Perinatoloji

Oluşturma Tarihi: 25.04.2017 01:45 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 13:29

Perinatoloji; Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalının, yüksek riskli gebeliklerle ilgili yan dal uzmanlık alanıdır. Anne ve fetüs (anne karnındaki bebek) açısından sağlıklı bir gebelik elde edilmesi, gebelik sırasında anne ve fetüsün ortaya çıkabilecek olası tıbbi sorunlar yönünden taranması ve şüphe halinde gerekli tanı ve tedavi yöntemlerinin uygulanması alanlarında son yıllarda tüm dünyada ve ülkemizde büyük gelişmeler sağlanmıştır. Genetik alanındaki gelişmeler, fetüsün incelenmesinde çok önemli olan ultrasonografi teknolojisindeki ilerlemeler, MR’ın yaygın olarak kullanılmaya başlaması, tarama testlerinin (ikili test, dörtlü test, NIPT) duyarlılığının artması, tanı ve tedaviye yönelik invaziv girişimlerde artan deneyimler, bu gelişmelerin sağlanmasında önemli rol oynamıştır. Yüksek teknoloji, deneyim ve bilgi birikimi gerektiren bu hizmetlerin ayrı bir uzmanlık dalı tarafından gerçekleştirilmesi tüm Dünya’da olduğu gibi ülkemizde de bir zorunluluk haline gelmiş ve Sağlık Bakanlığı 2011 yılında “Perinatoloji”yi yan dal uzmanlık olarak kabul etmiştir. Hastanemizde de “Perinatoloji Bölümü” ayrı bir birim olarak mevcut olup bu hizmetleri en üst düzeyde sunmaktadır.      

Yapısal ve kromozomal anomaliler yönünden fetusun sağlıklı olup olmadığının araştırılması, şüphe varsa gerekli testlerin ve invaziv girişimlerin yapılması (amniyosentez, CVS, kordosentez); annede gebelik öncesinde mevcut olan ya da gebelik sırasında ortaya çıkan hastalıklarla (hipertansiyon, diyabet, preeklampsi, hipo-hipertiroidi, vs) komplike gebeliklerin değerlendirilmesi ve takibi; tedavisi mümkün olabilen yapısal veya fonksiyonel fetal anomalilerde gerekli tıbbi tedavilerin (fetal kardiak aritmiler, fetal guatr gibi) veya girişimsel işlemlerin (intrauterin kan transfüzyonu, fetal shunt takılması gibi) uygulanması; çoğul gebeliklere özgü komplikasyonların tanı ve tedavisi; ebeveynlerde genetik veya sistemik hastalık mevcudiyetinde veya daha önce anne ya da fetus yönünden problemli bir gebelik yaşamış hastalara prekonsepsiyonel (gebe kalmadan önce) danışmanlık verilmesi, gerekli tetkiklerin ve tedavilerin planlanması, perinatoloji bölümünün temel uğraşı alanları arasındadır.

Perinatoloji bölümümüzün amacı; gebelik sırasında anne ve fetusla ilgili tıbbi sorunların tanısı ve çözümü konusunda hastalarımıza ve onları takip etmekte olan kadın doğum uzmanı hekimlerimize yardımcı olmaktır.


Perinatoloji bölümümüzde verilen hizmetler:

 • Anormal erken gebelik bulgularının varlığında klinik ve ultrasonografik değerlendirme ve önerilerde bulunmak.
 • 11-14 hafta Down sendomu, trizomi 13/18 taraması (nuchal translucency-ense saydamlığı/PAPP-A/free beta hCG, nazal kemik kullanarak; gereğinde ductus venosus ve triküspit regürgitasyon ile birlikte) ve 11-14 hafta detaylı ultrasonografik muayene.
 • 20-24 hafta 4-Boyutlu ayrıntılı ultrasonografik inceleme (2.düzey ultrasononografi).
 • Fetal anomalilerde tanı ve yönetim

Prenatal tanı amaçlı invaziv girişimler:

 • Amniyosentez
 • CVS (Koryon villus örneklemesi)
 • Kordosentez
 • 11-14 hafta taraması (ikili test), dörtlü test veya NIPT’te (cffDNA) yüksek risk çıkan gebelerin değerlendirilmesi ve yönetimi
 • Perinatal enfeksiyonlarda (Rubella, CMV, Toksoplazmosis, parvovirus B-19 vs) tanı ve yönetim
 • Eritrosit alloimmunizasyonunda gebelik takibi (Etkilenmiş Rh uygunsuzluğu veya diğer eritrosit antijenlerine bağlı alloimmunizasyonlar)
 • MCA Doppler ölçümleriyle fetal anemi takibi
 • Fetal anemi tanısı için kordosentez ve gereğinde intrauterin transfüzyon
 • Çoğul gebeliklerin olası riskler yönünden (anomali, TTTS, TAPS, selektif IUGR) değerlendirilmesi
 • Fetal büyüme ve gelişim bozukluklarında (İntrauterin gelişme kıstlılığı-IUGR-veya makrozomi) ultrasonografi ve Doppler takibi ve doğum zamanlaması
 • Hipertansiyon, preeklampsi, diyabet gibi sistemik maternal hastalıklarla komplike gebeliklerin değerlendirilmesi, takibi ve doğum zamanlaması
 • Amniyos sıvısı anormalliklerinde (oligohidramniyos, polihidramniyos) değerlendirme ve yönetim

Bu içeriğin geliştirilmesinde Medical Park Yayın Kurulu katkı sağlamıştır. Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Sayfa içeriğinde tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler içeren ögelere yer verilmemiştir. Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.


Hekimlerimiz