sat覺r aras覺

Pankreas, karn覺n en arka bölümünde bulunan ve yakla覺k 15 cm uzunluundaki mide, onikiparmak ba覺rsa覺 ve kal覺n ba覺rsakla komu olan vücutta çok önemli görevleri bulunan bir organd覺r.

Pankreas, tüketilen besinlerin sindirimini ve bu besinlerden elde edilen glukozun kanda olmas覺 gereken seviyelerde tutulmas覺n覺 salar. Bunun haricinde de pek çok hayati görevi bulunan pankreasta oluan en küçük hasar, tüm vücudu etkileyecek sonuçlara yol açabilir.

Pankreas Kanseri Nedir?

Pankreas覺n herhangi bir bölümünde çoalma eilimi gösteren kötü huylu kitleler, pankreas kanseri olarak adland覺r覺l覺r. Bu organda oluan kanserler, organ覺n tüm bölgelerinde geliebilmekle birlikte en s覺k ba bölgesinde yay覺l覺m gösterir.

Pankreas kanseri türleri aras覺nda en s覺k rastlanan覺 adenokanserdir. Adenokanser, agresif hücrelerden köken ald覺覺 için h覺zl覺 ekilde ilerleyebilir ve çevre dokulara da metastaz yapabilir.

Pankreas Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Pankreas kanseri balang覺ç evrelerinde herhangi bir belirti vermeden sinsi bir ekilde ilerleyebilir. Fakat ilerleyen dönemlerde görülmeye balayan en yayg覺n pankreas kanseri belirtileri; kilo kayb覺, kar覺n ar覺s覺, sar覺l覺k, itah kayb覺, bulant覺-kusma, halsizlik, yorgunluk, ishal, sindirim zorluu, s覺rt ar覺s覺, cam macunu renginde d覺k覺lama, solgunluk, aniden ortaya ç覺kan ve aile öyküsü bulunmayan eker hastal覺覺 ve depresyon gibi semptomlard覺r.

ikinlik, haz覺ms覺zl覺k ve itah kayb覺 ile birlikte yetersiz beslenme sonucunda hastalarda h覺zl覺 kilo kayb覺 görülür. En erken dönemde ortaya ç覺kan ve yayg覺n gözlenen belirtilerden bir tanesi de sar覺l覺kt覺r.

Balang覺çta gözlerde ortaya ç覺kan sar覺l覺k, daha sonralar覺 deride sararma, idrar renginin koyulaarak 'çay renkli idrar' yapmaya dönümesi gibi durumlarla kendini gösterir ve nihayet 'cam macunu' olarak tan覺mlan d覺k覺 renginin anormal ekilde aç覺lmas覺 ile sonuçlan覺r.

Sar覺l覺覺n nedeni, karacierin ürettii bilirubin maddesinin pankreas kanseri taraf覺ndan safra yolunun t覺kanmas覺 sonucunda onikiparmak ba覺rsa覺na olan at覺l覺m覺n覺n engellenmesidir. Ar覺 önceleri müphem kar覺n ar覺s覺 olarak tan覺mlanan, hafif bir rahats覺zl覺k hissi eklindeyken, ileri dönemde s覺rta vuran kar覺n ar覺s覺 eklini al覺r. Künt tabiatl覺d覺r. ikinlik ve haz覺ms覺zl覺k belirtileri ile s覺kl覺kla birliktedir.

Pankreas Kanseri Nedenleri Nelerdir?

Hastal覺覺n sebebi bilinmemekle birlikte sigara içenlerde ve iman bireylerde daha s覺k görülür. Hastalar覺n hemen hemen %30’unda pankreas kanserinin nedeni sigara kullan覺m覺d覺r. Erikin tip eker hastal覺覺na bal覺 pankreas kanseri tart覺mal覺d覺r.

