sat覺r aras覺

Plcr Tahlili Nedir? Plcr D羹羹kl羹羹, Y羹kseklii!

PLCR nedir kan tahlili en çok merak edilen konulardan biridir. 

PLCR, hemogramda yani tam kan say覺m覺nda yer alan önemli parametrelerden biridir. Tahlillerde trombosit say覺s覺 PLT ifadesiyle gösterilir.

PLCR ise bu trombositlerin en büyük fraksiyonunun ölçümüdür. 

PLCR deeri, hastal覺klar覺n tespiti için oldukça önemlidir. Kan tahlili PLCR nedir sorusunun bu kadar merak uyand覺rmas覺n覺n nedeni de testlerde s覺kl覺kla bavurulan bir deer olmas覺d覺r.

PLCR için belirlenen bir referans deeri vard覺r ve bunun d覺覺nda bir sonuç ç覺kt覺覺nda baz覺 hastal覺klar覺n varl覺覺ndan söz edilebilir. 

PLCR Kan Tahlili Nedir? 

PLCR Kan Tahlili Nedir?

PLCR nedir kan tahlili sorusuna verilebilecek en net cevap; kandaki trombosit hücrelerin büyüklüüyle ilgili veriler sunan bir test olduudur.

PLT ve PLCR çou zaman birbiriyle kar覺t覺r覺lsa da PLT dorudan trombosit say覺s覺 verirken PLCR de boyutlarda s覺n覺r覺 aan ve tehlike arz eden trombositlerin yüzdesini sunar.

Bu test sonuçlar覺nda vücutta var olan hastal覺klar覺n tespitini yapmak kolayla覺r. 

PLCR deeri farkl覺 nedenlere bal覺 olarak deiebilir.

PLCR sonuçlar覺 tek ba覺na deerlendirilmez. Her zaman dier farkl覺 ilikili parametrelerin sonuçlar覺yla birlikte yorumlan覺r. PLCR ve dier deerlerin yorumu hekime b覺rak覺lmal覺d覺r.

Hastal覺klar覺n tehisi ve deerlerin anormal olmas覺yla ilgili doru tan覺y覺 doktorlar belirler. 

Kan tahlili PLCR nedir arat覺rmalar覺, sonuçlar覺 normal referans aral覺覺n覺n d覺覺nda ç覺kan bireyler için çok önemlidir.

Kan tahlilleri, fiziksel muayene sonras覺 talep edilir ve devam覺nda yorumlay覺p tedavi ilemine geçilir. 

PLCR Kan Tahlili Normal Deeri Kaç Olmal覺? 

PLCR nedir kan tahlili sorusunun cevab覺n覺 alanlar sonuçlar覺 yorumlayabilmek için PLCR parametresi için belirlenen referans deerini de merak eder.

Tüm kan tahlili deerlerinde olduu gibi PLCR için de bir s覺n覺r vard覺r. 

PLCR için normal kabul edilen deer %44 ile %56 aral覺覺d覺r. Bunun daha net ifadesi ise 150.000-400.000 aral覺覺d覺r.

Fakat deer bu aral覺覺n her d覺覺na ç覺kt覺覺nda bir hastal覺k belirtisinden söz edilmez.

Vücuttaki baz覺 kanama durumlar覺nda bu deer aral覺覺 s覺n覺rlar覺 a覺labilir. Bu sebeple muayene esnas覺nda ve tahlil öncesinde hekime net bilgi verilmelidir.

Bir hastada mevcut olabilecek tüm hastal覺klar覺n tehisi için PLCR deeri tek ba覺na yeterli deildir.

Ancak tahlil sonuçlar覺yla birlikte hastan覺n ikayetleri ve fiziksel muayenede gözlemlenenler tehis için PLCR oran覺n覺n yorumlanmas覺nda yard覺mc覺 olur. 

PLCR sonuçlar覺 ayn覺 zamanda MPV ve PLT deerleriyle birlikte incelenir. MPV ve PLT oranlar覺n覺n PLCR seviyesiyle orant覺l覺 olup olmad覺覺na ve birbirlerinin salamas覺n覺 yap覺p yapamad覺klar覺na bak覺l覺r. 

