sat─▒r aras─▒

Laboratuvar testlerinden biri olan PCT, kanda bulunan prokalsitonin miktar─▒n─▒n ölçümü için yap─▒l─▒r. Prokalsitonin testi olarak da bilinen PCT testi, s─▒kl─▒kla bakteriyel enfeksiyon ┼čüphesi varl─▒─č─▒nda ve hayati tehlike olu┼čturan sepsis vakalar─▒nda kullan─▒l─▒r.

Halk aras─▒nda kan zehirlenmesi olarak da bilinen sepsis, tekli ya da çoklu organ yetmezli─čine yol açarak ve hayati risk olu┼čturabilir. Vücutta enfeksiyona yol açan bakterilerin kana kar─▒┼čmas─▒ sonucu ortaya ç─▒kar. Ki┼čide sepsis ┼čüphesi olmas─▒ durumunda var olan bakteriyel enfeksiyonun yay─▒l─▒m gösterip göstermedi─činin anla┼č─▒lmas─▒ için PCT testi uygulan─▒r.

Normal ┼čartlarda kan düzeyinde çok dü┼čük seviyede olmas─▒ beklenen prokalsitonin, tiroit bezi, akci─čer ve karaci─čer taraf─▒ndan üretilen kalsitonin adl─▒ hormonun üretiminde rol oynayan bir bile┼čendir. Vücutta do─čal olarak salg─▒lanan bir peptit (antibakteriyel özelli─če ve iltihap önleyici etkiye sahip amino asit) olan prokalsitonin, a─č─▒r bakteriyel enfeksiyonlarda da art─▒┼č gösterir.

Bu anlamda biyolojik bir gösterge olarak da kabul edilen PCT, ki┼činin ya┼čam fonksiyonlar─▒n─▒ etkileyecek kadar a─č─▒r vakalarda tiroit bezi, akci─čer ve karaci─čerde h─▒zla sentezlenir. Kan düzeyinde prokalsitonin seviyesinin ölçümü için yap─▒lan PCT testi, acil servis ve yo─čun bak─▒m servislerinde sepsis tan─▒s─▒ için önemli bir yere sahiptir. PCT yüksekli─či ve dü┼čüklü─čünün ne anlama geldi─čini aç─▒klamadan önce PCT nedir, bunu iyi anlamak gerekir.

PCT Nedir?

Prokalsitonin olarak bilinen PCT, bir tür kan testidir. Sa─čl─▒kl─▒ bireylerde ölçülemeyecek kadar dü┼čük seviyede olan PCT, vücutta bulunan enfeksiyonlar─▒n doku hasar─▒na yol açmas─▒yla tiroit bezinde yer alan C hücreleri ba┼čta olmak üzere akci─čer ve karaci─čer gibi organlar─▒n nöroendokrin dokusu taraf─▒ndan h─▒zla üretilen bir maddedir. Bakteriyel ve bakteriyel olmayan enfeksiyonlar─▒n ayr─▒┼čt─▒r─▒lmas─▒ için yap─▒lan PCT testi, kanda prokalsitonin seviyesinin ölçümü için kullan─▒l─▒r.

Enfeksiyon hastal─▒klar─▒n─▒n varl─▒─č─▒nda, yo─čun bak─▒m ünitelerinde ve acil servislerde ┼čüpheli vakalarda yap─▒lan PCT testi, bu anlamda yüksek duyarl─▒l─▒─ča sahiptir. PCT testi, biyobelirteç ya da farkl─▒ bir deyi┼čle biyolojik bir gösterge olma özelli─čine sahiptir. PCT de─čerinin yüksek olmas─▒, ki┼čide sistemik enfeksiyon ya da sepsis durumunun varl─▒─č─▒n─▒ i┼čaret eder. De─čer ne kadar yüksekse olas─▒l─▒k da o kadar yüksektir.

Virüs varl─▒─č─▒nda belirgin bir yükseli┼č göstermeyen prokalsitonin seviyesi sistemik enfeksiyonlarda, özellikle halk aras─▒nda kan zehirlenmesi olarak bilinen ve enfeksiyona yol açan bakterilerin kana kar─▒┼čmas─▒yla ortaya ç─▒kan sepsis varl─▒─č─▒nda da önemli ölçüde art─▒┼č gösterir. Tekli ya da çoklu organ yetmezli─čine ba─čl─▒ ölüme yol açan sepsis tan─▒s─▒nda önemli bir yere sahiptir. S─▒kl─▒kla merak edilen "Kanda PCT nedir?" sorusu bu ┼čekilde yan─▒tlanabilir.