Ailede kanser öyküsünün bulunmas覺 da pankreas kanseri nedenleri aras覺nda yer al覺r. Hastal覺k erkeklerde kad覺nlardan daha s覺k görülmekte olup bu hastal覺a yakalanma riski yala birlikte artar. Dünya genelinde pankreas kanserine yakalanmada ortalama ya erkeklerde 63, kad覺nlarda ise 67’dir.

Pankreas Kanseri Tan覺s覺 Nas覺l Koyulur?

Hastal覺k sinsi belirtilerle ortaya ç覺kt覺覺 için özellikle erken evrelerde tan覺 zor olabilir. Erken dönemde sal覺k kuruluuna bavuran hastalarda hekim taraf覺ndan hastan覺n iyi bir ekilde muayene edilmesi ve hastal覺覺n tan覺s覺n覺n koyulabilmesi için gereken tan覺 testlerinin uygulanmas覺 büyük önem ta覺r.

Ultrasonografi: Ultrasonografi, pankreas kanseri üphesinde bavurulacak ilk inceleme yöntemidir. Pankreasta sert ya da kistik kitle varl覺覺, kitlenin boyutu, kitlenin dier çevre yap覺larla olan ilikisi ve damarsal yap覺lara olan yak覺nl覺覺 hakk覺nda bilgi verir.

Laboratuvar tetkikleri: Serum bilirubinleri, alkalen fosfataz, karacier transaminazlar覺 ile CEA, CA19-9 ve CA-125 gibi deerler yükselmitir. 襤drarda bilirubin pozitiftir.

Bilgisayarl覺 tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MR): BT a覺z ve damar yolu ile kontrast ilaç verilerek çekildiinde pankreas tümörleri hakk覺nda çok önemli bilgiler verir. Yakla覺k %95 ve üzerinde tan覺 koydurucu özellii vard覺r. MR görüntüleme ayn覺 ekilde tümörün ay覺r覺c覺 tan覺s覺nda önemlidir. Bu iki inceleme gerektiinde birlikte kullan覺larak hastaya verilecek ameliyat karar覺 için doru sonuçlara ula覺lmas覺n覺 ve tümörün evrelemesinin doru yap覺lmas覺n覺 salar.

Yap覺lan testler sonucunda hastal覺覺n tehisi konulan bireyler, pankreas kanseri evreleri aç覺s覺ndan da detayl覺 ekilde deerlendirilmeli, hastal覺覺n bulunduu evre tespit edildikten sonra tedavi sürecine derhal balanmal覺d覺r.

Pankreas Kanseri Tedavisi Nas覺l Yap覺l覺r?

Pankreas kanseri tedavisi için sürece balarken fizik muayene, laboratuvar ve radyolojik incelemelerin sonunda, pankreas tümörünün hangi evrede olduu, komu organlarla ilikisinin ne durumda olduu, özellikle komu damarlara ve/veya uzak organlara yay覺l覺m覺n覺n olup olmad覺覺 ortaya konulup ameliyatla ç覺kar覺lma ans覺 deerlendirilir. 襤leri evredeki tümörlerde cerrahi uygulanamaz.

Bu hastalara uygulanacak kemoterapi ile birlikte, mevcut sar覺l覺覺n覺n düzeltilmesi, beslenme desteinin salanmas覺, ar覺n覺n azalt覺lmas覺 yoluyla yaam konforunu düzeltmek amac覺yla baz覺 giriimler uygulanabilir. Bu amaçla a覺zdan mide yoluyla yap覺lan endoskopi ile safra yoluna geçii salayan bir boru (stent) konulmas覺, kar覺n cildinden karacier içi safra yollar覺na bir ine yard覺m覺yla konulan kateter ile safran覺n d覺ar覺 ak覺t覺lmas覺, ar覺 ile ileri mücadele teknikleri, onikiparmak ba覺rsa覺nda t覺kan覺kl覺a yol açan tümörlerde bu k覺sma a覺zdan endoskopik yöntemle girilerek stent tak覺lmas覺 gibi yöntemler kullan覺lmaktad覺r.

