sat─▒r aras─▒

Pterjium Ameliyat─▒ Nedir?

Pterjium bir di─čer ad─▒yla göz eti; gözün konjonktiva ya da mukoza zar─▒n─▒n büyümesi sonucu olu┼čan kabar─▒k, etli ve üçgen ┼čekilli etli dokudur. Göz kapa─č─▒n─▒n iç yüzeyi ile göz küresinin ön yüzü aras─▒nda yer alan konjonktiva ┼čeffaf bir dokudur. Gözü nemlendirmek için gözya┼č─▒ salg─▒lanmas─▒ ile görevlidir. Güne┼čin zararl─▒ ─▒┼č─▒nlar─▒na uzun süre maruz kalma gibi faktörlerden dolay─▒ gözün en d─▒┼č tabakas─▒n─▒ olu┼čturan kornea zarar görebilir. Bu durum, göz içinde kabar─▒k, etli bir doku görünümüne yol açarak pterjium ad─▒ verilen göz hastal─▒─č─▒ meydana getirebilir. Gözün her iki kö┼česinden de büyüyebilir ancak genellikle burna en yak─▒n olan kö┼čeden gözün korneas─▒na do─čru yay─▒l─▒r. Her iki gözü de etkileyebilir ancak ço─čunlukla ayn─▒ anda her iki gözde birden pterjium görülmez. Hafif pterjium durumunda gözlerde k─▒zar─▒kl─▒k, tahri┼č ve ┼či┼č bir görünüm gözlenir. ─░leri vakalarda gözün kornea k─▒sm─▒na yay─▒larak görü┼čü engelleyebilir ya da bulan─▒kla┼čt─▒rabilir. Pterjium tedavisi için semptomlar─▒ hafifleten göz damlalar─▒ ve merhem kullan─▒l─▒r. Ancak görü┼čü etkileyen durumlarda pterjium ameliyat─▒ yap─▒l─▒r. Pterjium ameliyat─▒ hakk─▒nda merak etti─činiz tüm detaylar ve “Pterjium ameliyat─▒ nedir?” sorular─▒n─▒n cevab─▒ için okumaya devam edin.

Pterjium Ameliyat─▒ Nedir?

Pterjium ameliyat─▒, korneada olu┼čan et dokunun ç─▒kar─▒lmas─▒ için uygulanan cerrahi bir i┼člemdir. Pterjium, göz korumas─▒ olmadan aç─▒k havada güne┼čte çok fazla zaman geçiren hemen herkesin ba┼č─▒na gelebilir. Genellikle ekvatora yak─▒n bölgelerde ya┼čayan 80 ya┼č üstü ya┼čl─▒ yeti┼čkinlerde daha s─▒k görülür. Çocuklarda pterjium görülme s─▒kl─▒─č─▒ nadirdir. Genellikle korneada belirgin bir ┼čekilde et büyümesi ortaya ç─▒kmadan herhangi bir belirti görülmez. Korneada hafif kabar─▒k pembelikler, gözlerde k─▒zar─▒kl─▒k ve ┼či┼člikler, gözde kum varm─▒┼č hissi ile gözde kuruluk, ka┼č─▒nt─▒ veya yanma hissi pterjium belirtileri aras─▒ndad─▒r. Bu belirtiler rahats─▒zl─▒k hissi yaratm─▒yor ya da görü┼čü etkilemiyorsa genellikle cerrahi bir i┼čleme gerek duyulmaz. Göz kurulu─čunu ve rahats─▒zl─▒k hissini önlemek amac─▒yla göz merhemleri ya da yapay gözya┼člar─▒ kullanman─▒z önerilebilir. Ayn─▒ zamanda a─čr─▒, k─▒zar─▒kl─▒k ya da ka┼č─▒nt─▒ için steroid içeri─če sahip göz damlalar─▒ kullan─▒labilir. Ancak a┼ča─č─▒daki durumlarda göz etinin cerrahi i┼člem ile al─▒nmas─▒ gerekebilir:

 • Göz damlalar─▒ ya da merhem kullan─▒m─▒ ile semptomlar─▒n hafiflememesi,
 • Göz etinin büyüyüp görü┼čü engellemesi,
 • Büyüyen göz etinin korneay─▒ çekerek görme e─črisini de─či┼čtirip astigmata neden olmas─▒,
 • Bulan─▒k görme,
 • Gözün görüntüsünde bozulmalar(estetik kayg─▒).

