Sa癟 Ekimi
6698 say覺l覺 Kiisel Verilerin Korunmas覺 Kanunu hakk覺nda bilgilendirmeyi okudum; randevu hat覺rlatma ve hizmet sunumu i癟in iletiim bilgilerimin kullan覺lmas覺na izin veriyorum.


G羹venlik Kodu :
G羹venlik Kodunu Giriniz:

sat覺r aras覺

Sa癟 Ekimi Fiyatlar覺

Saç Ekimi Nedir?

Türkiye’de saç ekimi tedavisi, geri dönüümsüz saç kay覺plar覺nda yap覺l覺r. Hormonal saç dökülmesi durumunda doktorlar genellikle önce bir t覺bbi tedavi denemesi yapar. Kad覺nlarda ilaç tedavisi ile saçlar覺n tekrar ç覺kmas覺 salanabilirken, ilaçlar erkeklerde sadece dökülmenin durdurulmas覺 ve ileri saç dökülmesine kar覺 çözüm sunabilmektedir. Birçok hasta uzun sürelerle ya da ömür boyu ilaç kullanmak istememektedir. Türkiye’de ilaç tedavisinin mümkün olmad覺覺 ya da sonuç al覺namad覺覺 durumlarda saç ekimi yap覺lmas覺 planlan覺r. Türkiye’de saç ekimi için reit olan bireyler söz konusu olduunda ya aral覺覺 k覺s覺tlamas覺 yoktur. Doktor muayenesi sonras覺 Türkiye’de saç ekimi prosedürleri gerçekletirilir. Alan覺nda uzman pek çok doktor, en hijyenik ve steril koullar alt覺nda tam kapsaml覺 hastanelerde saç ekimi hizmeti vermektedir.

Türkiye'de saç ekimi hizmetleri, alan覺nda uzman doktorlar ve ekipleri, kullan覺lan son teknolojiler sayesinde son derece gelikin bir hal alm覺t覺r. Siz de yenilikçi t覺p teknolojiyle donat覺lm覺 26 hastanemiz, 2500’ün üzerinde uzman hekim kadromuz, 30 y覺ll覺k sal覺k tecrübemiz ve misafir odakl覺 üstün hizmet anlay覺覺m覺zla tan覺mak ve saç ekimi hizmetinden tam teekküllü hastane koullar覺nda yararlanmak isterseniz bilgi ve randevu alabilirsiniz. 襤stanbul saç ekimi, Ankara saç ekimi, Antalya saç ekimi, Bursa saç ekimi, Çanakkale saç ekimi, Kocaeli (襤zmit) saç ekimi, Mersin saç ekimi, Ordu saç ekimi, Samsun saç ekimi, Tokat saç ekimi ve Trabzon saç ekimi için h覺zl覺 randevu oluturabilirsiniz:

DHI ve FUE y繹ntemleriyle sa癟 ekimi Medical Park

 

Saç ekimi, saç dökülmesinin olumas覺 sonucu gereken bir ilem olup, erkeklerde ve kad覺nlarda s覺k görülen bir sorundur ve saç覺 dökülen bireylerin ruhsal sal覺覺n覺 büyük ölçüde etkiler. Her sene saç kayb覺 nedeniyle tedavi alan hasta say覺s覺nda art覺 olmaktad覺r. Saç ekimi; saç köklerinin daha youn bulunduu bölgelerden, saç dökülmesi nedeniyle saçs覺z kalan bölgelere nakledilmesi ilemidir. Saç ekimi, ilem yap覺lacak bölgelerin lokal anestezi yöntemiyle uyuturulmas覺ndan sonra uygulanan küçük cerrahi bir ilemdir.

Kiinin Kendi Saç Köklerinden Saç Ekimi Nas覺l Yap覺l覺r?

En yayg覺n uygulanan saç ekimi tedavi yöntemidir ve saç durumuna bal覺 olarak saç kökleri ba覺n arkas覺ndan tek tek (FUE yöntemi) veya bir doku eridinin üzerinden al覺n覺r (FUT yöntemi) ve saçs覺z alanlara nakledilir.

Saç Mikropigmentasyonu Nedir?

Bu yöntem asl覺nda bir saç ekimi yöntemi deildir. Bu teknikle saç kökleri ve yap覺lar覺 taklit edilerek saçs覺z alanlara renk pigmenti enjeksiyonu yap覺l覺r. Özellikle saçk覺randa olduu gibi bölgesel saç kayb覺 söz konusuysa kozmetik olarak iyi sonuçlar verir. Saç ekimi sonras覺 ek tedavi prosedürü olarak da saç mikropigmentasyonu tedavisi yap覺labilmektedir.

PRP Saç Tedavisi Nedir?

Bu yöntem, kiinin kendi kan覺n覺n kellik olan bölgelere enjekte edilmesi eklinde uygulan覺r. Öncelikle kiinin kolundan al覺nan kan, özel santrifüj cihaz覺 kullan覺larak baz覺 ilemlerden geçirilir. Bu teknikle büyüme faktörleri bak覺m覺ndan zengin özel bir serum elde edilir. PRP tedavisi saç dökülmesine çözüm olarak uygulanabilecei gibi saç ekimi sonras覺 nakledilen saç köklerinde büyüme oran覺n覺 art覺rmak amac覺yla da kullan覺labilir. Saç nakli sonras覺 PRP tedavisi, daha iyi saç ekimi sonuçlar覺 al覺nmas覺n覺 salar.