PCT, ayn─▒ zamanda antibiyotik tedavisinin yönlendirilmesi ve optimize edilmesi için bir araç olarak kullan─▒l─▒r. Farkl─▒ bir deyi┼čle PCT de─čerinin belirli bir düzeyin üzerinde olmas─▒ hekimi, antibiyotik kullan─▒m─▒ konusunda yönlendirir. Antibiyotik tedavisine al─▒nan yan─▒t da yine PCT seviyesine göre de─čerlendirilir. Kan düzeyindeki prokalsitonin miktar─▒n─▒n pik seviyeleri esas al─▒narak antibiyotik tedavisi tekrar düzenlenir. Kanda bulunan bir di─čer biyobelirteç olan CRP'ye (C reaktif protein) göre daha h─▒zl─▒ artan ve dü┼čen prokalsitonin, özellikle sepsis gibi durumlar─▒n varl─▒─č─▒n─▒n erken tan─▒s─▒ ve tedavisi için oldukça büyük bir öneme sahiptir. "PCT ne demek?" sorusu bu ┼čekilde yan─▒tlanabilir.

Pct Kan Tahlili Nedir?

Pct nedir kan tahlili sorusu, prokalsitonin seviyesini ölçen önemli bir testtir. Prokalsitonin, bakteriyel enfeksiyonlar ve sepsis gibi ciddi durumlarda yükselir. Test, kandaki prokalsitonin miktar─▒n─▒ belirleyerek enfeksiyonun yay─▒l─▒m─▒n─▒ ve ciddiyetini de─čerlendirir. Pct nedir kan tahlili sorusu için, testin sepsis ve enfeksiyon tan─▒s─▒nda önemli rol oynad─▒─č─▒ söylenebilir. 

Kan tahlili s─▒ras─▒nda al─▒nan örnekler laboratuvarda analiz edilir ve sonuç hekimler taraf─▒ndan yorumlan─▒r. Özellikle bakteriyel enfeksiyonlar─▒n erken te┼čhisinde ve tedavi sürecinin izlenmesinde büyük önem ta┼č─▒r. Prokalsitonin (PCT) seviyesi enfeksiyonun kayna─č─▒n─▒ belirleme konusunda da yard─▒mc─▒ olabilir. Örne─čin, viral ve bakteriyel enfeksiyonlar─▒ ay─▒rt etmek için kullan─▒l─▒r. Bu sayede do─čru tedavi yöntemi seçilebilir ve gereksiz antibiyotik kullan─▒m─▒n─▒n önüne geçilebilir. 

Pct testi, yo─čun bak─▒m ünitelerinde hastalar─▒n durumunun izlenmesi ve komplikasyonlar─▒n erken te┼čhis edilmesinde de önem ta┼č─▒r. Test, ba─č─▒┼č─▒kl─▒k sistemi zay─▒f olan hastalarda enfeksiyonlar─▒n erken tespiti için önemli bir rol oynar. Pct seviyesinin düzenli takibi, enfeksiyonlar─▒n seyrini anlamada ve tedavi plan─▒n─▒ kontrol etme konusunda önemli bir araçt─▒r. 

Prokalsitonin, tiroid hücrelerinden salg─▒lanan ve kalsitonin hormonunun bir öncülüdür. Ancak enfeksiyon durumlar─▒nda vücut taraf─▒ndan yüksek miktarda üretilir. Bu nedenle sepsis ┼čüphesi olan hastalarda Pct nedir kan tahlili sorusuna verilecek cevap, bakteriyel enfeksiyonlar─▒n erken ve hassas bir belirtecidir, denir. Pct nedir kan tahlili sorusu için testin enfeksiyonun ┼čiddetini anlamaya yard─▒mc─▒ olur ve tedavi sürecinde hekimlere rehberlik eder de demek mümkündür.

PCT Dü┼čüklü─čü Nedir?