PLCR Kan Tahlili Düüklüü Nedenleri 

PLCR Kan Tahlili D羹羹kl羹羹 Nedenleri

Tahlillerde PLCR deerini düük görenler PLCR düüklüü neden olur diye arat覺rmaya balar. PLCR deerinin düüklüü birçok nedene bal覺 olarak geliebilir.

Yükseltmek için de doktor tavsiyelerini dikkate almak gerekir. 

PLCR dümesi önemsenmesi gereken bir durumdur. Çünkü PLCR dütükçe p覺ht覺laman覺n gecikme ihtimali artar.

P覺ht覺lama geciktikçe yaralar daha yava iyileir. PLCR düüklüü sebepleri aras覺nda bunlar bulunur;

 • Trombositoz hastal覺覺 olanlarda PLCR ciddi oranda düüe geçer. 
 • Alkol tüketimi ve düzensiz beslenme PLCR düüüne neden olur. 
 • B12 eksiklii kandaki PLCR düzeyinin düüklüünü gösterir. 
 • Lösemi (kan kanseri) hastas覺 olanlarda PLCR düük olaca覺ndan, test sonras覺 kanser taramas覺 yap覺l覺r. 
 • Karacier hastal覺klar覺 PLCR düülerinde rol oynar. 
 • Böbrek hastal覺klar覺 nedeniyle PLCR düüü gözlemlenebilir. 
 • Kemik ilii hasar覺 da t覺pk覺 kan kanseri gibi PLCR deerini düürerek kendini gösterir. 

Bu ihtimaller PLCR oran覺nda dümeye neden olabilecei gibi tek ba覺na tehis koymak için de yeterli deildir.

PLCR düüklüü belirtileri ise; ciltte lekelenmeler, vücudun çeitli bölümlerinde çok kolay ekilde kanamalar meydana gelmesi, kanamalar覺n uzun sürmesi ve youn olmas覺 olarak s覺ralanabilir. 

PLCR düüklüü ciddi bir problemdir ve önlenmesi ya da onar覺lmas覺 için yaln覺zca doktor tavsiyeleri dikkate al覺nmal覺d覺r.

Dengeli ve düzenli beslenme, vitamin ve mineral tüketimi gibi durumlarla sorun çözüme kavuturulabilir. 

PLCR için yap覺lan kan tahlilinden sonra fiziki muayene ve dier kan sonuçlar覺 da gerekli verileri sunuyorsa hastaya kanser taramas覺 yapt覺rmas覺 tavsiye edilir.

Genellikle kemik ilii ve kan problemlerini ortaya ç覺karan bir parametre olduu için kanseri erken tehis etme konusunda da etkilidir. 

PLCR Kan Tahlili Yükseklii Nedenleri 

Kan tahlillerinde yüksek PLCR deeri görenler ise kan tahlilinde PLCR yükseklii nedir sorusunun yan覺t覺n覺 aramaya balar.

PLCR deerinin yükselmesi de en az dümesi kadar önemlidir. PLCR'nin yüksek görülmesi tek bir nedene bal覺 olarak yorumlanamaz. PLCR deeri yükseldikçe kans覺zl覺k ihtimali de artar.

襤tah kayb覺, cilt hassasiyeti, yorgunluk, iç organ hasarlar覺 gibi belirtiler PLCR deerinin yükselmesi konusunda ipuçlar覺 sunabilir.

PLCR yükseklii nedenleri aras覺nda unlar bulunur: 

 • Çeitli alerjiler PLCR deerinin kontrolsüz bir ekilde yükselmesine sebep olabilir. 
 • PLCR'nin bir anda yükselmesi konusunda üphelenilen ilk sebeplerden biri demir eksikliidir
 • Birçok cerrahi operasyonun ard覺ndan PLCR oran覺nda yükseli görülebilir. 
 • Düzensiz beslenme, yetersiz g覺da al覺m覺 gibi olumsuzluklar da PLCR deerinde orant覺s覺zl覺klara neden olur.

PLCR yükseklii doktor kontrolünde tedavi edilebilir. Vücudun ald覺覺 hasarlar, çeitli hastal覺klar bu oran覺n yükselmesine sebep olduu için sal覺kl覺 bir bireyde PLCR yükseklii belirlenen aral覺覺n d覺覺na ç覺kmamal覺d覺r.

