Prof. Dr.Selim Serter

  • İlgi Alanları
  • Girişimsel radyoloji
Eğitim ve Uzmanlık
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilimdalı
 
Araştırma ve Yayınlar
1. Tarhan S, Ovalı GY, Serter S, Göktan C. 2004.Barium Sulphate Allergy: case report. Tanı Girisim Radiol 2004 Sep;10(3): 179-181 (Pub med/ Index medicus)
2. Orguc S, Tunçyürek Ö, Serter S, Tarhan S, Göktan C. Chiary Type 2 anomaly associated with thyroglossal cyst. Neuroembryology 2004 (05); 3:65-68 (Index Medicus / Medline)
3. Göktan C, Pekindil G, Orguc S, Coskun T, Serter S. Bilateral breast edema in intestinal lymphangiectasia. The Breast Journal 2005 Sep-Oct;11(5):360 (Pub med)
4. Ovalı GY, Tarhan S, Serter S, Pabuşçu Y. Gastric stromal tumor. Diagn Intervent Radiol 2005; 11(2):102-104 (Pub med)
5. Serter S, Gümüş B, Ünlü M, Tunçyürak Ö, Tarhan S, Ayyıldız V, Pabuşçu Y. The prevelance of testicular microlithiasis in an asymptomatic population. Scandinavian Journal of urology and nephrology Scand J Urol Nephrol. 2006;40(3):212-4.(SCI)
6. Göktan C, Orguc S, Serter S, Ovalı GY. Musculus sternalis: a normal but rare mammographic finding and magnetic resonance imaging demonstration. Breast J. 2006 Sep-Oct;12(5): 488-489 (Pub med)
7. Ovalı GY, Tarhan S, Serter S, Bayındır P, Okcu G, Demireli P, Pabuscu Y. A rare disorder: Tumoral calcinozis. Clin Rhematol 2007 Jul;26(7):1142-1144 (SCI expanded)
8. Serter S, Oran I, Parıldar M, Memis A. Fibromuscular dysplasia-related renal artery stenosis associated with aneurysm: succesive endovascular therapy. Cardiovasc Intervent Radiol. 2007 Mar-Apr;30(2): 298-9 (SCI expanded)
9. Unlu M, Orguc S, Serter S, Pekindil G, Pabuscu Y. Anatomic and hemodynemic evaluation of renal venous flow in varicocele formation using color Doppler sonography with emphasis on renal vein entrapment syndrome. Scand. J Urol Nephrol. 2007;41(1):42-6.(SCI)
10. Havlucu Y, Kursat S, Ekmekci C, Celik P, Serter S, Bayturan O, Dinc G. Pulmonary hypertension in patient with chronic renal failure. Respiration. 2007;74(5):503-10 ( SCI)
11. Baytur YB, Serter S, Tarhan S, Uyar Y, Inceboz U, Pabuşçu Y, The pelvic floor function and anatomy after childbirth. The journal of reproductive medicine. J Reprod Med. 2007 Jul;52(7):604-10.(SCI-Expanded)
12. Serter S, Orguc S, Gumus B, Ayyildiz V, Pabuscu Y. Doppler sonographic findings in testicular microlithiasis Int Braz J Urol. 2008 Jul-Aug; 34(4):477-82; discussion 482 ( Pub Med/ Medline)
13. Sencan A, Vatansever S, Yılmaz O, Genc A, Serter S, Gumuser G, Kurutepe S, Pekindil G, Günsar C, Mir E. Early renal parenchymal histological changes in an experimental model of vesico-ureteral reflux and the role of apoptozis. Scand. J Urol Nephrol. 2008;42(3):213-9 (SCI)
14. Oran I, Cinar C, Yağci B, Tarhan S, Kiroğlu Y, Serter S. Ruptured dissecting aneurysms arising from non-vertebral arteries of the posterior circulation: endovascular treatment perspective.Diagn Interv Radiol. 2009 Sep;15(3):159-65. (SCI expanded)
15. Tutcu S, Serter S, Kaya Y, Kara E, Neşe N, Pekindil G, Coşkun T. Hepatic perfusion changes in an experimental model of acute pancreatitis: Evaluation by perfusion CT. Eur J Radiol. 2010; 75: 203-206 (SCI expanded)
16. Serter S, Gunhan K, Can F, Pabuscu Y. Transformation of the maxillary bone in adults with nasal polyposis: a CT morphometric. Diagn Interv. Radiol. 2010; 16:122-124 (SCI expanded)
17. Serter S, Ceylan C, Tuncyürek O, Orguc S, Pabuscu Y. Sonographic evaluation of spleen size and prevalence of accessory spleen in a healthy men Turkish population. Turk J Hematol 2010; 27: 25-28 (SCI expanded)
18. Serter S, Yılmaz G, Pekindil G. Effect of splenomegaly on renal resistive index: Doppler Ultrasonography study. Int J Nephrol Urol 2010; 2(2): 368-372
19. Tarhan S, Gümüş B, Temeltaş G, Ovalı GY, Serter S, Göktan C. The comparison of MRI findings with sevirity score of incontinence after pubovaginal sling operation. Turkish Journal of Medical Sciences 2010; 40 (4): 549-556 (SCI expanded)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1. Koyuncu F, Kuşçu NK, Tarhan S, Serter S, Yılmaz G, Yıldırım . Polikistik over sendromunda karotis arterin Doppler ultrasonografi ile incelenmesi. Klinik Bilimler ve Doktor. 2003; 9(4), 488-490
2- Serter S, Tarhan S, Selçuki D, Örgüç Ş. Heterojen Kontrastlanma gösteren tümör benzeri multipl skleroz olgusu. Türk Nöroloji Dergisi 2004; 10(3) :242-244.
