sat─▒r aras─▒

Papatya ├žay─▒n─▒n faydalar─▒

Papatya çay─▒, do─čal tad─▒n─▒n yan─▒ s─▒ra vücuda çe┼čitli yararlar sa─člayan popüler bir içecektir. Papatya çiçeklerinin toplan─▒p kurutulmas─▒yla elde edilen bu çay, kafein içermemesinden dolay─▒ ye┼čil veya siyah çaya alternatif olarak tüketilir. Papatya çay─▒n─▒n faydalar─▒, farkl─▒ türlerde antioksidanlar bar─▒nd─▒rmas─▒ndan kaynaklanmaktad─▒r. Bu antioksidanlar─▒n baz─▒lar─▒, kalp hastal─▒─č─▒ ve kanser de dahil olmak üzere çe┼čitli hastal─▒klara yakalanma risklerini azaltmada rol oynayabilmektedir. Papatya çay─▒ ayn─▒ zamanda, gastrointestinal sisteme (sindirim sistemi) ve uykuya yard─▒mc─▒ olabilecek özelliklere sahiptir. Bu yaz─▒da, sizler için papatya çay─▒n─▒n 5 potansiyel sa─čl─▒k yarar─▒ bilimsel veriler ─▒┼č─▒─č─▒nda derlenmi┼čtir. 

Papatya çay─▒n─▒n faydalar─▒

1. Papatya çay─▒n─▒n uyku kalitesi üzerindeki etkileri 

Papatya çay─▒, uyku kalitesini artt─▒ran benzersiz bir içecektir. Papatya çay─▒n─▒n bu özelli─či, eski t─▒p uygulamalar─▒ndan beri bilinmektedir. Papatyalar, beyinde uykusuzlu─ču azaltan ve uykunun gelmesini sa─člayan baz─▒ özel reseptörlere ba─članan, apigenin ad─▒ verilen bir antioksidan içerir. Apigenin, kronik uykusuzlu─ča da iyi gelebilmektedir.

Yeni do─čum yapm─▒┼č 80 kad─▒n üzerinde yap─▒lan bir çal─▒┼čmada, kad─▒nlar iki gruba ayr─▒lm─▒┼č ve bir grup iki hafta boyunca düzenli olarak papatya çay─▒ içerken, di─čer grup hiçbir çay tüketmemi┼čtir. ─░ki hafta sonucunda yap─▒lan ölçümlerde, papatya çay─▒ içen gruptaki kad─▒nlar, bu çay─▒ tüketmeyen gruba k─▒yasla, daha iyi uyku kalitesi bildirmi┼čtir. Ayr─▒ca, uyku sorunlar─▒ ile ba─člant─▒l─▒ daha az depresyon ve fiziksel belirtiler göstermi┼čtir. Papatya çay─▒ tüketimi durduktan iki hafta sonra yap─▒lan ölçümlerde ise, iki grup aras─▒nda bir fark gözlenmemi┼čtir. Bu da papatya çay─▒n─▒n kullan─▒m süresi boyunca etki gösterdi─čini, uzam─▒┼č bir etkisinin olmad─▒─č─▒n─▒ dü┼čündürtmektedir.

Bir ba┼čka çal─▒┼čmada ise 28 gün boyunca, günde iki kere 270 mg papatya özü tüketen ki┼čilerin, gece vakti 1/3 oran─▒nda daha az uyan─▒k olduklar─▒ ve özü tüketmeyenlerden ortalama 15 dakika daha h─▒zl─▒ uyuduklar─▒ bulunmu┼čtur.

Bu bulgular umut verici olsa da, papatya çay─▒n─▒n uyku üzerindeki etkilerinin derecesini belirlemek için daha fazla klinik çal─▒┼čmaya ihtiyaç duyulmaktad─▒r. Yine de yatmadan önce papatya çay─▒ içmek, uykuya dalma ve kolay uyanma gibi konularda sorun ya┼čayan insanlar─▒n denemesi gereken bir yöntemdir. 

2. Papatya çay─▒n─▒n sindirim sistemi üzerindeki etkileri

Ba─č─▒rsaklar vücudun ikinci beyni gibidir ve bu nedenle de, düzenli bir sindirim sistemi genel sa─čl─▒k aç─▒s─▒ndan son derece önemlidir. Papatya çay─▒, geleneksel olarak bulant─▒ ve gaz da dahil olmak üzere çe┼čitli sindirim rahats─▒zl─▒klar─▒n─▒ tedavi etmek için kullan─▒lm─▒┼čt─▒r.

