sat覺r aras覺

Prenses Doum Nedir? Prenses Doum Nas覺l Olur?

“Prenses doum nedir?” sorusunun cevab覺, t覺bbi literatürde epidural ilemi yap覺larak uygulanan doum yöntemidir.

Halk aras覺nda prenses doum olarak bilinir. Kas覺lmalardan kaynaklanan ar覺y覺 engellemek için belin alt k覺sm覺ndaki omurilik sinirlerinin etraf覺ndaki bolua lokal anestezik enjeksiyonu kullan覺l覺r.

Epidural anestezi kullan覺larak doum s覺ras覺nda ar覺 ve rahats覺zl覺k hissi azalt覺l覺r. Bu yöntem, özellikle uzun ve zorlu doumlar için tercih edilir ve doum s覺ras覺nda anne aday覺n覺n kontrolünü art覺rarak daha olumlu bir deneyim yaamas覺na yard覺mc覺 olur.

Ancak, epidural doumun anne aday覺 ve bebek sal覺覺 aç覺s覺ndan olas覺 baz覺 riskleri vard覺r. Her anne aday覺n覺n durumu farkl覺 olduu için, epidural doum seçimi öncesinde doktorla detayl覺 bir ekilde konumak ve doum plan覺n覺 buna göre yapmak önemlidir.

Prenses Doum Nedir?

“Prenses doum nedir?” sorusu anne adaylar覺n覺n hamileliklerinde doum öncesi arat覺rd覺klar覺 önemli sorulardan biridir.

Prenses doum, epidural boluk olarak bilinen omurilik sinirlerinin etraf覺ndaki bolua anestezik ilaç enjekte edilmesini içeren bir prosedürdür.

Bu prosedürün amac覺, doum s覺ras覺nda ar覺n覺n azalt覺lmas覺n覺n salanmas覺d覺r. Epidural uygulama, göbek deliinin alt覺ndan bacaklara kadar olan bölgede ar覺n覺n giderilmesini salar. Epidural ile doum s覺ras覺nda anne adaylar覺 tamamen uyan覺kt覺r.

Prenses Doum Nas覺l Olur?

Prenses Doum Nas覺l Olur?

Prenses doum, epidural yöntem ile yap覺l覺r. Epidural; ince, tüp benzeri bir kateterin s覺rt覺n alt k覺sm覺ndan, omurilii kaplayan zar覺n hemen d覺覺ndaki alana yerletirilmesini içerir.

Epidural kateter, doum süreci boyunca yerinde kal覺r. Epidural doum yönteminin uygulama basamaklar覺 unlar覺 içerebilir:

 • Haz覺rl覺k: Epidural doum öncesi, doum ekibi (genellikle bir anestezi uzman覺 ve kad覺n doum doktoru) ile hasta aras覺nda detayl覺 bir görüme yap覺l覺r. Hasta, epidural anestezi hakk覺nda bilgilendirilir ve prosedürün nas覺l iledii konusunda bilgi verilir. Hasta, prosedürü kabul ettii takdirde belirli formlar覺 imzalar.
 • Pozisyon alma: Epidural doum s覺ras覺nda hasta, genellikle yan yatar veya oturur pozisyonda olur. Doum ekibi, hastan覺n rahat etmesini salamak için uygun bir pozisyon seçer.
 • Cilt yüzeyinin haz覺rlanmas覺: Epidural inenin yap覺laca覺 bölgenin cilt yüzeyi antiseptik bir solüsyonla temizlenir. Bu ad覺m, epidural inenin enfeksiyon riskini en aza indirmek için önemlidir.
 • 襤nenin yerletirilmesi: Anestezi uzman覺, özel bir ine kullanarak bel bölgesinde epidural alana ula覺r. Bu ine, bel kemikleri aras覺ndaki epidural bolua dikkatlice yerletirilir.
 • Anestezi ilaçlar覺n覺n enjeksiyonu: 襤ne epidural alana yerletirildikten sonra, anestezi uzman覺 epidural bolua özel bir anestezi ilac覺 enjekte eder. Bu ilaç, lokal anestezi salayarak doum s覺ras覺ndaki ar覺y覺 azalt覺r.
 • Takip ve gözlem: Epidural anestezi uyguland覺ktan sonra, doum ekibi hastay覺 sürekli olarak izler ve takip eder. Anestezi etkisi genellikle birkaç saat sürer ve doumun ilerleyii boyunca hastan覺n durumu yak覺ndan gözlemlenir.