DHI ve FUE y繹ntemleriyle sa癟 ekimi Medical Park

 

Saç Ekimi Hakk覺nda Bilinmesi Gerekenler

Saç dökülmesi, günümüzde erken yalarda balayan önemli bir sorundur. Yayg覺n olarak erkeklerde yirmili yalardan itibaren görülmeye balayan saç dökülmesi problemi, baz覺 durumlarda kad覺nlarda da görülebilir. Saçlar覺n incelmesi ve ön saç çizgisinin gerilemesi eklinde balayan saç dökülmesi erkeklerde genetik, kad覺nlarda ise hormonal sebeplere ve baz覺 hastal覺klara bal覺 olarak geliebilir. Saç dökülmesi ikayeti bulunan kiiler öncelikle bir sal覺k taramas覺ndan geçerek saçlarda dökülmeye neden olan bir sal覺k sorunlar覺n覺n olup olmad覺覺n覺 örenmelidir.

sa癟 ekimi fiyatlar覺

Vitamin ve mineral eksiklikleri ve hormonal sorunlar gibi saç dökülmesine yol açabilecek sal覺k sorunlar覺n覺n tespit edilmesi durumunda ilk olarak bunlara ilikin tedavi uygulanmas覺 gerekir. Gereken tedaviler uyguland覺ktan sonra dökülme devam ediyorsa veya saçlarda iyiletirilemeyecek düzeyde aç覺lmalar meydana gelmi ise saç ekimi ilemi yap覺labilir. Günümüzde etik olarak 22 ya üzerine saç ekimi yap覺lmas覺 ihtiyaç varsa uygun olarak deerlendirilir. Bu nedenle 22 ya覺ndan büyük olup saç dökülmesi sorunu yaayan tüm bireylere rahatl覺kla saç ekimi yap覺labilir.

Son dönemlerde saç ekiminde yayg覺n olarak kullan覺lan yöntemler, FUE ve DHI saç ekimi yöntemleridir.

Safir FUE Yöntemi ile Saç Ekimi Nedir?

Saç ekiminde yenilikçi bir uygulama teknii olan Safir FUE yöntemi, günümüzde s覺kl覺kla kullan覺lan, göüs ve s覺rt k覺llar覺n覺n transplantasyonuna da izin veren bir tekniktir. Bu teknikte mikro motor kullan覺l覺r, bu uçlar 0.6 - 0.7 mm olduundan ensede veya k覺l köklerinin al覺nd覺覺 yerde herhangi bir iz kalmaz, ayr覺ca operasyon sonras覺nda hasta çok daha az ar覺 hisseder. Saç ekiminden önce lokal anestezi uyguland覺覺 için operasyon esnas覺nda hastan覺n herhangi bir ar覺 hissetmesi söz konusu deildir.

FUE saç ekimi yöntemi birkaç ad覺mdan oluur. Öncelikle saç köklerinin daha iyi tespit edilmesi ve saç ekiminin yap覺laca覺 bölgenin daha net görülebilmesi için saçlar 1 mm uzunluunda kalacak ekilde kesilir. Saç kökünün kullan覺laca覺 bölge olan göüs, s覺rt veya ense bölgesindeki k覺llar da 1 mm boyunda olacak ekilde t覺ralan覺r. Daha sonra hastan覺n ac覺 hissetmemesi için ilem yap覺lacak bölge lokal anestezi ile uyuturularak bölge operasyona haz覺rlan覺r.

Mikro motor uç saç kökünü ortalayacak ekilde deriye bat覺r覺l覺r, folikül ve saç覺 çevreleyen doku ile birlikte saç ç覺kart覺l覺r. Tüm bu yap覺ya "greft" ad覺 verilir. Greft, yöntemin uygulanmaya baland覺覺 ilk zamanlarda tek saç kökü ile s覺n覺rl覺 kal覺rken, günümüzde gelien saç ekimi teknolojisi sayesinde 1 ila 3 aras覺nda saç kökü tek seferde ç覺kart覺labilir ve bu da operasyon sürelerinin giderek k覺sald覺覺 anlam覺na gelir. Saç kökleri ç覺kar覺ld覺ktan sonra herhangi bir zarara uramamas覺 için özel bir solüsyon içerisinde ekim ilemine kadar bekletilir.

Ekilecek bölgenin geniliine ve donör alan覺n yeterliliine göre FUE tekniinde bir seansta yakla覺k 1000-2800 greft yani 2500-7500 aras覺 saç teli nakledilebilir. Nakil ilemi yap覺l覺rken saç覺n ç覺k覺 yönü ve hastan覺n saç yap覺s覺 da dikkate al覺n覺r ve saç覺n ekimden sonra eski doal halini almas覺 amaçlan覺r. Nakil tamamland覺ktan sonra operasyon yap覺lan bölgeye pansuman yap覺larak hasta taburcu edilir. Farkl覺 bölgelerden al覺narak istenilen bölgeye nakledilen bu k覺llar zaman içerisinde nakledildikleri bölgeye ait k覺l özelliklerine uyum salar ve ayn覺 görüntüye sahip olarak yaam覺n覺 sürdürür.

DHI ve FUE y繹ntemleriyle sa癟 ekimi Medical Park

Saç ekiminden sonra yeni ekilen saçlar yakla覺k bir ay覺n sonunda dökülmeye balar. Bu sürecin devam覺nda ikinci ila üçüncü aylar aras覺nda yeni saçlar uzayarak gözle görülür bir ekilde eski saçs覺z bölgeleri doldurur. Alt覺nc覺 ay覺n sonlar覺na doru ekim yap覺lan bölge, eski saçl覺 görünümüne kavumaya balar. Saçlar覺n adaptasyonunu ve geliimini tam olarak tamamlamas覺n覺n ard覺ndan, fiziksel özelliklerine göre bir veya iki sene aras覺nda en doal görünümünü kazan覺r. Saçlar kiinin kendi DNA's覺n覺 ta覺d覺覺 için ayn覺 renkte ve karakterde ç覺kar. FUE yöntemi ile al覺nan saç köklerinin dökülme özellii olmad覺覺 için bir daha saç dökülmesi olmas覺 söz konusu deildir.

Medical Park Saç Ekimi Fiyatlar覺 2024

Saç ekimi, uzman ellerde, güvenilir merkezlerde uyguland覺覺 sürece baar覺l覺 sonuçlar覺n elde edildii bir tedavi yöntemidir. Ar覺, ac覺 gibi yan etkiler yaamadan sal覺kl覺 ve doal saçlara kavumak art覺k mümkün. Siz de DHI saç ekimi ve FUE saç ekimi tedavilerine bavurmay覺 düünüyorsan覺z, Türkiye’de 27 hastanesi ile güven veren bir sal覺k kuruluu olan Medical Park’ta saç ekimi kliniinin yer ald覺覺n覺 bilmelisiniz. Hastanelerimizde FUE Saç Ekimi ve DHI Saç Ekimi (T覺ras覺z) baar覺yla uygulanmaktad覺r. 襤lemden ileme göre deien saç ekimi fiyatlar覺 konusunda doru bilgiyi analizden sonra örenebilirsiniz. Siz de saç ekimi yapt覺rmak istiyorsan覺z saç ekim kliniklerimize bavurarak ileme uygunluunuz aç覺s覺ndan muayeneden geçtikten sonra operasyon için gün alabilirsiniz.