Sa─čl─▒kl─▒ bireylerde ölçülemeyecek kadar dü┼čük seviyede bulunan prokalsitonin, büyük oranda tiroit bezinde ve daha dü┼čük miktarlarda akci─čer ve karaci─čerde üretilir. Ciddi bakteriyel enfeksiyon varl─▒─č─▒nda 2 ila 4 saat içinde h─▒zla yükselen PCT de─čerinin dü┼čük olmas─▒, vücutta bakteriyel enfeksiyon olmad─▒─č─▒n─▒n göstergesidir.

Farkl─▒ bir deyi┼čle 0 ile 0,05 µg/L aral─▒─č─▒ndaki PCT de─čeri, normal kabul edilir. PCT de─čerinin dü┼čük olmas─▒, sepsis ┼čüphesinin ekarte edilmesini sa─člayan önemli bir biyobelirteçtir. Prokalsitonin seviyesinin dü┼čüklü─čü, virüs kaynakl─▒ enfeksiyonlarda, nakledilen organ─▒n vücut taraf─▒ndan kabul edilmemesi durumunda ve ameliyat sonras─▒ travmalara ba─čl─▒ olarak da görülebilir.

PCT Yüksekli─či Nedir?

Prokalsitonin, bakteriyel kaynakl─▒ sistemik enfeksiyon ve kan zehirlenmesi olarak bilinen sepsis varl─▒─č─▒nda ba┼čta tiroit bezinde yer alan C hücreleri olmak üzere akci─čer ve karaci─čer gibi organlar─▒n nöroendokrin dokusundan sentezlenir. Normalde 0 ila 0,05 µg/L aral─▒─č─▒nda olmas─▒ beklenen PCT de─čeri, bu gibi durumlar─▒n varl─▒─č─▒nda 2-4 saat aras─▒nda h─▒zla yükselir. Farkl─▒ bir deyi┼čle PCT yüksekli─či, vücutta bakteriyel kaynakl─▒ enfeksiyon varl─▒─č─▒n─▒ ve sepsis olas─▒l─▒─č─▒n─▒ gösterir. 0,5 ila 2 µg/L PCT de─čeri, muhtemel enfeksiyon varl─▒─č─▒n─▒, 2 ila 10 µg/L de─čeri muhtemel sepsis vakas─▒n─▒ gösterir. 10 µg/L ve üzeri PCT de─čeri ise kuvvetli sepsis varl─▒─č─▒n─▒ i┼čaret eder.

Solunum yolu enfeksiyonu ┼čüphesiyle yap─▒lan PCT test de─čerlerinin 0,75 ila 10+ µg/L aral─▒─č─▒nda olmas─▒ çok büyük ihtimalle ki┼čide, bakteriyel enfeksiyon varl─▒─č─▒n─▒ i┼čaret ederken PCT de─čerinin, 0,25 µg/L düzeyinin üzerinde olmas─▒ antibiyotik tedavisi ba┼članmas─▒ gerekti─činin göstergesidir. Solunum yolu enfeksiyonu ┼čüphesinde PCT de─čerinin 0,1 ila 0,25 µg/L aral─▒─č─▒na gerilemesi durumunda, antibiyotik kullan─▒m─▒ kesilse de PCT de─čeri 6 ila 24 saat içinde tekrar kontrol edilir.

Sepsis ┼čüphesine istinaden yap─▒lan prokalsitonin testinde ise 0,5 ila 10+ µg/L aras─▒ndaki de─čerler, çok büyük ihtimalle sepsis varl─▒─č─▒n─▒ gösterirken ayn─▒ de─čerler antibiyotik kullan─▒m─▒ gerekti─činin de göstergesidir. Antibiyotik tedavisini takiben yap─▒lan PCT testi sonucunun 0,25 ila 0,5 µg/L aral─▒─č─▒ndaki de─čere gerilemesi, sepsis ihtimalinin olas─▒l─▒k d─▒┼č─▒na itilmesini sa─člar.

Bu de─čerler ayn─▒ zamanda antibiyotik tedavisinin b─▒rak─▒labilece─činin de göstergesidir. Sepsis ┼čüphesiyle tedavisi düzenlenen hastan─▒n PCT seviyeleri göz önüne al─▒narak antibiyotik kullan─▒m─▒n─▒n sonland─▒r─▒lmas─▒n─▒n ard─▒ndan hekim, hastay─▒ klinik seyir aç─▒s─▒ndan de─čerlendirir. PCT de─čeri, sepsis, akut geli┼čen organ yetmezli─či, tiroit kanserimenenjitzatürreidrar yolu enfeksiyonuna ve baz─▒ ilaçlar─▒n yan etkisine ba─čl─▒ olarak da yüksek ç─▒kabilir.

