sat覺r aras覺

Sar覺msa覺n faydalar覺

Sar覺msak, geçmi çalardan bu yana sal覺a olan faydalar覺yla bilinen ve gerek sal覺覺n gelitirilmesi gerekse lezzet amaçl覺 olarak s覺kl覺kla kullan覺lan besinlerden bir tanesidir. Halk aras覺nda doal antibiyotik olarak da adland覺r覺lan sar覺msa覺n sal覺k üzerindeki olumlu etkileri saymakla bitmedii gibi her geçen gün yeni bir faydas覺 daha kefedilmeye devam etmektedir.

Antibakteriyel özellii sayesinde sar覺msak, vücudu enfeksiyonlara kar覺 korur. Özellikle k覺 aylar覺nda s覺kl覺kla kar覺la覺lan souk alg覺nl覺覺ndan korunmada ve hastal覺klar覺n iyiletirilmesinde sar覺msak oldukça etkilidir. Ülkemizde birçok bölgede k覺 aylar覺nda souk alg覺nl覺覺na bireylerin ilaç içer gibi sar覺msak yuttuu görülür. Bu da sar覺msa覺n geçmiten bugüne hastal覺klara kar覺 koruyucu olarak kabul edildiinin bir göstergesidir.

Kalp ve damar hastal覺klar覺, kanserler ve diyabet gibi pek çok hastal覺k üzerinde de olumlu etkileri bulunmas覺 nedeniyle sar覺msak, özel bir hastal覺覺 nedeniyle sar覺msak tüketmemesi gereken hastalar haricinde yediden yetmie tüm bireyler taraf覺ndan güvenle tüketilebilen çok deerli bir besindir.

Sar覺msa覺n Faydalar覺

Pek çok hastal覺a kar覺 vücudu korumaya yard覺mc覺 doal besinlerden bir tanesi olan sar覺msak; saç ve t覺rnak sal覺覺n覺n korunmas覺, kanserden korunma, cinsel sal覺覺n korunmas覺, kilo kontrolünün salanmas覺, kalp ve damar hastal覺klar覺 ile diyabet gibi kronik hastal覺klara kar覺 korunma gibi pek çok alanda faydalara sahiptir. Bu faydalar覺ndan yararlanmak için pimi yemekler içerisinde tercih edilmesinin ve çaylar覺n覺n tüketilebilmesinin yan覺 s覺ra vitamin kayb覺n覺n önlenebilmesi ad覺na taze olarak da tüketilmesi önerilir. Mucize bir besin olarak da tan覺mlanabilecek olan sar覺msa覺n sal覺k alan覺nda fayda salad覺覺 alanlardan baz覺lar覺 unlard覺r:

  • Sar覺msa覺n Saçlara Faydalar覺

Soanl覺 bitki türlerinden biri olan sar覺msa覺n saça faydalar覺 oldukça fazlad覺r. Zengin vitamin ve mineral içerii ile saçlar覺n güçlenmesine, daha parlak ve canl覺 bir görünüme sahip olmas覺na yard覺mc覺 olur. Buna ek olarak kan dola覺m覺n覺 h覺zland覺rmas覺 ve saç köklerini güçlendirmesi gibi nedenlerle saç dökülmesinin önlenmesi üzerinde de oldukça etkilidir.

Taze olarak veya yemeklerle birlikte tüketilmesinin yan覺 s覺ra sar覺msak, saçlara bak覺m yapmak için de oldukça uygundur. Çou kii kokusundan dolay覺 sar覺msak ile saçlara bak覺m yapma fikrinden holanmayabilir. Fakat özellikle y覺pranm覺 saçlar覺 olan veya saç dökülmesi problemi yaayan kiilerde bu ikayetlerin azalt覺labilmesi konusunda önemli etkilere sahip olan sar覺msak, bak覺m sonras覺 saçlar覺n birkaç kez ampuanlanmas覺n覺n ard覺ndan saçta koku b覺rakmayacakt覺r.

Sar覺msakta bulunan kalsiyum, sülfür, E vitamini, selenyum, B grubu vitaminleri ve C vitamini saçlarda nem dengesinin korunmas覺, koparak dökülmelerin önlenmesi, saçlar覺n yap覺sal anlamda güçlendirilmesi ve kepek gibi saç derisi sorunlar覺n覺n azalt覺labilmesi üzerinde etkilidir. Tüm bu olumlu etkilerin elde edilebilmesi için haftada bir veya iki kez dövülmü sar覺msak ve zeytinya覺, argan ya覺 gibi sal覺kl覺 yalar kar覺t覺r覺larak haz覺rlanm覺 bir kar覺覺m覺 saç覺n覺zda 10-15 dakika bekleterek bak覺m yapabilirsiniz.