DHI ve FUE y繹ntemleriyle sa癟 ekimi Medical Park

DHI Yöntemi ile Saç Ekimi Nedir?

Son dönemde kullan覺m覺 yayg覺nlaan bir dier saç ekim teknii ise DHI saç ekimidir. T覺ras覺z saç ekimi olarak da adland覺r覺lan DHI ile saç ekimi, ad覺ndan da anla覺laca覺 üzere saçlar覺n t覺ra edilmesini gerektirmez. DHI saç ekimi yönteminin amac覺, var olan saçlara zarar vermeden saçlar覺n seyrek olduu bölgelerdeki aç覺lmalara odaklan覺larak daha s覺k ve daha doal bir saç ekimi ileminin yap覺labilmesidir. DHI saç ekimi yönteminde saçlar覺n doal bir görünüme kavuturulmas覺n覺n yan覺 s覺ra hastan覺n günlük yaam覺na bir an önce dönmesi de amaçlan覺r.

Saç Ekimi ilemine balanmadan önce yüksek çözünürlüklü kamera ile saç ekimi yap覺lacak bölge ve donör bölge, bilgisayar ortam覺nda analiz edilir. Analizin amac覺 saç tipi, dökülme younluu, ekim yap覺lacak alan覺n younluu ve al覺nabilecek kök miktar覺n覺n tespit edilmesidir. Analiz sonucunda saçlar bir miktar kesilir ve ekim yap覺lacak bölgenin tasar覺m覺 yap覺l覺r. Daha sonra hastan覺n ac覺 hissetmemesi aç覺s覺ndan donör bölgeye lokal anestezi yap覺l覺r ve ense bölgesinin uyumas覺 salan覺r. Daha sonra mikro uçlar ile saç kökleri al覺n覺r ve saç köklerinin hem sal覺覺n覺 art覺racak hem de zarar görmesini engelleyecek bir solüsyon içerisinde bekletilir. Donör bölgeden kök al覺m ilemi bittikten sonra ekimin yap覺laca覺 alana lokal anestezi uygulan覺r.

Anestezi ileminin tamamlanmas覺n覺n ard覺ndan mikro uçlara yerletirilen greftler, saç覺n ç覺k覺 yönüne ve doal yap覺s覺na uygun olarak tasar覺m覺 yap覺lan bölgenin en önünden seyrek bölgelere doru ekilmeye balan覺r. DHI yöntemindeki amaç, mevcut saçlar覺 koruyarak yeni saçlar ekmektir ve ilem süreci mevcut saçlara herhangi bir zarar verilmeden tamamlan覺r. Bu yöntemde herhangi bir kanal açma durumu söz konusu olmad覺覺ndan kabuklanma süresi oldukça k覺sad覺r ve buna paralel olarak iyileme de daha h覺zl覺 gerçekleir.

Az miktarda oluan kabuklanma bir hafta içerisinde tamamen dökülür. 襤ki ila üç hafta aras覺nda ekilen saçlar覺n dökülmesi gerçekleir. Üçüncü ay ile birlikte ekilen saçlar yavaça uzamaya balar ve alt覺nc覺 ay ile birlikte saçlar覺n büyük bir k覺sm覺 ç覺km覺 hale gelir. Bir y覺l覺n tamamlanmas覺ndan itibaren ise saç eski doal görünümünü kazanmaya balar ve ekim yap覺lan köklerin bir daha dökülmesi gerçeklemez.

DHI ve FUE y繹ntemleriyle sa癟 ekimi Medical Park

Yukar覺da belirtilen tekniklerden hangisinin kullan覺lmas覺 gerektii, hastan覺n ihtiyac覺 ve talebi dorultusunda hekim taraf覺ndan yap覺lacak muayenenin ard覺ndan kararlat覺r覺l覺r. Tüm ilemler lokal anestezi alt覺nda yap覺ld覺覺ndan ar覺 veya ac覺 hissi yaanmaz, bu nedenle hastalar覺n bu gibi endielere kap覺lmas覺na gerek yoktur. Ekim yap覺lacak alan覺n geniliine göre deimekle birlikte genellikle tüm aamalar覺 ile saç ekimi operasyonu ortalama alt覺-yedi saat kadar sürer.

Saç ekimi sonras覺nda hekiminiz sizi dikkat etmeniz gerekenler konusunda bilgilendirir ve saç覺 y覺kamaya balad覺ktan sonra kullanaca覺n覺z özel bir ampuan önerir. Saç ekiminden sonra oluan kabuklanma, ka覺nt覺, k覺zar覺kl覺k, dökülme gibi durumlar normaldir ve iyileme sürecinin bir parças覺 olarak deerlendirilebilir. 襤yileme süreci kiiden kiiye deiir, fakat ilemin ard覺ndan bir-iki hafta içerisinde k覺zar覺kl覺k, kabuklanma, ka覺nt覺 gibi belirtiler tamamen ortadan kalkar. 襤yileme sürecinin bitmesiyle birlikte ekilen saçlar hemen uzamaya balar. Fakat istenilen doal görünümün elde edilmesi alt覺 ay ile bir y覺l aras覺nda bir süreç gerektirir. Bu süreç kiiden kiiye deiir.

Saç dökülmesi ve kellik, ileri yataki kiiler kadar gençlerin de bal覺ca sal覺k problemleri aras覺nda yer al覺r. Kad覺nlarda saç dökülmesi problemi de erkeklerde olduu gibi yirmili yalardan itibaren balayabilir. Sebepleri aras覺nda genetik, hormonal bozukluklar, vitamin, mineral eksiklikleri, i ve çevresel koullar yer al覺r. Çeitli t覺bbi tedavilerle saç dökülmesi problemine çözüm bulamayan kiiler, ça覺m覺z覺n en popüler uygulamalar覺ndan biri olan saç ekimi yöntemine bavurabilir. Alan覺nda deneyimli ve uzman hekimlerin görev yapt覺覺 Medical Park Hastanelerinde tam teekküllü saç ekimi kliniinde saç ekimi tedavisini gerçekletirmek mümkündür.

