sat覺r aras覺

ah Damar覺 Ameliyat覺 Nas覺l Yap覺l覺r?

Karotis arter olarak isimlendirilen ah damar覺, boynun her iki yan覺nda bulunan büyük damar yap覺lar覺d覺r.

Bu atar damarlarda meydana gelen t覺kan覺kl覺k halinde carotid enadarterektomi olarak isimlendirilen cerrahi prosedüre ihtiyaç duyulabilir.

Boynun her iki yan覺nda bulunan bu büyük damarlar d覺ar覺dan parmak ile bast覺r覺ld覺覺nda kalp at覺lar覺n覺n hissedilmesini salar.

ah damar覺n genel olarak görevi ise oksijenden zengin kan覺n kalpten beyine ta覺nmas覺d覺r.

ah damarlar yüz ve beynin beslenmesini salayan ana damarlar olarak kabul edilir. Karotis olarak isimlendirilen ah damar hastal覺klar覺nda bu atardamar yap覺lar覺n覺n içerisinde t覺kan覺kl覺k meydana gelebilir.

Bu durumun ilerlemesi halinde ise inme olarak isimlendirilen ve yaam覺 tehdit eden durum ortaya ç覺kabilir. 

襤nme gelimemesi için bu t覺kan覺kl覺覺n cerrahi olarak ah damar ameliyat覺 ile giderilmesi gerekir.

ah Damar覺 Ameliyat覺 Nedir?

ah Damar覺 Ameliyat覺 Nedir?

ah damar ameliyat覺, bu damar yap覺lar覺 içerisinde gelien ve plak olarak isimlendirilen t覺kan覺kl覺klar覺n aç覺ld覺覺 cerrahi operasyonlard覺r.

Aç覺k ameliyat eklinde gerçekletirilen bu cerrahi prosedürler genel olarak genel anestezi alt覺nda gerçekletirilir.

Yap覺lan operasyon karotis endarterektomi olarak adland覺r覺l覺r. Bu operasyon ilk olarak 1953 y覺l覺nda yap覺lm覺t覺r.

Günümüzde göreceli olarak s覺k yap覺lan cerrahi prosedürler aras覺nda deerlendirilen karotis endarterektomi ameliyat覺 baz覺 uygun hastalarda lokal anestezi alt覺nda da gerçekletirilebilir.

Erkeklerde ah Damar覺 Ameliyat覺 Nas覺l Olur?

Erkeklerde ah damar ameliyat覺 dier hastalarda olduu gibi karotid arterlerde meydana gelen t覺kan覺kl覺覺n cerrahi ekilde giderilmesi amac覺yla uygulan覺r.

Bu cerrahi prosedürde cerrah, arter üzerine bir kesi atar ve içerisindeki t覺kan覺kl覺覺 giderir.

Hastalar bu ilem s覺ras覺nda genellikle genel anestezi alt覺nda olur ve hiçbir ey hissetmezler.

ah damarlar kesi ile aç覺ld覺ktan sonra ameliyat s覺ras覺nda klempli olarak tutulur.

Tek taraf覺n klempli ekilde müdahale edilmesi durumunda beyin boynun dier taraf覺ndaki damar vas覺tas覺 ile beslenmesi salan覺r.

Gerekli durumlarda aç覺k damar içerisine bir tüp de yerletirilebilir. Bu tüp cerrahi prosedür s覺ras覺nda kan ak覺覺n覺n farkl覺 bir yoldan da olsa devam覺n覺 salamaya yard覺mc覺 olur.

T覺kan覺kl覺覺n giderilmesinden sonra kesi at覺lan atar damar dikilir ve klempi aç覺l覺r.

Daha sonras覺nda ise hastan覺n dier cilt katmanlar覺n覺n cerrahi dikiler ile birletirilmesi gerçekletirilir.

Operasyon sonras覺 bu bölgede biriken s覺v覺n覺n at覺lmas覺 amac覺yla dren ad覺 verilen t覺bbi ekipman yerletirilebilir.

ah damar覺n onar覺lmas覺nda çeitli materyaller yama amac覺yla kullan覺labilir.

Hastan覺n kendi damarlar覺, hayvan kalbi veya sentetik çeitli materyaller, yama amac覺yla kullan覺labilecek yap覺lar aras覺ndad覺r.

Kad覺nlarda ah Damar覺 Ameliyat覺 Nas覺l Olur?

Kad覺nlarda ah Damar覺 Ameliyat覺 Nas覺l Olur?

Erkeklerde olduu gibi kad覺nlarda da zaman içerisinde ya, kolesterol, kalsiyum ve dier at覺k maddelerde oluan plaklar ah damarlarda t覺kan覺kl覺a neden olabilir.