Cerrahi Tedavi: Yap覺lan incelemelerde tümör ameliyatla ç覺kart覺lmaya uygunsa 'Whipple ameliyat覺' uygulan覺r. Ayr覺ca tümör pankreas覺n gövde ve kuyruk k覺sm覺na yerlemise nispeten daha kolay rezeksiyon yöntemleri uygulanabilir. Tümörün cerrahi olarak ç覺kart覺lmas覺 bu hastalar için tek kür ans覺n覺 oluturur. Pankreas ba覺 tümörlerinde, cerrahi olarak yaln覺zca pankreas覺n ba k覺sm覺n覺 ç覺kartabilmek mümkün olamad覺覺 için ameliyat daha karma覺kt覺r. Whipple ameliyat覺nda; pankreas覺n ba覺 ile birlikte, safra kesesi, ana safra kanal覺n覺n bir k覺sm覺, onikiparmak ba覺rsa覺, midenin bir k覺sm覺 ve etraf lenf bezleri blok halinde ç覺kar覺l覺r. 

Radyasyon Tedavisi: Radyoterapi de denilen radyasyon tedavisi, kanser hücrelerini öldürmek için yüksek enerjili 覺覺nlar覺n kullan覺lmas覺n覺 içerir. Radyasyon tedavisi, yan覺zca tedavi edilen alandaki hücreleri etkiler. Radyoterapi, özellikle tümörün yerleimi ve büyüklüü cerrahiyi zorlat覺r覺yor ise ya da cerrahi uygulanamayan durumlarda tek ba覺na veya kemoterapi ile kombine uygulan覺r. Cerrahi öncesinde tümörü küçültmek için kemoterapi ile birlikte radyoterapi kombine kullan覺labilir. Baz覺 durumlarda ameliyat sonras覺 nüksleri engellemek amac覺 ile radyoterapi verilebilir.

Kemoterapi: Kanser hücrelerini öldürmek için antikanser ilaçlar覺n kullan覺lmas覺d覺r. Pankreas kanserlerinde ameliyat öncesi veya sonras覺 hastalar覺n genel durumlar覺 dikkate al覺narak kemoterapi denilen ilaç tedavisi uygulanabilir. Kemoterapi cerrahi öncesinde tümörü küçültmek için veya cerrahinin yerine primer tedavi olarak radyoterapi ile birlikte kullan覺labilir. Yayg覺n ileri evre hastal覺kta cerrahinin ve radyoterapinin yeri yoktur. Bu grup hastalara kemoterapi uygulanarak hastalar覺n hayat kalitelerinin belirgin derecede iyiletirilebilir.

Tedaviden Sonra

Sakal覺m: Erken tan覺 ile ameliyat edilip tam iyileme ans覺 %50’nin alt覺ndad覺r. Antikanser ilaçlar ve 覺覺n tedavisi iyileme oran覺n覺 art覺r覺r. Ancak geride kanser hücresi b覺rak覺lan ameliyatlardan sonra veya komu organlara yay覺l覺m olan durumlarda sakal覺m oranlar覺 iyi deildir.

Korunma: Pankreas kanserinden korunmak için tütünden uzak durmak, dengeli beslenmek, düzenli egzersiz yapmak ve fazla kilolardan kurtulmak gerekir.

NOT: Buradaki metin genel bir bilgilendirme olup, hasta ve hastal覺覺n durumuna göre deikenlik gösterebileceinden kiisel deerlendirme için T覺bbi Onkoloji uzman覺 ile görüünüz.

En ok Okunan Sal覺k Rehberi Yaz覺lar覺m覺z

Sosyal Medya Hesaplar覺m覺z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

901984

Bu i癟eriin gelitirilmesinde Medical Park Yay覺n Kurulu katk覺 salam覺t覺r.
Sayfa i癟erii sadece bilgilendirme ama癟l覺d覺r. Sayfa i癟eriinde tedavi edici sal覺k hizmetine y繹nelik bilgiler i癟eren 繹gelere yer verilmemitir. Tan覺 ve tedavi i癟in mutlaka hekiminize bavurunuz.