DHI ve FUE y繹ntemleriyle sa癟 ekimi Medical Park

Saç Ekimi Sonras覺 Y覺kama Nas覺l Olmal覺?

Saç ekimi sonras覺 ilk hafta çok önemlidir. Saç ekiminden sonraki gün bandaj ç覺kar覺l覺r. S覺cak sudan ve güneten uzak durulmal覺d覺r. Üçüncü günden sonra doktorun önerdii bir ampuanla saç y覺kamaya balanabilir. Çay, kahve minimum seviyede tüketilmeli, sigara ve alkolden uzak durulmal覺d覺r. Fiziksel aktiviteler ve stresten kaç覺n覺lmal覺d覺r. 襤kinci haftadan sonra saç derisindeki yaralar iyilemeye balar ve kabuklar dökülür. Ölü derinin at覺lmas覺na destek olmak için saç derisine masaj yap覺larak y覺kanmaya özen gösterilmelidir. Bu dönemde az miktarda saç dökülmesi “ok dökülme” denilen normal bir süreçtir. Bu normal süreç, iki aydan dört aya kadar uzayabilir. Sonras覺nda düzenli saç geliimi görülür.

Saç Ekiminden Sonra Ekilen Saçlar Ne Zaman Uzar?

Saç ekimi operasyonu psikolojik aç覺dan da oldukça hassas süreçler dourabilir. Hastalar, saç ekiminden sonra ekilen saçlar覺n h覺zl覺ca ç覺kmas覺n覺 ve uzamas覺n覺 ister. Ancak saç ekimi doal bir süreç olduu için biraz sab覺r gerektirir. 襤lem yap覺ld覺ktan sonra zaman zaman saçlarda dökülme ve uzama görülmesi normal bir durumdur. Operasyondan sonraki iki üç ay içerisinde saçlar ç覺kmaya balar. Ç覺kan saçlar deiik miktarlarda uzayabilir. Eit olmayan saçlar kötü bir görüntü yarat覺yorsa doktorun da onay覺 ile kesilebilir. Ancak kesme ilemi s覺n覺rl覺 bir miktarda yap覺lmal覺, kaz覺nma ilemi yap覺lmamal覺d覺r. Ç覺kan saçlar覺n bak覺m覺na özen gösterilmeli, doktor taraf覺ndan önerilen ampuanlarla masaj yap覺larak y覺kanmal覺d覺r.

Saç Ekiminden Sonra Ekilen Saç Dökülür Mü?

Saç ekimi sonras覺nda onuncu günden itibaren saçlar覺n az miktarda dökülmesi beklenen bir durumdur. Belli zaman aral覺klar覺nda saç dökülmesi ve saçlar覺n ç覺kmas覺 yaan覺r. Asl覺nda bu dökülen saçlar, önceden kalan veya sal覺ks覺z saçlard覺r. Bu güçsüz olan saçlar dökülerek daha sal覺kl覺 saçlar覺n ç覺kmas覺na ve çoalmas覺na ortam haz覺rlar. Saç ekiminden sonra saç dökülmesi yaayan kiiler, bu durumun normal olduunu bilmeli ve panik yapmamal覺d覺r. Yap覺lan cerrahi müdahale sonucu ekilen saçlar ve saç derisinin belli bir adaptasyon sürecine maruz kald覺覺 ve saç dökülmesinin beklenen bir sonuç olduu bilinmelidir. Doktor kontrolü randevular覺n覺 aksatmamak, saç dökülmesinin kontrol edilmesi ve saç bak覺m覺n覺n yap覺lmas覺 aç覺s覺ndan önem ta覺maktad覺r.

Saç Ekiminden Sonra 1 Ay Nas覺l Geçer?

Saç ekiminden sonra 1 ay içerisinde saç ve saç köklerinde ok dökülmeler meydana gelir. Buna ok dökülme denmesinin sebebi, saç dökülmesinin bir anda gerçeklemesidir. Saç dökülmelerinin ard覺nda daha sal覺kl覺 ve güçlü saçlar ç覺kmaya balar. Operasyondan sonra bir ay boyunca a覺r kald覺rmaktan, yüzmeden, spordan olabildiince uzak durmak gerekir. Saç ekilen bölgelere kar覺 hassas davran覺lmal覺, d覺ar覺dan gelebilecek darbelerden korunmal覺d覺r. Yat覺 pozisyonuna dikkat edilerek mümkün olduunca yast覺a temas edilmemelidir.

DHI ve FUE y繹ntemleriyle sa癟 ekimi Medical Park

Saç Ekimi Sonras覺 Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Saç ekimi yapt覺ran hastalar覺n, ilemden sonra saç köklerinin sal覺kl覺 bir ekilde gelimesi için saç bak覺m覺na özen göstermeleri gerekir. Tedavi sonras覺 dikkat edilmesi gerekenler ve kaç覺n覺lmas覺 gerekenler unlard覺r:

 • Ter, yeni ekilen saç köklerine zarar verebilir. Bu nedenle ilk günler terlemeye neden olacak a覺r fiziksel aktivitelerden uzak durulmal覺d覺r.
 • 襤lk günler sigara, alkol, kahve tüketiminden kaç覺n覺lmal覺d覺r.Saç ekimi yap覺lan bölgelerin yast覺a dememesine özen gösterilmelidir.
 • S覺cak sudan ve güneten kaç覺n覺lmal覺d覺r. 襤lk iki hafta denize ve havuza girilmemelidir.
 • Elle ekim yap覺lan bölgeye dokunmamak ve saç derisini ka覺nmamak gerekir.
 • Stresten uzak durulmal覺d覺r.
 • Uygulama sonras覺 iki gün saçlar suya dedirilmemelidir.
 • Fazla tuz tüketiminden kaç覺n覺lmal覺d覺r.
 • Kabuklar覺n kendiliinden dökülmesi beklenmeli, gerekiyorsa kafa derisine nazikçe masaj yap覺lmal覺d覺r.
 • ilik oluumunu en aza indirmek için s覺rt üstü uyumaya özen gösterilmelidir.
 • Yara iyilemesini desteklemek amac覺yla hekimin önerdii vitamin ve minerallerden destek al覺nabilir.
 • Doktor, hastan覺n sal覺k durumuna göre çeitli ilaçlar ve solüsyonlar reçete eder. Bunlar doktorun anlatt覺覺 ekilde, düzenli olarak kullan覺lmal覺d覺r.
 • Belli bir süre saç dökülmesinin normal olduu bilinmeli ve bu konuda panik yap覺lmamal覺d覺r.
 • Ekilen bölge yamurdan korunmal覺d覺r.
 • Kolay giyilebilen, rahat k覺yafetler seçilmelidir.
 • Belli bir süre sonra saç kesimi yap覺labilir ancak saçlar kaz覺tmak doru deildir.
 • Ba band覺 ve baa hafifçe oturan bir apkadan faydalanmak olumsuz d覺 etkileri uzak tutaca覺 için önerilir.

