sat─▒r aras─▒

Osteopati Nedir? Osteopati Nas─▒l Yap─▒l─▒r?

Son zamanlarda geleneksel ve tamamlay─▒c─▒ t─▒p yöntemlerini tercih eden ki┼čilerin say─▒s─▒ her geçen gün artmaktad─▒r.

Bu art─▒┼č─▒n sebepleri aras─▒nda özellikle kronik hastal─▒klar─▒n görülme s─▒kl─▒─č─▒n─▒n artmas─▒, ilaç yan etkilerine kar┼č─▒ endi┼če duyulmas─▒ ve do─čal yöntemlerin daha cazip gelmesi gibi durumlar yer almaktad─▒r.

Geleneksel t─▒p ve dolay─▒s─▒yla osteopatinin Türkiye’de yayg─▒nla┼čma nedenlerinden en önemlisi de Sa─čl─▒k Bakanl─▒─č─▒ taraf─▒ndan 27.10.2014 tarihinde yay─▒nlanan “Geleneksel ve Tamamlay─▒c─▒ T─▒p Uygulamalar─▒ Yönetmeli─či”dir.

“Osteopati nedir?” sorusuna “manuel terapi uygulamalar─▒ndan biri olan, osteopatlar taraf─▒ndan elle gerçekle┼čtirilen müdahaleleri kapsayan yöntemdir” cevab─▒ verilebilir. Geleneksel t─▒p uygulamalar─▒ aras─▒nda yer alan manuel terapi birçok ya┼č grubuna güvenle uygulanabilmektedir.

Osteopati Nedir?

Osteopati Nedir?

Osteopati kavram─▒ ilk olarak 1874 y─▒l─▒nda ortaya ç─▒km─▒┼čt─▒r. Dr. Andrew Taylor Still osteopati için ┼ču tan─▒m─▒ yapm─▒┼čt─▒r:

Kendine göre bir felsefesi, tan─▒ yöntemleri, tedavi metodlar─▒ olan manuel uygulanan bir terapidir. Still, osteopati kavram─▒n─▒ ortaya atmakla kalmam─▒┼č 1892 y─▒l─▒nda ABD’de ilk osteopati e─čitim okulunun kurulmas─▒na da öncülük etmi┼čtir.

Osteopati Still’den bu yana farkl─▒ tan─▒mlamalarla gündeme gelmi┼čtir.

“Osteopati ne demek?” sorusuna “eklemler, kaslar, dokular ve kemiklerden olu┼čan kas-iskelet sisteminin kuvvetlenmesini sa─člayan, bedenin genel sa─čl─▒─č─▒n─▒ hedefleyen, hastal─▒klar─▒n tedavisinde bütüncül bir yakla┼č─▒m içeren geleneksel ve tamamlay─▒c─▒ t─▒p uygulamas─▒d─▒r” ┼čeklinde bir cevap verilebilir.

Osteopati tedavide vücudun yap─▒s─▒ ve fonksiyonlar─▒ aras─▒ndaki ili┼čkiden yola ç─▒karak genel sa─čl─▒─č─▒ iyile┼čtirmeyi hedefler ve vücudun zaten do─ču┼čtan kendisini iyile┼čtirme yetene─čine sahip oldu─čunu savunur.

Osteopati hasta odakl─▒ bir tedavi biçimidir ve bilimsel temelleri olan yöntemlere dayanmaktad─▒r.

“Osteopati ne demek?” sorusuna verilebilecek ba┼čka bir cevap ise osteopatinin ki┼činin fiziksel, ruhsal ve sosyal durumunun iyile┼čtirilmesi, iyilik halinin sürdürülmesi için uygulanan fiziksel yakla┼č─▒mlar oldu─čudur.

Osteopatik yöntemleri uygulayan ki┼čiye ise “osteopat” denilmektedir. Alan─▒nda uzman bir osteopat kendisine ba┼čvuran hastan─▒n tedavi ihtiyaçlar─▒n─▒ ve beklentilerini de─čerlendirirken birçok parametreyi göz önünde bulundurur.

Bu parametrelerden baz─▒lar─▒; hastan─▒n mevcut fiziksel durumu, ruhsal hali, kültürel yap─▒s─▒ ve sosyal özellikleridir. Tedavide bu gibi özelliklerin göz önünde bulundurulmas─▒ osteopatiyi di─čer manuel terapi yöntemlerinden ay─▒rmaktad─▒r.

Osteopati ile; hasar gören dokulara düzgün kan ak─▒m─▒n─▒n sa─članmas─▒, sinirsel iletimin do─čru gerçekle┼čmesi, biyomekanik i┼člevin ve metabolik olaylar─▒n do─čru düzenlenmesi gibi etkiler olu┼čturmak amaçlanmaktad─▒r.

Osteopatinin Temel ─░lkeleri Nelerdir?

