sat覺r aras覺

Ramazanda Beslenme nerileri

Ramazan ay覺nda oruç ibadetini yerine getiren birçok kii, bu süreç içerisinde nas覺l beslenmesi gerektiini arat覺r覺r. Nitekim uzun süre aç kal覺nacak olmas覺 ve uzun süreli açl覺覺n ard覺ndan yemek yenilecek olmas覺, vücut sisteminin dengesinin bozulmas覺na neden olacakt覺r.

On bir ayl覺k al覺kanl覺klar覺n bir anda ortadan kalmas覺, vücuttaki bir çok organ覺n ileyi düzeninin de bozulmas覺na neden olur. Bu durumlar ile kar覺 kar覺ya kalmamak için Ramazan ay覺na özel beslenme programlar覺n覺n belirlenmesi son derece önemlidir.

Ramazan ay覺n覺n balar覺nda ilk olarak ba覺rsaklar覺n düzeninin bozulmas覺 ile kar覺la覺labilir. Bu durumu takip eden süreçte ise kiilerde ikinlik, ödem ve haz覺ms覺zl覺k gibi sal覺k sorunlar覺 kendini gösterir. Tüm bu sorunlar, özellikle kronik mide rahats覺zl覺覺na sahip olan kiilerde daha iddetli meydana gelebilir. 

Ramazan Ay覺nda Dikkat Edilmesi Gereken Beslenme Al覺kanl覺klar覺

Ramazanda beslenme önerileri aras覺nda ön plana ç覺kan unsur, sahura kalkma al覺kanl覺覺n覺n edinilmesidir. Kiilerin sahura kalkarak yemek yemesi, gün içerisindeki açl覺k süresinin azalt覺lmas覺n覺 salayacakt覺r.

Ayn覺 zamanda metabolizman覺n normal h覺z覺 da bu sayede korunacakt覺r. Bu al覺kanl覺klar aras覺nda tuzlu ve baharatl覺 yemeklerden uzak durulmas覺 önemli bir yere sahip. 

Özellikle sahurda tüketilen g覺dalar覺n tuzsuz ve baharats覺z olmas覺na özen gösterilmeli. Bu baharatlar, gün içerisinde vücudun su ihtiyac覺n覺n artmas覺na neden olur. Sahurda yumurta, kefir ve yourt gibi protein oran覺 yüksek ve tok tutan besinlerin tüketilmesine özen gösterilmeli.

Ayn覺 zamanda gün içerisinde çok youn çal覺an kiilerin, iftar ile sahur aras覺nda bol miktarda su tüketmeye özen göstermesi gerekir. 

襤ftar aamas覺 da en az sahur kadar önemlidir. 襤ftar an覺nda uzun süre aç kalan vücuda bir anda çok fazla besin yüklemesinin yap覺lmamas覺 gerekir. 襤ftarda ilk olarak çorban覺n tüketilmesi ve çorbadan sonra yemee bir süre ara verilmesi en doru beslenme eklidir.

Bu sayede bo midenin bir anda dolmas覺 ile meydana gelebilecek ani tansiyon ve eker yükselmelerinin de önüne geçilmi olunur. ayn覺 zamanda ana yemee geçildiinde lokmalar覺n yava bir ekilde çinenmesi ve ondan sonra yutulmas覺 gerekir. 

Spora ve Sal覺kl覺 Beslenmeye Devam

Spora ve Sal覺kl覺 Beslenmeye Devam

Ramazan ay覺nda yap覺lan en büyük hatalardan biri, iftardan sonra kiilerin hemen uzanmas覺d覺r. Bu durum ba覺rsak hareketlerinin yavalamas覺na ve buna bal覺 sal覺k sorunlar覺n覺n meydana gelmesine neden olur.

O nedenle ramazan ay覺 boyunca iftarlardan sonra en az yar覺m saatlik yürüyülerin yap覺lmas覺 oldukça önemlidir.

Ramazanda beslenme konusunda dikkat edilmesi gereken bir dier unsur ise vücudun vitamin ihtiyac覺n覺n kar覺lanmas覺d覺r.

Bunun için iftardan sonra mutlaka belli oranlarda meyve tüketilmeli. Günde en az iki porsiyon olacak ekilde meyvenin çi ya da eker ilave etmeden kompostosu elde edilerek tüketilmesi gerekir.

Ramazan Beslenmesinde Yal覺 Yemeklerden Kaç覺n覺n

Ramazan BeslenmesindeYal覺 Yemeklerden Ka癟覺n覺n

Ramazanda beslenme rutinlerinin d覺覺na ç覺k覺lmas覺, kiilerin kilo almas覺na ya da kilo vermesine neden olabilir. Ancak bu durum genel olarak kiilerin kilo almas覺 ile sonuçlan覺r.

Bu durum göz önüne al覺narak, Ramazan ay覺 boyunca iftar ve sahurlarda çok yal覺 g覺dalar覺n tüketilmesinden uzak durulmal覺. 

Yal覺 yemekler yerine f覺r覺nlama, halama ya da buulama teknikleri ile piirilen yemeklerin tüketimine a覺rl覺k verilmeli.

Bu teknikler ile haz覺rlanan yemekler hem kilo al覺m覺n覺 engeller hem de midenin rahats覺z olmas覺n覺n önüne geçer. Yaz aylar覺na denk gelen Ramazan aylar覺nda ise daha çok zeytinyal覺 yemeklerin tercih edilmesi gerekir.

S覺cak havalarda tutulan oruç, gün içerisinde vücudun çok fazla su kaybetmesine neden olur. Bu durumun önüne geçmek için iftar ve sahur aras覺nda bol miktarda su tüketilmelidir. Ayn覺 zamanda terleme yolu ile vücudun mineral kayb覺 da artar. Vücudun mineral ihtiyac覺n覺 kar覺lamak için iftardan sonra mutlaka maden suyu içilmesi gerekir.

Dyt.
Simay ahin
Beslenme ve Diyet
Medical Park Karadeniz
504

Bu i癟eriin gelitirilmesinde Medical Park Yay覺n Kurulu katk覺 salam覺t覺r.
Sayfa i癟erii sadece bilgilendirme ama癟l覺d覺r. Sayfa i癟eriinde tedavi edici sal覺k hizmetine y繹nelik bilgiler i癟eren 繹gelere yer verilmemitir. Tan覺 ve tedavi i癟in mutlaka hekiminize bavurunuz.