  • Sar覺msa覺n Cinsellie Faydalar覺

Cinsiyet hormonlar覺n覺n düzenli bir ekilde salg覺lanmas覺 ve cinsel sal覺覺n korunmas覺nda E vitamini çok önemli etkilere sahiptir. Sar覺msakta bol miktarda bulunan E vitamini sayesinde kad覺nlarda östrojen ve progesteron gibi cinsiyet hormonlar覺n覺n dengesi korunur, yumurtlama düzeni sal覺kl覺 bir ekilde devam eder.

Kan dola覺m覺n覺 h覺zland覺rmas覺 sayesinde düzenli olarak sar覺msak tüketen erkeklerde cinsel organlara ulaan kan miktar覺 artar ve cinsel güç artt覺r覺l覺r. Buna ek olarak sperm say覺s覺 ve kalitesi de artt覺r覺ld覺覺ndan bebek planlayan çiftlerin düzenli olarak sar覺msak tüketmesi önerilmektedir. Ayn覺 zamanda tüp bebek tedavisi ve a覺lama gibi yöntemlerle bebek sahibi olmay覺 planlayan çiftlerin de sar覺msak tüketimine özen göstermesinde fayda vard覺r.

  • Sar覺msa覺n Kilo Vermeye Faydalar覺

Sar覺msa覺n sal覺k üzerindeki olumlu etkilerinden bir dieri ise itah kontrolünün salanmas覺na ve tokluk hissi elde edilmesine yard覺mc覺 olmas覺d覺r. Ayn覺 zamanda ya yak覺m覺n覺 da h覺zland覺ran sar覺msak, zay覺flama diyeti uygulayan bireylerin düzenli olarak tüketmesi gereken besinlerden bir tanesidir. Günde bir di taze olarak tüketilebilecei gibi sar覺msak çay覺 eklinde de tercih edilebilir. Ayn覺 zamanda sindirim sisteminin düzenli olarak çal覺mas覺n覺 desteklemesi nedeniyle kab覺zl覺k, ikinlik gibi sorunlar覺 önlemeye de yard覺mc覺 olur.

Tüm bu olumlu etkilerinin yan覺 s覺ra sar覺msa覺n kalori içerii oldukça düüktür. 100 gram覺 yaln覺zca 149 kilo kalori enerji içerir. Bu nedenle gün içerisinde tüketebileceiniz bir porsiyon sar覺msa覺n yakla覺k olarak 15 kaloriye denk gelecei söylenebilir. Dolay覺s覺yla vücuda kalori katmadan olumlu etkiler salamas覺 da özellikle kilo vermek isteyen bireyler için oldukça deerli bir özelliktir. Ancak herhangi bir mide hastal覺覺n覺z覺n bulunmas覺 halinde sar覺msa覺 aç karn覺na tüketmemeye özen göstermelisiniz. Bu gibi bir hastal覺覺n覺z söz konusu ise sar覺msak tüketmenizde herhangi bir sak覺nca olup olmad覺覺 konusunda hekiminize dan覺abilirsiniz. Sar覺msa覺 çay eklinde tüketmek isteyen fakat kokusundan rahats覺z olanlar haz覺rlad覺klar覺 çay覺n içerisine zencefil, limon gibi sal覺kl覺 besin alternatiflerini de ekleyerek daha ho bir kokuya sahip olmas覺n覺 salayabilir.

  • Sar覺msa覺n Kansere Faydalar覺

Hücrelerin kansere kar覺 korunmas覺nda en önemli rol, besinlerle al覺nan antioksidanlara aittir. En önemli antioksidanlar aras覺nda yer alan C ve E vitaminleri ile selenyum minerali sar覺msakta bol miktarda yer al覺r. Hassas bir vitamin türü olan C vitamini metal ile temas etmesi halinde etkisini kaybeder. Bu nedenle taze olarak tüketilen sar覺msa覺n metal b覺çakla kesilmemesi ve metal ürünlerle temas ettirilmemesi gerekmektedir.