“Osteopati nedir?” sorusuna “baz─▒ temel ilkeler üzerine kurulmu┼č bütüncül tedavi yöntemidir” cevab─▒ verilebilmektedir. Osteopati t─▒pk─▒ di─čer tamamlay─▒c─▒ t─▒p uygulamalar─▒nda oldu─ču gibi baz─▒ felsefelere ve bu felsefeler sonucunda aç─▒─ča ç─▒km─▒┼č ilkelere sahiptir. Osteopatinin felsefi temellerini olu┼čturan unsurlar aras─▒nda ┼čunlar yer almaktad─▒r:

 • Vücut bütündür ve tek bir birim olarak de─čerlendirilmelidir.
 • Vücut kendisini regüle edebilme özelli─čine sahiptir.
 • Vücudun yap─▒sal özellikleri ile fonksiyonel özellikleri birbirini tamamlar ve ba─člant─▒l─▒d─▒r.
 • ─░deal tedavi; vücut bütünlü─čünün, vücudun kendini regüle etme özelli─činin ve yap─▒ ile fonksiyonun ba─člant─▒s─▒n─▒n anla┼č─▒lmas─▒na ba─čl─▒ olarak gerçekle┼čtirilir.

Osteopati; ki┼činin uyumunda meydana gelen azalma sonucu veya çevresel faktörlerin olumsuz etkilerinin bedenin kendisini tamir etme kapasitesini a┼čmas─▒ sonucu hastal─▒klar─▒n olu┼čtu─ču dü┼čüncesini savunmaktad─▒r. Osteopatinin felsefesi ile uyumlu olarak ortaya ç─▒kan ve osteopatlar─▒n uymas─▒ gereken baz─▒ ilkeler tan─▒mlanm─▒┼čt─▒r. Bu ilkeler aras─▒nda ┼čunlar yer almaktad─▒r:

 • Sa─čl─▒─č─▒n korunabilmesi ve sa─čl─▒k durumunun devam ettirilebilmesi için vücut s─▒v─▒lar─▒n─▒n ak─▒┼č─▒nda herhangi bir sorun meydana gelmemi┼č olmal─▒d─▒r.
 • Vücudun genel kontrolünün sa─članmas─▒nda sinir sistemi önemli bir yere sahiptir.
 • Hastal─▒klar─▒n somatik ad─▒ verilen baz─▒ bile┼čenleri mevcuttur ve bu bile┼čenler yaln─▒zca hastal─▒k semptomlar─▒n─▒ göstermez ayn─▒ zamanda hastal─▒─č─▒n sürmesini sa─člayan etkenleri de içerir.
 • Ligament ad─▒ verilen kemikleri birbirine ba─člayan kolajen yap─▒lar kemikleri stabilize etme görevini yerine getirmektedir.

Osteopati Nas─▒l Yap─▒l─▒r?

Osteopati Nas─▒l Yap─▒l─▒r?

Osteopati kas ve iskelet sistemi hastal─▒klar─▒ ba┼čta olmak üzere hastal─▒klar─▒n tedavisinde ana tedaviyi desteklemek amac─▒yla uygulanan yöntemlerdir.

Osteopati, osteopatlar taraf─▒ndan elle uygulanan nazik müdahaleler ┼čeklinde yap─▒lmaktad─▒r. Osteopatinin nas─▒l yap─▒ld─▒─č─▒ uygulanan tekni─če göre de─či┼čiklik göstermektedir. Osteopatide kullan─▒lan teknikler ve nas─▒l yap─▒ld─▒klar─▒ hakk─▒ndaki bilgiler ┼ču ┼čekildedir:

 • HVLA tekni─či: Di─čer bir ismi “itme tekni─či” olan bu teknikte eklem hareket k─▒s─▒tl─▒l─▒klar─▒ gibi hastal─▒klar─▒ tedavi etmek için yüksek h─▒zda fakat dü┼čük güçte kuvvetle itme gerçekle┼čtirilir. Oldukça hassas ve nazik hareketleri içeren bu teknik, hasta konforunu ön planda tutmaktad─▒r.
 • Yaylama-Pompalama tekni─či: Bu teknik ekleme titre┼čim uygulayarak veya eklemi sallayarak gerçekle┼čtirilmektedir. Eklemin k─▒s─▒tl─▒ hareketini düzeltmek ve eklem a─čr─▒s─▒n─▒ gidermek için uygulanmaktad─▒r.
 • Kas Enerji teknikleri: Hareket k─▒s─▒tl─▒l─▒klar─▒n─▒ düzeltmek için uygulanan yöntemdir. Hasta z─▒t yönde direnç uygularken terapist ise el ile destekleme yapar ve böylece kasa kendi enerjisi kulland─▒r─▒l─▒r.
 • Yumu┼čak doku teknikleri: Genellikle yumu┼čak dokularda meydana gelen a─čr─▒n─▒n hafifletilmesi için uygulanan yöntemdir. Ovma, germe ve bas─▒nç uygulama gibi hareketlerle müdahale yap─▒lmaktad─▒r.
 • Lenfatik pompa tekni─či: Lenf s─▒v─▒s─▒n─▒n ak─▒┼č─▒n─▒ düzeltmeyi amaçlayan yöntemdir. Yumu┼čak ve nazik müdahaleleri içermektedir.
 • Kranial teknik: Kranial yap─▒lara germe ve gev┼četme ba┼čta olmak üzere uygulanan hareketlerdir. Genellikle stres kaynakl─▒ a─čr─▒larda gev┼čeme sa─člayarak iyile┼čme vaad etmektedir.
 • Gerinim tekni─či: Bu yöntemde hastan─▒n ┼čikayetinin oldu─ču nokta elle muayene edilir ve hastan─▒n eklem a─čr─▒s─▒n─▒ giderebilecek ┼čekilde pozisyon almas─▒ sa─član─▒r. Hasta bir süre ayn─▒ pozisyonda kal─▒r.