T覺kan覺kl覺k ise beynin oksijen desteinin kesilmesine neden olarak beyin hücrelerinin ölümüne ve tam t覺kan覺kl覺k halinde ise inmeye neden olabilecei için dikkatli olunmal覺d覺r.

Kad覺nlarda ah damar覺 ameliyat覺n覺n uygulanmas覺nda dier hasta gruplar覺ndan farkl覺 olarak yap覺lan herhangi bir ilem mevcut deildir.

Hastalar operasyon öncesi ameliyata uygunluk aç覺s覺ndan deerlendirilir ve anestezi alt覺nda cerrahi müdahaleye al覺n覺rlar.

Cerrahi müdahale dier hasta gruplar覺nda olduu gibi t覺kan覺kl覺覺n meydana geldii damar覺n insizyon ad覺 verilen cerrahi kesilerle aç覺lmas覺, t覺kan覺kl覺覺n giderilmesi ve ard覺ndan sütür (cerrahi diki) at覺larak kapat覺lmas覺 eklinde gerçekletirilir.

ah Damar覺 Ameliyat覺 Kaç Saat Sürer?

T覺kan覺kl覺k düzeyinin beyin dokusuna olan kan ak覺覺n覺 sekteye uratt覺覺 durumlarda ah damar覺 ameliyat覺 olarak bilinen karotis endarterektomi prosedürü uygulanabilir.

Bu cerrahi prosedür yakla覺k olarak 1.5-2.5 saat aras覺nda sürer. Genel olarak hastalar覺n ah damar ameliyat覺 sonras覺nda 2 gün süre ile hastanede takibine devam edilir.

Çocuklarda ah Damar覺 Ameliyat覺 Nas覺l Olur?

Çocuklarda ah damar ameliyat覺 çok s覺k uygulanan bir cerrahi prosedür deildir.

Çocuk ya gruplar覺nda ah damarlar覺 genellikle aç覺k olup herhangi bir müdahaleye gerek duymaz.

Nadir de olsa baz覺 tümör geliimi ile karakterize genetik rahats覺zl覺klar varl覺覺nda çocuklar覺n ah damarlar覺 içerisinde kontrolsüz doku büyümeleri meydana gelebilir. Bu durum varl覺覺nda ise pediatrik ya grubunda da dier hastalarda olduu gibi aç覺k ameliyat eklinde uygulan覺r.

Yal覺larda ah Damar覺 Ameliyat覺 Nas覺l Yap覺l覺r?

襤leri ya, ah damar覺nda plak geliimi aç覺s覺ndan bir risk faktörüdür.

Dier hastalarda olduu gibi yal覺 popülasyonda da karotis endarterektomi eklinde gerçekletirilir.

襤leri ya bireylerde özellikle geçici isikemik atak olarak isimlendirilen durumun meydana gelmesi halinde ah damar t覺kan覺kl覺覺ndan üphelenilmesi konusunda bilinçli olunmas覺 önerilir.

ah Damar覺 Ameliyat覺 Kaç Günde 襤yileir?

ah Damar覺 Ameliyat覺 Ka癟 G羹nde 襤yileir?

ah damar覺 ameliyat覺 sonras覺 iyileme kiinin genel sal覺k durumuna ve dier faktörlere bal覺 olarak deiiklik gösterebilir.

Operasyon sonras覺 boyun bölgesinde ar覺, uyuukluk, ödem ve morarma gibi belirtiler meydana gelebilir.

Bu durumlar çeitli ilaçlar ile kontrol alt覺na al覺nabilen ve normal kabul edilen semptomlard覺r.

Hasta bir süre youn bak覺m ve ard覺ndan serviste takibi sonras覺nda genellikle taburcu edilir.

Taburculuk sonras覺 genel olarak önerilen a覺r kald覺rma veya araç kullan覺m覺 gibi eylemlerden 1-2 hafta süre ile kaç覺n覺lmas覺d覺r. 

Yakla覺k 2 hafta olan bu nekahat dönemi boyunca operasyon bölgesinin temiz kalmas覺 ve pansuman覺n düzenli ekilde gerçekletirilmesi iyileme süreci aç覺s覺ndan oldukça önemlidir.