Pterjium ameliyat─▒ için farkl─▒ stratejiler uygulan─▒r. Pterjium ameliyat─▒ nedir sorusuna cevap olabilecek yöntemler ┼čunlard─▒r:

 • Sadece pterjium ad─▒ verilen dokunun ç─▒kar─▒lmas─▒,
 • Pterjiumun ç─▒kar─▒lmas─▒ ve etkilenen bölgeye gözün iyile┼čmesine yard─▒mc─▒ olmas─▒ amac─▒yla bandaj görevi üstlenen amniyotik membran tabakas─▒ yerle┼čtirilmesi,
 • Pterjiumun ç─▒kar─▒lmas─▒ ve otogreft ameliyat─▒ denilen, etkilenen bölgeye sa─čl─▒kl─▒ bir konjonktiva parças─▒ ile kaplanmas─▒. Bu yöntem pterjiumun tekrar büyümesini önlemek için en iyi yöntemdir.
 • Tüm pterjium ameliyatlar─▒nda et büyümesinin tekrarlanmas─▒n─▒ önlemek amac─▒yla mitomisin C ve 5-florourasil gibi ilaçlar kullan─▒labilir.

Pterjium Ameliyat─▒ Nedir?

Çocuklarda Pterjium Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Pterjium, kornea üzerinde yer alan ve iyi huylu bir doku büyümesidir. Çocuklarda görülme olas─▒l─▒─č─▒ dü┼čük olan pterjium, yeti┼čkinlere benzer belirtilere sahiptir. Genellikle koruyucu önlemlerle et dokusunun büyümesini önleyici tedaviler uygulan─▒r. Ço─čunlukla estetik aç─▒dan kötü bir görünüme neden olan et dokusu, baz─▒ durumlarda enfeksiyon nedeniyle iltihap olabilir. So─čuk kompres ve antienflamatuar damlalar uygulanarak k─▒sa sürede iyile┼čebilir. Ancak et doku, büyüyüp korneaya do─čru yay─▒l─▒rsa çocuklarda göz hastal─▒klar─▒ ve görme problemlerine yol açabilir. Bu durumda büyüyen et doku cerrahi i┼člemlerle ç─▒kar─▒labilir. Çocuklarda tercih edilen pterjium ameliyat─▒, konjonktival otogreft denilen bir yöntemi kapsar. Bu yöntemde gözdeki et doku ç─▒kar─▒l─▒r ve etkilenen bölge gözün bir ba┼čka k─▒sm─▒ndan al─▒nan dokuyla kaplan─▒r. Sadece et dokunun al─▒nd─▒─č─▒ di─čer cerrahi yöntemlere oranla pterjiumun tekrarlama riskini azaltan bu yöntem ayn─▒ zamanda gözün daha rahat etmesini sa─člayabilir.

Kad─▒nlarda Pterjium Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Görme bozuklu─čuna neden olabilen pterjium tedavisinin temelini cerrahi i┼člem olu┼čturur. Peki, pterjium ameliyat─▒ nas─▒l yap─▒l─▒r? Sadece pterjium yani et dokunun ç─▒kar─▒lmas─▒ durumunda hastal─▒─č─▒n tekrarlama riski yüksektir. Ayn─▒ prosedürlerden olu┼čan kad─▒nlarda, erkeklerde ve ya┼čl─▒larda pterjium ameliyat─▒ nas─▒l yap─▒l─▒r sorusu ┼ču ┼čekilde cevaplanabilir. Oldukça h─▒zl─▒ ve dü┼čük riskli bir operasyon olan pterjium ameliyat─▒ greftli ve greftsiz olmak üzere temelde iki farkl─▒ cerrahi yöntemi kapsar:

 • Greftsiz pterjium ameliyat─▒: Lokal anestezi ile göz bölgesi uyu┼čturulur. Hastan─▒n heyecan─▒n─▒ ve endi┼česini bask─▒lamak amac─▒yla hafif sakinle┼čtirici ilaçlar verilebilir. Cerrah korneaya do─čru yay─▒lan et dokuyu kesip al─▒r.
 • Greftli pterjium ameliyat─▒: Göz bölgesinin uyu┼čturulmas─▒ için damla anestezi yöntemi uygulan─▒r. Hastan─▒n gözüne uyu┼čturucu bile┼čen içeren damla damlat─▒l─▒r. Ard─▒ndan gözün herhangi bir yerinden genellikle göz kapa─č─▒ bölgesinden (ço─čunlukla alt göz kapa─č─▒ndan) al─▒nan ┼čeffaf doku, operasyonun yap─▒ld─▒─č─▒ bölgeye nakledilir. Nakledilen dokunun kornea tabakas─▒na tutunmas─▒n─▒ sa─člamak amac─▒yla dolgu yap─▒┼čt─▒r─▒c─▒ ya da kendili─činden eriyen diki┼č iplikleri kullan─▒l─▒r.

Greftli pterjium ameliyat─▒, et dokunun yeniden büyüme ihtimali riskini azaltt─▒─č─▒ için di─čer yönteme oranla daha s─▒k tercih edilir. Ayr─▒ca bu yöntem gözün iyile┼čme sürecini daha konforlu ve daha k─▒sa sürede tamamlanmas─▒ aç─▒s─▒ndan da önemlidir. Pterjium ameliyat─▒ kaç saat sürer sorusu yap─▒lan cerrahi i┼člemin çe┼čidine göre ortalama 30 dakika ile 1 saat aras─▒nda de─či┼čiklik gösterir.

Erkeklerde Pterjium Ameliyat─▒ Nas─▒l Olur?

Erkeklerde pterjium ameliyat─▒ için hangi yöntemin kullan─▒laca─č─▒ doktorun insiyatifindedir. Genellikle gözün iyile┼čme sürecinin k─▒sal─▒─č─▒ ve hastan─▒n konforu aç─▒s─▒ndan greftli pterjium ameliyat─▒ tercih edilir.

Ya┼čl─▒larda Pterjium Ameliyat─▒ Nas─▒l Yap─▒l─▒r?

Pterjium, ya┼čl─▒larda yayg─▒n olarak görülen bir göz problemidir. Ya┼č ile birlikte astigmat─▒n geli┼čmesi, görme ekseninin bozulmas─▒ hastal─▒─č─▒n en belirgin nedenleri aras─▒ndad─▒r. Özellikle kornean─▒n orta bölümüne kadar uzanan et büyümesi için cerrahi i┼čleme ihtiyaç duyulur. Hastal─▒─č─▒n yeniden ortaya ç─▒kma olas─▒l─▒─č─▒ yüksektir. Bu nedenle limbal konjonktival otogreft ad─▒ verilen yöntem tercih edilir. Gözün beyaz dokusu ile kornean─▒n birle┼čti─či irisin çevreleyen halkan─▒n da yer ald─▒─č─▒ cerrahi i┼člem ile göz etinin al─▒nmas─▒ yöntemidir. Bu yöntem s─▒ras─▒nda al─▒nan etin yaratt─▒─č─▒ bo┼čluk, genellikle göz kapa─č─▒nda al─▒nan dokunun bo┼člu─ča yerle┼čtirilmesi sa─član─▒r.

Pterjium Ameliyat─▒ Riskleri Nelerdir?

Pterjium ameliyat─▒, lokal anestezi alt─▒nda gerçekle┼čtirilen kolay ve h─▒zl─▒ bir cerrahi i┼člemdir.hastalar─▒n en çok merak etti─či konulardan biri “pterjium ameliyat─▒ riskli mi?” sorusudur. Tüm cerrahi i┼člemlerde oldu─ču gibi bu i┼člem de baz─▒ riskleri bünyesinde bar─▒nd─▒r─▒r. Pterjium ameliyat─▒ sonras─▒ rahats─▒zl─▒k hissi ve k─▒zar─▒kl─▒k görülmesi, ayr─▒ca görmede biraz bulan─▒k olmas─▒ normaldir. Pterjium ameliyat─▒ riskli mi sorusuna cevap olabilecek komplikasyonlar aras─▒nda a┼ča─č─▒dakiler yer alabilir.

 • Pterjium tekrarlayabilir,
 • Etkilenen bölgede kist ya da enfeksiyon ya┼čanabilir,
 • Çift görmenin devam etmesi,
 • Gözde kuruluk ve tahri┼č hissinin devam etmesi,
 • Sklera ve kornea erimesi.