Pct Kan Tahlili Normal De─čeri Kaç Olmal─▒?

PCT kan tahlili normal de─čeri, bakteriyel enfeksiyon ve sepsis te┼čhisinde önemli bir konudur. Sa─čl─▒kl─▒ ki┼čilerde prokalsitonin h─▒zla kalsitonine dönü┼čür. Bu da PCT seviyesinin dü┼čük kalmas─▒n─▒ sa─člar. Sa─čl─▒kl─▒ ki┼čilerde PCT de─čeri 0.1 µg/L’nin alt─▒nda bulunur. E─čer bu de─čer 0.25 ng/mL’nin üzerine ç─▒karsa, enfeksiyon varl─▒─č─▒ndan ┼čüphelenmek gerekir. 

Sepsis riski de─čerlendirilirken PCT de─čerleri 0-0.05 µg/L aras─▒ normal kabul edilirken, 0.5 µg/L’nin alt─▒nda dü┼čük sepsis riski bulunur. 0.5-2 µg/L aras─▒nda sepsis olas─▒l─▒─č─▒ artar ve 2-10 µg/L aras─▒ orta ile yüksek sepsis riski ta┼č─▒r. 10 µg/L üzerindeki de─čerler ise yüksek sepsis riski gösterir. 

Prokalsitonin seviyelerinin do─čru yorumlanmas─▒, enfeksiyonun ciddiyetini ve yay─▒l─▒m─▒n─▒ anlamak için büyük bir öneme sahiptir. Test, doktorlar─▒n hastan─▒n durumunu h─▒zl─▒ ve do─čru bir ┼čekilde de─čerlendirmesine yard─▒mc─▒ olur. PCT kan tahlili normal de─čeri, enfeksiyon ve sepsis gibi ciddi durumlar─▒n takibinde temel bir parametredir.

Pct Kan Tahlili Dü┼čüklü─čü Nedenleri

PCT dü┼čüklü─čü nedir sorusunun yan─▒t─▒, vücutta enfeksiyon veya sepsis olmad─▒─č─▒n─▒ gösterir. PCT dü┼čüklü─čü belirtileri aras─▒nda halsizlik veya hastal─▒k hali olabilir. Ancak bu belirtiler daha çok viral enfeksiyonlara i┼čaret eder. Viral enfeksiyon ve inflamatuar hastal─▒klar, PCT dü┼čüklü─čü ile ili┼čkilidir. Çünkü prokalsitonin seviyesi bakteriyel enfeksiyonlara göre daha dü┼čük kal─▒r. PCT dü┼čüklü─čü nedir sorusunun yan─▒t─▒, enfeksiyonun kayna─č─▒n─▒ belirlemekte önemli rol oynar.

Enfeksiyon tedavisi s─▒ras─▒nda PCT dü┼čüklü─čünü görmek, tedavinin ba┼čar─▒l─▒ oldu─čunu gösterir. Antibiyotik tedavisinin do─čru ┼čekilde uygulanmas─▒ndan sonra genellikle 2-3 gün içinde PCT seviyesi h─▒zla dü┼čer. Bu durum bakteriyel enfeksiyonun kontrol alt─▒na al─▒nd─▒─č─▒n─▒ ve vücudun iyile┼čti─čini gösterir. PCT dü┼čüklü─čü belirtileri ve nedenleri aras─▒nda ciddi doku hasar─▒ gibi durumlar da yer alabilir. Ancak bu tür durumlar sepsis kadar yüksek PCT seviyelerine neden olmaz. PCT seviyelerinin do─čru yorumlanmas─▒, doktorlar─▒n enfeksiyonun türünü ve ciddiyetini belirlemesine yard─▒mc─▒ olur. PCT dü┼čüklü─čü vücutta enfeksiyon olmad─▒─č─▒n─▒n veya çok az oldu─čunun bir göstergesidir.

