sat覺r aras覺

Ramazan ay覺 boyunca, vücut sal覺覺n覺 korumak ad覺na sahur ve iftarda yenen besinler kadar içilen içecekler de önemlidir. En uygun beslenmeyi salamak için birden yemek yemek yerine azar azar ve zamana yay覺lm覺 bir ekilde beslenmek önemlidir. Vücudun uzun süre susuzlua dayanabilmesi için de bol miktarda s覺v覺 tüketilmelidir. Vücudun a覺r覺 su kayb覺; ba ar覺s覺, haz覺ms覺zl覺k, böbrek ve sindirim rahats覺zl覺klar覺 gibi ciddi sal覺k problemlerine yol açabilir. S覺cak havalarda tutulan oruç, vücudun s覺v覺 ve elektrolit dengesini etkileyebileceinden, dehidrasyonu önlemek için oruç öncesinde ve sonras覺nda yeterli miktarda s覺v覺 al覺nmal覺d覺r. Ancak al覺nan s覺v覺n覺n nitelii bazen su ihtiyac覺n覺 kar覺lamak yerine, susuzlua davetiye ç覺karabilir. Ramazan ay覺 boyunca vücudun su oran覺n覺 korumak, kay覺plar覺 önlemek ve sal覺kl覺 kalmak için ekersiz içecekleri tüketmek, oruç süresi boyunca serin ortamlarda bulunmak ve fiziksel hareketleri k覺s覺tlamak gerekir. Sahurda tüketilen gazl覺 ve kafeinli içecekler diüretik etkiye sahip olduklar覺ndan gün boyu s覺v覺 kayb覺na yol açmakta; vücudun su ihtiyac覺n覺 kar覺laman覺n aksine, susuz kalmas覺na sebep olmaktad覺r.

Vücudun susuz kalmas覺 engellenmeli

襤ftar ve sahur dönemlerinde s覺kl覺kla yap覺lan hatalardan biri, susuzluu gidermek için asitli ve ekerli içeceklerin s覺kl覺kla tüketilmesidir. Gün boyu aç kalan midenin, iftar saatinde birden yenen yemekler ile doldurulmas覺 bir yana, kola ve gazoz gibi asitli içeceklerin tüketimi de, içeriklerinde bulunan yüksek miktardaki eker yüzünden, kan ekerinin aniden yükselmesine sebep olur. Bu durum iftar yemeinden sonra yorgunluk ve halsizlie yol açar. Bunun yan覺 s覺ra ekerli içecekler, kalori al覺m覺n覺 art覺r覺r, insülin direnci ve hatta obezite gibi ciddi sal覺k problemlerine yol açar. Ayn覺 ekilde kola ve gazoz türevi asitli içeceklerin içeriinde yüksek miktarda bulunan ekerin yan覺 s覺ra hat覺r覺 say覺l覺r düzeyde tuz da bulunur. Tuz, vücudun susuz kalmas覺na, yeterli miktarda suyu alamamas覺na sebep olur. Ayn覺 ekilde bu içeceklerde bulunan asit ve gaz da sal覺kl覺 bireylerde dahi reflü, gastrit ve ülser gibi pek çok sindirim sistemi problemine yol açabilir ya da var olan hastal覺覺n tetiklenmesine neden olabilir. Asitli içeceklerde bulunan katk覺 maddeleri de toksik etki oluturarak sal覺k problemlerine yol açabilir. Asitli ve gazl覺 içecekler, olas覺 sal覺k ve kilo problemleri aç覺s覺ndan sadece Ramazan ay覺nda deil, hiçbir zaman tüketilmemelidir.

