Yay覺n Kurulu katk覺 salam覺t覺r.
Sayfa i癟erii sadece bilgilendirme ama癟l覺d覺r. Sayfa i癟eriinde tedavi edici sal覺k hizmetine y繹nelik bilgiler i癟eren 繹gelere yer verilmemitir. Tan覺 ve tedavi i癟in mutlaka hekiminize bavurunuz.