3. Serter S, Özkol M, Tunçyürek Ö, Yılmaz G. Akut addison krizindeki olguda volüm ekspansiyonunun akciğer grafisine yansıyan kardiyopulmoner etkileri. SSK İzmir Eğitim Hastanesi Tıp dergisi 2004; 10(1): 47-49
4. Şekuri C, Serter S, Ütük O, Tunçyürek Ö, Göktan C. Bilgisayarlı Tomografide saptanan posterior yerleşimli sol ventrikül anevrizması. SSK İzmir Eğitim Hastanesi Tıp dergisi 2004; 10(2): 87-89
5. Gümüş B, Ateşçi YZ, Serter S, Asan Ç. Testiküler mikrolitiazis ile birlikte testis kanseri: olgu sunumu Yeni Üroloji Dergisi 2005, 1(1):57-59
6. Polat M, Akıl İ, İkizoğlu T, Serter S, Özkol M, İkizoğlu ÖY, Coşkun Ş. Juvenil dermatomyositis resistant to steroids. Turk J Med Sci 2005;35: 259-263
7. Örgüç Ş, Halaç N, Serter S, Ovalı GY, Pekindil G. Batın Bilgisayarlı Tomografi incelemelerinde kemik lezyonlarının değerlendirilmesi. Hipokrat Lökomotor 2005;6(36): 346-348
8. Örgüç Ş, Unlu M, Serter S, Yılmaz H, Pabuscu Y. Kronik hipoparatiroidizm olgusunda yaygın intrakranial kalsifikasyonlar: BT ve MRG bulguları. İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2005;43(4):191-95
9. Ovalı GY, Örgüç Ş, Serter S, Göktan C, Pekindil G. Bilgisayarlı Tomografide vena kava inferior anomalileri. Türk Göğüs Kalp damar Cerrahisi Dergisi 2006;14(2):169-171
10. Örguc S, Pekindil G, Ovalı GY, Serter S, Unlu M. Incidental extrabiliary system lesions detected by an open magnetic rezonance imaging system during magnetic rezonance cholangio pancreaticography examinations. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2006;26:385-389
11. Serter S, Gümüş B, Ovalı GY, Pekindil G. Unilateral kronik parsiyel üreter obstrüksiyonunda neden ortada kalktıktan sonra renal rezistivite indeksi değişimlerinin Doppler ultrasonografi ile değerlendirilmesi. Yeni Üroloji Dergisi 2006;2(3):161-164
12. Örgüç Ş, Bostancı IE, Serter S, Erkan S, Özkol M. Mc Cune-Albright sendromu olgusunda poliostotik fibröz displazinin değişik yüzleri. Hipokrat Lökomotor 2007:7(42): 738-742.
13. Serter S, Sekuri C, Göktan C, Utuk O. High resolution computarized tomography findings in patients of pulmonary arterial hypertension due to cardiac diseases. . Journal of Cardiac Resaerch 2008;11: December (2) 212-
14. Serter S, Hallaç N, Coşkun T, Ayhan S, Pekindil G. Akut mesenter iskemi tanısında rutin ve dinamik bifazik abdominal BT incelemelerin etkinliği ve karşılaştırılması. Türkiye Klinikleri Gastroenterohepatoloji Dergisi 2009 Cilt 16; 2: 59-68
15. Serter S, Gümüş B, Bayındır P, Aras F, Pekindil G. Atnalı böbrek: İntrarenal rezistif indekslerin renkli Doppler sonografi ile değerlendirilmesi. Yeni Üroloji Dergisi 2009, 5(1): 7-11
16. Özgen Alpaydın A, Serter S, Çelik P, Göktan C, Tarhan S. Akciğer kanserinde değişik bir prezentasyon. Türkiye Klinikleri Akciğer Arşivi :2009, 10;1:35-38
17. Serter S, Yılmaz G, Güvenal T, A.R Kandiloğlu, Pekindil G. Jinekolojik patolojilerin karakterizasyonunda dinamik MRG tetkiki-sayısal çıkarma programı kullanımının tanısal etkinliği. Cumhuriyet Tıp Derg. 2010 32; 54-60
18. Serter S, Basara I, Zeybek M, Kasap E. Acute pancreatitis in polycystic kidney disease: Possible etiologic factor ? (Türkiye Klinikleri Gastroenterohepatoloji 2010;17:2:122-124