Saç Ekimi Kimlere Yap覺labilir? 

Saç ekimi, en s覺k olarak uzmanlar taraf覺ndan androgenetik alopesi ad覺 verilen hormonal nedenlerden kaynaklanan saç dökülmesi durumunda uygulan覺r. Burada, dihidrotestosteron ad覺 verilen hormon kritik rol oynar. Dökülmenin youn olduu bireylerde ilgili bölgelerde bu hormona a覺r覺 bir duyarl覺l覺k söz konusudur. Erkeklerde saçlar覺n büyük k覺sm覺 dökülse bile ensede bulunan saç kökleri, dihidrotestosterona duyarl覺 olmad覺覺ndan buralardaki saçlar dökülmemektedir. Saç nakli de genellikle enseden al覺nan köklerin saçs覺z alanlara nakledilmesi eklinde gerçekletirilir. Bu sayede saç ekimi sonras覺 ekim yap覺lan saçlar hormonal etkilere duyars覺zd覺r ve bunlarda hormonal nedenlerle dökülme olmaz.

Saç ekimi s覺ras覺nda nadiren yaralanma, yanma veya ameliyat nedeniyle saç kay覺plar覺 yaanabilmektedir. Baz覺 cilt hastal覺klar覺 da kal覺c覺 saç dökülmesinden sorumlu olabilir. Bunlar aras覺nda "dairesel saç dökülmesi" nedeni olan ve halk aras覺nda saçk覺ran olarak bilinen alopesi areata en s覺k kar覺la覺lan durumlardand覺r. Kal覺c覺 saç dökülmesinin nedenleri aras覺nda uzun süreli hipotiroidi, tedavi edilmeyen saç mantarlar覺, kafa derisini etkileyen sedef hastal覺覺 gibi baka hastal覺klar da bulunur.

Saç Ekimi Nas覺l Yap覺l覺r?

Saç ekim ilemi, temelde saçl覺 derinin farkl覺 bir bölgesinden al覺nan saç telinin kökleri ile birlikte saçs覺z bölgeye yerletirilmesi eklinde özetlenebilir. Bu ileme yönelik gelitirilmi pek çok teknik bulunur ve uygulama eklinden, donör olarak kullan覺lacak alana kadar pek çok faktör tercih edilen teknie göre deiiklik gösterir. Baz覺 durumlarda saç ekiminde kullanmak üzere toplanan k覺l kökleri yaln覺zca saçl覺 deriden elde edilirken baz覺 uygulamalarda göüs ve s覺rt bölgesinde bulunan k覺llar tercih edilebilir. Uygulaman覺n baar覺 ile sonuçlanmas覺 için ekimi yap覺lacak saç köklerinin doru ekilde toplanmas覺 ve gerekli bölgelere büyük bir hassasiyetle ekilmesi gerekir.

Uygulama öncesinde ilemin yap覺laca覺 bölgelere lokal anestezi uygulan覺r ve sonras覺nda saç köklerini daha iyi tespit etmek için çeitli görüntüleme yöntemleri kullan覺l覺r. Bu ilem için baz覺 durumlarda uygulama bölgesinin t覺ralanmas覺 gerekebilir. Günümüzde saç köklerinin ç覺kar覺lmas覺 için s覺kl覺kla mikromotor cihazlar tercih edilir. Yakla覺k 0.7 mm incelikte uçlara sahip olan bu cihaz ile saç kökünde bulunan folikül ve kökü çevreleyen doku, bütünüyle korunarak ç覺kar覺l覺r. Greft olarak adland覺r覺lan bu yap覺, ilem boyunca uygun koullarda bekletilir ve toplama ilemi bittikten sonra her bir greft, saç ekimi yap覺lacak bölgeye özenle yerletirilir. Baz覺 uygulamalarda saç kökünü yerletirmek için saç ekiminin yap覺laca覺 alanda öncelikle kanal açma ileminin uygulanmas覺 gerekir. Kanal açma ilemi, uygulama yap覺lan bölgede minimal doku hasar覺na yol açar ve bu nedenle ilemden sonra pansuman ve özel bak覺m ihtiyac覺 doabilir. Saç ekim yöntemleri aras覺nda en yenilerden biri olan DHI saç ekimi, dokuda kanal açma gibi giriimlere gerek duyulmadan son derece h覺zl覺 ve güvenli ekilde gerçekletirilir. Dier yöntemlere k覺yasla pek çok avantaj覺 bulunan DHI yöntemi günümüzde en s覺k uygulanan yöntemlerden biridir.

S DHI Saç Ekimi Nas覺l Yap覺l覺r?

S DHI saç ekimi  "Sapphire Direct Hair Implantation"覺n k覺saltmas覺d覺r. Bu yöntem, saç ekimi operasyonlar覺nda kullan覺lan modern bir tekniktir. Geleneksel FUE (Foliküler Ünite Ekstraksiyonu) yöntemiyle benzerlik gösterir, ancak baz覺 farkl覺l覺klar覺 vard覺r.

S DHI saç ekimi yönteminde, saç kökleri tek tek ç覺kar覺l覺r ve sonra özel bir cihaz yard覺m覺yla dorudan al覺c覺 bölgeye ekilir. Bu ilem s覺ras覺nda özel bir aplikatör kullan覺l覺r. Bu aplikatör, saç köklerini dorudan ekim yap覺lacak alana yerletirirken, önceki tekniklerde olduu gibi kanallar açma ilemine gerek kalmaz. Bu yöntem daha h覺zl覺 iyileme süreci, daha az iz ve daha doal sonuçlar salar.