Pterjium Ameliyat─▒ Riskleri Nelerdir?

Pterjium Ameliyat─▒ Sonras─▒ Ne Yapmal─▒y─▒m?

Pterjium ameliyat─▒ sonras─▒ iyile┼čme sürecini desteklemek için a┼ča─č─▒dakilere dikkat etmelisiniz:

 • Ameliyat─▒ takip eden 6 ayl─▒k süre boyunca göz kurulu─ču ve tahri┼čini önlemek amac─▒yla doktorunuzun önerisi ile suni damla kullanabilirsiniz.
 • Pterjium ameliyat─▒ sonras─▒ gözlük kullan─▒l─▒yorsa numaras─▒ de─či┼čebilir,
 • Gözü güne┼čin zararl─▒ ─▒┼č─▒nlar─▒ndan korumak için güne┼č gözlü─čü ve ┼čapka gibi aksesuarlar kullanabilirsiniz, gözünüzü uzun süreli güne┼č ─▒┼č─▒─č─▒na maruz kalmas─▒ndan kaç─▒nmal─▒s─▒n─▒z,
 • Tozlu ortamlardan uzak durmal─▒s─▒n─▒z,
 • Göz kurulu─čuna neden olabilecek klimal─▒ ortamlarda bulunursan─▒z mutlaka suni damla kullanmaya özen göstermelisiniz.

Pterjium Ameliyat─▒ Kaç Günde ─░yile┼čir?

Pterjium ameliyat─▒ sonras─▒ hastalar genellikle birkaç saat içinde taburcu edilir. Cerrahi i┼člemi takip eden birkaç gün boyunca göz, sarg─▒ bezi ile kapat─▒l─▒r. Ortalama bir hafta kadar gözde sulanma, k─▒zar─▒kl─▒k ve tahri┼č hissi ya┼čanabilir. Genellikle hastalar pterjium ameliyat─▒ sonras─▒ bir hafta içinde normal günlük hayat─▒na dönebilir. Ameliyattan sonra tamamen iyile┼čmek bir-bir buçuk ay gibi bir süreyi kapsayabilir.

S─▒k Sorulan Sorular

Pterjium Ameliyat─▒ Riskli Mi?

Tüm cerrahi i┼člemlerde oldu─ču gibi pterjium ameliyat─▒n─▒n da baz─▒ riskleri olabilir. Gözdeki et doku tekrar edebilir. Çift görme ve/veya bulan─▒k görme ya┼čanabilir. Göz kurulu─čunda art─▒┼č gözlenebilir, ─░┼člemin yap─▒ld─▒─č─▒ bölgede kist ya da enfeksiyon geli┼čebilir. Ancak tüm bu sorunlar tedavi edilebilir özelli─če sahiptir.

Pterjium Ameliyat─▒ Kaç Saat Sürer?

Pterjium ameliyat─▒ yap─▒lan i┼čleme göre farkl─▒l─▒k gösterebilir. Sadece pterjiumun al─▒nd─▒─č─▒ cerrahi i┼člemler ortalama 15-30 dakika, greftli pterjium ameliyat─▒ ise 30 dakika ile 1 saat sürebilir.

Pterjium Ameliyat─▒ Sonras─▒ Göz Eti Tekrarlar M─▒?

Pterjium ameliyat─▒ sonras─▒ pterjium tekrarlayabilir. Özellikle sadece gözdeki et dokunun al─▒nd─▒─č─▒ cerrahi i┼člemlerde tekrarlama olas─▒l─▒─č─▒ yüksektir. Ancak greftli pterjium ameliyat─▒ göz etinin tekrarlama riskini azaltabilir.

En ├çok Okunan Sa─čl─▒k Rehberi Yaz─▒lar─▒m─▒z

Sosyal Medya Hesaplar─▒m─▒z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

902

Bu i├žeri─čin geli┼čtirilmesinde Medical Park Yay─▒n Kurulu katk─▒ sa─člam─▒┼čt─▒r.
Sayfa i├žeri─či sadece bilgilendirme ama├žl─▒d─▒r. Sayfa i├žeri─činde tedavi edici sa─čl─▒k hizmetine y├Ânelik bilgiler i├žeren ├Âgelere yer verilmemi┼čtir. Tan─▒ ve tedavi i├žin mutlaka hekiminize ba┼čvurunuz.