Pct Kan Tahlili Yüksekli─či Nedenleri

PCT yüksekli─či , ciddi bir bakteriyel enfeksiyonun veya sepsisin göstergesidir. PCT yüksekli─či 0.5 ng/mL üzerindeki de─čerlerde bakteriyel enfeksiyonun varl─▒─č─▒n─▒, 2-10 ng/mL aras─▒nda sepsis riskini ve 10 ng/mL üzerinde ┼čiddetli sepsisi i┼čaret eder. Bu yüksek de─čerler enfeksiyonun ciddiyetine ve yay─▒l─▒m─▒na ba─čl─▒ olarak de─či┼čir. Üst solunum yolu enfeksiyonlar─▒, cerrahi sonras─▒ yara enfeksiyonlar─▒, çoklu organ yetmezli─či, menenjit ve idrar yolu enfeksiyonlar─▒ PCT yüksekli─či nedenleri aras─▒ndad─▒r. 

Yan─▒k, pankreatit, ┼čiddetli travma, endokardit ve kalbin kan pompalama yetene─činin azalmas─▒ gibi durumlar, prokalsitonin seviyesinin yükselmesine yol açabilir. Yan─▒k, vücutta geni┼č çapl─▒ doku hasar─▒na neden olarak inflamatuar yan─▒t─▒ tetikler ve bu da PCT seviyesinin artmas─▒na neden olur. Pankreatit, pankreas iltihaplanmas─▒ durumunda, pankreas enzimlerinin kana kar─▒┼čmas─▒yla birlikte ciddi bir inflamatuar süreç ba┼člat─▒r ve PCT seviyesi yükselir.

┼×iddetli travma da vücutta ciddi hasara yol açarak prokalsitonin üretimini art─▒r─▒r. Endokardit, kalp kapakç─▒klar─▒n─▒n enfeksiyonu olup kan dola┼č─▒m─▒na enfekte organizmalar─▒n girmesiyle PCT de─čerini yükseltir. Kalbin kan pompalama gücünün azalmas─▒, dokular─▒n yeterince kan ve oksijen alamamas─▒na yol açar. Bu da inflamatuar sürecini tetikleyerek PCT de─čerinin yükselmesine neden olabilir. Erken te┼čhis ve tedavi için PCT yüksekli─či dikkatle izlenmeli, di─čer kan tahlilleri, bakteriyel kültür testleri ve görüntüleme sonuçlar─▒ ile birlikte de─čerlendirilmelidir. Bu de─čerlendirme enfeksiyonun kayna─č─▒n─▒ belirlemede ve uygun tedavinin planlanmas─▒nda öneme sahiptir. PCT de─čerinin do─čru bir ┼čekilde takip edilmesi, tedavi sürecinin ba┼čar─▒s─▒n─▒ art─▒r─▒r ve hastan─▒n iyile┼čme sürecine katk─▒ sa─člar.

PCT Testi Neden Yap─▒l─▒r?

PCT testi, acil vakalarda h─▒zl─▒ sonuç al─▒nmas─▒ için yap─▒lan bir laboratuvar testidir. Hekim, ço─čunlukla bu testle birlikte C reaktif protein (CRP), CSF (Cerebrospinal fluid) olarak tan─▒mlanan beyin omurilik s─▒v─▒s─▒ analizi, kan kültürü ve kan say─▒m─▒ gibi testler de ister. Hekim, PCT testi ba┼čta olmak üzere di─čer test sonuçlar─▒n─▒n de─čerlendirilmesini klinik bulgular ─▒┼č─▒─č─▒nda yapar. Prokalsitonin testi, özellikle yo─čun bak─▒m ünitelerinde ve acil servislerde sepsis ┼čüphesi ile yap─▒l─▒r.