Bu aral覺k çocuklar, gençler, yetikinler ve yal覺lar için s覺n覺rl覺 bir ekilde esnetilebilir.

Tedavi yöntemleri de PLCR deerinin yükselme nedenine göre deiiklik gösterir. 

PLCR Kan Tahlili Randevusu Nas覺l Al覺n覺r? 

PLCR nedir kan tahlili sonucunu örenmek isteyenler test için randevu almal覺d覺r. Bu randevu ad覺mlar覺 oldukça kolayd覺r.

Ancak kii direkt olarak sal覺k kurulular覺ndan ie giri ya da özel sal覺k raporu istemedii sürece tahlil randevusu alamaz.

Tahlillerin doktor taraf覺ndan talep edilmesi gerekir. Bunun için de ilk ad覺m doktor muayenesidir. 

Herhangi bir bölümde muayene olduktan sonra doktor yönlendirmesiyle hastanenin kan al覺nan birimine gitmek gerekir.

Kan al覺m覺 ayn覺 gün ya da ertesi gün yap覺labilir. Laboratuvar覺n ve hastanenin hasta younluu, i yükü gibi durumlar randevunun ne zamana verilebilecei konusunda etkilidir.

Bu birimde kan al覺n覺r ve daha sonra laboratuvara gönderilir.

Laboratuvarda ilemler gerçekletirilerek ölçüm yap覺l覺r. Ölçüm sonras覺 kontrol için tekrar ayn覺 doktora gidilir ve sonuçlar doktor taraf覺ndan incelenir. Tedavi gerektiren bir durum varsa süreç balar. 

PLCR Kan Tahlili Sonucu Nas覺l Örenilir? 

PLCR Kan Tahlili Sonucu Nas覺l renilir?

PLCR nedir kan tahlili sorusu genellikle sonuç alan hastalar taraf覺ndan merak edilir. Tahlil sonuçlar覺, güncel gelitirilen e-nab覺z gibi kamu sistemi ya da hastanenin online sistemi sayesinde internetten de örenilebilir. Hastalar dilerlerse hastanede doktordan ya da bankodan sonuç raporlar覺n覺 talep edebilirler. 

PLCR Kan Tahlili Hakk覺nda S覺k Sorulan Sorular

PLCR Kan Tahlili Testi Nas覺l Yap覺l覺r? 

PLCR ölçümü yapabilmek için özel bir kan testi yap覺lmaz. Kan tahlillerinde PLCR sonucu görebilmek için parametreler doktorun talebi üzerine teste eklenir. Kan alma ileminde de hangi testlerin ilendii göz önüne al覺narak ilem yap覺l覺r. Hastan覺n damar yolunun üzeri alkolle silindikten sonra steril olarak kan alma ilemi gerçekletirilir ve tüpler laboratuvara gönderilir. Tahlil öncesi ve sonras覺 yap覺lmas覺 gereken özel bir haz覺rl覺k yoktur. 

PLCR Kan Tahlili Sonuçlar覺 Kaç Günde Ç覺kar? 

Kan tahlili için sonuçlar genellikle bir ya da iki gün içinde ç覺kar. Bu durum hastanedeki younlua göre deiir. Kan alma ileminin yap覺ld覺覺 noktadaki yetkililer sonuçlar覺n kaç saat/ gün içinde ç覺kaca覺 konusunda hastay覺 bilgilendirirler. 

En ok Okunan Sal覺k Rehberi Yaz覺lar覺m覺z

Sosyal Medya Hesaplar覺m覺z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Prof. Dr.
B羹lent Eser
Hematoloji
Medical Park Medical Park Antalya
4863

Bu i癟eriin gelitirilmesinde Medical Park Yay覺n Kurulu katk覺 salam覺t覺r.
Sayfa i癟erii sadece bilgilendirme ama癟l覺d覺r. Sayfa i癟eriinde tedavi edici sal覺k hizmetine y繹nelik bilgiler i癟eren 繹gelere yer verilmemitir. Tan覺 ve tedavi i癟in mutlaka hekiminize bavurunuz.