Ancak her saç ekimi yönteminde olduu gibi,S DHI saç ekiminde de kiinin; saç durumu, saç yap覺s覺 ve kiisel tercihleri göz önünde bulundurularak bir uzman taraf覺ndan deerlendirilmelidir.

Saç Ekimi Sonras覺nda Doal Görünüme Ne Zaman Ula覺l覺r?

Saç ekimi sonra üçüncü haftada ilik ve saç çizgisi etraf覺ndaki k覺zar覺kl覺klar büyük oranda kaybolur. Bu dönemde uzman kontrolünde egzersize balanabilir. A覺r egzersizlerden kaç覺n覺lmal覺d覺r. 襤kinci aydan sonra saç dökülmeleri azal覺r ve yeni saçlar ç覺kmaya balar. Saçlar覺n büyüme h覺z düzenli olmayabilir. Enfeksiyon gelime riskine kar覺 dikkat edilmelidir. Enfeksiyondan üphelenilen bir durum var olursa uzman hekime dan覺覺lmal覺d覺r. 襤lemden sonraki alt覺nc覺 ayda saçlar kal覺nlamaya ve uzamaya balar. Saçlar taranmaya, t覺ra olmaya, bak覺m yapmaya müsaittir. Yeni ç覺kan saçlar覺n eit ekilde uzamamas覺 normaldir. Eit olmayan k覺s覺mlar kesilerek düzeltilebilir. Bir y覺l sonra doal görünümlü, dolgun saçlara sahip olunur. Bundan sonra saçlar覺 ekillendirmek serbesttir. Art覺k saçlar uzamaya ve büyümeye devam eder. Saçlar覺n özel bir bak覺ma, ampuana veya ilaca ihtiyac覺 kalmaz. Standart ampuanlar ve saç bak覺m ürünleri yeterli olur.

Saç Ekiminden Sonra 襤z Kal覺r m覺? 

Saç ekimi sonras覺 süreç ve dikkat edilmesi gerekenler, bu tedaviye bavurmay覺 düünen ve saç ekimi yapt覺ran kiiler taraf覺ndan en çok merak edilenler aras覺nda yer al覺r. Uzmanlar taraf覺ndan verilen tavsiyeler ve bu tavsiyelere uymak, saç ekim sürecinin baar覺l覺 olmas覺nda son derece önemlidir. Operasyondan sonraki süreç k覺smen uzundur. Operasyon sonras覺 önerilere dikkat etmeli ve kiinin kendinde gözlemledii deiikliklerin normal ve doal bir sürecin parçalar覺 olduu bilinmelidir. Saç ekimi s覺ras覺nda kesi uygulanmad覺覺 için iyileme sonras覺 yara izi kalmaz. 

Saç ekimi sonras覺nda ciddi olmayan yan etkiler ortaya ç覺kabilir. En çok görülen yan etkilerden biri olan ilik, vücudun yaralanma ve hasarlara verdii tepkidir. ilik, doal bir durumdur, zarars覺z ve geçicidir. ien bölgeye souk uygulamak, bölgeyi yüksekte tutmak, bol bol su içmek iliin çabuk geçmesini salar ve etkisini azalt覺r. Saç derisinde k覺zar覺kl覺k, ka覺nma, hafif kanamalar da dier yan etkiler aras覺ndad覺r. 襤ki haftay覺 geçen ve iyileme göstermeye yan etkiler enfeksiyon göstergesi olabilir. Böyle bir durumla kar覺la覺ld覺覺nda doktora bavurmak gerekir. Ayr覺ca bu süreç boyunca belirli periyotlarla yap覺lmas覺 planlanan doktor kontrolleri aksat覺lmamal覺d覺r.

Saç Ekimi Fiyatlar覺 Neye Göre Belirlenir?

Gelien t覺bbi teknolojiler, saç dökülmesine bal覺 oluan bölgesel saçs覺zl覺k ve kellik sorunlar覺na kal覺c覺 çözümler sunmutur. Saç ekimi sayesinde hastalar k覺sa sürede ve sal覺kl覺 bir ekilde, saç köklerinin daha youn bulunduu bölgelerden, saçs覺z kalan bölgelere nakli vas覺tas覺yla kusursuz görünüme ula覺rlar. Peki, giderek yayg覺nlaan, ar覺s覺z ve kal覺c覺 bir çözüm sunan saç ekimi fiyatlar覺 neye göre belirlenir? Hangi kriterler saç ekimi fiyatlar覺 belirler? Saç ekimi fiyatlar覺 neye göre deiir? Pek çok kii bu sorular覺n cevab覺n覺 merak etmektedir.

Saç ekimi uygulamalar覺nda pek çok nedene bal覺 olarak fiyat farkl覺l覺klar覺 oluabilir. Saç ekimi fiyatlar覺 temel olarak hastan覺n saç ve saç kökü analizi, cinsiyeti, kullan覺lan saç ekim teknii, ilemin yap覺ld覺覺 hastane ve ilemi gerçekletirecek uzmana bal覺 olarak geliir. Her geçen gün sal覺kl覺 saç köklerinin azalmas覺 ihtimali de düünerek h覺zla karar verilmesi ve ertelenmemesi gereken saç ekimi operasyonu için kesin bir fiyat belirleyebilmek için hastan覺n saç analizinin yap覺lmas覺 gerekmektedir. Bu nedenle muayene etmeden saç ekimi fiyat覺 belirlemek mümkün deildir. Kad覺nlar ve erkeklerde saç yap覺s覺, kök say覺s覺, hormonal ve genetik farkl覺l覺klar olduundan saç ekimi fiyatlar覺 da deiiklik göstermektedir. Günümüzde yayg覺n olarak uygulanan follicular unit extraction (FUE) ve direct hair implantation (DHI) gibi saç ekimi yöntemleri, alan覺nda deneyimli uzmanlar taraf覺ndan yap覺ld覺覺nda son derece baar覺l覺 sonuçlar verebilir.