Klinik ortamda tekrarlanmam─▒┼č, sadece hayvanlar üzerinde yap─▒lan çal─▒┼čmalar, papatyalar─▒n belirli gastrointestinal hastal─▒k risklerini azaltarak, daha sa─čl─▒kl─▒ bir sindirime yard─▒mc─▒ oldu─čunu öne sürmektedir. Örne─čin; fareler üzerinde yap─▒lan birkaç çal─▒┼čmada, papatya özütünün ishale kar┼č─▒ koruma potansiyeline sahip oldu─ču bulunmu┼čtur. Bu yarar─▒n, papatyan─▒n sahip oldu─ču antienflamatuar özelliklerden kaynakland─▒─č─▒ dü┼čünülmektedir. S─▒çanlarda yap─▒lan bir ba┼čka çal─▒┼čmada ise, papatya mide ülserlerini önlemeye yard─▒m etmede etkili bulmu┼čtur. Papatya mide asitli─čini azaltarak, ülser geli┼čimine katk─▒da bulunan bakterilerin büyümesini engelleyebilir. Bu bulgulara ra─čmen, papatyan─▒n sindirim sistemindeki rolünü do─črulamak için daha fazla klinik ara┼čt─▒rmaya ihtiyaç vard─▒r.

3. Papatya çay─▒n─▒n belirli kanser türlerine kar┼č─▒ potansiyel koruyuculu─ču

Papatya, daha öncede belirtildi─či gibi bir antioksidan olan apigenin içerir. Hücre kültürü üzerinde yap─▒lan laboratuvar deneylerinde, apigeninin özellikle, sindirim sistemi, gö─čüs, deri, prostat ve rahim kanseri hücreleri ile sava┼čt─▒─č─▒ gösterilmi┼čtir. Ayr─▒ca, 537 ki┼čiyle yap─▒lan bir çal─▒┼čmada, haftada 2 ila 6 kez papatya çay─▒ içenlerin, papatya çay─▒ içmeyenlere göre tiroid kanseri geli┼čme olas─▒l─▒─č─▒n─▒n önemli ölçüde daha az oldu─ču gözlemlenmi┼čtir.

Bu bulgular ümit verici olsa da, papatya çay─▒ kanserin önlenmesindeki rolü hakk─▒nda bir sonuç ç─▒karmak için daha yüksek say─▒da insanla, klinik ara┼čt─▒rmalar yürütülmesi gerekmektedir.

4. Papatya çay─▒n─▒n kan ┼čekeri kontrolü üzerinde faydalar─▒ 

Papatya çay─▒ içmek kan ┼čekeri seviyelerini dü┼čürmeye yard─▒mc─▒ olabilir. Ayr─▒ca, papatya çay─▒nda bulunan antienflamatuar özellikler, kan ┼čekeri seviyeleri kronik olarak yükseldi─činde ortaya ç─▒kan pankreas hücre zarar─▒na kar┼č─▒ sava┼čabilir. Pankreas, kandaki ┼čekeri dü┼čürmekten sorumlu hormon olan insülini üretti─či için, diyabet hastal─▒─č─▒nda, sa─čl─▒kl─▒ tutulmas─▒ son derece önemli olan bir organd─▒r.

64 diyabetik ki┼čiden olu┼čan bir çal─▒┼čmada, çal─▒┼čmaya kat─▒lanlar, sekiz hafta boyunca günlük olarak su ya da papatya çay─▒ tüketmi┼člerdir. Çal─▒┼čma sonucunda, papatya çay─▒ tüketenlerin ortalama kan ┼čekeri seviyeleri su tüketenlere oranla daha dü┼čük bulunmu┼čtur. ─░nsan çal─▒┼čmalar─▒ d─▒┼č─▒nda yap─▒lan hayvan deneyleri de papatya çay─▒n─▒n, açl─▒k kan ┼čekeri seviyelerini önemli miktarda azaltt─▒─č─▒n─▒ ve ö─čün sonras─▒ndaki kan ┼čekeri art─▒┼člar─▒n─▒ da önledi─čini göstermektedir. Papatya çay─▒n─▒n kan ┼čekerinin kontrolündeki rolü ile ilgili kan─▒tlar─▒n─▒n ço─ču hayvan çal─▒┼čmalar─▒ndan elde edilen sonuçlara dayansa da, çal─▒┼čmalar─▒n sonuçlar─▒ umut vericidir.

5. Papatya çay─▒n─▒n kalp sa─čl─▒─č─▒ üzerindeki etkileri

Kan bas─▒nc─▒ (tansiyon) ve kolesterol, kalp hastal─▒klar─▒n─▒n önemli belirteçlerindendir. Papatya çay─▒n─▒n içinde bol miktarda bulunan ve iyi bir antioksidan olan flavonun bu belirteçleri nas─▒l etkiledi─či ara┼čt─▒r─▒lm─▒┼čt─▒r. 

