sat─▒r aras─▒

Pankreas Ameliyat─▒

Pankreas ameliyat─▒, di─čer bir deyi┼čle pankreatektomi, pankreas─▒n bir k─▒sm─▒n─▒n ya da tamam─▒n─▒n ç─▒kar─▒ld─▒─č─▒ cerrahi bir giri┼čimdir. Ço─čunlukla pankreas kanseri ve kronikle┼čmi┼č pankreatit tedavisi amac─▒yla ba┼čvurulan bir prosedürüdür.

Pankreas─▒n tamam─▒n─▒n veya bir k─▒sm─▒n─▒ ç─▒kar─▒lmas─▒ ki┼činin sindirim sistemini ömür boyu sürecek ┼čekilde etkileyebilir. Bu nedenle ameliyat─▒n ard─▒ndan hekimleri uygun gördü─čü baz─▒ tedavilerin sürdürülmesi gerekli olabilir.

Pankreas Ameliyat─▒ Nedir?

Pankreas, karn─▒n arka k─▒sm─▒nda bulunan ve sindirim sisteminin önemli bir parças─▒ olan bir organ ve bezdir. Endokrin ve ekzokrin olmak üzere iki ana i┼člevi vard─▒r. Endokrin i┼člevi kan dola┼č─▒m─▒ndaki ┼čeker seviyelerini dengeleyen insülin ve glukagon hormonlar─▒n─▒n salg─▒lanmas─▒n─▒ sa─člar. ─░nsülin hormonu yüksek kan ┼čekerini dü┼čürürken, glukagon hormonu dü┼čük kan ┼čekeri seviyesini artt─▒r─▒r.

Vücudun böbrek, karaci─čer ve beyin gibi organlara yard─▒mc─▒ olabilmek için kan ┼čekerine ihtiyaç duyulur. Ekzokrin i┼člevi ise sindirime yard─▒mc─▒ olabilecek enzimlerin üretilmesidir. Besinler mide içerisine girdi─činde pankreas taraf─▒ndan salg─▒lanan enzimler kanallara gönderilir.

Bu kanal ile safra kanal─▒ ba─člant─▒l─▒d─▒r. Bu ┼čekilde safra ve pankreastan gelen sindirim enzimleri, besinleri parçalamak amac─▒yla oniki parmak ba─č─▒rsa─č─▒na (duodenum) girer.

Pankreas, yukar─▒da anlat─▒lan normal fizyolojik süreci ba┼čar─▒ ile gerçekle┼čtiremedi─činde birtak─▒m sa─čl─▒k sorunlar─▒ ortaya ç─▒kabilir. Bu sa─čl─▒k sorunlar─▒ tip 1 diyabet, tip 2 diyabet, hiperglisemi, hipoglisemi, pankreatit ve pankreas kanseri ┼čeklinde s─▒ralanabilir. Bu hastal─▒klar birçok farkl─▒ nedenle ortaya ç─▒kabilir. Tedavi ise farmakolojik ve cerrahi baz─▒ yöntemler ile gerçekle┼čtirilebilir.

Pankreas ameliyat─▒ da bu tedavi yöntemleri aras─▒nda bulunur. Pankreatektomi olarak da bilinen bu ameliyatta, iyi ve kötü huylu tümörlerin uzakla┼čt─▒r─▒lmas─▒ amac─▒yla kullan─▒lan birçok teknik vard─▒r.

Çocuklarda Pankreas Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Çocuklarda geli┼čen pankreas hastal─▒klar─▒, yeti┼čkinlere k─▒yasla daha az kar┼č─▒la┼č─▒lan bir sa─čl─▒k sorunudur. Pediatrik hastalarda ameliyat─▒n ba┼čvuruldu─ču nedenler ço─čunlukla pankreas kanserleridir.

Çocuklarda kanser durumunda ortaya ç─▒kan belirtilerin ba┼č─▒nda halsizlik ve kilo kayb─▒ yer al─▒r. Ayr─▒ca kar─▒nda ┼či┼člik, i┼čtah kayb─▒ ve mide rahats─▒zl─▒klar─▒ da ortaya ç─▒kabilen semptomlar aras─▒nda bulunur.

