• Uzmanlık Alanları: Anestezi ve reanimasyon

Eğitim ve Uzmanlık
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi - Anestezi ve Reanimasyon - Uzmanlık

Deneyim
İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Pratisyen Hekim
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD. Araştırma Görevlisi
Çorum Osmancık Devlet Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı. Devlet Hizmet Yükümlülüğü
Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Başasistanı
VM Medicalpark Kocaeli Hastanesi. Anesteziyoloji ve Reanimasyon
 

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler ve olgu sunumları :
• Günaydin B, Öncül S, Erdem M, Kaymaz M, Emmez H, Özköse Z. General anesthesia for cesarean delivery followed by anterior and posterior spinal cord decompression of a parturient with symptomatic spinemetastasis due to breast cancer ,case report. Turk J Med Sci 2009; 39(6): 979-982.

• Coskun D, Mahli A, Oncul S, Ilvan G, Dalgic A. Malposition of subclavian vein catheter inserted through indirect technique in a pediatric liver transplantation: a case report. Cases J. 2009 Jun 3;2:799    

• Ahmet Mahli, Demet Coskun, Gizem Ilvan, Sema Oncul, Hakan Sozen, Aydin Dalgic. Clearing off wisconsin solution used in liver transplantation in pediatric patients: case report. Am J Case Rep 2009; 10 CR 72-74    

• Unal Y, Sema O, Bekir DC, Demet Y, Mustafa A, Mustafa K, Murat A, Gizem I. The effect of lidocaine on the endothelium damage in rabbit vein grafts.  Saudi Med J. 2011 Mar;32(3):236-40    

• Oncul S, Gaygusuz EA, Yilmaz M, Terzi H, Balci C. Comparison of ketamine-propofol and remifentanil in terms of hemodynamic variables and patient satisfaction during monitored anaesthesia care. Anaesthesiol Intensive Ther. 2016;48(2):116-21. doi: 10.5603/AIT.a2016.0019.

• Oncul S, Karabiyik L, Coskun E, Kadioglu E, Gulbahar O. Comparisons of the effects of the sevoflurane and propofol on acute ischemia reperfusion and DNA damages in rabbits. Braz J Anesthesiol. 2017 Jan - Feb;67(1):35-41. doi: 10.1016/j.bjane.2015.08.013. Epub 2016 Apr 12.


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

• Mahli A, Coskun D, Ilvan G, Oncul S, Sozen H, Dalgic A Washing With The Wisconsin Solution During Liver Transplantation In Pediatric Cases. XIth Congress Of The Middle East Society For Organ Transplantation, 2008, P-253    

• Coskun D, Mahli A, Oncul S, Ilvan G, Dalgıc A Malposıtıon Of The Subclavıen Catheter Inserted By The Indırect Method In Pedıatrıc Lıver Transplantatıon, XIth Congress Of The Middle East Society For Organ Transplantation, 2008, P-177

• Oncul S,  Karabiyik, L,  Coskun, E,  Kadioglu, E,  Gulbahar, O. Effects of sevoflurane and propofol on acute ischemia-reperfusion and DNA damage in rabbits.ESA : 12 June 2010 - Volume 27 - Issue 47 - p 71 Clinical and Experimental Circulation    

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler ve olgu sunumları :

• Ünal Y,  Öncül S, Arpacı H, Altınsoy A, Kurtipek Ö. Çift Lümenli Tüp Deneyimlerimiz: 200 Olguda, orijinal araştırma.  Turkiye Klinikleri J Anest Reanim 2008, 6:1-8    

• Lale Karabiyik, Sema Öncül, Gökçen Emmez. The effects of the Cobra perilaryngeal airway on intraocular pressure, orijinal araştırma. Turk J Med Sci 2012; 42(4): 667-673    

• Unal Yusuf, Gungor Irfan, Oncul Sema, Karabulut Ramazan. Failed Intubation Secondary to Congenital Subglottic Stenozis with Vacterl Association, J Ann Eu Med 2013;1(3):62-4    

• Osman Esen, Hasan Terzi, Sinan Arslan, Abdullah Aydın Özcan, Sema Öncül, Canan Balcı. Sezaryen Ameliyatı Sırasında Pulmoner Emboli, Kocaeli Tıp Dergisi 2013, Cilt:2, sayı:2    

• Sema Öncül, Mehmet Yılmaz, Elif Atar Gaygusuz, Duygu Akalın Oysu, Osman Esen, Tahsin Şimşek, Mehmet Hamdi Aytekin, Hilal Doğan Alcal, Başol Bay. Griggs Teknigi Ile Acilan Perkutan Trakeostomi Deneyimlerimiz: 38 Olgu. Kocaeli Tıp Dergisi 2014; 2:1-4