Sa癟 Ekimi Fiyatlar覺

2024 DHI Saç Ekimi Fiyatlar覺 Nas覺l Belirlenir?

Saç ekimi operasyonlar覺nda baar覺 oran覺 ve saç ekimi fiyatlar覺 ilemi uygulayan klinisyenin deneyimi ile birlikte uygulama merkezinin donan覺m覺na bal覺 olarak deiiklik gösterebilir. Kullan覺lan cihazlar覺n yeterlilii, uygulamay覺 gerçekletirecek olan klinisyenin deneyimi, mevcut teknik hakk覺nda yeterli bilgi sahibi olup olmad覺覺 gibi pek çok etken, DHI Saç Ekimi yönteminin baar覺s覺n覺 ve DHI Saç Ekimi fiyatlar覺n覺 etkilemektedir. Saç kayb覺n覺 durdurmak, kal覺c覺 saç kayb覺 (kellik) durumunu kesin olarak çözüme ulat覺rmak, son derece doal görünüme sahip bir saçl覺 deriye sahip olmak ve h覺zl覺 ekilde çözüme ulamak ve enfeksiyon gibi komplikasyon risklerini en aza indirmek isteyen kiilerin DHI saç ekimi yöntemi için güvenilir merkezlere bavurmas覺, alan覺nda uzman klinisyenlerden oluturulmu ekipleri seçmeye özen göstermesi gerekir. 2024 saç ekimi fiyat覺na etki eden pek çok parametre vard覺r. Detayl覺 bilgi almak için sayfada yer alan formu doldurabilir ya da hastanemizi arayabilirsiniz.

Sa癟 Ekimi Fiyatlar覺 2024

2024 Safir FUE Saç Ekimi Fiyatlar覺 Nas覺l Belirlenir?

FUE saç ekimi yöntemi de saç ekim uzmanlar覺 taraf覺ndan en çok kullan覺lan yöntemlerden bir tanesidir. Saç ekimi uzmanlar覺 saç nakli için bavuran hastalar覺n öncelikle saç analizlerini yaparlar. FUE saç ekimi fiyat覺 da bu analiz sonucunda oluturulabilir. Saç覺n yap覺s覺 ve kalitesi, dökülmenin younluu, saçlar覺n al覺naca覺 donör bölgedeki saç köklerinin kalitesi belirlenir. Daha sonras覺nda hastan覺n FUE saç ekimi yöntemine uygun olduuna karar verilirse ileme balan覺r. FUE saç ekimi s覺ras覺nda saçlar genetik olarak dökülmenin en az olduu bölgeden al覺n覺r. FUE saç ekimi fiyat覺 2024 aral覺覺 kad覺nlarda ve erkeklerde farkl覺l覺k gösterebilir. Saç ekim ücretleri konusunda daha doru ekilde bilgilendirme yap覺labilmesi için mutlaka tam donan覺ml覺 ve yan覺 s覺ra uzman kadroya sahip olan kliniklerde hastan覺n durumuna göre bir saç ekim tedavisi planlanmas覺 gerekmektedir. 

Saç ekimi fiyatlar覺 2024 güncel durumu, saç ekimi yapt覺rmak isteyen bir hastan覺n karar verirken düünmesi gereken tek parametre olmamal覺d覺r. Uygulanacak tedavinin baar覺ya ulamas覺, kesin çözüm sunmas覺, yan etkiler oluturmamas覺 ve komplikasyonlara neden olmamas覺 hayati önem ta覺yan unsurlar göz ard覺 edilmelidir. Al覺nacak sonuçlar覺n baar覺 ve kalite seviyesi düünüldüünde uzman ve deneyimli ekiplerin tercih edilmesi çok daha güvenli ve çok daha ekonomik bir çözüm salayacakt覺r.

S覺kça Sorulan Sorular

Saç Ekimi ok Dökülme Nedir?

ok dökülme, saç ekimi operasyonu sonras覺nda yeni ekilen saç köklerinin k覺sa bir süre içinde dökülmesini ifade eder. Saç ekimi operasyonu s覺ras覺nda ve sonras覺nda saç derisine travma uyguland覺覺 için, saç kökleri dökülür. Bu durum, saç覺n dinlenme faz覺na (telogen faz) girmesi sonucu meydana gelir ve yeni saçlar覺n büyümesi için bir haz覺rl覺k sürecidir. 

T覺ras覺z Saç Ekimi Nas覺l Olur?

T覺ras覺z saç ekimi, saçlar覺 tra etmeden gerçekletirilen bir saç ekimi tekniklerinden biridir. Bu teknik, hastalar覺n saçlar覺n覺 t覺ra etmeleri gerekmeksizin saç ekimi yap覺lmas覺na olanak tan覺r ve özellikle saçlar覺n覺 k覺sa kesmek istemeyen veya ilerinden dolay覺 tral覺 bir görünüm istemeyen kiilerin tercihidir. 

Saç Ekimi Sonras覺 Süreç Nas覺l Olur?

Saç ekimi operasyonu sonras覺nda hastalar覺n balar覺nda bir bandaj bulunur. Bu bandaj, transplantasyon bölgelerini korur ve ilk birkaç gün boyunca ba覺n rahatça dinlenmesini salar. Operasyon sonras覺 ilk günlerde ba覺n ilik, k覺zar覺kl覺k ve hafif ar覺 yaan覺r.

Saç Ekimi Sonras覺 Ödem Görülür Mü?

Evet, saç ekimi operasyonu sonras覺nda ödem görülür. Saç ekimi ilemi s覺ras覺nda ve sonras覺nda, saç derisine yap覺lan mikro-delme ilemleri ve anestezi kullan覺m覺 gibi faktörler nedeniyle baz覺 hastalarda geçici olarak ödem oluur. 

Saç Ekimi Sonras覺 Y覺kama S覺kl覺覺 Nas覺l Olmal覺?

Saç ekimi operasyonundan sonra birkaç gün beklenerek ilk y覺kama yap覺l覺r. Bu süre, cerrah覺n覺z覺n önerisine ve kullan覺lan tekniklere bal覺 olarak deiir. Baz覺 cerrahlar operasyondan bir gün sonra y覺kama yap覺lmas覺n覺 önerirken, dierleri operasyondan 2-3 gün sonra y覺kama yap覺lmas覺n覺 önerir. 

Saç Ekimi Sonras覺 Hangi ampuan Kullan覺lmal覺?