Çocuklarda geli┼čen pankreas kanseri, yeti┼čkinlerle kar┼č─▒la┼čt─▒r─▒ld─▒─č─▒nda daha zor te┼čhis edilir. Çocuklarda yeni te┼čhis edilen pankreas kanserinin tedavisi için Whipple ameliyat─▒ ve distal pankreatektomi ameliyat─▒ tercih edilebilir. Pankreas ameliyat─▒ndan önce tümörü küçültmek için kemoterapi uygulamalar─▒ da yap─▒labilir.

Kad─▒nlarda Pankreas Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Kad─▒nlarda pankreas ameliyat─▒ karar─▒ al─▒nd─▒ktan sonra uzman hekimler taraf─▒ndan çe┼čitli tahlil ve testler talep edilir. Bu tetkiklerin de─čerlendirilmesinin ard─▒ndan, herhangi bir engel ile kar┼č─▒la┼č─▒lmaz ise ameliyat günü belirlenir.

Bu cerrahi giri┼čim, pankreas ameliyat─▒ konusunda uzman hekimler, anestezi uzmanlar─▒ ve hem┼čireler taraf─▒ndan gerçekle┼čtirilir. Ameliyat─▒n ard─▒ndan ilk birkaç gün a─čr─▒ hissedilebilir. Hekimlerin tavsiyesi do─črultusunda medikal baz─▒ uygulamalar ile a─čr─▒lar─▒n giderilmesi amaçlan─▒r. Hastalar─▒n belli bir süre boyunca hastanede kalmas─▒ gerekli görülebilir.

Erkeklerde Pankreas Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Erkeklerde Pankreas Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Pankreas kanseri erkeklerde kad─▒nlara oranla daha s─▒k geli┼čir. Kanserin giderilmesi amac─▒yla uygulanan pankreas ameliyat─▒, di─čer hasta gruplar─▒na uygulanan prosedürlere benzer ┼čekilde gerçekle┼čtirilir.

Ya┼čl─▒larda Pankreas Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Toplumda ya┼č─▒n artmas─▒ ile birlikte, pankreas hastal─▒klar─▒n─▒n ve kanserinin görülme s─▒kl─▒─č─▒ da art─▒┼č gösterir. Ya┼čl─▒ hastalar─▒n tedavisinde, cerrahi prosedürlerin risk de─čerlendirmesi iyi yap─▒lmal─▒d─▒r.

Bu nedenle ya┼čl─▒lara uygulanan pankreas ameliyat─▒na multidisipliner bir yakla┼č─▒m gereklidir. Distal ve total pankreas ameliyatlar─▒, ya┼čl─▒ hastalara uygulanan prosedürler aras─▒nda bulunur.

Bu prosedürlerden önce hastan─▒n anestezi ve kardiyovasküler risk analizi kapsaml─▒ bir ┼čekilde yap─▒lmal─▒d─▒r. Ya┼čl─▒larda uygulanan pankreas ameliyat─▒, daha yüksek komplikasyon ve hastanede kal─▒┼č süresine neden olabilir.

Pankreas Ameliyat─▒ Nas─▒l Yap─▒l─▒r?

Pankreas tümörleri ve pankreatit, hekimlerin pankreas ameliyat─▒ yöntemine ba┼čvurmas─▒n─▒n en yayg─▒n iki nedenidir. Tümörler tedavi edilmedi─či veya ç─▒kar─▒lmad─▒─č─▒ takdirde vücudun di─čer bölgelerine yay─▒labilir.

Bu gibi durumlarda cerrahi i┼člemlerin tercih edilmesi riskin azalt─▒lmas─▒ konusunda fayda sa─člayabilir. Pankreatit ise pankreas─▒n çe┼čitli nedenlerle iltihaplanmas─▒ sonucunda ortaya ç─▒kar. ┼×iddetli a─čr─▒ ve ek birçok komplikasyona neden olabilen bu rahats─▒zl─▒─č─▒n tedavi edilmesi için de pankreas ameliyatlar─▒ tercih edilebilir.