Sahur ve iftarda tüketilen gazl覺 içecekler

Ramazan ay覺 boyunca, gün içinde su ihtiyac覺n覺 gideremeyen vücut, s覺cak havan覺n da etkisi ile daha fazla su kaybeder. Zaten gün içinde susuz kalm覺 olan vücut, su kayb覺n覺n da etkisiyle enerji düüklüü ile kar覺 kar覺ya kal覺r. Böylece bay覺lma hissi, bulant覺, ba dönmesi ve tansiyon dümesi gibi sonuçlar dourabilir. Bu yüzden özellikle sahurda yeterli ve dengeli beslenmeli ve yeteri miktarda su içilmelidir. Ancak kola ve gazoz türevi asitli içecekler, youn eker ve tuz ihtiva etmeleri sebebi ile su tutulumunu azalt覺r. Bunun yan覺 s覺ra limonata, erbet ve çay da su tutulumunu azalt覺r ve vücuttan su at覺l覺m覺n覺 art覺r覺r. Susuz kalan vücutta, özellikle böbrek fonksiyonlar覺 zay覺flar. 襤leri düzeyde susuz kalmak ise çok ciddi sal覺k problemlerine yol açar. Sahurun yan覺 s覺ra iftarda içilen gazl覺 ve ekerli içecekler de, gün boyu aç ve susuz kalm覺 vücudu beslemez ve kan ekerini düzenlemeye yard覺mc覺 olmaz. Aksine, hayli yüksek oranda eker bar覺nd覺ran bu içecekler, kan ekerinin ani ve h覺zl覺 bir ekilde yükselmesine ve ayn覺 ekilde h覺zla dümesine sebep olur. Ayr覺ca tamamen bo olan sindirim sistemi üzerinde y覺prat覺c覺 bir etki oluturur. Asitli içecekler yerine, oruç mutlaka oda s覺cakl覺覺ndaki su ile aç覺lmal覺 ve yatana kadar belirli aral覺klarla iki litre kadar su tüketilmelidir. Bu miktardaki su, böbreklerde gün boyunca birikmi olan toksik maddeleri vücuttan uzaklat覺r覺r. Buna ek olarak su ile aç覺lan oruç sonras覺 hafif g覺dalar tüketilmelidir. Böylece sindirim sistemine birden yüklenilmez, olas覺 tansiyon ve eker problemlerinin önüne geçilmi olur. Susuzluu gidermek ve serinlemek için tercih edilmesi gereken ve vücut için en sal覺kl覺 içecein su olduu unutulmamal覺d覺r. Ayr覺ca vücudun s覺v覺 ihtiyac覺n覺 kar覺lamak için ayran, sade maden suyu, çorba ve ekersiz komposto da tüketilebilir. 

Asitli içecekler kilo problemlerine yol açabilir

Asitli içecekler yaln覺zca Ramazan ay覺 boyunca deil, y覺l覺n her günü, içeriindeki yüksek eker sebebi ile kilo problemlerinin olumas覺na ya da var olan kilo problemlerinin artmas覺na sebep olur. Ciddi bir kalori kayna覺 olan bu içecekler, insülin direnci ve obeziteye davetiye ç覺kar覺r. Çocukluk döneminde balayan gazl覺 içecek al覺kanl覺覺, bireylerde görünen obezite, diyabet, kalp damar ve karacier hastal覺klar覺n覺n ortaya ç覺kma riskini art覺r覺r. Asitli içecekler, içeriklerinde bulunan kafein sebebi ile vücudun su ihtiyac覺n覺 kar覺lamak yerine, s覺v覺 at覺l覺m覺na sebep olur. Bu yüzden vücut ihtiyac覺n覺 kar覺lamak için en iyi içecek sudur. Su vücudun ihtiyac覺 olan tek içecektir. Bu yüzden s覺cak günlerde en az 2 litre su tüketilmesi önerilir. Asitli ve eker bak覺m覺ndan zengin, farkl覺 aroma ve tatlara sahip içeceklerin light, ekersiz ya da kalorisiz olmas覺 da sal覺k problemlerine yol açmayaca覺 anlam覺na gelmez. Kullan覺lan farkl覺 tatland覺r覺c覺lar da vücuda zarar verebilir. Pek çok gazl覺 içecek türevi, vücudun çeitli fonksiyonlar覺n覺 etkileyerek sal覺k aç覺s覺ndan risk oluturur. Asitli içeceklerde bulunan eker miktar覺 vücut için bal覺 ba覺na risk faktörüdür. K覺sa sürede al覺nan çok miktarda eker, kan bas覺nc覺n覺n artmas覺na, metabolizman覺n yavalamas覺na ve insülin direncine sebep olur. Tüm bunlar覺n etkileri ile vücutta ya yak覺m覺 azal覺r ve kiloda art覺 görülür. Bu tür içeceklerin içeriinde bulunan asit de vücut için baz覺 problemlere yol açar. Özellikle yüksek asit içeren içecekler, pek çok sindirim sistemi problemine davetiye ç覺kar覺r. 襤çildii ilk anda serinlettii ve ferahlatt覺覺 düünülen asitli içecekler, vücuttaki su emilimini olumsuz etkileyerek su kayb覺n覺 h覺zland覺r覺r. Bu yüzden uzun süre boyunca susuz kal覺nan Ramazan'da bu içeceklerin tüketiminin k覺s覺tlanmas覺, oruç süresinin daha rahat geçirilmesi ve ortaya ç覺kabilecek etkilerin azalmas覺nda etkili rol oynar.