襤e ve günlük normal aktivitelere dönü ise ah damar覺 ameliyat覺 sonras覺 yakla覺k olarak 3-4 hafta sonras覺nda olur.

ah damar覺 ameliyat覺, cerrahlar taraf覺ndan bu atar damarlar içerisinde meydana gelen t覺kan覺kl覺覺n giderildii operasyonlard覺r.

ah damarlar覺nda meydana gelen t覺kan覺kl覺klar beynin oksijen ve besin desteinin sekteye uratabilecei için ihmal edilmemesi gereken bir durumdur.

ah damar覺 t覺kan覺kl覺覺 sonucunda oluabilecek belirti ve bulgulara sahip olman覺z halinde veya inme gibi yaam覺 tehdit edici durumlara ilerleyebilen ciddi derecedeki t覺kan覺kl覺klarda hayat kurtar覺c覺 olan bu operasyon hakk覺nda ayr覺nt覺l覺 bilgi almak için sal覺k kurulular覺na bavurarak uzman hekimlerden destek alabilirsiniz. 

ah Damar覺 Ameliyat覺 Sonras覺 Ne Yapmal覺y覺m?

ah damar覺 ameliyat覺 sonras覺 hastalar genellikle anestezi youn bak覺m ünitelerinde tamamen uyan覺k hale gelene kadar monitörize ekilde takip edilir.

Genel olarak hastan覺n tamamen kendine gelmesi yakla覺k olarak 45 dakika sürme eilimindedir.

Hastan覺n tansiyon, kalp h覺z覺, vücut s覺cakl覺覺 ve solunum deerleri gibi vital bulgular覺n覺n normal olarak olmas覺 ve komplikasyon geliimine dair herhangi bir belirti ve bulgu olmamas覺 halinde hasta servise çekilir.

Serviste kal覺 süresi hastan覺n genel sal覺k durumu, ya覺 ve kardiyovasküler risk faktörlerine göre deiiklik gösterebilir.

Hastane takiplerinde gerekli durumlarda ar覺 kesici ilaçlar覺n kullan覺m覺na bavurulabilir.

Hastalar postop takiplerinde genellikle erken dönemde mobilizasyon (hareket etme, yürüme) aç覺s覺ndan tevik edilir ve böylelikle p覺ht覺 gelime riskini azaltmak ve kan dola覺m覺n覺 desteklemek amaçlan覺r.

S覺kça Sorulan Sorular

ah Damar覺 Ameliyat覺 Riskleri Nelerdir?

ah damar覺 ameliyat覺 sadece bu damarlardaki t覺kan覺kl覺覺n %70’in üzerinde olduu durumlarda önerilen bir cerrahi prosedürdür. Bu ameliyatlar her ne kadar komplikasyon riski düük ve güvenli kabul ediliyor olsa da baz覺 hastalarda inme ve kalp krizinin tetiklenmesi gibi ciddi komplikasyonlar覺n da geliebilecei unutulmamal覺d覺r. Komplikasyon gelime riskinin yükselmesinde etkili olan çeitli faktörler mevcuttur. Bu faktörler genel olarak u ekildedir:

 • ah damarlar覺nda ileri derecede t覺kan覺kl覺k olmas覺
 • T覺kan覺kl覺覺n lokalizasyonu
 • 襤nme öyküsü olmas覺
 • eker hastal覺覺 gibi dier çeitli hastal覺klar覺n mevcut olmas覺
 • 襤leri ya

ah Damar覺 Ameliyat覺 Riskli mi?

Belirtilen risk faktörlerinin mevcut olmas覺 halinde hastalarda ah damar覺 ameliyat覺 sonras覺 komplikasyon gelime ihtimalinde bir art覺 söz konusu olabilir. Karotid endarterektomi sonras覺nda geliebilecek olas覺 komplikasyonlardan baz覺lar覺 unlard覺r:

 • Kanama
 • Cerrahi müdahale yap覺lan bölgede enfeksiyon geliimi
 • P覺ht覺 olumas覺
 • ah damar覺na yak覺n sinir veya dier dokular覺n hasar覺
 • Oksijen ak覺覺n覺n kesilmesi nedeniyle beyin hasar覺
 • 襤lem sonras覺 meydana gelen ödemin soluk borusuna bask覺 yapmas覺 nedeniyle nefes al覺p vermede zorlanma
 • Kan bas覺nc覺 yükseklii
 • 襤nme
 • Kalp krizi

En ok Okunan Sal覺k Rehberi Yaz覺lar覺m覺z

Sosyal Medya Hesaplar覺m覺z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Do癟. Dr.
Ahmet Alyanak
Genel Cerrahi
Medical Park Medical Park Ankara
2095

Bu i癟eriin gelitirilmesinde Medical Park Yay覺n Kurulu katk覺 salam覺t覺r.
Sayfa i癟erii sadece bilgilendirme ama癟l覺d覺r. Sayfa i癟eriinde tedavi edici sal覺k hizmetine y繹nelik bilgiler i癟eren 繹gelere yer verilmemitir. Tan覺 ve tedavi i癟in mutlaka hekiminize bavurunuz.