Pankreas ameliyat─▒ zaman─▒ geldi─činde doktorlar çe┼čitli tahlil ve tetkikleri talep edebilir. Bu tetkiklerde herhangi bir sorun ç─▒kmamas─▒ halinde anestezi uzmanlar─▒ taraf─▒ndan anestezi uygulamas─▒ yap─▒l─▒r. 

Anestezi, ameliyat s─▒ras─▒nda herhangi bir a─čr─▒ hissetmemenizi sa─člayacakt─▒r. Bu giri┼čim ço─čunlukla aç─▒k ameliyat ┼čeklinde gerçekle┼čir. Baz─▒ hekimler daha minimal invaziv prosedürlerle de pankreas ameliyat─▒n─▒ gerçekle┼čtirebilir. Aç─▒k ameliyata cerrah─▒n kar─▒n bo┼člu─čunda uzun bir kesi açmas─▒ ile ba┼član─▒r. Minimal giri┼čimlerde ise cerrah birkaç küçük kesi atmay─▒ tercih edebilir.

Kesiler at─▒ld─▒ktan sonra pankreas─▒n etkilenen bölgesi veya gerekli görülmesi halinde tamam─▒ ç─▒kar─▒labilir. Ameliyat esnas─▒nda pankreas─▒n etraf─▒ndaki etkilenmi┼č dokular da ç─▒kar─▒labilir.

Operasyon pankreas─▒n ç─▒kar─▒laca─č─▒ bölgelere göre üç farkl─▒ türdedir. Bunlar total pankreas ameliyat─▒, distal pankreas ameliyat─▒ ve santral pankreas ameliyat─▒d─▒r. Bu ameliyat çe┼čitlerinden k─▒saca ┼ču ┼čekilde bahsedilebilir:

 • Total Pankreas Ameliyat─▒: Bu tedavi prosedüründe pankreas─▒n tamam─▒ ç─▒kar─▒l─▒r. Gerekli görülmesi halinde midenin, oniki parmak ba─č─▒rsa─č─▒n─▒n (duodenum), safra kesesinin ve lenf dü─čümlerinin belli bir k─▒sm─▒ da ç─▒kar─▒labilir. Pankreas─▒n tamam─▒ ç─▒kar─▒ld─▒─č─▒ için hastalar─▒n sürekli olarak insülin kullanmas─▒ gerekebilir. Genellikle a┼č─▒r─▒ ┼čiddetli ve pankreastaki sa─čl─▒kl─▒ dokular─▒n korunamad─▒─č─▒ hastal─▒k durumlar─▒nda tercih edilen bir ameliyatt─▒r.
 • Distal Pankreas Ameliyat─▒: Bu ameliyat çe┼čidinde pankreas─▒n kuyruk ve gövde k─▒sm─▒ ç─▒kar─▒l─▒r. Pankreas─▒n ba┼č k─▒sm─▒ ç─▒kar─▒lmaz. Baz─▒ durumlarda dalak ile pankreas─▒n çok yak─▒n olmas─▒ sebebiyle dalak da ç─▒kar─▒labilir. Bu ameliyatta minimal invaziv giri┼čimler tercih edilebilir. Total pankreas ameliyat─▒ndan daha k─▒sa sürmesi beklenir.
 • Santral Pankreas Ameliyat─▒: Santral pankreas ameliyat─▒nda, pankreas─▒n ba┼č ve kuyru─ču korunur. Ancak boyun ve gövdesi ç─▒kar─▒l─▒r. Bu ┼čekilde endokrin ve ekzokrin i┼člevlerin korunmas─▒ hedeflenir.

Pankreas Ameliyat─▒ Riskleri Nelerdir?

Pankreas Ameliyat─▒ Riskleri Nelerdir?