Epidural doum, her hasta için uygun olmayabilir. Epidural doum öncesi, hastan覺n doktoru ile detayl覺 bir görüme yapmas覺 ve doru karar覺 birlikte vermeleri önemlidir. Ayr覺ca, prenses doum yapanlar覺n yorumlar覺 anne adaylar覺na sürecin nas覺l iledii ile ilgili bilgi verebilir.

Epidural Nas覺l Bir Histir?

Epidural Nas覺l Bir Histir?

Epidural, kateter arac覺l覺覺yla verilen lokal anestezi uygulamas覺d覺r. 襤lac覺n etkileri genellikle 10-20 dakika içinde hissetmeye balan覺r.

Kiiler kas覺lmalar覺n bask覺s覺n覺 hissedebilir ancak ac覺y覺 hissetmezler. Kas覺lmalar覺n覺n fark覺nda olmak, anne adaylar覺 覺k覺nmaya balad覺覺nda onlara yard覺mc覺 olur.

Doktor dozu ayarlarken bacaklarda biraz zay覺fl覺k, s覺cakl覺k, kar覺ncalanma, uyuukluk veya a覺rl覺k hissedilebilir. Bu yöntemde anne aday覺 tamamen uyan覺k olur ve neler olup bittiinin tamamen fark覺ndad覺r.

Prenses Doum ve Doal Doum Yöntemlerinin Fark覺 Nedir?

Doal doum çok az veya hiç ar覺 kesici ilaç kullanmadan vücudun doum sürecinde olduu durumdur. Anne aday覺n覺n doumu etkileyecek herhangi bir rahats覺zl覺覺 yoksa veya riskli bir gebelik süreci bulunmuyorsa doktorlar taraf覺ndan tercih edilen yöntemdir.

Doal doum, ayn覺 zamanda doum sürecine sal覺kl覺 yaam temelli bir yakla覺m benimsemek anlam覺na da gelebilir.

Genel olarak bu, doumun tetiklenmesi yerine kendi kendine balamas覺 ve minimum müdahale ile sürecin kendi ak覺覺na b覺rak覺lmas覺d覺r. K覺saca, doal doum vücudun h覺z覺nda doum yapmakt覺r.

Epidural, belin alt k覺sm覺nda sinirlerini uyuturan bir anestezi enjeksiyonudur; bu nedenle buna bazen epidural blok denir.

Doum s覺ras覺nda ar覺y覺 kontrol alt覺na almak için epidural anestezi genellikle bir kateter yoluyla sürekli bir ak覺la veya tekrarlanabilir bir dozda verilir. Epidural yerletirilmeden önce anestezi uzman覺 bölgeyi uyuturur. Yani ilk ineyi hissedebilirsiniz, ancak epidural kateter yerletirme genellikle ac覺 vermez.

Doum s覺ras覺nda neredeyse istediiniz zaman epidural yapt覺rabilirsiniz.

Pek çok kii, doumun ilk aamas覺nda, rahim az覺 yakla覺k 4-5 santimetreye kadar genilediinde epidural yapt覺rmay覺 tercih eder; bu, aktif doumun tipik olarak balamas覺ndan hemen öncedir. Ancak eer sekiz santimetre veya daha fazla aç覺lma varsa, doktorun epidurali yerletirmek için yeterli zaman覺 olmamas覺 muhtemeldir.

Prenses Doum Riskleri Nelerdir?

Prenses Doum Riskleri Nelerdir?

Prenses doum uygulamas覺 baz覺 riskleri de beraberinde getirebilir. Doumda kullan覺lan epidural yöntemin dezavantajlar覺 ve risklerinden baz覺lar覺 unlard覺r:

 • S覺n覺rl覺 hareket kabiliyeti: Epidural vücudun alt k覺sm覺n覺 uyuturduundan, ilac覺n etkisi geçene kadar anne adaylar覺 pozisyon deitiremeyecek veya ayaa kalkamayacakt覺r. Bazen bu durum doumun yavalamas覺na neden olur.
 • 襤tme zorluu ve potansiyel olarak uzun süreli doum: Baz覺 kiiler için epiduralin güçlü etkisi, doum s覺ras覺nda kas覺lmalar覺 ve 覺k覺nmay覺 hissetmeyi zorlat覺rabilir. Ayr覺ca bebek pelvise göre anormal bir pozisyonda ise epidural bebein bu pozisyondan ç覺kmas覺n覺 zorlat覺rabilir. Bu, doumun ilerlemesine yard覺mc覺 olmak için müdahaleye ihtiyaç duyulmas覺 anlam覺na gelebilir.
 • Ba ar覺s覺: Epidural anestezi sonras覺nda baz覺 hastalarda ba ar覺s覺 görülebilir. Bu ba ar覺lar覺 genellikle spinal s覺v覺 kaça覺na bal覺 olarak ortaya ç覺kar ve s覺v覺 kaça覺na bal覺 ba ar覺lar覺 genellikle birkaç gün içinde kendiliinden geçer. Ancak, nadir durumlarda ba ar覺lar覺 daha uzun sürebilir ve tedavi gerektirebilir.
 • Düük kan bas覺nc覺: Epidural anestezinin neden olduu düük kan bas覺nc覺, annenin ve bebein sal覺覺n覺 olumsuz etkileyebilir. Bu durum, bebein oksijen ve besin al覺m覺n覺 azaltabilir ve doum sürecini zorlat覺rabilir.
 • Solunum sorunlar覺: Epidural anestezi, baz覺 durumlarda solunum sorunlar覺na neden olabilir. Anestezi, göüs kaslar覺n覺 ve diyafram覺 etkileyerek solunumu zorlat覺rabilir ve solunum yetmezliine yol açabilir.
 • 襤drar retansiyonu: Epidural anestezi sonras覺nda idrar retansiyonu (idrar yapamama) görülebilir. Bu durum, idrar kesesinin kontrolünü kaybetme veya idrar yapmakta güçlük çekme olarak ortaya ç覺kabilir.
 • Enfeksiyon riski: Epidural inenin ciltte açt覺覺 delik nedeniyle enfeksiyon riski vard覺r. Bu enfeksiyonlar genellikle nadir görülse de, enfeksiyon olumas覺 durumunda ciddi sal覺k sorunlar覺na neden olabilir ve tedavi gerektirebilir.
 • Sinir hasar覺: Epidural anestezi uygulamas覺 s覺ras覺nda nadir durumlarda sinir hasar覺 meydana gelebilir. Sinir hasar覺, belirli bir bölgede uyuukluk, kar覺ncalanma veya güçsüzlük eklinde ortaya ç覺kabilir.

S覺k Sorulan Sorular

Epidural Bebei Etkiler mi?

Baz覺 epidural ilaçlar bebee ulaabilir. Epiduralin bebee yönelik riskleri minimum düzeydedir ancak olas覺 s覺k覺nt覺lar覺 da içerir. Genellikle bu, annenin kan bas覺nc覺n覺n dümesinin bebekte daha yava bir kalp at覺覺na neden olduu anlam覺na gelir. Bu nedenle, doktor taraf覺ndan dikkatli takip ve kontrol gerekir.

Prenses Doum Fiyatlar覺 Nedir?

Prenses doum fiyatlar覺 hastane ve bölgeye göre farkl覺l覺k gösterebilir. Genellikle epidural doumun maliyeti, hastanenin sunduu hizmetlerin kapsam覺na ve ekstralar覺na bal覺 olarak deiebilir.

Prenses doum, anne adaylar覺n覺n hamilelik sürecinde doktor ve anne aday覺n覺n hamilelik süreci incelenerek beraber verecekleri bir karard覺r. Prenses doum hakk覺nda daha fazla bilgi almak isteyen anne adaylar覺 hastanelerin kad覺n doum polikliniklerinden randevu alabilirler.

En ok Okunan Sal覺k Rehberi Yaz覺lar覺m覺z

Sosyal Medya Hesaplar覺m覺z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Do癟. Dr.
Cihan Comba
Kad覺n Hastal覺klar覺 ve Doum
襤.A.. VM Medical Park Florya
1979

Bu i癟eriin gelitirilmesinde Medical Park Yay覺n Kurulu katk覺 salam覺t覺r.
Sayfa i癟erii sadece bilgilendirme ama癟l覺d覺r. Sayfa i癟eriinde tedavi edici sal覺k hizmetine y繹nelik bilgiler i癟eren 繹gelere yer verilmemitir. Tan覺 ve tedavi i癟in mutlaka hekiminize bavurunuz.