Osteopati Hangi Hastal─▒klarda Uygulanabilir?

Osteopati Hangi Hastal─▒klarda Uygulanabilir?

Osteopatinin tedaviye destek olan bir yöntem olarak hangi hastal─▒klarda kullan─▒labilece─či ülkeden ülkeye de─či┼čiklik göstermektedir. Uygulama protokolleri için mutlaka alan─▒nda uzman bir hekime dan─▒┼č─▒lmas─▒ gerekmektedir.

Ülkemizin sa─čl─▒k standartlar─▒ baz al─▒narak belirlenen kurallara göre ise osteopatinin kullan─▒labilece─či durumlar aras─▒nda ┼čunlar yer almaktad─▒r:

 • Kas ve iskelet sistemi elemanlar─▒nda meydana gelen hareket k─▒s─▒tl─▒l─▒klar─▒ ve fonksiyonel sorunlar,
 • Omurgada meydana gelen hareket k─▒s─▒tl─▒l─▒klar─▒ ve fonksiyonel sorunlar,
 • Omurga, eklem ve kaslarda meydana gelen k─▒sa süreli veya kronik a─čr─▒lar,
 • Omurgada meydana gelen kaymalar,
 • ─░rritabl ba─č─▒rsak sendromuna sahip ki┼čilerde kar─▒ndaki gerginlik ve a─čr─▒lar,
 • Siyatalji denilen kalça ve siyatik sinirine ba─čl─▒ a─čr─▒lar,
 • Eklem sertli─či ve eklemde meydana gelen dejenerasyon,
 • Migren ba┼čta olmak üzere gerilim tipi ┼čeklinde aç─▒─ča ç─▒kan a─čr─▒lar,
 • Duru┼č bozukluklar─▒,
 • Kazaya ba─čl─▒ a─čr─▒ ve benzeri semptomlar,
 • Karpal tünel sendromu,
 • Psikomotor bozukluklar,
 • Serebral palsi gibi kas tutulumuna sahip hastal─▒klar,
 • Fizyolojik olarak herhangi bir problem olmay─▒p, psikosomatik olarak aç─▒─ča ç─▒kan rahats─▒zl─▒klar,
 • Multiple skleroz,
 • Uyku kalitesinin artt─▒r─▒lmas─▒ ve düzeninin sa─članmas─▒,

Osteopati Hakk─▒nda S─▒k Sorulan Sorular

Gebelere Osteopati Uygulanabilir mi?

Osteopati gebelerde güvenle uygulanabilen bir tedavi yöntemidir. Gebelerde hem kas-iskelet sistemi a─čr─▒lar─▒n─▒n giderilmesinde hem de do─čumun kolayla┼čt─▒r─▒lmas─▒nda kullan─▒lmaktad─▒r.

Ayr─▒ca yap─▒lan baz─▒ çal─▒┼čmalarla osteopatinin do─čum esnas─▒ndaki komplikasyonlara kar┼č─▒ koruyucu etki gösterdi─či ortaya konmu┼čtur. Gebelerde yap─▒lan osteopati, uygunlu─čunun tart─▒┼č─▒lmas─▒ bir yana anne aday─▒n─▒n ya┼čam kalitesini oldukça artt─▒rmaktad─▒r.

Osteopati Kimlere Uygulanamaz?

Osteopati genel olarak oldukça güvenli bir tedavi yöntemidir. Birçok endikasyonda fayda sa─člad─▒─č─▒ bilinen osteopatinin kullan─▒lmamas─▒ gereken baz─▒ durumlar da mevcuttur. Osteopatide hasta konforu öncelikli oldu─čundan çok fazla a─čr─▒l─▒ bölgelere uygulama yap─▒lmamaktad─▒r.

Bunun d─▒┼č─▒nda kanamal─▒ bölgelere, düzenli antikoagülan kullan─▒m─▒ olan kimselere, p─▒ht─▒la┼čma bozukluklar─▒ ile ilgili hastal─▒─č─▒ olanlara, eklem protezine sahip ki┼čilere osteopati uygulanmamaktad─▒r. Ayr─▒ca kanser hastalar─▒, down sendromlu bireyler, k─▒r─▒k ve çatla─č─▒ olan ki┼čiler için de osteopati önerilmemektedir.

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Op. Dr.
Ali G├Â├žer
Ortopedi ve Travmatoloji
VM Medical Park Mersin
396

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.