Cerrahi bir giri┼čim olmas─▒ sebebiyle pankreas ameliyat─▒ baz─▒ riskleri bar─▒nd─▒r. Anestezi alt─▒nda gerçekle┼čen bu ameliyat, anestezinin neden olabilece─či baz─▒ yan etkileri ortaya ç─▒karabilir. Pankreas ameliyat─▒ s─▒ras─▒nda ve sonras─▒nda gerçekle┼čen komplikasyonlar─▒n h─▒zla te┼čhis ve tedavi edilmesi gerekir. Pankreas ameliyat─▒ riskleri ┼ču ┼čekilde s─▒ralanabilir:

 • Ameliyat sonras─▒nda geli┼čen anormal damar ba─člant─▒lar─▒ (fistül),
 • Dalak damarlar─▒n─▒n t─▒kan─▒kl─▒─č─▒ ve midede varis olu┼čmas─▒,
 • Mide bo┼čalmas─▒nda gecikme,
 • Ba─č─▒rsak hareketlili─činde k─▒sa sürelik bir azalma,
 • Karaci─čer ya─članmas─▒,
 • Ba─č─▒┼č─▒kl─▒k sisteminde zay─▒flama,
 • Pankreas s─▒z─▒nt─▒lar─▒,
 • Kar─▒n içi kanama,
 • Özellikle diyabet ve obezite hastalar─▒nda ortaya ç─▒kan yara komplikasyonlar─▒,
 • Pankreas yetmezli─či ve diyabet geli┼čebilir,
 • Kilo kayb─▒ ve ishal,
 • Enfeksiyon ve kan p─▒ht─▒s─▒ olu┼čumu,
 • Yüksek ate┼č, kesi yerinde ┼či┼člik, k─▒zar─▒kl─▒k ve ak─▒nt─▒.

Pankreas Ameliyat─▒ Sonras─▒ Ne Yapmal─▒y─▒m?

Pankreas ameliyat─▒ sonras─▒ sa─čl─▒─č─▒n─▒z ve hayati bulgular─▒n─▒z hekimler taraf─▒ndan özenle takip edilir. Hekimin uygun gördü─čü süre boyunca hastanede kalman─▒z gerekir. Bu süre bir haftay─▒ bulabilir.

Pankreas ameliyat─▒ sonras─▒ beslenmenize s─▒v─▒ diyet ile devam etmeniz gerekli görülebilir, yava┼č yava┼č kat─▒ diyete geçi┼č yap─▒labilir. Kab─▒zl─▒k gibi birtak─▒m sindirim problemleri gerçekle┼čebilir.

Hekimler ve di─čer sa─čl─▒k personelleri ameliyat sonras─▒nda sindiriminizin ve kan ┼čekeri düzeyinizin takibini yapar. Pankreas fonksiyonunuzun ne kadar etkilendi─čini bilmeleri için bu takip gereklidir. Hekim önerisi ile tedaviye diyet ve farmakolojik ilaç uygulamalar─▒ ile devam edilebilir.

Ameliyat─▒n ard─▒ndan hastaneden ç─▒kt─▒ktan sonra düzenli olarak doktor kontrollerine gitmek ve doktor talimatlar─▒n─▒ eksiksiz yerine getirmek gerekir. Bir süre boyunca a─č─▒r fiziksel aktivitelerden kaç─▒nman─▒z tavsiye edilir.

Ayr─▒ca ameliyat sonras─▒ yara bak─▒m─▒n─▒n da ihmal edilmemesi gerekir, aksi takdirde yara enfeksiyon kaparak istenmeyen durumlara neden olabilir. Pankreas ameliyat─▒ sonras─▒ sigara ve alkol tüketiminden kaç─▒nmal─▒s─▒n─▒z, bu durum sadece ameliyat sonras─▒ için de─čil genel sa─čl─▒k durumu için de geçerlidir.

Genel olarak pankreas ameliyatlar─▒ndan sonra ya┼čam tarz─▒ de─či┼čikliklerine gitmeniz fayda sa─člayabilir. Herhangi bir anormal komplikasyon ile kar┼č─▒la┼čman─▒z durumunda doktorunuz ile görü┼čme sa─člay─▒p durumunuzu anlatarak bilgi edinmeniz önerilir.