Ayn覺 zamanda kükürtlü bileenler içermesi sebebiyle sar覺msak, çok güçlü bir antioksidand覺r. Düzenli olarak sar覺msak tüketmenin beyin tümörleri, kolon kanseri, özofagus kanseri, mide kanseri, prostat kanseri, cilt kanseri ve tiroid kanserine kar覺 koruma salad覺覺 yap覺lan bilimsel arat覺rmalarla birlikte öne sürülmektedir. Mevcut kanser hastalar覺nda ise yüksek antioksidan içeriine sahip olan sar覺msak, tedavi baar覺s覺n覺n artt覺r覺lmas覺na ve sal覺kl覺 hücrelerin tedaviden olumsuz yönde etkilenmesinin önlenmesine katk覺da bulunur. Bu nedenle kanserle mücadele eden ve kanserden korunmak isteyen tüm bireyler düzenli olarak sar覺msak tüketmelidir.

  • Sar覺msa覺n Kronik Hastal覺klara Faydalar覺

Sal覺k aç覺s覺ndan faydalar覺 saymakla bitmeyen sar覺msak, kronik hastal覺klardan korunmak için de mucize bir besindir. Adinopektin adl覺 hormonun kandaki seviyesini art覺rmaya yard覺mc覺 olan sar覺msak kan ekerinin dengelenmesine yard覺mc覺 olarak Tip 2 diyabete kar覺 koruma salarken ayn覺 zamanda diyabet hastalar覺ndaki glukoz regülasyonunu salamaya da yard覺mc覺 olur. 襤nsülin direncinin azalt覺lmas覺 üzerinde olumlu etkilere sahiptir.

Kan ekerinin istenen seviyelerde tutulmas覺na yard覺mc覺 olmas覺 ile diyabetin s覺k görülen nöropati, retinopati ve nefropati gibi komplikasyonlar覺n覺n önlenmesine yard覺mc覺 olur. Damar duvarlar覺nda aterom plaklar覺n覺n olumas覺n覺 önleyen sar覺msak, kalp krizi ve dier tüm kalp ve damar hastal覺klar覺na kar覺 korunman覺z覺 salar. Bu alandaki faydalar覺ndan bir dieri ise kandaki total kolesterol düzeylerinin düürülmesine katk覺 salamas覺d覺r. Dolay覺s覺yla kalp dostu besinler aras覺nda yer alan sar覺msa覺 günde en az bir di taze olarak tükerek kronik hastal覺klara kar覺 önleminizi alabilirsiniz.

Tüm olumlu etkilerinin yan覺 s覺ra bakteri, virüs ve mantar gibi mikrobiyolojik ajanlara kar覺 bir kalkan gibi görev yapan sar覺msak; enfeksiyon hastal覺klar覺n覺n önlenmesi ve h覺zl覺 bir ekilde iyiletirilmesine yard覺mc覺 olur. Dolay覺s覺yla nezle ve gripten idrar yolu enfeksiyonu ve ayak mantar覺na kadar her türlü hastal覺ktan korunmak ve bu hastal覺klar覺n iyilemesine yard覺mc覺 olmak ad覺na yemeklerinizde sar覺msaa bol miktarda yer verebilir, buna ek olarak taze sar覺msak tüketimine özen gösterebilirsiniz. Eer sar覺msak tüketmenizin önünde engel tekil edecek bir sal覺k sorununuz yok ise siz de sar覺msa覺 beslenme plan覺n覺z覺n bir parças覺 haline getirerek sal覺覺n覺z覺 koruyabilir, gelecekte kar覺laabileceiniz pek çok hastal覺a kar覺 önleminizi alabilirsiniz.

En ok Okunan Sal覺k Rehberi Yaz覺lar覺m覺z

Sosyal Medya Hesaplar覺m覺z:
Facebook | Instagram | YouTube | LinkedIn

Uzm. Dyt.
Bet羹l Yurdakul
Beslenme ve Diyet
襤stinye niversitesi Hastanesi Bah癟eehir
811917

Bu i癟eriin gelitirilmesinde Medical Park Yay覺n Kurulu katk覺 salam覺t覺r.
Sayfa i癟erii sadece bilgilendirme ama癟l覺d覺r. Sayfa i癟eriinde tedavi edici sal覺k hizmetine y繹nelik bilgiler i癟eren 繹gelere yer verilmemitir. Tan覺 ve tedavi i癟in mutlaka hekiminize bavurunuz.