64 diyabetik hastay─▒ içeren bir çal─▒┼čmada; yemekle papatya çay─▒ içenlerin toplam kolesterol, trigliserit ve kötü kolesterol olarak bilinen LDL kolesterol düzeylerinde, su içenlere k─▒yasla kayda de─čer iyile┼čmeler oldu─ču bulunmu┼čtur. Papatya çay─▒n─▒n kalp sa─čl─▒─č─▒n─▒ geli┼čtirmedeki rolünü do─črulamak için daha fazla ara┼čt─▒rma yap─▒lmas─▒ gerekse de bu etkiler ispatlan─▒ncaya kadar günlük diyete ilave etmenin faydas─▒ bulunmaktad─▒r. 

Papatya çay─▒n─▒n di─čer potansiyel yararlar─▒

Papatya çay─▒n─▒n a┼ča─č─▒daki s─▒ralanan yararlar─▒ geleneksel yöntemlere dayanmaktad─▒r ve bilimsel ara┼čt─▒rmalarla desteklenmemektedir:

  • Ba─č─▒┼č─▒kl─▒k sistemini kuvvetlendirmek: Yine geleneksel tedavilerde tavsiye edilen bir uygulama so─čuk alg─▒nl─▒─č─▒n─▒ önlemek ve tedavi etmek için papatya çay─▒ içmektedir. Bununla beraber, papatya çay─▒n─▒n so─čuk alg─▒nl─▒─č─▒n─▒ önledi─či ya da daha çabuk iyile┼čtirdi─čine dair bir klinik çal─▒┼čma bulunmamaktad─▒r. Baz─▒ ki┼čiler papatya çay─▒n─▒n bo─čaz a─čr─▒lar─▒na iyi geldi─čini belirtmi┼člerdir. 
  • Anksiyete ve depresyonu hafifletmek: Papatya özünün anksiyete ve depresyonun ┼čiddetini azaltabilece─čine dair baz─▒ kan─▒tlar vard─▒r ancak bu çaydan ziyade, ço─čunlukla aromaterapi olarak kullan─▒lmas─▒na veya ek olarak al─▒nmas─▒na dayanmaktad─▒r.
  • Cilt sa─čl─▒─č─▒n─▒ iyile┼čtirmek: Sabunlar, losyonlar ya da göz kremleri gibi kozmetik ürünler papatya özü içerebilir. Bu tip ürünlerin nemlendirici oldu─ču ve ciltteki iltihaplarda azalt─▒lma veya düzelme sa─člad─▒─č─▒ bildirilmi┼čtir. 
  • Kemik kayb─▒n─▒ önlemek: Baz─▒ uzmanlar, papatya çay─▒n─▒n osteoporoz gibi durumlara yol açan kemik kayb─▒n─▒ önlemede rol oynayabilece─čini iddia etse de bu konuyla ilgili bilimsel kan─▒t zay─▒ft─▒r. 

Bu sa─čl─▒k iddialar─▒ hakk─▒nda kan─▒t olmamas─▒, yanl─▒┼č olduklar─▒ anlam─▒na gelmemektedir. Bu iddialar gelecekte uygun klinik ara┼čt─▒rmalarla kan─▒tlanabilir.

Papatya çay─▒n─▒n yan etkileri

Papatya çay─▒ içmek ço─ču insan için hiçbir risk te┼čkil etmez ancak papatya ailesinden olan yakup otu ve krizantem gibi bitkilere alerjisi olan bireylerde, papatya alerjisi de ortaya ç─▒kabilir. Ayr─▒ca papatya içeren kozmetik ürünler, göz ile do─črudan temas ederse tahri┼če neden olabilir. Dahas─▒ bu tahri┼č konjonktivite yol açabilir.

Küçük çocuklarda, hamile veya emziren kad─▒nlarda ve karaci─čer veya böbrek hastal─▒─č─▒ olan ki┼čilerde papatya çay─▒ içmenin güvenlili─či ara┼čt─▒r─▒lmam─▒┼čt─▒r. Bu nedenle e─čer siz ya da bir yak─▒n─▒n─▒z bu özellikleri ta┼č─▒yorsa, papatya çay─▒ içmeden önce bir doktora dan─▒┼č─▒lmal─▒d─▒r. ┼×u ana kadar papatya çay─▒ içmenin ya┼čam─▒ tehdit eden yan etki veya toksisite olu┼čturdu─ču hakk─▒nda herhangi bir rapor bulunmamaktad─▒r.

Sa─čl─▒kl─▒ günler dileriz. 

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Uzm. Dyt.
Bet├╝l Yurdakul
Beslenme ve Diyet
─░stinye ├ťniversitesi Hastanesi ─░S├ť Liv Hospital Bah├že┼čehir
849504

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.