Asitli içeceklerin sal覺k üzerine etkisi

Ramazan ay覺 boyunca sahur ve iftarda tüketilen asitli içeceklerin baz覺lar覺, yüksek eker ve tuzun yan覺 s覺ra fosforik asit de içerir. Fosforik asit kanda bulunan kalsiyumu balayarak, kemik dokusunun y覺pranmas覺n覺 h覺zland覺r覺r ve ileri yalarda kemik erimesi riskini art覺r覺r. Reflü ve gastrit gibi mide problemlerinin yan覺nda, fosforik asidin dental problemlere de yol açt覺覺 bilinir. Di minelerinin normalden çok daha h覺zl覺 a覺nmalar覺na sebep olur ve dilerde çürük oluumunu h覺zland覺r覺r. Yemek borusu ve a覺z mukozas覺nda da problemlere yol açabilir. Gazl覺 içeceklerde bulunan kafein miktar覺 da az覺msanmayacak derecede fazlad覺r. Çok miktarda kafein, uyku problemlerine, ba ar覺s覺na, konsantrasyon güçlüklerine, kalp ritim bozukluklar覺na, mide problemlerine yol açabilir. Hiçbir besleyici özellii bulunmayan gazl覺 içeceklerin tüketilmesi su ihtiyac覺n覺 kar覺lamad覺覺 gibi aksine art覺rmaktad覺r. Bu yüzden Ramazan ay覺 boyunca, susuzluu gidermek ve serinlemek için tüketilmesi önerilen içecek sudur. Günde 2 litre tüketilen su, vücudun tüm s覺v覺 ihtiyac覺n覺 kar覺lar. Bunun yan覺nda sahur ve özellikle iftarda yenilen yemeklerin miktar覺na ve içeriine de özen gösterilmelidir. Vücudu ve özellikle sindirim sistemini yoracak miktarda ve h覺zla yemek yenmemelidir. Ramazan boyunca iftar ile sahur saatleri aras覺nda s覺k fakat az beslenilmesi ve yeteri kadar su tüketilmesi sal覺覺n覺z aç覺s覺ndan gereklidir.

En ok Okunan Sal覺k Rehberi Yaz覺lar覺m覺z

Sosyal Medya Hesaplar覺m覺z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Prof. Dr.
Sevgi Bahad覺r
Dermatoloji (Cildiye)
Medical Park Medical Park Y覺ld覺zl覺
9530

Bu i癟eriin gelitirilmesinde Medical Park Yay覺n Kurulu katk覺 salam覺t覺r.
Sayfa i癟erii sadece bilgilendirme ama癟l覺d覺r. Sayfa i癟eriinde tedavi edici sal覺k hizmetine y繹nelik bilgiler i癟eren 繹gelere yer verilmemitir. Tan覺 ve tedavi i癟in mutlaka hekiminize bavurunuz.