Saç ekimi sonras覺nda, saç derisini ve ekilen saç köklerini hassas bir ekilde temizlemek için hafif ve pH dengeli ampuanlar tercih edilmelidir. Bu ampuanlar, saç derisini tahri etmeden ve doal nem dengesini koruyarak temizler.

Saç Ekimi Sonras覺 Cinsel 襤likiye Girilir Mi?

Saç ekimi sonras覺nda cinsel ilikiye girilip girilmemesi konusunda genel bir kural yoktur ve bu durum kiinin kendisine, cerrah覺n覺n önerilerine ve saç ekimi sonras覺 iyileme sürecine bal覺d覺r. Ancak, genel olarak saç ekimi sonras覺 dönemde belirli bir süre cinsel aktiviteden kaç覺nmak önerilir. 

Saç Ekimi Sonras覺 Saç 3 Ayda Ne Kadar Ç覺kar?

Saç ekimi sonras覺nda ekilen saçlar覺n büyümesi ve ç覺kmas覺 süreci kiiden kiiye deiiklik gösterir ve bu durum birçok faktöre bal覺d覺r. Ancak genel olarak, saç ekimi sonras覺nda ekilen saçlar覺n ilk belirgin büyümesi 3 ila 6 ay aras覺nda görülür. Bu süreç; saç köklerinin al覺nmas覺, nakledilmesi ve saç derisinin iyilemesi gibi faktörlere bal覺 olarak da deiir.

Saç Ekimi Sonras覺 Saç 6 Ayda Ne Kadar Ç覺kar?

6 ay sonunda saç kökleri belirginlemeye ve uzamaya balar. Ancak bu durum bireysel faktörlere göre deikenlik gösterebilir.

Saç Ekimi Sonras覺 Beslenme Nas覺l Olmal覺?

Beslenme, saçlar覺n sal覺kl覺 bir ekilde uzamas覺 için önemli bir faktördür. Bu dönemde, protein ve vitamin içeren besinlere a覺rl覺k verilmesi, ekerli ve ilenmi g覺dalardan kaç覺n覺lmas覺 çok önemlidir.

Saç Ekimi Sonras覺 Spor Nas覺l Olmal覺?

襤yileme sürecini olumsuz yönde etkilememek için saç ekim sonras覺nda spor yap覺m覺na dikkat edilmeli. Özellikle ilk birkaç hafta youn fiziksel aktivitelerden kaç覺n覺lmal覺, hafif ve zamanla artan bir tempoyla spor yap覺lmal覺d覺r. A覺r覺 terleme saç ekim bölgesindeki greftlere zarar verebilir. A覺r覺 s覺cak su olmad覺覺 sürece spor yapt覺ktan sonra du almak önemlidir.

Saç Ekimi Sonras覺 Ka覺nt覺 Olur Mu?

Saç ekiminden sonra ka覺nt覺 olmas覺 iyileme sürecinin bir parças覺d覺r ve normaldir.

Saç Ekimi Sonras覺 Sigara 襤çilebilir Mi?

Sigara içmek, kan damarlar覺n覺 daraltarak dola覺m覺 azaltabilecei için, saç ekimi sonras覺 sigara içmek saç ekimi sürecini olumsuz yönde etkileyebilir.

Saç Ekimi Sonras覺 apka Tak覺labilir Mi?

Saç ekimi bölgesine bask覺 yapmaktan kaç覺n覺lmal覺, apkan覺n temiz ve yumuak kumal覺 olmal覺d覺r.

Saç Ekimi Sonras覺 Günee Ç覺k覺l覺r M覺?

Saç ekimi sonras覺nda günee ç覺karken dikkatli olmak önemlidir. Saç ekimi bölgesi, ilem sonras覺nda hassas hale gelir ve güne 覺覺nlar覺 cildi olumsuz etkileyebilir.

Saç Ekimi Sonras覺 Nas覺l Yat覺l覺r?

Saç ekim sonras覺nda s覺rt üstü yatmak en ideal uyku pozisyonlar覺ndan biridir. Bu ekilde saç köklerine daha az bask覺 yaparak zarar verme riskini azaltabilirsiniz.

Saç Ekimi Sonras覺 Vitamin Hap覺 Kullan覺l覺r M覺?

Bu durumda önce doktorunuza dan覺mak en dorusu olacakt覺r. Doktorunuzun onay覺 dorultusunda saç sal覺覺n覺z覺 destekleyen vitaminler kullanmak iyileme sürecini h覺zland覺r覺r.

Saç Ekimi Sonras覺 Saç Bak覺m覺 Nas覺l Yap覺lmal覺?

Saç ekimi sonras覺nda ekilen saç köklerinin zarar görmemesi için;

 • 襤lk birkaç gün kafa derisini terletecek aktivitelerden kaç覺nmak gerekir. Çünkü ter nakledilen saç köklerine zarar verebilir.
 • Yine ilk günlerde uyurken ekim yap覺lan bölgelerin yast覺a sürtünmesini engelleyecek pozisyonda yat覺lmal覺d覺r.
 • 襤lk iki gün saçlar kesinlikle y覺kanmamal覺d覺r.
 • Üçüncü günden sonra saç bak覺m覺 ve y覺kanma ilemi doktorunuzun önerisi dorultusunda uygun pH’ya sahip ampuanlarla yap覺lmal覺d覺r.

 

Siz de DHI saç ekimi ve Safir FUE Saç Ekimi uygulamalar覺 ile yeni ve sal覺kl覺 bir görünüm kazanmak ve olas覺 komplikasyon risklerini en aza indirmek için deneyimli bir saç ekim merkezlerini tercih edebilirsiniz. Medical Park 'ta DHI saç ekimi ve Safir FUE saç ekimi hakk覺nda detayl覺 bilgi almak için formu doldurabilirsiniz.

Uzm. Dr.
zg羹r Demir
Dermatoloji (Cildiye)
VM Medical Park Pendik
75314

Bu i癟eriin gelitirilmesinde Medical Park Yay覺n Kurulu katk覺 salam覺t覺r.
Sayfa i癟erii sadece bilgilendirme ama癟l覺d覺r. Sayfa i癟eriinde tedavi edici sal覺k hizmetine y繹nelik bilgiler i癟eren 繹gelere yer verilmemitir. Tan覺 ve tedavi i癟in mutlaka hekiminize bavurunuz.