• Elif Atar Gaygusuz, Sema Öncül, Efe Önen. Lateks alerjili hastada anestezi yönetimi. Kocaeli Tıp Dergisi 2014 Cilt:3 Sayı:3    
• 
• Osman Esen, Erkan Bayram, Aysun Şengül, Sema Öncül, Süleyman Temiz, Mehmet Yılmaz. Pnömonektomili bir hemodiyaliz hastasında arteriovenöz fistül açılması sonrasında gelişen akut akciğer ödemi. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi. Cilt:5 Sayı:20/54-57.Yıl 2014

• Osman Esen, Mehmet Yılmaz, Elif Atar Gaygusuz, Sema Öncül. Öğrenme Eğrisinin Başında Ultrasonografi Eşliğinde İnfraklavikuler Blok Uygulamalarımız. İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi 7(3):121-126, 2015

• Elif Atar Gaygusuz, Sema Öncül, Mehmet Yılmaz, Osman Esen, Canan Balcı. Yoğun Bakım Ünitesindeki Dahili ve Cerrahi Hastalarda APACHE II’nin Mortalite Öngörmedeki Katkısı. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi.  2015;26(2):127–131

• Sema Öncül, Mehmet Yılmaz, Elif Atar Gaygusuz, Osman Esen, Canan Balcı. Kliniğimizdeki Spinal Anestezi Uygulamalarının Retrospektif Değerlendirilmesi. ARUD Anestezi Dergisi 2015;23(2)

• Sema Öncül, Elif Atar Gaygusuz, Başol Bay. Ultrason Eflliğinde Bilateral İnfraklavikuler Brakial Pleksus Bloğu: Olgu Sunumu. ARUD Anestezi Dergisi 2015;23(3)

• Elif Atar Gaygusuz, Sema Öncül, Murat Coşkun, Canan Balcı. Laparoskopik Ekstraperitoneal İnguinal Herni Ameliyatlarında Endotrakeal Entübasyon ile Proseal LMA kullanımının karşılaştırılması. ARUD Anestezi Dergisi 2015;23(4)

• Osman Esen, Hayrünisa Kahraman Esen, Sema Öncül, Elif Atar Gaygusuz, Mehmet Yılmaz, Erkan Bayram. Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Mavi Kod Uygulaması ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi.Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi. 2016;27(1):57-61

• Osman Esen, Sema Öncül, Mehmet Yılmaz, Hayrünisa Kahraman Esen. Yoğun Bakım Hastalarında Bası Yarası Olgularının Geriye Dönük Olarak Değerlendirilmesi.  Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi. 2016;27(2):111-115

• Mehmet Yilmaz , Ugur Cakir , Taha Can Tuman , Sema Oncul , Elif Atar Gaygusuz , Osman Esen , Halil Ibrahim Tas. Depression, Posttraumatic Stress and Correlates Among the Relatives of the Patients in the Intensive Care Unit. Journal of Mood Disorders (JMOOD) 2016;6(4):196-201

• Mehmet Yılmaz, Orhan Fındık, Sema Öncül, Elif Atar Gaygusuz, Osman Esen, Başar Erdivanlı, Cevdet Koçoğulları. İntratekal Fentanilin Post Spinal Baş Ağrısı Sıklığı Üzerine Etkisi.  İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi 9(1):8-14, 2017

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
• Ünal Y, Kula S,Emmez G, Oğuz D, Öncül S, Olguntürk R, Yardım Ş. Transkateter yerleştirilen ASD yaması mobilizasyonu, XIII. Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Kongresi,2006, Bolu, P-38

• Karabıyık L, Güngör İ, Öncül S, Kaya K. Distrofik Epidermolizis Büllozalı Olguda Femoral Ve Siyatik Sinir Blokajı Kombinasyonu. Olgu sunumu yarışması özet bildiri. Anestezi Dergisi 2009; 17 (2): 105 - 116    

• Karabıyık L, Öncül S, Çelebi H. Postoperatif Periferal Venöz İnfüzyon Tromboflebiti Nedenleri Anestezik İlaçlar mı Antibiyotikler mi? Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneği 43. Ulusal Kongresi, 2009, Antalya, P-180    