Pankreas Ameliyat─▒ Kaç Günde ─░yile┼čir?

Pankreas Ameliyat─▒ Ka├ž G├╝nde ─░yile┼čir?

Pankreas ameliyat─▒n─▒n iyile┼čme süresi ki┼čiden ki┼čiye, ameliyat─▒n türüne, minimal invaziv bir giri┼čim veya aç─▒k ameliyat olup olmamas─▒na, ki┼činin genel sa─čl─▒k durumuna, ba┼čka kronik hastal─▒klar─▒n durumuna, kullan─▒lan ilaçlara ve ameliyat sonras─▒ bak─▒ma ba─čl─▒ olarak de─či┼čiklik gösterir.

Genel olarak iyile┼čme birkaç haftay─▒ bulabilir, ameliyat sonras─▒ gerekli bak─▒m─▒n yap─▒lmas─▒ ile ki┼činin iyile┼čme süreci h─▒zlanabilir. Bu konu ile ilgili kapsaml─▒ bilgi edinebilmek için doktorunuz ile görü┼čme sa─člayabilirsiniz.

S─▒kça Sorulan Sorular

Pankreas Ameliyat─▒ Zor mu?

Pankreas ameliyat─▒ cerrahi bir giri┼čim olmas─▒ nedeniyle zor bir operasyon olarak kabul edilebilir. Ayr─▒ca pankreas─▒n insan sa─čl─▒─č─▒ üzerindeki önemli fonksiyonlar─▒, karma┼č─▒k yap─▒s─▒, di─čer organlarla ili┼čkisi ve yak─▒nl─▒─č─▒ nedeniyle de ameliyat zorlay─▒c─▒ olabilir. Ancak “Pankreas ameliyat─▒ zor mu?” sorusuna net bir yan─▒t vermek mümkün de─čildir. Bu nedenle konuyla ilgili daha kapsaml─▒ bilgi edinmek için uzman bir hekim ile görü┼čme sa─članmas─▒ tavsiye edilir.

Pankreas Ameliyat─▒ Kaç Saat Sürer?

“Pankreas ameliyat─▒ kaç saat sürer?” sorusuna net bir cevap vermek mümkün de─čildir. Pankreas ameliyat─▒n─▒n süresi cerrah─▒n tecrübesinden, hastan─▒n genel sa─čl─▒k durumundan, ameliyat türünden ve i┼člem s─▒ras─▒nda geli┼čebilecek olas─▒ komplikasyonlardan etkilenebilir. Ancak pankreas ameliyatlar─▒n─▒n ço─čunlukla birkaç saat sürebildi─či söylenebilir. Ameliyat süresi ile ilgili daha detayl─▒ bilgilere eri┼čmek için hekiminiz ile görü┼čme sa─člaman─▒z önerilir.

Pankreas Olmadan Ya┼čayabilir miyim?

Evet, pankreas olmadan ya┼čaman─▒z mümkündür. Ancak pankreas─▒n üretti─či enzim ve hormonlar olmadan kan ┼čekeri düzeyini dengelemek ve sindirimi düzenlemek konusunda güçlük çekebilirsiniz. Doktorunuz istenmeyen bu durumlar─▒n önlenmesi amac─▒yla, medikal baz─▒ prosedürleri içeren tedaviler uygulamay─▒ uygun görebilir.

Pankreas Ameliyat─▒ Faydalar─▒ Nelerdir?

Pankreas kanserleri, insülinoma benzeri nöroendokrin tümörleri, metastatik böbrek kanserleri, pankreas kistleri ve kronik pankreas enfeksiyonu (pankreatit) gibi önemli sa─čl─▒k sorunlar─▒nda pankreas ameliyat─▒ tek çözüm olabilir. Pankreas kanserine neden olan tümörler vücudun di─čer bölgelerine yay─▒labilir, pankreas ameliyat─▒ bu riski azalt─▒r.

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Prof. Dr.
Bar─▒┼č Bayraktar
Genel Cerrahi
Medical Park Gebze
2734

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.