Test için açl─▒k gibi bir ön haz─▒rl─▒k gerekmez ve PCT testi, kol damar─▒ndan al─▒nan kan örne─čiyle yap─▒l─▒r. PCT testi genel olarak bakteriyel enfeksiyon ┼čüphesi varl─▒─č─▒nda, baz─▒ hastal─▒klar─▒n ay─▒r─▒c─▒ tan─▒s─▒ amac─▒yla, enfeksiyona kar┼č─▒ kullan─▒lacak antibiyoti─čin türü ve dozunun belirlenmesinde, zatürre ve menenjit gibi hastal─▒klar─▒n─▒n erken tan─▒s─▒ amac─▒yla ve var olan enfeksiyonun virüsten mi yoksa bakteriden mi kaynakland─▒─č─▒n─▒n belirlenmesi amac─▒yla yap─▒l─▒r. Herhangi bir yan etkisi olmayan test a┼ča─č─▒da s─▒ralanan durumlarda da yap─▒labilir:

  • Ta┼čikardi ya da halk aras─▒nda bilinen ad─▒yla kalp çarp─▒nt─▒s─▒,
  • Yüksek ate┼č,
  • Hipotansiyon olarak tan─▒mlanan dü┼čük kan bas─▒nc─▒,
  • Hiperventilasyon ya da di─čer bir deyimle h─▒zl─▒ veya derin solunum,
  • Mide bulant─▒s─▒,
  • ─░drar miktar─▒nda azalma,
  • Takibi yap─▒lan bakteriyel enfeksiyonun tedaviye verdi─či yan─▒t─▒n izlenmesi.

Pct Kan Tahlili Randevusu Nas─▒l Al─▒n─▒r?

PCT kan tahlili randevusu almak için öncelikle bir sa─čl─▒k kurulu┼ču veya laboratuvarla ileti┼čime geçilir. Online randevu sistemi kullanarak ya da telefonla aranarak randevu olu┼čturulabilir. Daha sonra randevu günü ve saati belirlenir. Böylece test için gerekli haz─▒rl─▒klar yap─▒labilir. Kan al─▒m─▒ hem┼čire veya laboratuvar teknisyeni taraf─▒ndan gerçekle┼čtirilir. Sonuçlar ise belirli birim ölçüsü ile raporlan─▒r ve doktorunuz taraf─▒ndan yorumlan─▒r. Yap─▒lan de─čerlendirme hastan─▒n t─▒bbi geçmi┼či, semptomlar─▒ ve fiziksel muayenesi ile birlikte yap─▒l─▒r. Do─čru tan─▒ ve tedavi planlamas─▒ için doktorun önerilerine dikkat etmek gerekir.

Pct Kan Tahlili Sonucu Nas─▒l Ö─črenilir?

PCT kan tahlili sonucunu ö─črenmek için ilk olarak test yapt─▒r─▒lan hastane laboratuvar─▒na ba┼čvurmak gerekir. Sonuçlar belirli bir süre içinde haz─▒r olur ve ki┼čiye telefonla bildirilir veya e-posta yoluyla gönderilir. Ayr─▒ca online sa─čl─▒k portallar─▒ndan da sonuçlara eri┼čilebilir. Doktor, prokalsitonin de─čerini de─čerlendirerek sonuçlar─▒ aç─▒klar ve bu bilgileri tedavi plan─▒na dahil eder. Test sonuçlar─▒n─▒ al─▒rken doktorunuzla bir randevu ayarlamak, sonuçlar─▒ ayr─▒nt─▒l─▒ ┼čekilde anlamak ve gerekli tedavi ad─▒mlar─▒n─▒ planlamak için önem ta┼č─▒r.

S─▒kça Sorulan Sorular

Pct Kan Tahlili Testi Nas─▒l Yap─▒l─▒r?

PCT kan tahlili testi için öncelikle bir sa─čl─▒k çal─▒┼čan─▒ taraf─▒ndan kan örne─či al─▒n─▒r. Bu i┼člem koldaki damardan gerçekle┼čtirilir. Al─▒nan kan örne─či laboratuvara gönderilir ve burada prokalsitonin seviyesi analiz edilir. Sonuçlar doktor taraf─▒ndan yorumlanarak uygun tedavi plan─▒ olu┼čturulur.

Pct Kan Tahlili Sonuçlar─▒ Kaç Günde Ç─▒kar?

PCT kan tahlili sonuçlar─▒ genellikle 24 ila 48 saat içinde haz─▒r olur. Ancak test yapt─▒r─▒lan laboratuvar─▒n yo─čunlu─čuna ba─čl─▒ olarak bu süre de─či┼čebilir. Sonuçlar haz─▒r oldu─čunda laboratuvar ki┼čiye bilgi verecektir. Ayr─▒ca online sa─čl─▒k portallar─▒ndan da sonuçlara eri┼čim sa─članabilir.

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

661333

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.