• Karabıyık L, Öncül S, Emmez G. Perilaringeal Maske Ve Klasik Laringeal Maske Uygulamalarının Göz İçi Basıncına Etkilerinin Karşılaştırılması, Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneği 43. Ulusal Kongresi, 2009, Antalya, P-8    

• Karabıyık L, Güngör İ, Öncül S, Kaya K. Distrofik Epidermolizis Büllozalı Olguda Femoral Ve Siyatik Sinir Blokajı Kombinasyonu, Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneği 43. Ulusal Kongresi, 2009, Antalya, P-577    

• Ünal Y, Öncül S, Demirel C.B., Yılmazer D, Arslan M, Kavutçu M, Alper M, İlvan G. Tavşan ven greftlerindeki endotel hasarına lidokainin etkisi, Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneği 44. Ulusal Kongresi, 2010, Antalya, P-233    

• Ünal Y, Öncül S, Güngör İ, Karabulut R. VACTERL birlikteliğine eşlik eden konjenital subglottik stenozlu olguda başarısız entübasyon, Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneği 44. Ulusal Kongresi, 2010, Antalya, P-82    

• Balcı C, Arslan Z, Yılmaz M, Öncül S, Kantar B, Akalın D, Esen O. Yoğun bakım ünitemizde renal replasman tedavilerinin retrospektif olarak değerlendirilmesi. 16. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi. 2012.Belek, Antalya    

• Öncül S, Balcı C, Gaygusuz E, Yılmaz M, Esen O. Yoğun bakım ünitemize kabul edilen intoksikasyonların retrospektif olarak değerlendirilmesi , Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği, 46. Ulusal Kongresi, 7-11 Kasım 2012, Lefkoşe,Kıbrıs    

• Yılmaz M, Gaygusuz E, Öncül S, Esen O, Uğur M .Peritonomatozis karsinomatoza hastasında gelişen pulmoner embolide başarılı trombolitik tedavi: Olgu sunumu, Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneği 47. Ulusal Kongresi, 2013, Antalya P:865    

• Yılmaz M, Fındık O, Öncül S, Gaygusuz EA, Koçoğulları CU, İntratekal fentanil uygulamasının postspinal başağrısı görülme sıklığı üzerine etkisinin araştırılması, Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneği 47. Ulusal Kongresi, 2013, Antalya P:532    

• Öncül S, Gaygusuz E, Yılmaz M, Terzi H, Balcı C. Monitörize anestezi bakımında ketamin-propofol ve remifentanilin hemodinamik değerler ve hasta memnuniyeti açısından karşılaştırılması. Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneği 47. Ulusal Kongresi, 2013, Antalya P:183    

• Öncül S, Yılmaz M, Gaygusuz EA, Esen O, Balcı C. Kliniğimizde uygulanan spinal anesteziye bağlı postspinal başağrısı ve belağrısının retrospektif olarak değerlendirilmesi. Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneği 47. Ulusal Kongresi, 2013, Antalya P:632    

• Öncül S, Yılmaz M, Oysu DA, Gaygusuz EA, Esen O, Şimşek T, Alcal HD, Bay B. Yoğun Bakım hastalarında perküten trakeostomi deneyimlerimiz. Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneği 47. Ulusal Kongresi, 2013, Antalya P:736    

• Yılmaz M, Öncül S, Gaygusuz EA. Nadir görülebilecek bir komplikasyon: Çift vaporizatör açılması. Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneği 47. Ulusal Kongresi, 2013, Antalya P:385    

• Esen O,Kahraman Esen H, Öncül S, Gaygusuz EA, Yılmaz M. Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde mavi kod uygulaması ve sonuçların değerlendirilmesi. Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneği 47. Ulusal Kongresi, 2013, Antalya P:704    

• Osman Esen, Erkan Şengül, Aysun Şengül, Sema Öncül, Süleyman Temiz, Mehmet Yılmaz. Pnömonektomili bir hemodiyaliz hastasında arterivenöz fistül açılması sonrasında gelişen akut akciğer ödemi. 30. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon,Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi,2013,Antalya PS/HD-098

• Osman Esen, Duygu Akalın Oysu, Tahsin Şimşek, Sema Öncül. Guillain-Barre Sendromlu Hastada Sugammadeks Kullanımı. Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneği 48. Ulusal Kongresi,2014,Ankara. P-384

• Duygu Akalın Oysu, Osman Esen, Elif Atar Gaygusuz, Sema Öncül, Mehmet Hamdi Aytekin. Good Pasture Sendromlu Hastada Tanısal Böbrek Biyopsisi Sonrası Retroperitoneal Hematom. Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneği 48. Ulusal Kongresi,2014,Ankara.  P-506